งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 774
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงนัทธมน    สันติวรากร
2. เด็กหญิงศศิรัศมี    ธรรมเป็นจิตต์
3. เด็กหญิงวิชญาดา    บรรพลา
1. นายชัยณรงค์    หงส์สิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา    อุตสาหะ
2 2 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    มงคลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์    พุดดอน
3. เด็กหญิงนารีรัตน์    ทุมจังหรีด
1. นางสาวจินตนา    โม้ทอง
2. นางสาวปริยาภรณ์    จงรักกลาง
3 3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    รุ่งอร่ามศิลป์
2. เด็กหญิงจิรฐา    ปิ่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงกนกพร    วันทา
1. นางสาวปภัสนันท์    ลาวัลย์
2. นางสาววชิราพรรณ    ระตาภรณ์
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายรัชชานนท์    วังแสนแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรพร    ทิพย์สุวรรณ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เพียงตา
1. นางพรทิพย์    ไชยรถ
2. นางสายฝน    มีชัย
5 5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายสหฤทธิ์    สายเนตร
2. เด็กหญิงพาขวัญ    ณ นคร
3. เด็กหญิงโสภิตา    การินทร์
1. นางนัยนา    ปาปะไพ
2. นายไชยา    รัตนวงศ์
6 6 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุธาสินี    ใจศิริ
2. เด็กชายบุณยวีร์    หาญกุล
3. เด็กหญิงจิรสุดา    มาตรจุฬา
1. นางจิรภา    แสนณรงค์
2. นางสาววัลย์นิภา    มะลิซ้อน
7 7 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงนฤมล    พงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงจริญญา    ฤาชา
3. เด็กหญิงปิยภรณ์    ฦาชา
1. นางชรินรัตน์    เพียพิมเพิ่ม
2. นางสาวปิยธิดา    จริยานันทกุล
8 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชา    มณีวรรณ
2. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ    ปลื้มอารมย์
3. เด็กหญิงอริสา    วงศรีชู
1. นางคียภัทร    เรืองทอง
2. นายถนอมศักดิ์    กนกวรรณากร
9 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายปฐมพงษ์    อุปพงษ์
2. เด็กหญิงพัทธ์ณัชชา    แก้วปัญญา
3. เด็กหญิงจิรัชญา    จิตจำนงค์
1. นางละมัย    เจริญศรีศักดิ์
2. นางสุมนทิพย์    อัมภาผล
10 10 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงชลนภา    เอื้อยฉิมพลี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์    ดวงพร
3. เด็กหญิงปวีณา    สามิตร
1. นางสุพิน    เสนาพรหม
2. นางสาวอลิสา    เชิดดี
11 11 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงศรุตา    ศิริวิ
2. เด็กหญิงกัลยากร    งอกงามดี
3. เด็กหญิงนภาวรรณ    ฮะสูงเนิน
1. นางสาวจันทร์จิรา    เลิศขุนทด
2. นางสาวชุติมา    เหินจันทึก
12 12 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สายชมภู
2. เด็กหญิงสุกัญญา    อุไรพันธ์
3. เด็กหญิงฐิติชญา    หาญชนะ
1. นางปรียาลักษณ์    พระภูจำนงค์
2. นายอนุวรรตน์    ศรีษาคำ
13 13 โรงเรียนบ้านเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงจันจิรา    คงจีน
2. เด็กหญิงชาลิสา    คำเซียง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ผ่านพินิจ
1. นางสาวกุสุมา    แสงมาศ
2. นายศาสตรา    เดชฤทธิ์
14 14 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายสุระศักดิ์    เกษมสุข
2. เด็กหญิงรมย์นลิน    รุจาคม
3. เด็กหญิงกาญจนา    ทะวาแสน
1. นายพชร    เพ็ชรสังหาร
2. นางมัตติยากร    กลมพันธ์
15 15 โรงเรียนบ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงนัฎชนก    โททุโย
2. เด็กหญิงณัฐริกา    ศรีเจริญทอง
