งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 773
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยาณี    พิลาอ่อน
2. เด็กหญิงรชนกร    พิมพ์สระ
3. เด็กหญิงอริยา    ทำทิพย์
1. นางศิริภรณ์    ดวงคำน้อย
2. นางสุนทรี    จันทจร
2 3 โรงเรียนบ้านลุงม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณพร    เกร็งชื่อ
2. เด็กหญิงพัชนี    โจภูเขียว
3. เด็กชายธีรัช    อุริพันธ์
1. นายนิพล    อินนอก
2. นางพัทยา    อ้วนลาน
3 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นายสังวาลย์    มงคล
2. นางสาวมาริษา    คุณประทุม
3. นางสาวมยุริญ    วันโส
1. นางสาวจริญยา    พั้วมณี
2. นางสายฝน    มีชัย
4 5 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    เมฆมี
2. เด็กหญิงสุนิสา    ระบาเลิศ
3. เด็กหญิงพรลิตา    แสงกล้า
1. นางสาวปิยธิดา    ทอนมาตร
2. นางสาวอนุสรณ์    ทมโยธา
5 6 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงดาราวดี    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์    ปังอุทา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ศิลาพจน์
1. นางพัฒชดาพร    โชติไสว
2. นางสุชัญญา    เยื้องกลาง
6 7 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายคชาพล    ประเสริฐแท่น
2. เด็กหญิงญาสุมิน    จ่าบาน
3. เด็กหญิงอาริสา    กันเดิน
1. นายนิกร    แคชัยภูมิ
2. นางอุบล    สิงห์อำพล
7 9 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงจิตติพร    ศรีบุญเรือง
2. นางสาวสุดาทิพย์    วิชัย
3. เด็กชายภาณุวัฒน์    ศรีคำ
1. นางสัญญา    นิลทะราช
2. นายอดิศักดิ์    ศรีนา
8 10 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. นางสาวรัชนก    ก้านอินทร์
2. นางสาวอาภาพร    วงษ์สีษา
3. เด็กหญิงปนัดดา    เมินธนู
1. นางสาวคันธิมา    มะลิลา
2. นางสาวสุชญาดา    อุตมะ
9 11 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงพรไพลิน    สลับสี
2. เด็กหญิงอรัญญา    สร้างนอก
3. เด็กชายศุภกฤต    น้อยบาท
1. นายณัชพล    ตองหว้าน
2. นางบุษบง    ตองหว้าน
10 12 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงสิริวัลย์    แก้วประโคน
2. เด็กหญิงเกษร    สมทรัพย์
3. เด็กหญิงสุนิตา    พระศรี
1. นางยุพิน    พลศิริ
2. นางลัดดาวัลย์    แสงตา
11 13 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงดาราพรรณ    แสงบุญ
2. เด็กหญิงปริญญา    สุระ
3. เด็กหญิงกาญดา    ตะเคียนจันทร์
1. นายทิวากร    คำศรี
2. นางธนัญญา    ไพทูรย์
12 14 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    พรหมสะโร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ปัดป้อง
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ    กิจราช
1. นายประญัติ    บุตรมะลา
2. นางวีระยา    บุตรมะลา
13 15 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นางสาววันวิสา    พงษ์อุดทา
2. นางสาวสุนิษา    ทุมลา
3. นางสาวศศินิภา    พิมพ์เสน
1. นางจิราวรรณ    แกมขุนทด
2. นางชุลีรัตน์    เชื้อพันธุ์ลาน
14 16 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงกฤติยา    ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงอังคนางค์    สายทะเล
3. เด็กหญิงฐิติญา    วันตา
1. นายธนภัทร    บุตรี
2. นายไพบูลย์    กล้าหาญ
15 17 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงวันวิสา    สุโพธิ์ขันธ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา    สุโพธิ์ขันธ์
3. เด็กชายธิติวุฒิ    จันทร์เขียว
1. นายณรงค์ฤทธิ์    บุญโสม
2. นางสาวปาริชาติ    ประสารีบุตร
16 18 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แสนสงค์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    คำแพง
3. เด็กหญิงอักษรสวรรค์    บุญทอง
1. นางสาวชฎาพรรณ    หัตถกิจ
2. นางสาววิริยกานต์    แนวจำปา
17 19 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ    โคตรเมือง
2. เด็กหญิงวรฤทัยพร    ดวงชัย
3. เด็กหญิงรุจิรดา    วังชนะ
1. นายรังสรรค์    ภูทอง
