งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 768
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงธิดาพร    บุตรเพ็ง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    วิโรจาส
3. เด็กหญิงสุพัชรา    สุจิมงคล
4. เด็กหญิงมนทกานต์    ไมตรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงพรลภัส    สาโรจน์
6. เด็กหญิงปัณฑิตา    นารีศรี
7. เด็กหญิงนิพาดา    บุญสนัด
8. เด็กหญิงเนตรนภา    ทองอรุณ
9. เด็กหญิงกุลระวี    นันตะลิ
10. เด็กหญิงณัฐนิชา    แก้วดวงดี
1. นางสาวปณิตตรา    มงคลสิน
2. นางมาริสา    คำซองเมือง
2 2 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงวิชญาพร    โสภาคำ
2. เด็กหญิงแพรวลดา    สุญกระโทก
3. เด็กหญิงแก้วตา    พุฒจะโป๊ะ
4. เด็กหญิงวิภาพร    ส่องกระโทก
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    มาตรนอก
6. เด็กหญิงรสธร    โมรานอก
7. เด็กหญิงวรัญญา    ถินผักแว่น
8. เด็กหญิงนงค์นารถ    สุราแป๊ะตั้ง
9. เด็กหญิงกนกวรรณ    อุ้ยกระโทก
10. เด็กหญิงกานต์ธิดา    พูลไชยสง
1. นางสาวศศิกานต์    จำปาม่วง
2. นางสาวอัญชลี    สุขกระโทก
3 3 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    รามัญ
2. เด็กหญิงธันยาพร    ใจแข็ง
3. เด็กหญิงโชติมณี    ชารีคาน
4. เด็กหญิงธมนวรรณ    แก้วก่า
5. เด็กหญิงประภาวดี    ภาคจันทึก
6. เด็กหญิงอารีรัตน์    สุนทร
7. เด็กหญิงอรอุมา    บำเพ็ญ
8. เด็กหญิงวารี    หุบกำปัง
9. เด็กหญิงจีรวรรณ    สิงหบัญชร
10. เด็กหญิงเกศินี    สุรีรัมย์
1. นางสาวกชวรรณ    บุตรโพธิ์
2. นางสาวตรีรัตน์    วงค์ชำนาญ
3. นางอรวรรณ    พันธุยา
4 4 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพรชิตา    พินิจ
2. เด็กหญิงวรัญญา    ประทุมวัน
3. เด็กหญิงเกตมณี    นาฬิกุล
4. เด็กหญิงขวัญนภา    ชาภักดี
5. เด็กหญิงนิตยา    บุญหอม
6. เด็กหญิงปฏิมา    บุญสะอาด
7. เด็กหญิงจินตพร    เกณฑ์วิถี
8. เด็กหญิงวิภาดา    มูลหาร
9. เด็กหญิงกมลรัตน์    แก้วมหาไชย
10. เด็กหญิงน้ำทิพย์    สำราญ
1. นางขนิษฐา    จันทา
2. นางสมทรัพย์    คำชมภู
3. นางสายอาลัย    อดทน
5 5 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงจิราภัทร    ชำนะหาร
2. เด็กหญิงรัญชิดา    พิมพิลา
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    ฉิมนอก
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์    รัตนวงศ์
5. เด็กหญิงภัทรภร    ภูพิงคาร
6. เด็กหญิงกุลธิญา    บุตรพรม
7. เด็กหญิงเกสรา    แก้วปากเปาะ
8. เด็กหญิงนิ่มอนงค์    ปัสสาจันทร์
9. เด็กหญิงศิรภัสสร    ศักดิ์ศรี
10. เด็กหญิงสุพรรณษา    เพิ่มพูน
1. นางนิตยา    หนองขุ่นสาร
2. นางวิลาวัลย์    นวนเจริญ
6 6 โรงเรียนบ้านนากระเดา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    จิตจง
2. เด็กหญิงพรทิพย์    แสงสาร
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    นพบุญ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา    ศิลปชัย
5. เด็กหญิงพัตรพิมล    นันผ่อง
6. เด็กหญิงกันยา    ชมภูเลิศ
7. เด็กหญิงมัณธิตา    ประทุม
8. เด็กหญิงดารณี    เหลี่ยมสิงขรณ์
9. เด็กหญิงพิสมัย    ชินโน
10. เด็กหญิงอุไรพร    พิษสุวรรณ
1. นางวรกาล    พลนาคู
2. นางสุดใจ    วรรณทอง
7 7 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงธนพร    เจริญวัย
2. เด็กหญิงวริศรา    หาญบุ่งคล้า
3. เด็กหญิงฐิตาพร    งอกลาภ
4. เด็กหญิงศิริวรรณ    จงอุ้มกาง
5. เด็กหญิงชณันสา    อินสันเทียะ
6. เด็กหญิงประภาภร    โฉมยงค์
7. เด็กหญิงธิดาพร    เขื่อนขันธ์
8. เด็กหญิงนันธิดา    จารุตัน
9. เด็กหญิงจริญญา    มุกดาหาร
10. เด็กหญิงชัชชฎาธาร    คงเพียร
1. นางสมฮู้    อุตมะพันธุ์
2. นางเสมอ    แคชัยภูมิ
8 8 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายภูริภัทร    ผดาวัลย์
2. เด็กชายสุทธวีร์    สาสุวงษ์
3. เด็กชายชินวัชร    วันดีวงษ์
4. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตา    จันทร์เติบ
5. เด็กหญิงนันทิชา    ฝอยทอง
6. เด็กหญิงอัญมณี    ใสแสง
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์    บุญศรีจันทร์
