งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 776
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงศิรประภา    เสิดเกลือ
2. เด็กหญิงสุกัญญา    สนกระโทก
3. เด็กหญิงจิรัฐิพร    ชันครบุรี
4. เด็กหญิงธนัตดา    ลอบกระโทก
5. เด็กหญิงนิภาพร    เพ่งพิศ
1. นายสำราญ    แทนคำ
2. นายอุดม    นาคหนองหาญ
2 4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นายอนุพัฒน์    คอนดี
2. นางสาวพรไพลิน    แพงน้อย
3. นางสาวเจนจิรา    ดวงจันทร์
4. นางสาวปิยธิดา    ไชยแสง
5. นางสาวพัชราภรณ์    สีปานแก้ว
1. นางสาวกรรณิกา    พินิจ
2. นางสาวสุภาภรณ์    แก้วไชย
3 5 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงสุรภา    สิงหาอาจ
2. นางสาววรรณภา    สิงหาอาจ
3. นางสาวศิริลักษณ์    อุทัยเรือง
4. เด็กหญิงฐานิดา    โคสาสุ
5. เด็กหญิงอณัชชา    นะสีแสง
1. นางขนิษฐา    กลางประพันธ์
2. นายคำเสิน    กลางประพันธ์
4 6 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงปริมล    โปริสา
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์    ปาระพิมพ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    นิยะนันท์
4. เด็กหญิงอรนันท์    ทองสุข
5. เด็กชายกิตติภพ    ไพเราะ
1. นายพรชัย    จันทไทย
2. นางสุธัญญา    พันธุ์รักษ์
5 7 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา    คชรินทร์
2. เด็กหญิงเนตรนภา    กาลสกุล
3. เด็กหญิงมยุริน    ยิ้มเสงี่ยม
4. เด็กหญิงปัทมา    เหลื่อมมงคล
5. เด็กหญิงสิริยากร    ผาดี
1. นางสาวทักษินันท์    หิรัญเกิด
2. นางวราภรณ์    คำหงษา
6 8 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเรณู    ชินทวัน
2. เด็กหญิงศุภัคธิดา    แสงศรี
3. เด็กชายธนากร    เชื้อสิงห์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    นภาวัฒนดำรงค์
5. เด็กชายฆนกาญจน์    พิมพ์โสภา
1. นายวุฒิภัทร    แก้วกลึงกลม
2. นางสาวสุพรรษา    พงษ์เกษม
7 10 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงกุลรัตน์    ช่วยสัตย์
2. เด็กหญิงศศิกานต์    บุญร่วม
3. นางสาวขนิษฐา    ใจนวน
4. เด็กชายกิตติศักดิ์    สาลี
5. นางสาวจิตรา    บุญธรรม
1. นางกัญระญา    ยืนยิ่ง
2. นายสุกร์    ยืนยิ่ง
8 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์    อักษร
2. เด็กหญิงปิยฉัตร    โกรัมย์
3. เด็กหญิงชนิดา    คำเสียง
4. เด็กหญิงสุทธิดา    สุธาตุ
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์    แย้มมี
1. นางสาวจิรัธฐา    สุกใส
2. นางสาวปิยาพร    โนนสูง
9 14 โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงเสาวภา    แสนมาตย์
2. เด็กหญิงณิชกมล    ทำนา
3. เด็กหญิงณัฐริกา    มะลิมาตย์
4. เด็กหญิงณัฐชริฎาพร    วงศ์อินตา
5. เด็กหญิงจันทกานต์    ขาวสมบูรณ์
1. นายถวิล    โพโสภา
2. นางสาวศิรินธร    พิมพ์ดี
10 15 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงอารยา    นงทิพย์
2. เด็กหญิงสุชาวดี    หมอกไชย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    สมัครการไถ
4. เด็กหญิงชนากานต์    จารัตน์
5. เด็กหญิงชลลดา    คำบุรี
1. นางสายหยุด    ศรีจันทร์ชัย
2. นางอุลัยวรรณ    กงเพชร
11 18 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    การงาน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    นามวงค์
3. เด็กหญิงอรวรรณ    โคตพงษ์
4. เด็กหญิงสุทธิดา    พงไพร
5. เด็กชายบุริศร์    ขามรัตน์
1. นางรินดา    หอมสินธ์
2. นางอมรทิพย์    นนทะดี
12 19 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    เที่ยงคำ
2. เด็กหญิงวรัญญา    สิงหนัน
3. เด็กหญิงเจนจิรา    สีดาอ่อน
4. เด็กหญิงณัฐกานต์    ผลจันทร์
5. เด็กหญิงนัทลี    ภูมิพล
1. นางชุติมณฑน์    กูฟี
2. นางศิวาพร    ดาราคำ
13 20 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงพรรณวษา    ศรีพรหมมุนี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ยืนยง