3. เด็กหญิงชนนิกานต์    ไชยกาส
1. นางสาวบัณฑิต    บุตรโยจันโท
2. นางศิราณี    จันทะปัสสา
16 16 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    นุสนธิ์
2. เด็กหญิงปวรวรรณ    ศรีโสภา
3. เด็กหญิงอนันตญา    นุสนธ์
1. นางจันทร์เพ็ญ    แสนชัย
2. นางดุษฎี    นุสนธ์
17 17 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายบดินทร    สุขล้วน
2. เด็กชายชนะชล    พลเขตต์
3. เด็กหญิงเอื้อการย์    อินเล็ก
1. นางสาวกาญจนา    ภารบุญ
2. นายเอนก    ระรื่นสุข
18 18 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงวารี    บุญประชุม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    แช่มชื่น
3. เด็กหญิงธนนันท์    บุดสีนนท์
1. นางสาวนริศรา    วงษาแคน
2. นางวิจิตรา    จำปาศรี
19 19 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงบุญยานุช    วงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงธัญทิพ    ทองพิมพ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    จันทวรีย์
1. นางสาวปรวิศา    ประชุมชัย
2. นางสาวมานิจ    ศรีบุระ
20 20 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงชลิตา    ชัยโยชยณัฐ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงจีรพัส    ทวีโคตร
1. นางสาวสุธาทิพย์    คนหาญ
2. นางเสาวลักษณ์    ธรรมวงศา
21 21 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    ทินกระโทก
2. เด็กหญิงนุจรินทร์    แสงจันทร์
3. เด็กหญิงยิ่งรัก    บังกระโทก
1. นางพจนา    สินมาก
2. นางวนิดา    พลโลหะ
22 22 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงฟ้าสุดา    ลีรังกา
2. เด็กหญิงสิรลักษณ์    คงดี
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    ภาคเดียว
1. นางสาวกาจบัณฑิต    จอมประโคน
2. นายดนัย    อนุวัน
23 23 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญพัชร    เดียขุนทด
2. เด็กหญิงศลิษา    เบ็ญจขันธ์
3. เด็กหญิงศลิฎา    เบ็ญจขันธ์
1. นางสาวมลฤดี    บัวแก้ว
24 24 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงวรกาญจน์    เชียงจันทร์ดี
2. เด็กหญิง นิตยา    วรรณทอง
3. เด็กหญิง ณัฐภัทร    ชัยมงคล
1. นางกาญจนา    จันดี
2. นางภัทรกิจ    พรมวิหาร
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    ปะนาโท
2. เด็กหญิงกมลพร    สืบสุนทร
3. เด็กชายรัฐภูมิ    สังฆบุรินทร์
1. นางมุทิณี    วงศ์บุตร
2. นางยุพิน    กันบุรมย์
26 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายณรศร    อิ่มเสถียร
2. เด็กหญิงวธูสิริ    บุญปก
3. เด็กหญิงธนิดา    ศรีสมบัติ
1. นางษมาวดี    สุวรรณจิตติ
2. นางสาวสุกันยา    ภาโสม
27 27 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอัจฉริญา    สีกูล
2. เด็กหญิงอภิญญา    อนุฤทธิ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิมพ์อร    ดลเจริญนนท์
1. นายคณพงศ์    ดาเลิศ
2. นางวิสุดา    ดาเลิศ
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงตรงลักษณ์    ทองไทย
2. เด็กหญิงอรวรรยา    การะเกษ
3. เด็กหญิงสรัลชนา    ชาน้อย
1. นางสาวนิตยา    จิตสมัคร
2. นายภัควัน    ขุนนามวงษ์
29 29 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงบุญญาพร    ฝ่ายจันทร์
2. เด็กหญิงกนกพร    กำขุนทด
3. เด็กหญิงทิพวรรณ    คะชนัน
1. นางวรารักษ์    พุธสระน้อย
2. นางสรณ์สิริ    สีหาราช
30 30 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    มูลกัน
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา    จันทะเกษ
3. เด็กหญิงอังคณา    ชินป่า
1. นางภานุมาศ    จันทร์ศรี
2. นางสาวอัจฉราวรรณ    จำปาวงษ์
31 31 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    สุดสาร