8. เด็กหญิงทิวาสวัสดิ์    สมบัติ
9. เด็กหญิงจิราวดี    สุจริต
10. เด็กหญิงกิตติยา    ผูกพันธ์
1. นายวินัย    มารัมย์
2. นางสาวสุรีลักษณ์    ชมภูพื้น
3. นางเตือนใจ    มารมย์
9 9 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงณีรภัทร    สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ก้อนกงไกว
3. เด็กหญิงชนาภา    ชุมชัย
4. เด็กหญิงจณิสตา    การุณ
5. เด็กหญิงจริยา    ถาระสา
6. เด็กหญิงธราทิพย์    วงค์สีดา
7. เด็กหญิงอริษา    ใครบุตร
8. เด็กหญิงอภิญญา    มาระนอ
9. เด็กหญิงชนากานต์    พิมล
10. เด็กชายศรายุธ    อรรถประจง
1. นางมะลิวัลย์    ภูดี
10 10 โรงเรียนบ้านศรีนวล สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. นายองอาจ    นาคเสน่ห์
2. เด็กหญิงชนนิกานต์    ผมทอง
3. เด็กหญิงขนิษฐา    ธรรมดา
4. เด็กหญิงนรีกานต์    ธรรมดา
5. เด็กหญิงจิลลาภัทร์    บุตรงาม
6. เด็กหญิงวิภาดา    พอกพูน
7. เด็กชายสุพรรณ    แก้วอนันต์
8. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ปัสสาโก
9. เด็กหญิงจรัญญา    ศรีสำราญ
10. เด็กหญิงปาริตา    แสนวันดี
1. นางสาวชนัญชิดา    พวงเพชร
2. นายวิชัย    ศิริบูรณ์
3. นายสุพล    อนันมา
11 11 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงเรวดี    พิลาตัน
2. เด็กหญิงภัคจิรา    พลศรี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    เพียซ้าย
4. เด็กหญิงสุภาสินี    เง็บสูงเนิน
5. เด็กหญิงพรไพลิน    มอมขุนทด
6. เด็กหญิงปิยะดา    โชติจันทึก
7. เด็กหญิงสมฤทัย    ฟดสูงเนิน
8. เด็กหญิงวิภาดา    แผ่นทอง
9. เด็กหญิงรักษิณา    อุนารัมย์
10. เด็กหญิงณัฐริกา    กาวิละพันธ์
1. นางธัญลักษณ์    คบด่านกลาง
2. นางสาวรุ่งตะวัน    สหุนันท์
3. นางรุ่งนภา    โมฆะรัตน์
12 12 โรงเรียนบ้านนาลาว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทัพวงศ์
2. เด็กหญิงชินันพร    โททนะพันธ์
3. เด็กหญิงจันทนา    ตราชู
4. เด็กหญิงสุทธิดา    ก่องนอก
5. เด็กหญิงประดับดาว    ศุภะสาร
6. เด็กหญิงสุวนันท์    ดีมาก
7. เด็กหญิงศศิพิมพ์    หว่าพิมาย
8. เด็กหญิงสุภัทราวดี    จากมะเริง
9. เด็กหญิงพรรณทิพา    ชารัมย์
10. เด็กหญิงวิลาวัลย์    เหล่าผง
1. นางจุติมาพร    เชียงกา
2. นายประหยัด    นามวงษา
3. นางอัญชลี    นาพิมพ์
13 13 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ศรีขานแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐวิกา    ระยับศรี
3. เด็กหญิงอนัญญา    ล่องตี้
4. เด็กหญิงณัฐวดี    ใจมนต์
5. เด็กหญิงณัฐวดี    พงษ์สุระ
6. เด็กหญิงวิภาวิณี    รูปชัยภูมิ
7. เด็กหญิงวิชุตา    เหล็กเพชร
8. เด็กหญิงพรไพลิน    พวงยอด
9. เด็กหญิงฐนิชา    คำแดงใส
10. เด็กหญิงปริชญา    สิงห์คำ
1. นางนิตยา    จำปาจีน
2. ว่าที่ร้อยตรีสมคิด    นามบุตร
3. นางเสาวนีย์    โคษา
14 14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงภัคจิรา    สุระมรรคา
2. เด็กหญิงพัฒนพรรณ    สมยาภักดี
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา    วรรณราช
4. เด็กหญิงศิริญาภรณ์    วินทะชัย
5. เด็กหญิงกัญญาพัชร    เขตสินยิ่ง
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร    พูลขวัญ
7. เด็กหญิงศศินา    สีกู่กา
8. เด็กหญิงชลดา    ศรีจันทร์กลาง
9. เด็กหญิงอภิญญา    ศรีนวล
10. เด็กหญิงโสพิศนภา    โยธานันท์
1. นางประจวบ    แก้วอามาตย์
2. นางปิยนุช    วงค์อามาตย์
3. นางอังคณา    พลับเพลิง
15 15 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงฐิดาพร    ศรีโคตร
2. เด็กหญิงทราภรณ์    ทัพพิมพ์ไสย
3. เด็กหญิงประติมา    ดวงสุริยเนตร
4. เด็กหญิงจิรัชญา    ศิริบัติ
5. เด็กหญิงจิดาภา    บุพศิริ
6. เด็กหญิงเพชรัตน์    สีคุณฮาด
7. เด็กหญิงศิริภาภรณ์    วงชาลี
8. เด็กหญิงสิรินธร    สายสอน
9. เด็กหญิงโชติรส    การติดรัมย์
10. เด็กหญิงอรพิน    บุตกง
1. นางจำรัส    พันธุ์ยางน้อย
2. นางวิไลลักษณ์    ศรีบุญเรือง
3. นายเฉลิมศักดิ์    แสนองอาจ
16 16 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงรุ่งนิรันดร์    สอนสี
2. เด็กหญิงจุชาพร    สอนชัยพล
3. เด็กหญิงภัทรพร    บุตรพรม
