งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 079
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายจงเจตต์    หีบแก้ว
1. นางพรพิรุณ    บุตรดา
2 7 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายธีรดนย์    สุขใจ
1. นางสาวจารุวรรณ    กองแก้ว
3 8 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายวรเกียรติ    บุญล้อม
1. นางสุภาวดี    พลชัย
4 16 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงกุลนัส    ทองขาว
1. นายอภินันท์    มังกะเทศ
5 17 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นางสาวมัจฉา    ศรีระวงศ์ษา
1. นางอารีย์    เทพจิตร
6 18 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงศิรินาถ    สิงห์ครุธ
1. นางขวัญพัฒน์    รตนอารีย์พร
7 28 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพรรณ    เข็มทอง
1. นางสาวจิราภรณ์    ทองพูล
8 29 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายศุภากร    ฉิมพาลี
1. นางสลาย    ปลั่งกลาง
9 36 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงอทิตยา    สีหะมุงคุณ
1. นางบุญทัน    แต้มกลาง
10 38 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงปองขวัญ    คุ้มกลาง
1. นางรัตน์วรินทร์    นพคุณวงค์
11 43 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายรุ่งอรุณ    กุ้งซุย
1. นางสาวจิรนันท์    สุการะกิจ
12 44 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายสุริยะ    ตาลประเสริฐ
1. นางมัธติกา    ศรีหาคลัง
13 46 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 1. นายวรพงศ์    เรืองสวัสดิ์
1. นายประสิทธิ์    หลวงปราบ
14 47 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงนภัส    ประกินัง
1. นางสุชารัตน์    แก้วอุดร
15 49 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายธีรพล    พลรบ
1. นายทวิทย์    ประริเตสังข์
16 50 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงจิตติมาพร    แดนมะโฮง
1. นางนุชจนี    นาหนองตูม
17 52 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    อันอาจ
1. นางพิกุล    ชาญนรา
18 53 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์    จันทร์คำภา
1. นางปิยะนุช    ลาภประเสริฐ
19 55 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงมัทนาภรณ์    สีวะ
1. นางสุภารัตน์    เหง่าบุญมา
20 60 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงแก้วมณี    บุญวอน
1. นางสาวสุรัสวดี    ตักกศิลาพันธุ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................