งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 770
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. เลย เขต 1 1. นายอลงกรณ์    แก้วสีฟอง
2. นายธนรักษ์    จิตแสวง
1. นายเจษฎา    บุตรดีไชย
2 2 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายพิชยะ    พิมพ์เงิน
2. เด็กชายศุภกิจ    ทองโท
1. นายนันธชัย    ช้อนผักแว่น
3 3 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายเกษมสันต์    คะเชนรัมย์
2. เด็กชายธีรเทพ    ดีล้อม
1. นางสุกัลยา    โพธิงาม
4 4 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์    พรมศรี
2. เด็กชายนาวิน    อุทสาร
1. นายอัคคณัฐ    พรหมเสนา
5 5 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายเจษฎา    สุโพธิณะ
2. เด็กชายพงษ์ศภัทร    ชายสวัสดิ์
1. นายสิทธิพล    นนท์วงษา
6 6 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นายจักรกฤษณ์    บุญเริ่ม
2. เด็กชายบุริศร์    ริกำแง
1. นายพรชัย    จันทไทย
7 7 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายอำนาจ    งามสวัสดิ์
2. เด็กชายสุเมธาดา    แซวจันทึก
1. นางฉวีรักษ์    สนิทไทย
8 8 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายองอาจ    ยืนยง
2. เด็กชายโอภาส    จันปุ่ม
1. นางสุดสาคร    พละบุตร
9 9 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายจีระศักดิ์    สมัครนิน
2. เด็กชายธนะกฤษ    นนท์คำวงค์
1. นายสุระชัย    วงศ์ตาผา
10 10 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายฌานุพงษ์    เสโพธิ์
2. เด็กชายนนทนพงศ์    นิลจำรัศ
1. นายสาธิต    อ่อนสลวย
11 11 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายบรรณวิชญ์    วุฒิยา
2. เด็กชายธนกฤต    กรีดกลาง
1. นายรชต    ปังสัยเทียะ
12 12 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายพิเชษ    ชารัมย์
2. เด็กชายดัสกร    เช่นรัมย์
1. นางสาวโสภิตา    สายแก้ว
13 13 โรงเรียนบ้านแทรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายทิวากร    ศรีมุม
2. เด็กชายพันธกานต์    อ่ำชาวนา
1. นายวัชระพงศ์    พูลสวัสดิ์
14 14 โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายกัณฏพล    อินทรักษา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    นานันท์
1. นางรัชนก    ภูมิศรีแก้ว
15 15 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    หาบุตร
2. นายไกรวัฒน์    แซ่แต้
1. นายประยูร    นูวบุตร
16 16 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายธีรวัฒน์    พัดโท
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์    หล้าหิบ
1. นายศุภชัย    สาขามุละ
17 17 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอรุณรุ่ง    หมั่นคำ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    อ่อนละมุล
1. นายไพฑูรย์    พิมพา
18 18 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. นายวุฒิศักดิ์    ระเนีย
2. นายพรชัย    ทองประสาน
1. นายเทวินทร์    บรรบุปผา
19 19 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายนฤพันธ์    นวลตา
2. เด็กชายเจษฏา    อับเซ็น
1. นายสมพงษ์    ลาภเย็น
20 20 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายภาคภูมิ    มริสาร
2. เด็กชายอติชาติ    พิมพ์สุด
1. นางสาวพรสวรรค์    ซาเสน
21 21 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    ดอกกระโทก
2. เด็กหญิงกนกอร    หนูกระโทก
1. นางบังอร    ไพบูลย์สุข
22 22 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายชินวัตร    ปานทอง
2. เด็กชายสุธี    ทะเลิงรัมย์
1. นายสังเวียน    พิลาพันธ์
23 23 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายสุธีร์    ศอกจะบก
2. เด็กชายชัยวัฒน์    ชวาลา
1. นางสาวจรูญลักษณ์    แซ่ตัง
24 24 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายชลวิชัย    ปัญญา
2. เด็กชายศรีรัตน์    พรหมรินทร์
1. นายปัณณพัฒน์    บุญขาวธีรโรจน์
25 25 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจิตรกร    ธนูศรี
2. เด็กชายอัตถากรณ์    รัตนะโชติ
1. นายสมเดช    ธูปขุนทด
26 26 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. นายคามินนทร์    อุไกรหงษา
2. เด็กชายธีรพงศ์    ภักดี
1. นายสมจิตร    ชูศรีวาส
27 27 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายวุฒิชัย    นาคพรมมินทร์
2. เด็กชายอภิวิชญ์    ดีสะเกตุ
1. นางสุวคนธ์    สิงห์คราม
28 28 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายนรินธร    ลุนศรี
2. เด็กชายสำเริง    วิงวัน
1. นายวิชาญ    พิมพา
29 29 โรงเรียนบ้านพันชนะ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายธนพล    โพรงขุนทด
2. นายอัมรินทร์    ราชประทุม
1. นางณัชพร    สังขมณี
30 30 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    โคชารี
2. เด็กชายจิรวัฒน์    สมสา
1. นายสายชล    จารีย์
31 31 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายวัชระพงษ์    วิลัยราญ
