งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 772
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงกรณิศ    ยาฟอง
2. เด็กหญิงชวัลนุช    เจริญพักตร์
3. เด็กหญิงมัณฑิกา    แก้วสา
1. นางศิริภรณ์    ดวงคำน้อย
2. นางสุนทรี    จันทจร
2 2 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงญาณันธร    โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงพัชราภา    ชอบประดิษฐ์
3. เด็กหญิงวีรยา    ห้ากระโทก
1. นางสาวนภัสนันท์    บวรธินานันท์
2. นางสาวผาณิต    ฉ่ำเมืองปักษ์
3 3 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงเกศรัฐ    บัวไข
2. เด็กหญิงวรรัตน์    บุรินประโคน
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ยอดโพธิ์
1. นางวรวรรณ    วรศิริ
2. นางศรีสุดา    เตะประโคน
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงลลิตา    มาปะเภา
2. เด็กชายรินระวี    จันทะรัตน์
3. เด็กชายพิรัชย์    หลักมั่น
1. นางจิตรถนอม    ศรีบุรินทร์
2. นางสายฝน    มีชัย
5 5 โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงชนัดดา    สีวะสุทธิ์
2. เด็กหญิงไอรดา    ทิพนัด
3. เด็กหญิงกนก    พูนทอง
1. นางสุรางค์    พรหมสูงวงษ์
2. นายเสกศักดิ์    ศรีพล
6 6 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา    สุทธิโภชน์
2. เด็กหญิงกัลยา    สาคร
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์    การกระบวน
1. นางเกณิกา    นาเมืองรักษ์
2. นางสาวเยาวเรศ    เสนากิจ
7 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงศิรประภา    ตั้งใจ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    สวัสดี
3. เด็กหญิงญาณาวดี    จินดาดวง
1. นางชูขวัญ    เพ็งชัยภูมิ
2. นางสาวมัลลิกา    วิเชียรดี
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    โกมลวิชญ์
2. เด็กหญิงธัญญาทิพ    แก้วจันดี
3. เด็กหญิงนริสรา    ตริยางกูรศรี
1. นางนิภาพร    จารุกมล
2. นางพรทิพย์    ดวงมาลา
9 9 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    สุนี
2. เด็กหญิงมาลีรัตน์    วิชัยยา
3. เด็กชายพงศกร    พานิชนาวา
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร    ล้อมทอง
2. นางสาวเพียงตะวัน    ทวีโคตร
10 10 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงรัศนี    สุขจิตร
2. เด็กหญิงชุติมา    ขันติวงค์
3. เด็กหญิงเสาวลักษ์    สืบเพ็ง
1. นางสาวคันธิมา    มะลิลา
2. นางสาวนันทนา    ศูนย์กลาง
11 11 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงรัตน์ชดาภรณ์    โคนประโคน
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ    นาอ้อม
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    เขียวสมอ
1. นางสาวพิชามญชุ์    ลันขุนทด
2. นางสาวพิสมัย    ไค่นุ่นโพธิ์
12 12 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    สิมศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงอรปภา    สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงวรพิชชา    ชีวาจร
1. นางสาวสุภพิชญ์    พลคำแหง
2. นางเพ็ญศรี    พิมพวง
13 13 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายอภิศักดิ์    สมร
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    สมร
3. เด็กชายกันตวิชญ์    นาคนวล
1. นายทิวากร    คำศรี
2. นางธนัญญา    ไพทูรย์
14 14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เจียมทอง
2. เด็กหญิงลิเดียตะวัน    โค้ตส์
3. เด็กหญิงนัชชา    ไชยสุข
1. นางสาวรมิดา    พิชัย
2. นายศิริพงษ์    บัวหาร
15 15 โรงเรียนบ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    บัวเงิน
2. เด็กหญิงสุจิตรา    สมัยพิมพ์