2. เด็กหญิงชลธิชา    ดานพงษ์
3. เด็กหญิงสรวีย์    เนตรแสงศรี
1. นางสาวปรตี    กิตติภูมิ
2. นางสาวพรรณิกา    ม่วงคร้าม
32 32 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงอาภัสรา    ท่อนจันทร์
2. เด็กหญิงลักษณารีย์    พลหาญ
3. เด็กหญิงวงษธร    หาญณรงค์
1. นางนิภาภรณ์    ซ้ายโพธิ์กลาง
2. นางสุดารัตน์    พลสง
33 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์    สิงซิว
2. เด็กหญิงขวัญรวี    นาทา
3. เด็กหญิงแพรวา    ถาบุญเรือง
1. นายทนงศักดิ์    พยุวงศ์
2. นางนิพร    ธาตุแสง
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงชาลิตา    สินมาก
2. เด็กหญิงกันติยา    เมธาจิตติกรกุล
3. เด็กหญิงอันลิปรียาฐ์    นาเมืองรักษ์
1. ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์    ชัยพัฒนาโรจน์
2. นางสาวสุปวีณ์    สุทธิยานุช
35 35 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพร    ไชยสัจ
2. เด็กหญิงนฤมล    เสนาพรหม
3. เด็กหญิงปวิชญา    ไปใกล้
1. นางสาวมยุรี    ไชยแสง
2. นางศศิธร    ไตรยสุทธิ์
36 36 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงวณัชพร    กุลยะ
2. เด็กหญิงนลินลักษณ์    ข้ามประเทศ
3. เด็กหญิงศิริภัสสร    ถิ่นวิจารย์
1. นางสาวสุภานันท์    ปั้นงาม
2. นายเกริกเกียรติ    สร้อยบุดดา
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา    รัตนาวิวัฒน์
2. เด็กหญิงพัชรภูษิดา    พรกิตติพิศาล
3. เด็กหญิงวีนัศมน    เพ็งพันธ์
1. นางสุนทรา    พรหมทา
2. นางอุมาพร    สุวรรณดี
38 38 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงศศิญญา    ใจรัศมี
2. เด็กหญิงสุนิสา    วงค์ฝ่ายแดง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    รุ่งเรืองเลิศ
1. นางจันทร์เพ็ญ    พ่อชมภู
2. นางประเสริฐ    บริโปร
39 39 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพิญาดา    สีมาฤทธิ์
2. เด็กหญิงพาณิภัค    เคนสุวรรณ
3. เด็กชายพรกิตติ์    ชมกลิ่น
1. นางสกุณา    ปัสสา
2. นางสาวแพงจิตร์    แสนสุข
40 40 โรงเรียนบ้านโสกหมู สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวรัญญา    สัจจมะณี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    บุตรดา
3. เด็กชายทัตพิชา    นุ่นสีดา
1. นางสาวอมรรัตน์    เหลาเกลี้ยงดี
2. นางสาวเบญจภรณ์    มโนสัมฤทธิ์
41 41 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายจิรายุ    ขันธ์ใกล้
2. เด็กชายพีระพงศ์    อุทัย
3. เด็กหญิงวิศรุตา    ด่านสมัคร
1. นางพาโชค    สาภูเมือง
2. นางเอื้ออารี    ศรีคุ้มเหนือ
42 42 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอรจิรา    สากุลา
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ไชยโพธิ์
3. เด็กหญิงบุษราภรณ์    สว่างเนตร
1. นางกัญญาณัฐ    พินธุรักษ์
2. นางธนิตา    ประคองพันธ์
43 43 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายนิติปกรณ์    หงษ์คำ
2. เด็กหญิงจิตโสภิณ    โคตรภูเวียง
3. เด็กหญิงพณุอร    ฉลองบุญทวี
1. นางสาวนภารัตน์    ศรีทน
2. นายวัสนัย    ล้นเหลือ
44 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงชุติมา    เทวะเส
2. เด็กหญิงปรียากร    ยืนสุข
3. เด็กหญิงธัญญสุดา    มุกดาม่วง
1. นางสาวธิดารัตน์    หาญมนตรี
2. นางศิริพร    อัตสาร
45 45 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปภาดา    ภูแล่นไว
2. เด็กหญิงฐาปนีย์    นาถมทอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    นาทันริ
1. นางจีรภา    นามแก่นท้าว
2. นายประสาร    อัดโดดดร
46 46 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงสุชานันท์    ทาระสา
2. เด็กหญิงปุณยาพร    เสมอพิทักษ์