3. เด็กหญิงปนัดดา    สุพร
4. เด็กหญิงกฤษณา    เพิ่มชีวาวัน
5. เด็กหญิงณรินทิพย์    ชูรา
1. นางวราภา    สามาอาพัฒน์
2. นางวริศรา    พลธะรัตน์
14 21 โรงเรียนบ้านละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. นางสาวพรรวษา    ทับกระโทก
2. นางสาวภัทรภร    ระแวกกลาง
3. นางสาวรัตนาวดี    ทือกระโทก
4. เด็กหญิงณัฐพร    ทิศกระโทก
5. เด็กหญิงอภิญญา    ทับกระโทก
1. นายรติ    คุ้มสง่า
2. นางวาสนา    ทิศกระโทก
15 22 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุดาพิมพ์    สกิจ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    นัยลี
3. เด็กหญิงสุฑารัตน์    ฝ้ายจันทร์
4. เด็กหญิงวิภาวี    เยาว์ศิริ
5. เด็กหญิงบุญญาภา    เพียบประโคน
1. นางสาววชิราพรรณ    วรรณโพธิ์กลาง
2. นางสุรีพร    อินประโคน
16 24 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    บุญมารอง
2. เด็กหญิงช่อตะวัน    จันทร
3. เด็กหญิงธัญชนก    คำแปร
4. เด็กชายธนวัฒน์    พิระภาค
5. เด็กชายอนุชา    เวียงคำ
1. นางคนึงนิจ    ธรรมจักร์
2. นางสาวมนัสนันท์    โชติการ
17 25 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาววิชชุดา    พลจารย์
2. เด็กหญิงธีรนาฏ    ขันชนะ
3. เด็กหญิงศศิธร    ไชยบัตร
4. เด็กหญิงสุภาพร    สุขพิมาย
5. เด็กหญิงสิริกมล    ศรีวันพิมพ์
1. นายประหยัด    โมกศรี
2. นางพรทิพย์    โมกศรี
18 26 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายชิษณุพงษ์    ศีลวิจารณ์
2. เด็กชายรัฐธรรมณูญ    สุภารีย์
3. เด็กหญิงวิภาดา    ชื่นบุญเพิ่ม
4. เด็กหญิงเวนุวรรณ    พันธ์ติ๊บ
5. เด็กหญิงวรินทราย    กุคำ
1. นางจรสจันทร์    แสนณรงค์
2. นางสาวแพงกฤต    จันทรโสตถิ์
19 28 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณภา    ชัยชนะ
2. เด็กชายนครินทร์    มีแววแสง
3. เด็กหญิงสุวนันท์    พรมบุญ
4. เด็กหญิงปราณี    พละศักดิ์
5. เด็กชายภาคภูมิ    ปวงขุนทด
1. นางพรพิมล    แก้ววิเศษ
2. นางอารีภัทร    ศรีใส
20 29 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายบุญบริรักษ์    อินแก้ว
2. เด็กชายธีรพันธ์    โมงขุนทด
3. เด็กหญิงอรอนงค์    เทศต้อม
4. เด็กหญิงศศิประภา    ภูมิโคกรักษ
5. เด็กหญิงเมษา    พุขุนทด
1. นางบุญเพ็ง    ประเสริฐเมือง
2. นางสาวเรไร    เจิมชุนทด
21 30 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายพีรวัฒน์    แดงสุข
2. เด็กหญิงสุรีย์พร    ขันตี
3. เด็กหญิงนิตยา    โซ่เงิน
4. นางสาวอรปรียา    มูลกัน
5. เด็กหญิงปราณปริยา    จงรักกลาง
1. นางวิรัญชนา    วิชัยวงษ์
2. นายเสนอ    วิชัยวงษ์
22 32 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สวนแก้ว
2. เด็กหญิงบุษบากร    เพียรการ
3. เด็กหญิงวริสรา    ชุมกระโทก
4. เด็กหญิงจันทราลักษณ์    อาศัยป่า
5. เด็กชายชยากร    มากมะเริง
1. นางจันทร์เพ็ญ    เอมโคกสูง
2. นายทัศน์พล    เต็มสุข
23 34 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายพสุมนต์    บำรุงชื่อ
2. เด็กหญิงธรัญญา    พิศงาม
3. เด็กหญิงจิตรลดา    จำนงดี
4. เด็กหญิงผการัตน์    ชิมก็วง
5. เด็กหญิงสุมนัท    สิงห์พรม
1. นายชัชวาลย์    ก้านจักร์
2. นางสาวพัชนี    จันทร์พร
24 35 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงไพลิน    สระน้อย
2. เด็กหญิงรัชนีกร    จันทสิงห์
3. เด็กหญิงสุพรรษา    สุภิวงค์
4. เด็กหญิงจันทรา    ปิ่นทอง
5. เด็กหญิงเบญจพร    มลิวรรณ
1. นางนิศาชล    อรศรี
2. นางเพ็ญแข    โพธิสิงห์
25 36 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงออมสิน    สินทา
2. เด็กหญิงพรรณวสา    พันจี
3. เด็กหญิงบุษรินธรณ์    ศรีสุพรรณ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์    นนทะศรี
5. เด็กหญิงดาวนิล    คีราช
1. นางสาวปิยฉัตร    กงภูเวทย์
2. นางสาวศุภผล    ไชยพันธุ์
26 37 โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ดอนอ่อนเบ้า