3. เด็กชายไกรทอง    ศรีทองนาค
1. นางสาวบัณฑิต    บุตรโยจันโท
2. นางศิราณี    จันทะปัสสา
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สาชะรุง
2. เด็กหญิงสุธินี    จันทะโสม
3. เด็กหญิงบุษกร    พาคำ
1. นายศักดิ์ชัย    บุญย่อ
2. นายอนุพงษ์    นาสมพงษ์
17 17 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    เวียงสมุทร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    สมใจ
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    จันทร์เขียว
1. นายณรงค์ฤทธิ์    บุญโสม
2. นายประยนต์    จันทร์เขียว
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงอารียา    วงศ์สุข
2. เด็กหญิงประวีณมัย    บุปผาวัลย์
3. เด็กชายเอกรินทร์    บุญมั่น
1. นางปวินดา    กงเงิน
2. นางลักขณา    ไพรพาลี
19 19 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายอดุลเดช    ชินพาส
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์    ชำนาญเวช
3. เด็กหญิงจิตติพร    แก่นโสม
1. นายรังสรรค์    ภูทอง
2. นางสาวสุธาสินี    บุญปรุง
20 20 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงชาลิสา    สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงโชติกา    ทวีโคตร
3. เด็กหญิงมุกดา    มงคลสุภา
1. นางสาวนัชดาพร    แสนณรงค์
2. นายเชิงชาย    รูปสวย
21 21 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงฐิตา    ร้อยพิลา
2. เด็กหญิงสิริวิมล    มากจันทึก
3. เด็กหญิงพิมพกานต์    ดวงกระโทก
1. นางวราภา    วงษานนท์
2. นางสุพรรนณี    วิมลธรรม
22 22 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงปุณณภา    คูณประโคน
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ช่อทับทิม
3. เด็กหญิงอาทิตยา    เตียกประโคน
1. นางสาวณัฐฑกาญจน์    ขันอาสา
2. นางอภิณห์พร    เลิศฐิตินันท์
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายอนวัช    ด่านกระโทก
2. เด็กชายคณิศ    กลิ่นศรีสุข
3. เด็กหญิงทอไหมทอง    ซำโพธิ์
1. นางสาวจุไรรัตน์    พงษ์ดนตรี
2. นางเปรมยุดา    เหล็กกลาง
24 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงจตุพร    สิงหัษฐิต
2. เด็กหญิงพณิชา    เรืองใจ
3. เด็กหญิงต้นว่าน    คะนองมาก
1. นางสาวศิริพันธ์    พ ากเพียร
2. นางสุธาทิพย์    พื้นผา
25 25 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    อัปมาเถ
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์    คุมธง
3. เด็กหญิงพัชราภา    ทุพรหม
1. นางณัฏฐพัชร์    ดีพรม
2. นางอระไทย    มานิล
26 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวรา    โยทสิงห์
2. เด็กหญิงสาริสา    ธารพรศรี
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ไกยสิงห์
1. นายคณัสกฤช    ฝ่ายไทย
2. นางสาวศรีอัมพร    บรรณสาร
27 27 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนฤมล    วงษ์รินยอง
2. เด็กชายปิติภัทร    แสงอุทัย
3. เด็กหญิงสายสมร    ศิริรักษ์
1. นางปริญญา    กมลผาด
2. นางสาริกา    สระแก้ว
28 28 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงจิตาพร    พรมมา
2. เด็กหญิงวิชญาดา    พรหมบุตร
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    ขันชัย
1. นางสาวชวิศา    สุริยะงาม
2. นางสาวอรยา    สุคันธรัต
29 29 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายวีรกิตติ์    ชมขุนทด
2. เด็กหญิงวีราพร    พื้นทะเล
3. เด็กชายกษิเดช    วงศ์สาโรจน์
1. นายบุริพัชร    คุขุนทด
2. นางส่งศรี    บริรักษ์กุลธร
30 30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายพัทธดนย์    ดงเจริญ
2. เด็กหญิงอริศรา    โรจน์จันทร์
3. เด็กหญิงภริดา    สมบัติคำ
1. นางณัฐณมนต์    ไฉไลสุขสมบัตื