4. เด็กหญิงณัฐนันท์    พันธ์ฆ้อง
5. เด็กหญิงณัฐธิยา    เกสรสร้อย
6. เด็กหญิงณัฐจิริยา    โคตรเสนา
7. เด็กหญิงปัณฑิตา    ประไสเสริฐ
8. เด็กหญิงณัฐสุดา    กุดเงิน
9. เด็กหญิงเสาวภา    เหล่าสุโพธิ์
10. เด็กหญิงอนัญญา    คนซื่อ
1. นางประนอม    โคตรหานาม
2. นางสาวพัฒวิภา    รักษาพันธ์
3. นางวีณารัตน์    บรรเทา
17 17 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงพาขวัญ    พลงาม
2. เด็กหญิงชลลดา    สิงหานาถ
3. เด็กหญิงธีราพร    แก้วอำนาจ
4. เด็กหญิงศิริกัญญา    เทียมทอง
5. เด็กหญิงอภิสรา    ทองทุม
6. เด็กหญิงปรารถนา    อุปนันท์
7. เด็กหญิงปาลิดา    บุญประคม
8. เด็กหญิงกชกร    คงสนิทพะเนา
9. เด็กหญิงจิตติมนต์    ตันโห
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    โลมพันธ์
1. นายชาลี    วิสุงเร
2. นางสาวรัตนาวดี    แสนยศ
3. นางสุมาลัย    จำเริญพานิช
18 18 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงวารุณี    มณีเนตร
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    มณีเนตร
3. เด็กหญิงสุภาวิณี    ระดาพงษ์
4. เด็กหญิงธิดาภรณ์    เกิดสุข
5. เด็กหญิงกรรณิการ์    พิมพ์สุทธิ์
6. เด็กหญิงสมิตา    บุญมี
7. เด็กหญิงศิริรัตน์    ทีคำวงษ์
8. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    นันโท
9. เด็กหญิงอรวี    วันดี
10. เด็กหญิงกนกอร    สาวิโล
1. นางลมุนจิตร    คุณุ
2. นางแสงเดือน    โพธิ์ศรีอุ่น
19 19 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอภัสรา    ศรีเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุพรรษา    เฉิดแผ้ว
3. เด็กหญิงนันทิกานต์    โพสุวรรณ
4. เด็กหญิงมนธกานต์    เฉลิมศิลป์
5. เด็กหญิงแสนญาภรณ์    มณีกรรณ์
6. เด็กหญิงพรศิริ    เรือนแก้ว
7. เด็กหญิงศุภามาศ    อินฑวัฒ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์    ทรายทอง
9. เด็กหญิงฐิติมา    ส่องเสนา
10. เด็กหญิงวิลาวัณย์    แก้วชุม
1. นายจักรกฤษณ์    ศรีวิเศษ
2. นางสาวทิพวรรณ    สุขผล
3. นางแพงศรี    วงษ์เขียว
20 20 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    ไตรยวงค์
2. เด็กหญิงพัชญาพร    ศรีสุภา
3. เด็กหญิงปรัชญาทิพย์    ชุมนวล
4. เด็กหญิงฝุ่นทิพย์    มหาวงศ์
5. เด็กหญิงรุจิรา    ทุมเสน
6. เด็กหญิงเปรมวิกา    อิ่มพรมานะ
7. เด็กหญิงศิริพร    สุพรรณโมก
8. เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาณ์    อินธิเสน
9. เด็กหญิงนันธิดา    คนหาญ
10. เด็กหญิงณิฐิวดี    อาจวิชัย
1. นางบังอรศรี    ไตรยวงค์
2. นายสุดตา    ไตรยวงค์
3. นางเบ็ญจรงค์    วิเศษศรี
21 21 โรงเรียนบ้านสวนหอม สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    จันดี
2. เด็กหญิงกชกร    ซอมรัมย์
3. เด็กหญิงจิรวรรณ    วณิชาชีวะ
4. เด็กหญิงพรสุภา    สมศรี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    ไผ่ล้อม
6. เด็กหญิงกัลย์กมล    ราชสีทา
7. เด็กหญิงศศิกานต์    แก้วหิน
8. เด็กหญิงภัทราพร    วรรณพันธ์
9. เด็กหญิงอฐิติยา    พิงไธสง
10. เด็กหญิงนภาพร    ดาวไธสง
1. ส.ต.ต.พิทยา    ยันสูงเนิน
2. นายมานิจ    ทรัพย์สิน
3. นางเสาวภาคย์    กอบเกษ
22 22 โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    จริตรัมย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    บูญหวาน
3. เด็กหญิงสุพรรษา    เรือกชัย
4. เด็กหญิงมณียา    ยิ่งมี
5. เด็กหญิงวรรณิดา    เปี่ยมสน
6. เด็กหญิงวานิสา    สมานพร้อม
7. เด็กหญิงชมพูนุช    คุดครบุรี
8. เด็กหญิงนิรชา    มาลาทอง
9. เด็กหญิงปภาวี    นะเรืองรัมย์
10. เด็กหญิงปิ่นทิพย์    ชมชื่น
1. นางครองทรัพย์    เจริญรัมย์
2. นางสาวชุติมา    ชวนชื่น
3. นางอนงค์ภัทร์    เจริญรัมย์
23 23 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงวรณัน    ศรีพนัสกุล
2. เด็กหญิงนันทกานต์    แผ่วสูงเนิน
3. เด็กหญิงอภิชาดา    เปรี่ยมพิมาย
4. เด็กหญิงเอมมิกา    เนาวบุตร
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์    หน่วงกลาง
6. เด็กหญิงสุนันทา    ประวิทย์รัตน์
7. เด็กหญิงสุภาวดี    ดับสันเทียะ
8. เด็กหญิงชญานิน    ปราณีตพลกรัง