2. นางสาวสุธาสินี    บุญปรุง
18 20 โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกฤติยา    บุตตะ
2. เด็กหญิงสุพัตรา    โกษา
3. เด็กหญิงเก็จมณี    ใจทัศน์
1. นางพัชรีย์    มัธยม
2. นางสาวเอื้องดอย    ซาเสน
19 21 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. นายครรชิต    เลยกลาง
2. นายสุชาติ    ขาวพิมาย
3. เด็กหญิงบุษรินทร์ญา    พั่วไธสง
1. นางณัฐชยา    เพชรทองหลาง
2. นางสมควร    ตาปราบ
20 22 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายปธานิน    เพ็ชรประโคน
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา    แจ่มประโคน
3. เด็กหญิงสุภัชชา    เผ่าพันธุ์
1. นายทิวากรณ์    มากะเต
2. นายวิสูตร    แสนกล้า
21 23 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงเวณิกา    ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงพรชิตา    ศักดิ์ศรีวิบูลย์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พรหมวิจิตร
1. นางจรีรัตน์    คิดก่อนทำ
2. นายเดชะ    คิดก่อนทำ
22 25 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริกัญญา    มาศเลิง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    คำภูมี
3. เด็กหญิงพรชิตา    หารี
1. นางณัฏฐพัชร์    ดีพรม
2. นางอระไทย    มานิล
23 27 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงภิญญดา    กองสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิยะดา    ธุระพระ
3. เด็กหญิงสุภวรรณ    ภูมิตั้ง
1. นางจุลัยวรรณ์    ทัศพงษ์
2. นางฐิญตา    คำภูแก้ว
24 28 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐฐธิดา    สีสลับ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แก้วเหลา
3. เด็กหญิงฉัตรพร    ศรีบุญ
1. นางชุติมา    เหล่าแค
2. นางสาวพิสมัย    สีเหลือง
25 29 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวภัทธาภรณ์    ทองคำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    หวังล้อมกลาง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    แผ่วสูงเนิน
1. นายทศพล    ยอดมณี
2. นางวันเพ็ญ    ยอดมณี
26 30 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นางสาวนภัสวรรณ    พรมภักดี
2. นางสาวดวงหทัย    สำราญ
3. นางสาวจินดา    แก่นพิมพ์
1. นางกิ่งแก้ว    แก้วชูสกุล
2. นางสาววิมล    จำปานิล
27 31 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นายธนาโดม    พิมพุฒ
2. นางสาวอภิชญา    จังพล
3. นางสาวนวลักษ์    สำราญภูมิ
1. นายนิธิโรจน์    ชาญชัยอริยเตชิน
2. นางอรุณี    ศักดิ์พิสิษฐ์
28 32 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงนงลักษณ์    จงจอหอ
2. เด็กหญิงจิราพร    จำนงนอก
3. เด็กหญิงเบญกุล    แข็งขัน
1. นางณัฐภัสสร    สุรนาจ
2. นายทรงวุฒิ    มัททะปาโท
29 34 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    สายน้อย
2. เด็กหญิงนภารัตน์    แสนกล้า
3. เด็กหญิงชลมาศ    หมายสม
1. นางธัญธิดา    สครรัมย์
2. นางสาวศิริรัตน์    ศิลปสิทธิ์
30 35 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพร    วิจิตรสระน้อย
2. เด็กหญิงศศินา    พรมกสิกร
3. นางสาวเจรริรา    แสงประกาย
1. นางสาวปาริชาติ    รวมแก้ว
2. นางศรีนวล    ปภุสสโร
31 36 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงสุธิตา    โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงนัยต์ญาดา    พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงรุจจิรัตน์    คำสงค์
1. นายปานทอง    อัยวรรณ
2. นางพัชราภรณ์    ขจรเกตุ
32 37 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงชุฎาภรณ์    ศรีวงค์จันทร์
2. เด็กหญิงนันทิดา    กาจกระโทก
3. เด็กหญิงนันทพร    ปอนสำโรง
1. นางณัฐติยา    สะเดา
2. นางทิพย์ศุภา    ออไธสง
33 38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 1. นางสาวอาทิตยา    เชื้อจันทา
2. นางสาวอารยา    พ่อมี
3. เด็กหญิงประภัสสร    บุตรดี
1. นางนารีรีตน์    อินทร์ติยะ
2. นางสาวปรียาภรณ์    ศรีนา