2. นางศิริลักษณ์    หวังชนะ
31 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายภูบดินทร์    จึงตระกูล
2. เด็กหญิงทิพยา    ทารักษ์
3. เด็กหญิงอรวรรยา    ป้องมาลี
1. นายธีรัตม์    กันตัง
2. นางสุพัตรา    พลพิมพ์
32 32 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ดีมาก
2. เด็กหญิงณัฏฐริกา    ทิมา
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    รัตนพิมานชัย
1. นางสาวพัทธนันท์    วิสิฐธนปัญญา
33 33 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงพัฒนารวดี    ศรีแสง
2. เด็กหญิงวรัญญา    เหล่าอำนาจ
3. เด็กชายธนดล    ชัยแสง
1. นางสาวชาริณี    กอรัตน์
2. นางณิชาภัทร    เหตุเกษ
34 34 โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงอิงค์ฟ้า    ขาวดี
2. เด็กหญิงนภาพร    อุตส่าห์ดี
3. เด็กชายณัฐวัฒน์    คงกล้า
1. นางสาวชะญานันท์    วานุนาม
2. นางสาณี    มีพร้อม
35 35 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ขันติยู
2. เด็กชายเจษฎาพร    พูนเจดีย์
3. เด็กชายอิทธิบรรณ์    เกื้อกูล
1. นางสาวปาริชาติ    รวมแก้ว
2. นายอภินันท์    สำราญสุข
36 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงสิริวิมล    พนมสินรัตน์
2. เด็กหญิงณฐอร    คูสกุล
3. เด็กหญิงชนัญชิดา    บุพศิริ
1. นางการเกษ    บุพศิริ
2. นางปฐมาภรณ์    จูมสุพรรณ
37 37 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ชนะวงศ์
2. เด็กหญิงชุติมา    จันทร์หอม
3. เด็กหญิงพรสินี    ไชยพรรณา
1. นายพิชิต    ชูลิขิต
2. นางสิรพจนา    สีนวนจันทร์
38 38 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ประวิทย์สิทธิกุล
2. เด็กหญิงปภาวสุ    มูลทองสุข
3. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์    สมศรี
1. นางสาวนิตยา    เอกนิพนธ์
2. นางอัญชลี    จันทนิตย์
39 39 โรงเรียนบ้านสร้างโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    ใจเด็ด
2. เด็กหญิงปรางค์ธิวา    ชาวเวียง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    ชาวเวียง
1. นางสาวจุฑารัตน์    อุทาพันธ์
2. นายเตรียมชัย    ช้อยชด
40 40 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงโชติกา    พิลาแสน
2. เด็กหญิงพิชาดา    ทองนิล
3. เด็กหญิงสุนทรี    สีธง
1. นางสาวปาริชาติ    คำราช
2. นางอังคณา    แก้วไชย
41 41 โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาดา    วงพิลา
2. เด็กหญิงอาทิตยา    หินซุย
3. เด็กหญิงนิชาภา    บรรจง
1. นางสุมานี    กลิ่นพูน
2. นางหนูเพียร    โภชะโน
42 42 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงนัฐวรรณพร    บุญศรี
2. เด็กหญิงกมลทิพย์    กลิ่นบัว
3. เด็กชายทวีศักดิ์    ร่วมกุล
1. นางสาวจุฬาพร    แก้วมณี
2. นางสาวอุทัยวรรณ    ชูคำมั่น
43 43 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายณภัทร    ธาตุบุรมย์
2. เด็กหญิงโสภิดา    คำภูเวียง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    เครือสุคนธ์
1. นางนริชยา    ศึกษา
2. นางเสาวลักษณ์    วรครบุรี
44 44 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    เกิดสว่าง
2. เด็กหญิงนิพาดา    อุดม
3. เด็กหญิงพรธีรา    บัวหอม
1. นายนันท์    อัตสาร
2. นายแสงจันทร์    เพ็งสีแสง
45 45 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายสมบูรณ์    ภูมีเมฆ
2. เด็กหญิงนฤมล    อุบลบาน
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    ดาวรายรัมย์
1. นางรำใย    เติมใจ
2. นางสุพรรณิการ์    นาชัยฤทธิ์
46 46 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงธัญพิชชา    ไพรีรณ
2. เด็กหญิงจิตตราภรณ์    สุวรรณ์
3. เด็กหญิงปนัดดา    วงษ์ศรีแก้ว