9. เด็กหญิงญาณิศา    พินิจ
10. เด็กหญิงเพียงอัมพร    เทียมสำโรง
1. นางชาลิสา    พรหมหรรษ์
2. นางนิตยา    จงหมื่นไวย์
3. นางสาวศิริพร    หวังวัฒนา
24 24 โรงเรียนบ้านสดำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงรุจิรา    สินศิริ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บุญไชย
3. เด็กหญิงสัณห์สินี    ใชยหาเทพ
4. เด็กหญิงณัฐพร    จิตรโสม
5. เด็กหญิงรัฎาพร    ก่อแก้ว
6. เด็กชาย พงษ์ปกร    พุทธภา
7. เด็กชายสิทธิชัย    เทาศิริ
8. เด็กชายจิราวัฒน์    เมฆคลี
9. เด็กชายภูชิส    พึ่งศรี
10. เด็กชายกิตติศักดิ    โพธิ์สอ น
1. นางรัชดาภรณ์    สุจารี
2. นางสาววลัยพร    สุดสังข์
3. นางศักดา    สวัสดี
25 25 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชฎาพร    ทองจันทร์
2. เด็กหญิงขวัญชนก    ชมพูนุช
3. เด็กหญิงชลชนก    ปุจฉาธรรม
4. เด็กหญิงสิริธิดา    นิมาลา
5. เด็กหญิงประกายมาศ    ธิตาแสง
6. เด็กหญิงประภัสสร    นนยะโส
7. เด็กหญิงสิริกร    ฉัตรศรี
8. เด็กหญิงปิยะพร    สมภูมิ
9. เด็กหญิงโสภา    ปาลาด
10. เด็กหญิงอติกานต์    พัตรพักตร์
1. นางชนันชิดา    โคตรุฉิน
2. นางสวาท    ไลออน
3. นางสุภาวดี    ขอร่วมกลาง
26 26 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาวดี    สุระเสียง
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์    อาจเสนา
3. เด็กหญิงจารุภา    ศุภวุฒิ
4. เด็กหญิงกุลนันท์    นะคะสอน
5. เด็กหญิงภูษณิษา    ภูเพ็งใจ
6. เด็กหญิงณัฐภรณ์    อัศวะภูมิ
7. เด็กหญิงกวิภา    จำเริญสาย
8. เด็กหญิงเนตรณภัทร    คำทะเนตร
9. เด็กหญิงนัทธพร    ประทุมเมศ
10. เด็กหญิงวิภาพร    จันทะนาม
1. นางทิวาพร    ภูเบ้าทอง
2. นางสาววรารัตน์    จงสมชัย
3. นางวะรีรัตน์    ยงค์คำชา
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนันทชพร    โสภากุล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    จันดาบุตร
3. เด็กหญิงธีมาพร    วงษ์เคน
4. เด็กหญิงศิริริญญา    สุดาทิพย์
5. เด็กหญิงศรสวรรค์    สุริยะเดช
6. เด็กหญิงสุพัตรา    อุดรเพ็ญ
7. เด็กหญิงอภิสรา    กองสิม
8. เด็กหญิงกันธิมา    จันทมาศ
9. เด็กหญิงพิชนัญดา    กระแจะจันทร์
10. เด็กหญิงพิชญาภา    คำพิมาน
1. นายชวลิต    สีโย
2. นางสาวทัศนีย์    บริรัตน์ฤทธิ์
3. นางพเยาว์    ณ ระนอง
28 28 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา    สินปักษา
2. เด็กหญิงคณิฐา    พิลา
3. เด็กหญิงปนัดดา    ทิพย์สมบัติย์
4. เด็กหญิงแพทาย    พรมศรี
5. เด็กหญิงสุมาลี    พิลา
6. เด็กหญิงณัฐปภัสร์    สุวรรณชัยรบ
7. เด็กหญิงวิชญาดา    ด้วงเขียว
8. เด็กหญิงรัตนพร    บุญตันบุตร
9. เด็กหญิงณัฐติกานต์    ธรรมโส
10. เด็กหญิงนิธิภรณ์    แสงตา
1. นางขวัญเรือน    คูณมี
2. นางศกุนต์    ระติเดช
3. นางสาวสุวิมล    พานะรมย์
29 29 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงพัชราภา    มูลขุนทด
2. เด็กหญิงมีนา    กิริรัมย์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    มอมขุนทด
4. เด็กหญิงสุเมธินี    ภู่คงทน
5. เด็กหญิงรติมา    จอมเกษม
6. เด็กหญิงอนัญญา    ภูมิโคกรักษ์
7. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ทิพย์ประเสริฐ
8. เด็กหญิงกมลวรรณ    เสี้ยมแหลม
9. เด็กหญิงพรทิพา    ภูมิโคกรักษ์
10. เด็กหญิงชลธิชา    ภูมิโคกรักษ์
1. นายคเชนทร์    กองนิล
2. นางจำเนียร    กองนิล
3. นางจุไรรัตน์    คำสระ
30 30 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    แก้วจันทึก
2. เด็กหญิงกุลสตรี    คุชิตา
3. เด็กหญิงณัฐรุจา    ศรีคำไสย
4. เด็กหญิงรสิกา    น้อยตำแย
5. เด็กหญิงสุชาดา    ศรีเฉลิม
6. เด็กหญิงอริสสา    มะธิปิไข
7. เด็กหญิงอรปรียา    สมีน้อย
8. เด็กหญิงกัญติมา    สมอหมอบ
9. เด็กหญิงชิดชนก    จ่าบาล
10. เด็กหญิงจิดาภา    ภูหลาบ
1. นางสาวประภาพร    วงสมบูรณ์
2. นายวีระยุทธ    สุดสงคราม
3. นายสมร    โฮชิน
31 31 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงประภาพร    หินทุม
2. เด็กหญิงศลาศิณี    ร่วมสุข
3. เด็กหญิงสุพัชชา    เกษา
4. เด็กหญิงวราพร    พรมสอน
5. เด็กหญิงจุฑาพร    สีลอด