34 39 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนนทรดา    แสงอร่าม
2. เด็กหญิงศิรินทรา    พรมสำลี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แพงเหล่า
1. นายนฤพนธ์    พิเคราะห์
2. นางพิกุล    ผลจันทร์
35 40 โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพาริดา    บัวบาล
2. เด็กหญิงเขมจิรา    ประทุมไข
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    ประทุมไข
1. นางสาวนันท์นภัส    แสนโภชน์
2. นางสาวภัทราพร    ประภาศรี
36 41 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงชลดา    อุปแก้ว
2. เด็กหญิงจิรนันท์    ดงส้าวแห
3. นางสาวนิตยา    ศรีวงษา
1. นางประไพร    หงษ์สอ
2. นายสมหมาย    เสนาเนียร
37 43 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงกนกพร    แป้นนางรอง
2. นางสาวพัชรินทร์    เรือนมูล
3. เด็กหญิงอภิสรา    นาสุริ
1. นางทองสุข    ขวัญพรม
2. นายบุญร่วม    โชติศรี
38 44 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ศรีวะลา
2. เด็กหญิงพรนภัส    อุปชาใต้
3. เด็กหญิงธณัชชา    พรศักดิ์
1. นายกันตินันท์    ดรกันยา
2. นายพิพัฒน์พงษ์    วิเศษ
39 45 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงสิริยากร    หอมวัน
3. เด็กหญิงชลธิชา    แก้วอรุณ
1. นางทองมุข    ปารมีชัย
2. นายพิพัฒน์    ปารมีชัย
40 46 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    พรมคำ
2. เด็กหญิงกุลธิดา    นวลอาสา
3. เด็กชายศรชัย    สุกทน
1. นางสาวจิราพร    พิศสุวรรณ
2. นางสาวจุรีพร    อิ้มพัฒน์
41 47 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงปุบผา    นามวงษ์
2. เด็กหญิงนวพร    ดอนซาม่วง
3. เด็กหญิงชลธิชา    หนูไธสงค์
1. นางดอกจันทร์    ศรียะ
2. นางสาวสุคนธา    ศรีเชียงสา
42 48 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายวัชรพล    สมบูรณ์
2. เด็กหญิงวัลวิภา    พรมจันทร์
3. เด็กหญิงอรทัย    ชิงชัย
1. นางสกุลตา    แพงโสม
2. นายสมชาย    แพงโสม
43 49 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    ยือรัมย์
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์    วงศ์สุนทร
3. เด็กหญิงมินตรา    ยิงรัมย์
1. นางทัศนีย์    กะการดี
2. นางสาวอุบลรัตน์    บุญปัน
44 51 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงภัสดา    อุปฮาด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    จันทกล
3. เด็กชายประสาน    คำทา
1. นางคำขัวญ    บาระศรี
2. นายอภิรักษ์    หาญประชุม
45 52 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนริศรา    สมาทอง
2. เด็กหญิงวิภาวณี    ทิพฤตรี
3. เด็กชายนราธร    ทองจันทร์
1. นางสาวมนชยา    มงคลคำซาว
2. นางสาวสายใจ    วิรบุญชัย
46 55 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายปิยะรัตน์    ทะวงษา
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    จุลยะโชค
3. เด็กหญิงศศิกานต์    ศิลา
1. นายชัยยันต์    ภูมิสม
2. นางสาวสุดารัตน์    วันทุม
47 58 โรงเรียนบ้านคึมข่า สพป. อำนาจเจริญ 1. นางสาวชลธิชา    วงศ์ทอง
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    สายรัก
3. เด็กชายธนวัฒน์    สิงหาปัตย์
1. นางศิริพร    จันจอม
2. นางเพ็ญนภา    เถาว์แสน
48 59 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นางสาวเอ็นดู    คำผาย
2. นางสาวศศิธร    เรืองแหล้
3. นางสาวระรินทร์ทิพย์    ป้อมมาตา
1. นางสาวกัญญ์ณพัชญ์    สีหามาตย์
2. นายศิริภัทรดล    ศาสตร์นอก
49 60 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงวิชญา    กุมภากูล
2. เด็กหญิงรัตนากานต์    สมบูรณ์
3. เด็กหญิงปวีณา    ดวงเดือน
1. นางสาววิไลวรรณ    สงสาร
2. นางสุดารัตน์    อะช่วยรัมย์
50 61 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ขาวขันธ์
2. เด็กชายนิคม    ชาติมูลตรี
3. เด็กหญิงภาวินี    รักเสนาะ
1. นายพิชากร    โพธิ์บาย
2. นายอภิรัฐ    สุริยวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................