1. นางสาวนิดา    ศรีสร้อย
2. นางวรนุช    การุญ
47 47 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงอุมากร    พระภูมิ
2. เด็กหญิงสมัชญา    รกชัฏ
3. เด็กหญิงปาริชาติ    คุณชม
1. นางกาญจนา    สมีแจ่ม
2. นายทิวานนท์    บุญเนา
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ศรีสุรัตน์
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์    สุวรรณราช
3. เด็กหญิงศิศิรา    สุวรรณเมฆ
1. นางปิยเนตร    แสงชาติ
2. นายเกษมศักดิ์    ปราบณรงค์
49 49 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    ใจกล้า
2. เด็กหญิงปนัดดา    ธรรมนาม
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    เทียนทอง
1. นางสาวณัชชา    ชมทอง
2. นางสาวอุษณีย์    เจริญยิ่ง
50 50 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ศิริชัย
2. เด็กหญิงนภาพร    ม่วงศิริ
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ    เข็มสุวรรณ
1. นางนิตยา    หมื่นหัส
2. นางพัฒนศรี    จิตต์บุญธรรม
51 51 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายศรัทธนิตย์    พัวพัฒนพงศ์
2. เด็กชายพิทักษ์    พัวพัฒนพงศ์
3. เด็กหญิงศศิประภา    แก้วมี
1. นางสุวิมล    ประจงจิตร
2. นางสาวโสริยา    ศรีบุญเรือง
52 52 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายศิริชัย    สีนนตรี
2. เด็กชายกิตตินันท์    อินทนา
3. เด็กหญิงลักษิกา    สุขรมย์
1. นางญาณาธร    ธรรมโรง
2. นางสาวธนัชชา    มุ่งงาม
53 53 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา    ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา    นามมณี
3. เด็กหญิงเขมภัทร    อร่ามชัย
1. นางธีราภรณ์    ศรีจันทร์อ่อน
2. นางสาวสุจิตรา    โรมรัน
54 54 โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    วังคีรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ธรฤทธิ์
3. เด็กหญิงจิราเจต    ศรีสมบัติ
1. นางนันทิชา    โสประดิษฐ์
2. นางยุพา    พรมโคตรค้า
55 55 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ดินไธสง
2. เด็กหญิงพิชชาภา    งอกนาวัง
3. เด็กหญิงอรปรียา    กาลเขว้า
1. นางนันทยา    สมบัติหอม
2. นางบุญเลย    อิทธิกุล
56 56 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา    นาคำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    นาคำ
3. เด็กหญิงภูษณิศา    ศรีคุณ
1. นางสาวภัทรพร    สุรรัตน์
2. นายสุรศักดิ์    แดงจันทึก
57 57 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณนารา    หวันเสนา
2. เด็กหญิงศิรินยา    ศรีวงษ์
3. เด็กหญิงภควคีตา    คล้อยจันทึก
1. นางธัญลักษณ์    ชัยรัติเศรษฐกุล
2. นางปิยนันท์    คำพูล
58 58 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    ถวิลเครือ
2. เด็กชายพชรดนัย    เทียมอุทัย
3. เด็กหญิงอภิญญา    อัดโดดดร
1. นางสาวพรหมภรณ์    เผ่าพันธ์
2. นางอนงค์    สาริพันธ์
59 59 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายวายุ    วงศ์ด้วง
2. เด็กหญิงวรรณิสา    มาตรวังแสง
3. เด็กหญิงกันพาพร    กะลาม
1. นางฐิตาภรณ์    นันกลาง
2. นางสาวมนต์ญฎา    บุญทันเสน
60 60 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    จันทะวงค์
2. เด็กหญิงกนกพร    สิทธิพล
3. เด็กหญิงพัฐสุดา    ขวัญกิจพิริยะ
1. นางเกศินี    ป้อมหิน
2. นางเพ็ญศิณี    ศิริถาวรวงศ์
61 61 โรงเรียนอนุบาลสังคม สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายภูบดินทร์    ภูชะ
2. เด็กชายธีรดนย์    หนูน้ำคำ
3. เด็กชายจักรรัตน์    แก้วเพชร
1. นายดนัย    ดวงภักดี
2. นางอารีรัตน์    บุตรดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................