6. เด็กหญิงกฤษณา    เวียงวิเศษ
7. เด็กหญิงโสภิตนภา    ช่วยปุ้ง
8. เด็กหญิงณัฐนรี    หินทุม
9. เด็กหญิงปรารถนา    ยศธสาร
10. เด็กหญิงกาญจนี    วงศ์ยา
1. นางจุไรพร    สาวิกันย์
2. นายทองอยู่    พระชัย
3. นางอรุณรัตน์    ดรเสนา
32 32 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงปราณปริยา    กันทะเขียว
2. เด็กหญิงธมนวรรณ    ภูมิภาค
3. เด็กหญิงอภิฉัตร    เทียนชัย
4. เด็กหญิงสุธาสินี    ดงกัลยา
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บุญเรือง
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์    หาสูงเนิน
7. เด็กหญิงจีระนันท์    ศรีษะเนตร
8. เด็กหญิงเกวลิน    เงินโพธิ์
9. เด็กหญิงอรวรรณ    หาญทองหลาง
10. เด็กหญิงศศิพร    ผัดโพธิ์
1. นายภมรพงศ์    นวพีรกุล
2. นางละเอียด    นมัสศิลา
3. นางสุพิน    เมียมขุนทด
33 33 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงศรัญญา    ทองบัว
2. เด็กหญิงอภิญญา    โยธา
3. เด็กหญิงกมลทิพย์    ประวะศรี
4. เด็กหญิงสุนิษา    แดงนา
5. เด็กหญิงพรนิภา    รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงวาสนา    คงขันธ์
7. เด็กหญิงศุขมล    ประวะศรี
8. เด็กหญิงเปรมสินี    ทองแดง
9. เด็กหญิงณัฐชา    ศรีพัดยศ
10. เด็กหญิงรัตติญา    เหนือกาฬสินธุ์
1. นางทิพย์สุคนธ์    หงษ์ประสิทธิ์
2. นายสมจิตร    อาจอำนวย
3. นางอรทัย    กินรียศ
34 34 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณวิษา    เลาเลิศ
2. เด็กหญิงวรรณิภา    ดียิ่ง
3. เด็กหญิงนฤมล    พิลา
4. เด็กหญิงอนงค์นาฏ    เจนตะคุ
5. เด็กหญิงปริญญา    กินรีโดน
6. เด็กหญิงวรกานต์    ยวงเทียน
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สันทาลุนัย
8. เด็กหญิงอารีญา    โปรัมย์
9. เด็กหญิงอรพินท์    พันพะม่า
10. เด็กหญิงวันนิดา    วันโสภา
1. นายบุญมี    คันทะนาค
2. นายประเดิม    เทพวงษ์
3. นางราตรี    สมเพาะ
35 35 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงอัจฉราพร    เวฬุวนารักษ์
2. เด็กหญิงเพชรา    จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงวนัสนันท์    สีมันตะ
4. เด็กหญิงปราลวี    ลุนาชัย
5. เด็กหญิงธาราทิพย์    ทองน้อย
6. เด็กหญิงณัฐธิดา    ตู้ทรัพย์
7. เด็กหญิงจิราพร    ยศศรียา
8. เด็กหญิงมานิตา    พันธ์เลิศ
9. เด็กหญิงปภัทรธิดา    ช่างไถ
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ไชยสุทธิ์
1. นางฉวีวรรณ    คำสะอาด
2. นางสมบัติ    เศิกศิริ
3. นางอุรา    เวฬุวนารักษ์
36 36 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ    ติยะบุตร
2. เด็กหญิงฉันทิสา    เมืองโคตร
3. เด็กหญิงศรัณยา    นะคะจัด
4. เด็กหญิงชยุดา    ติยะบุตร
5. เด็กหญิงอริสรา    ติยะบุตร
6. เด็กหญิงศรัณย์พร    ติยะบุตร
7. เด็กหญิงปนัดดา    นะคะจัด
8. เด็กหญิงชยากร    กาสีชา
9. เด็กหญิงพนิตนันท์    เบียนไชย
10. เด็กหญิงสุวรีย์    คำชนะ
1. นางปริญญา    ติยะบุตร
2. นางสาวปิรัญญา    พิลามาศ
3. นางสาวมิ่งขวัญ    จันทรา
37 37 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ยอดสาย
2. เด็กหญิงนันทกานต์    จำนงค์บุญ
3. เด็กหญิงลดาวัลย์    สุจิตร
4. เด็กหญิงศิริวัน    นามไพร
5. เด็กหญิงจีรวรรณ    สระทอง
6. เด็กหญิงเกศินี    พงษ์วิเศษ
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์    ศรียันต์
8. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ทองสลับ
9. เด็กหญิงภูริตา    หาผล
10. เด็กหญิงเพชรลดา    คำศรี
1. นางสาวกฤษณา    หมั่นซ่อม
2. นางสาวนวลอนงค์    คำนันต์
3. นางสอาด    เชื้อทอง
38 38 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงศิริประภำ    สารีพันธุ์
2. เด็กหญิงชนิดาภา    โคตรวงศ์
3. เด็กหญิงชาริตา    อ่อนภูธร
4. เด็กหญิงณัฐชลิดา    นนทะวงค์
5. เด็กหญิงนภัสสร    มาลาศรี
6. เด็กหญิงลุดี    เอ็ฟวา
7. เด็กหญิงอนัญญา    สีดี
8. เด็กหญิงพัชริยา    คำภา
9. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    ทองเกิด
10. เด็กหญิงสุชาดา    นนทะศรี
1. นางปนัฎดา    ปทุมมาสมุทร
2. นางพรนิภา    วงษ์รัตนะ
3. นางอัตถิยา    วารี