2. เด็กหญิงนันทชพร    สุทธสนธิ์
3. เด็กหญิงธีรนันท์    จันทร์อบ
4. เด็กหญิงปิยธิดา    สำโรง
5. เด็กชายจักรพันธ์    ลำนัย
1. นางชลชนก    หินพราย
2. นางวาสนา    โสระพันธ์
27 38 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐริกา    คุ้มบุญ
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร    มาจอมศรี
3. เด็กหญิงสุภัสรา    วงค์ตาทำ
4. เด็กหญิงน้ำฝน    พรหมพินิจ
5. เด็กหญิงภาวิณี    กุลศรี
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    อังคุณะ
2. นางสมสมัย    เสนาะเสียง
28 40 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงจินตพร    เสียงเลิศ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    ขันธวิชัย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พลลาภ
4. เด็กหญิงฐิตาพร    แปรงไทยสงค์
5. เด็กชายวัฒนพัฒน์    ศรีรัง
1. นางดาวรุ่ง    มุกดากิจ
2. นางเปล่งศรี    จำปาหอม
29 42 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสุภาพร    คำภาทู
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    คำภาทู
3. เด็กหญิงพรณัชชา    อารีจิต
4. เด็กหญิงเปรมวดี    นามห่อ
5. เด็กหญิงบุษรารัตน์    พิมพะลา
1. นางทวิกา    สุบินยัง
2. นางสุขนัดดา    วิเลขกิจโกศล
30 43 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงรชตวรรณ    ประกอบดี
2. เด็กหญิงชนิภรณ์    จำปาหวาย
3. เด็กหญิงจิตต์ลัดดา    นาเพีย
4. เด็กหญิงปิยนุช    รักษาวงษ์
5. เด็กหญิงนันฐกานต์    กัลยาณโสรส
1. นางสาวจิตรติชัย    เกษแก้ว
2. นางสาวปทิตตา    คงเซียงซา
31 44 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายอิทธิพล    อินตา
2. เด็กหญิงนวลอนงค์    ชุมสิงห์
3. เด็กหญิงมลฤดี    เพริศแก้ว
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา    มั่นคงขวา
5. เด็กหญิงรัตินันท์    ทานะศรี
1. นางทัศวรรณ    จันทะราช
2. นางสาวศุภาพิชญ์    ช่วยรักษา
32 45 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นางสาวเบญจพร    พลเยี่ยม
2. นางสาวอรัญญา    กงจันทร์
3. นางสาวชื่นนภา    ภูหนองโอง
4. นางสาวรุจิรา    เกกาคำ
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ภูสมมาตย์
1. นายชาติชาย    แน่นอุดร
2. นายรัฐพล    เมืองชื่น
33 49 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุนันทา    ลารัตน์
2. เด็กหญิงสุพรรณฺการ์    งามแพง
3. เด็กหญิงมนรดา    อินทะนัย
4. เด็กหญิงวรัญญา    สำอาง
5. เด็กชายภูวนัย    ศิริปรัง
1. นางสาวมณเฑียร    สีดำ
2. นางวันเพ็ญ    อุ่นรัมย์
34 51 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    ไกรสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุทามาศ    แท้ไธสงค์
3. เด็กหญิงปวีณา    ปะการะเต
4. นางสาวจิตตินันท์    ทันใจ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    มีทา
1. นางสาวนันทิกา    เทตะรัตน์
2. นายอดิศักดิ์    ถูกคะเนย์
35 55 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. นายเอกลักษณ์    กุลแดง
2. นายสหรัฐ    กุลแดง
3. เด็กหญิงอลิตา    วิวาสุข
4. เด็กหญิงพิมพาภรณ์    มงคลเตชาพัฒน์
5. เด็กหญิงญาณิศา    เฉลิมหมู่
1. นางอนุธิดา    สุวรรณรัตน์
2. นางอู่แก้ว    ชาลีชัย
36 57 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 1. นางสาวอาทิตยา    นามมนตรี
2. นางสาววราพรรณ    โพธิ์ศรี
3. นางสาวอภิญญา    ข่ายเพชร
4. เด็กหญิงณัฐกานต์    มูลกระโทก
5. เด็กหญิงอรสา    อาจอินทร์
1. นางพรเพชร    เพียสุระ
2. นายสมหมาย    พรมอุดม
37 60 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงพิยพร    ปักษา
2. เด็กหญิงปัญจภรณ์    เพ็ชรทะเล
3. เด็กหญิงสุพรรษา    คงนันทะ
4. เด็กชายธีรศักดิ์    อาษากลาง
5. เด็กหญิงศศิตา    ศิลากุล
1. นางอำไพ    พรหมบุตร
2. นายเรียด    พรหมบุตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................