2. เด็กชายอัษฎา    เพียชิน
1. นายพงศธร    พาเบ้า
32 32 โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายสมัญญา    ฉาบไธสง
2. เด็กชายจิรเมธ    เย็นอยู่
1. นายสุทธิพร    คล้ายเมืองปัก
33 33 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายศุภวิชญ์    แดนสวรรค์
2. เด็กชายพิพัฒน์    แสนยางนอก
1. นายกิระ    สุธรรมมา
34 34 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายชาตรี    ยศนีย์
2. เด็กชายโชคชัย    ตรงแก้ว
1. นายคำรณ    ภูเขียว
35 35 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายศรายุธ    พานดวง
2. เด็กชายภาณุพงค์    แพงหอม
1. นายภาคภูมิ    ป้องโล่ห์
36 36 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายณัฐชนนท์    อินทริง
2. เด็กชายณัฐพล    ไชยกา
1. นายกฤษฏากร    สารคำ
37 37 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. นายธวัชชัย    ฉิมบุญ
2. นายชาญชัย    กระสังข์
1. นายจิรทิปต์    ผาธรรม
38 38 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์    พ่อสาน
2. เด็กชายณัฐพล    วงค์วิวงค์
1. นางวนิดา    วังทะพันธ์
39 39 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    คำแดงสด
2. เด็กชายขัตติพงษ์    ทางชอบ
1. นางสาวนิภาพร    พูลทวี
40 40 โรงเรียนบ้านวังฮาง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นายนราธิป    สร้อยวิทยา
2. นายเกียรติศักดิ์    โกพลรัตน์
1. นายจักรพรรดิ    พิทักษ์
41 41 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงผกามาศ    พรมผุย
2. เด็กหญิงอารียา    ใจอุ่น
1. นายธีร์ประภู    โพธิ์หล้า
42 42 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายอนุชา    แก้วคำกอง
2. เด็กชายจักรกฤษ    ละเลิศ
1. นายบุญส่ง    นันทบุตร
43 43 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นายกนกพล    เมืองงาม
2. เด็กชายราชันย์    มูลสาร
1. นายนพรัตน์    มั่นคง
44 44 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายวีระพงษ์    ยังสีชาติ
2. เด็กชายปฏิภัทร    บุดดี
1. นางรัชนี    สุขสกุล
45 45 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    จันทะสี
2. เด็กชายธนาชาติ    ทุมกึ่ง
1. นายอรรถพงษ์    โทแสง
46 46 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายก้องภพ    กรวิรัตน์
2. เด็กชายนันทวัตร์    แก่นจำปา
1. นายมหิทธิศักดิ์    ศรสุราษฏร์
47 47 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายรัชตพงศ์    เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงสุนิษา    อุตรพรม
1. นายสายเมธี    บุริทัศน์
48 48 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายภูมิปัญญ์    ลุผล
2. เด็กชายศักดิ์ครินทร์    ถินบุญ
1. นายทองใบ    สมเพาะ
49 49 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. นายทวีศักดิ์    ผาสุก
2. นายธีระพล    ร่มรุก
1. นายณสัณห์เพชร    แสนโยธา
50 50 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. นายวัฒนา    แสนสีมนต์
2. นายอินทรักษ์    ศรีคุ้ม
1. นางอมรรัตน์    ดาคม
51 51 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. นายจักรวาล    อยู่เย็น
2. เด็กชายภูรี    รุกไพรี
1. นายประเสริฐศักดิ์    พรประสิทธิ์
52 52 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายศุภชัย    อินม่วงไทย
2. เด็กชายนันทพงศ์    วงษ์ละคร
1. นางเตือนจิต    จันทร์เพ็ง
53 53 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายภาณุ    ทุมพันธ์
2. เด็กชายราชวัฒน์    ศรีสังข์
1. นางสาวอรอนงค์    อิ่มวิเศษ
54 54 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายภานุวัฒน์    อินวาท
2. เด็กชายวรวิทย์    กันยาประสิทธิ์
1. นายชิษณุพงศ์    พรมมาวัน
55 55 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    มิตรรักษ์
2. เด็กชายภูวรินทร์    วัลลพ
1. นายอภิเดช    บุตรศรี
56 56 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายสุรชัย    เกตุมาลา
2. เด็กชายธนภัทร    อนุอัน
1. นายสุบิน    โพธิ์อ่อน
57 57 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายนครินทร์    นามวงษ์
2. เด็กชายสุวิทย์ชา    ผลจันทร์
1. นางวารุณี    ปราบสาร
58 58 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายขจรศิลป์    เผ่าพวง
2. เด็กชายพงศธร    บุปผา
1. นายภีรพัฒน์    อุทธา
59 59 โรงเรียนบ้านละหานนา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายไชยนันท์    บุปผา
2. เด็กชายศรายุทธ    ไพรบูรณ์
1. นางอุบล    ศิริภิรมย์
60 60 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายปณวัตติ์    เทสถิตย์
2. เด็กชายอดิศักดิ์    สีอ่อน
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชพัฒน์    อินทร์ชำนาญ
61 61 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายอรรถพล    ศรีเทพ
2. เด็กชายธนกร    ทองแถม
1. นายวรวิทย์    สังข์วงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................