39 39 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวิภา    บุญเสริม
2. เด็กหญิงกมลชนก    พรมลัง
3. เด็กหญิงสุภาพร    สังขะวรรณ
4. เด็กหญิงเกตุวลิน    จันทร์ชม
5. เด็กหญิงสุพัตรา    นาป่่า
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์    คำพันธ์
7. เด็กหญิงเพชรรุ่ง    รอดภัย
8. เด็กหญิงเนาวลักษ์    บุญอุ่น
9. เด็กหญิงปิ่นบังอร    สวัสดี
10. เด็กหญิงวิภาวรรณ    บุญประกอบ
1. นางสาวการดา    อ้วนท้วน
2. นางสาวนภาพร    บุตรเพชร
3. นางพรทิพย์    สีหบัณฑ์
40 40 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงจันจิรา    สมใสยา
2. เด็กหญิงอินทิรา    บุดดีคำ
3. เด็กหญิงนัฐชา    โคตรสีทา
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    สมสนุก
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    นามประภา
6. เด็กหญิงจีรวรรณ    เพชรจันทร์
7. เด็กหญิงทิฆัมพร    พันธุ์โสม
8. เด็กหญิงพิมลวรรณ    ไชยวัตร
9. เด็กหญิงวิมล    สียางนอก
10. เด็กหญิงอารียา    แก้วภูบาล
1. นางลำปราง    ฤทธิ์อร่าม
2. นายอุดม    คำมุล
3. นางเรียมใจ    สุธรรมฤทธิ์
41 41 โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงนิตยา    วรรณดี
2. เด็กหญิงกัณฐิกา    น้อยบุดดี
3. เด็กหญิงปณิตา    ขันแข็ง
4. เด็กหญิงอารยา    อ่อนบุญมา
5. เด็กหญิงปาริฉัตร    แสงสีสม
6. เด็กหญิงช่อปาริชาติ    ฤทธิราม
7. เด็กหญิงปุณรดา    มานะดี
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ศรีสุวรรณ์
9. เด็กหญิงกัญญาวรรณ    วิรัตน์ศรี
10. เด็กหญิงจิดาภา    อุทุม
1. นางปริศนา    ทศกรรณ์
2. นางสมสมัย    น้อยบุดดี
3. นางเกษร    หิมพล
42 42 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงมัณฑนา    จันทะแจ่ม
2. เด็กหญิงมาริสา    คำแพงจีน
3. เด็กหญิงนิศาชล    คำแพงจีน
4. เด็กหญิงปาริชาติ    ศรีภา
5. เด็กชายอภิรักษ์    ปัตนาพันธ์
6. เด็กหญิงอุมากร    บุดดาวงศ์
7. เด็กหญิงปวันรัตน์    นามวงคุณ
8. เด็กหญิงบุษกร    บุดดาเหลา
9. เด็กชายศุภวิชญ์    ชรินทร์
10. เด็กหญิงนิจวิภา    ส่องสีโรจน์
1. นางสุภาพร    ไหว้พรหม
2. นางอภิญญา    มนเทียรอาสน์
3. นางไพรินทร์    ผุดผ่อง
43 43 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงศิรินญา    ศิริมาตร
2. เด็กหญิงปริณดา    กองอ้น
3. เด็กหญิงอลิษา    โสภาทุม
4. เด็กหญิงจิราภา    คำกอง
5. เด็กหญิงปวริศา    จันทร์กระจ่าง
6. เด็กหญิงสิริยุพน    แก้วโพธิ์น้อย
7. เด็กหญิงวริศรา    นรทัด
8. เด็กหญิงพรรภษา    ขวัญรักษา
9. เด็กหญิงสลิษา    ทองหนองค้า
10. เด็กหญิงสิริยากร    ชูเวียง
1. นายทวี    ศรีภา
2. นางวาสนา    ศรีพลเรือน
3. นางเต็มดวง    กาฬะพันธ์
44 44 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงรื่นฤดี    เคนภูมิ
2. เด็กหญิงประภัสรา    ชาวทองหลาง
3. เด็กหญิงชญดา    ไลยขะ
4. เด็กหญิงโสภิตา    สุนนท์
5. เด็กหญิงสุจิตตา    ธงอาษา
6. เด็กหญิงอารีรัตน์    เพียรนอก
7. เด็กหญิงจามจุรี    ก้อนบุญ
8. เด็กหญิงพัชริดา    โคตรปัญญา
9. เด็กหญิงไปรยา    เขจรรักษ์
10. เด็กหญิงตะวัน    ภูกำเนิด
1. นางกิ่งแก้ว    สิทธิราช
2. นางบุญเรือน    พานาดา
3. นางสาวพรสวรรค์    แก้วกันหา
45 45 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงชุติมา    สามาอาพัฒน์
2. เด็กหญิงนิรชา    ทับศรีแก้ว
3. เด็กหญิงวริยา    ชมชื่น
4. เด็กหญิงภัณฑิรา    ศรีขำ
5. เด็กหญิงชลดา    หมื่นศรี
6. เด็กหญิงฉันทิศา    ภูบุญเติม
7. เด็กหญิงอณุษร    นรพัฒน์
8. เด็กหญิงธนภรณ์    ภูบุญอิ่ม
9. เด็กหญิงอนันตญา    เทพาศิริ
10. เด็กหญิงสุกัญญา    บุญชัยศรี
1. นายทรง    แสนวัง
2. นางธัญญา    คำแสน
3. นางสาวมาริษา    ศรีโพธิ์คำ
46 46 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงสิริพรรณ    แสงจำปี
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    อุสาพรม
3. เด็กหญิงพิศมัย    บุญกระจ่าง
4. เด็กหญิงวิยะดา    พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงนิธิมัย    เทียมราช
6. เด็กหญิงสุภิสรา    เกตะนันท์
7. เด็กหญิงศศิธร    ใบธรรม
8. เด็กหญิงเขมิกา    ผาลิชัย
9. เด็กหญิงกัญญาพัชร์    กาลวิบูลย์