3. เด็กหญิงเกวลิน    พิษสุวรรณ
1. นางสาวธรรมนัด    โถบำรุง
2. นางสาวหยาดฝน    สุวรรณศรี
47 47 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    ภูเงิน
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    สุขเขียว
3. เด็กหญิงฐิติพร    ขันคำ
1. นางกุสุมาลย์    จันทะคุณ
2. นางสาวรัญชนา    ทรงไชย
48 48 โรงเรียนบ้านนาถ่ม สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงอรวรรณ    พันธ์มา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทองหอม
3. เด็กชายรพีภัทร    อุทธชาติ
1. นายนันทวุฒิ    ยอดขำ
2. นางสาวอมรา    กิจเกียรติ์
49 49 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาวนี    สันโดษ
2. เด็กหญิงชลดา    ดวงชิน
3. เด็กหญิงธมลวรรณ    รมศิริ
1. นายวรวิทร์    คำนวนอินทร์
2. นางเพ็ญนภา    ตรีวิเศษ
50 50 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงสมิตรา    แก้วบุญเรือง
2. เด็กหญิงชญาดา    ทองกอง
3. เด็กหญิงธันวรัตม์    รัตนกิจสมบูรณ์
1. นางสาวประวีนา    ไตรธรรม
2. นางปาริชาติ    จันทะรัง
51 51 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    นามเมืองปัก
2. เด็กหญิงวรรณวิษา    ทับบุรี
3. เด็กชายชัยชนะ    การนอก
1. นางสาวธนาวีย์รัต    คุปตวุฒินันท์
2. นางเพ็ญแข    วิศวเลิศทรัพย์
52 52 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ    จันทาศรี
2. เด็กชายภูริภัทร    สุวรรณโคตร
3. เด็กหญิงกฤติยาณี    นะวะศรี
1. นางบุญเทอม    อัมวรรณ
2. นางปรียาภรณ์    กฤตพลวิวัฒน์
53 53 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงมาฬิษา    สันหมาด
2. เด็กหญิงจิราพร    ไชยสีหา
3. เด็กชายชัยบดินทร์    ชีวาจร
1. นางชัญญาภัค    ดำรงชาติ
2. นางสาวสุรีรัตน์    โพธิ์ชัย
54 54 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงทักษพร    สีบุรินทร์
2. เด็กหญิงอรุณี    พิรมย์จิตร
3. เด็กหญิงภัทริยา    ทองแบบ
1. นายวชิระศักดิ์    แสนพรหม
2. นางสาวแก้วตา    วังคีรี
55 55 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายกิตติพล    ทองดี
2. เด็กหญิงดวงกมล    บุเลทาสา
3. เด็กหญิงลูกน้ำ    ศิลคุ้ม
1. นางกัลยกร    กาญจนสุุปัญญา
2. นางกัลยา    ปัญญายิ่ง
56 56 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงอุมากร    บัวทอง
2. เด็กหญิงชลดา    ออเพชร
3. เด็กหญิงอชิรญา    สังข์เมฆ
1. นางสาวชลธาร    วิมูลอาจ
2. นางราตรี    ชินโฮง
57 57 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงนาราญา    ยอดประดิษฐ์
2. เด็กหญิงฐิติญาณ์    โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงวรรณภรณ์    เทศศรีเมือง
1. นางสมจิต    สีหามาตย์
2. นางสาวเสาวนีย์    สุวรรณรอด
58 58 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์    ถาวร
2. เด็กหญิงพรพิมล    พลหาญ
3. เด็กหญิงสกุลตรา    พลขันธ์
1. นางวีรวรรณ    สิงห์งาม
2. นางหนูบาล    มิ่งชัย
59 59 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงภัทราวดี    อินแสงแวง
2. เด็กหญิงเครือวัลย์    ปลัดศรีช่วย
3. เด็กหญิงเกษวลิน    สุนะเค้า
1. นางสาวธัญญารัตน์    พิลาจันทร์
2. นางสาวอุทัยวรรณ    แดงสกุล
60 60 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    นันศิริ
2. เด็กหญิงประพิมภรณ์    ไกรสุข
3. เด็กชายภูวดล    รักภักดี
1. นายกฤษขจร    ศรีถาวร
2. นางสาวดาราวรรณ    โตสกุล
61 61 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพิธุนิภา    ดีสุข
2. เด็กหญิงวริษฐา    หมอยา
3. เด็กหญิงปนัดดา    ดอนเหลือม
1. นางสาวจิราพร    ศรีงาม
2. นายเจริญ    มหันต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................