10. เด็กหญิงณัฏฐิกา    ศาลาราช
1. นางนิตยา    โคตะมา
2. นางสมสมัย    ศิริบุตร
3. นางสาวเอื้องไพร    อาจาริยางกูร
47 47 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายธรรมรัตน์    ไชยพล
2. เด็กชายณัฐพงษ์    ขจรนาถ
3. เด็กหญิงกฤติยา    ภูศรีฐาน
4. เด็กหญิงจรรยาพร    พรมทา
5. เด็กหญิงขวัญสุดา    ขำชาลี
6. เด็กหญิงอังคณา    เมืองเดช
7. เด็กหญิงอาทิตยา    โตภูเขียว
8. เด็กหญิงกิตติยา    ใจเที่ยงธรรม
9. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จันทร์ศรี
10. เด็กหญิงนภัสศร    ขำน้ำคู้
1. นายกฤตภาส    สายทองดี
2. นายณภัทร    เสริฐศรี
3. นางนัยนา    ผุยแสงพันธ์
48 48 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายศุภากร    ดาวอร่าม
2. เด็กชายกิตติพงษ์    สุขแสน
3. เด็กชายภูวนาท    คำวิไชย
4. เด็กชายฐิติพงษ์    อิ่มสำราญ
5. เด็กหญิงวัชรวรรณ    มาลัย
6. เด็กหญิงวรรณพร    เภตรา
7. เด็กหญิงอุษณีย์    อิ่มสำราญ
8. เด็กหญิงสุพรรณษา    ชั้นชิต
9. เด็กหญิงพลอยชมพู    พรมนวล
10. เด็กชายกิตติทัต    สุตะคาน
1. นางพิมพา    มาลัย
2. พระครูรัตนศีลวัฒน์    มาลัย
3. นายสุริยัน    มาลัย
49 49 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงศุภวรรณ    ปัดชา
2. เด็กหญิงวรารัตน์    ทองมาก
3. เด็กหญิงอรัญญา    บัวเลย
4. เด็กหญิงกัลยา    ทองมาก
5. เด็กหญิงเหมหงษ์    ทองมาก
6. เด็กชายฉัตรนคร    ทองมาก
7. เด็กหญิงมนัสสา    หวังผล
8. เด็กหญิงพรพรหม    พวงผกา
9. เด็กหญิงสุชาดา    หวังผล
10. เด็กหญิงสุชาวดี    โกติรัมย์
1. นางประภา    ละเมียดดี
2. นางศรีสุดา    แสนกล้า
3. นายอธิปก    บุญปก
50 50 โรงเรียนบ้านแห้ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงนัชนิชา    วันเพ็ง
2. เด็กหญิงกาญจนา    เพ็งมอ
3. เด็กหญิงสมฤทัย    เพ็งวิชัย
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    รุ่งสุขเกษมสันต์
5. เด็กหญิงธิติยา    แซมรัมย์
6. เด็กหญิงอภิชญา    แก้วล้วน
7. เด็กหญิงอรทัย    โสภาวรรณ์
8. เด็กหญิงชนกานต์    บุญกุศล
9. เด็กหญิงปริศนา    สะตะ
10. เด็กหญิงศศิพิมพ์    สะตะ
1. นายคำ    เพ็งวิชัย
2. นางทรงศิริ    เพ็งวิชัย
3. นางสาวธิดาทิพย์    เศษภัคดี
51 51 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงพลอยอำไพ    เรืองเรื่อ
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ    โปริสา
3. เด็กหญิงธนาภา    จิตผล
4. เด็กหญิงธนัญญา    ขอฟุ้งกลาง
5. เด็กหญิงคณิศร    ประจงจิตร
6. เด็กหญิงพรไพลิน    ชลศาลาสินธุ์
7. เด็กหญิงปวันรัตน์    บนกลาง
8. เด็กหญิงณัฐพร    แซ่อึง
9. เด็กหญิงเบญจมิน    ปรีชานนท์
10. เด็กหญิงปาริตา    ขุนรัตนโรจน์
1. นางสาวธันยารัตน์    มุ่งศีลธรรม
2. นางสาวนภาพร    ลับไธสง
3. นางศุภานัน    แก้วเงิน
52 52 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    เนียมมา
2. เด็กหญิงลลิตา    สุขสนิท
3. เด็กหญิงปิยดา    โสพิน
4. เด็กหญิงสุพัสสรา    พิลาแพง
5. เด็กหญิงปวีณา    สะแกนอก
6. เด็กหญิงนันทวดี    นาวิเศษ
7. เด็กหญิงสรัลชนา    ฤทธิ์มนตรี
8. เด็กหญิงอัมพร    โสพิน
9. เด็กหญิงภัทราวดี    ศรีทา
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    จงกฎ
1. นางฉัตรกุล    สายทอง
2. นางสาวบุษบง    ประพงษ์
3. นางรุจิรา    แดนราช
53 53 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงกฤติยา    ปะตะพลัง
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ชำนาญศรี
3. เด็กหญิงเทพธิดา    ดีหมื่นไวย์
4. เด็กหญิงณัฐวดี    สนณรงค์
5. เด็กหญิงอรอุมา    ชาวบัวใหญ่
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ    มโนวัน
7. เด็กหญิงณัฐวิภา    อุระเพ็ญ
8. เด็กหญิงรัตติกาล    ภิรมย์กิจ
9. เด็กหญิงมณีรัตน์    แก้วมณี
10. เด็กหญิงวรัญญา    ภูผาลี
1. นางสาวทิพวรรณ    พงษ์จตุรา
2. นางมณิสรา    หินอำคา
3. นายสราวุฒิ    จิตรหาญ
54 54 โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงชริญญา    พรหมโสภา
2. เด็กหญิงอริสา    สีทาสังข์
3. เด็กหญิงนันทริกา    บุญธรรม
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    แสนประสิทธิ์
5. เด็กหญิงพรทิดา    ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงสุภิสรา    โกจันทึก
7. เด็กหญิงธัญจิรา    โสประดิษฐ์
8. เด็กหญิงวรัญญา    การด
9. เด็กหญิงสรัญญา    ศรีบุรินทร์
10. เด็กหญิงธมลวรรณ    สุคงเจริญ
1. นางสาวจิตรลดา    ศิริกุลวิริยะ
2. นางดารุณี    อินทร์เพชร
3. นางอรพิน    พรหมรักษา
55 55 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงบัญชรีศิริ    ฤทธิ์ประทีป
2. เด็กหญิงอภิชญา    แก้งคำ
3. เด็กหญิงลลิตา    ทองลาศ
4. เด็กหญิงธันยพร    ชาติทหาร
5. เด็กหญิงอารยา    พิมดีด
6. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ธรรมกุล
7. เด็กหญิงอารียา    เหล่าจันทร์
8. เด็กหญิงนคนันทินี    รังสี
9. เด็กหญิงมนตรา    ลาภทวี
10. เด็กหญิงจิลลภัทร    อังศรี
1. นายธงชัย    พิมพ์จ่อง
2. นางศรีจันทร์    หาญนาแซง
3. นางสุจิตรา    กองทอง
56 56 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงปลายฝน    จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ลันศรี
3. เด็กหญิงสุวนันท์    บำรุงเพชร
4. เด็กหญิงอาทิตยา    พลตื้อ
5. เด็กหญิงจิราพร    อัครเรศ
6. เด็กหญิงจิราภา    แสนนาใต้
7. เด็กหญิงพนิดา    เวียนวัน
8. เด็กหญิงนฤชา    บุญนาดี
9. เด็กหญิงอภิตนันท์    ภูตีอัต
10. เด็กหญิงรัตตวัลย์    จันทร์ศรี
1. นางกรกมล    ภาษี
2. นางสาวปราณี    วรคำ
3. นางสาวศรีสุภา    ไชยธานี
57 57 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงชุติพร    ต้นไฮ
2. เด็กหญิงณัชชา    รักวิชา
3. เด็กหญิงณัฐวดี    อ้วนแก้ว
4. เด็กหญิงสุพรรษา    ภูหงษ์
5. เด็กหญิงชลธิชา    แน่นอุดร
6. เด็กหญิงอริศรา    ศรีชัยชนะ
7. เด็กหญิงวันวิสา    โคตะวงค์
8. เด็กหญิงกัญญาวีร์    แก้วคง
9. เด็กหญิงเบญญาภา    สุขันธ์
10. เด็กหญิงจิรพัชร    เลียวประโคน
1. นางวาสนา    พิลาสุทธิ์
2. นางสาวสุพัตรา    สุขเสริม
3. นางเย็นจิตร์    มณีวงศ์
58 58 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    มีทองแสน
2. เด็กหญิงอินทิราณี    เรียบเรีย
3. เด็กหญิงอินทิรา    จำนงค์
4. เด็กหญิงชญานิศ    ทองเพ็ญ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    โพธารินทร์
6. เด็กหญิงเนตรนภา    ลาภรัตน์
7. เด็กหญิงปรางทิพย์    โสมรักษ์
8. เด็กหญิงดาวรินทร์    สีสุวงศ์
9. เด็กหญิงภัทราวดี    สีดาบุญ
10. เด็กหญิงปณิตา    บุญทา
1. นางช่อผกา    ทองสัน
2. นายณัฐวุฒิ    โล่ห์คำ
3. นายไพรัช    เอกศรี
59 59 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    จันทาสี
2. เด็กหญิงกนกอร    จันทาสี
3. เด็กหญิงอคิรา    อนุอัน
4. เด็กหญิงกุลยา    พลรักษา
5. เด็กหญิงธัญรดา    บุญมา
6. เด็กหญิงภัทรธิดา    บุญเพ็ง
7. เด็กหญิงกนกวรรณ    เพิ่มยินดี
8. เด็กหญิงสุกัญญา    ดีแป้น
9. เด็กหญิงศุภิสรา    ศรีกุด
10. เด็กหญิงฐิติมา    ปราณีชนม์
1. นางนิชานันท์    เพชรกาฬ
2. นายบุญถิ่น    จันทะรักษ์
3. นางวัฒนา    จันทะรักษ์
60 60 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงกรณิศ    เจนทิตย์
2. เด็กชายธนพล    หาสุข
3. เด็กชายวุฒิชัย    ดวงดี
4. เด็กชายสมชาย    พิมษ์วงษา
5. เด็กชายอรรถพล    ละอองศรี
6. เด็กชายกิตตินันท์    บุตรทอง
7. เด็กหญิงเขมมิกา    เงางาม
8. เด็กหญิงมนัสยา    โสปัญหาริ
9. เด็กหญิงมนัสนันท์    ทองนำ
10. เด็กหญิงรสจนา    พรหมลิ
1. นางกรกิตติมา    ศรีกล้า
2. นางสาวจินารักษ์    พวงเกษ
3. นายชาญชัย    ชินประโคน
61 61 โรงเรียนบ้านพานพร้าว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณพัชร    ตะกรุดวัด
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    ชัยอู
3. เด็กหญิงบุฑริกา    แสงสุริยะ
4. เด็กหญิงชนินาถ    ปรีถวิน
5. เด็กหญิงเจนจิรา    จับแก้ว
6. เด็กหญิงรุจิรา    จับแก้ว
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์    รู้พูด
8. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    ภูมิฐาน
9. เด็กหญิงปิ่นมุก    เที่ยงตรง
10. เด็กหญิงปิ่นหยก    เที่ยงตรง
1. นางกาญจนา    สว่างวงค์
2. นางชนิกา    ศรีระษา
3. นางสาวศิริพร    ชัยสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................