งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 766
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายวีระพัฒน์    ขันธะศรี
2. เด็กชายเจษฎา    เสริฐศรี
1. นางปรีดา    จันทะมน
2 2 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายพีรดนย์    อภัยนอก
2. เด็กชายคฑาวุฒิ    เสยกระโทก
1. นางสาวจิราภรณ์    กล้าหาญ
3 3 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายธีระพงษ์    ประกอบแจ่ม
2. เด็กชายวุฒิพงษ์    ลาบึง
1. นางสาวนันทนาพร    ชิมรัมย์
4 4 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายณัฐพล    บุญนะที
2. เด็กชายจิรพนธ์    ประกอบศรี
1. นางพิทูรย์    แก้วดวงดี
5 5 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายชุมพล    รักน้ำเที่ยง
2. เด็กชายสิรภพ    มาตรวงษ์
1. นางสุพรรณี    โพธิล่าม
6 6 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายธีรวีร์    พ่วงภี
2. เด็กชายธีรยุทธ    การกระบวน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์    โยคะสิงห์
7 7 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายดัสกร    แก้วการ
2. เด็กชายวิศรุต    ด่านกระโทก
1. นางภัทรวดี    หลงมา
8 8 โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายอดิสรณ์    สีส่วน
2. เด็กชายศตวรรษ    ศรีหาบุตร
1. นายประเวศ    เกษรัตน์
9 9 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายสายสมร    พูลิพัน
2. เด็กชายจักรพงษ์    วงคะสุ่ม
1. นางดวงใจ    วงศ์เครือศร
10 10 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    นามเขต
2. เด็กชายฐากูร    ห่อทรัพย์
1. นางสุดา    สติมั่น
11 11 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายอชิตพล    จรงูเหลือม
2. เด็กชายภานุวัชร์    เดชวงศ์
1. นายชนาธิป    พูลมา
12 12 โรงเรียนบ้านคูบอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงอรณิดา    อุปทุม
2. เด็กชายกัณฑกร    จันภิรมย์
1. นายปัญญา    ภู่ประเสริฐ
13 13 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายอดิศร    ปรือปรัก
2. เด็กหญิงภูริชญา    นะรินทร์
1. นางจุฬาพร    ทองสุข
14 14 โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ศรุตธนโรจน์
2. เด็กชายวัฒนากรณ์    นากลาง
1. นายพงศกร    พันธุ์พาณิชย์
15 15 โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายธนิต    สุทธิทิพย์
2. เด็กชายวรเวช    ป้อมกลาง
1. นายประหยัด    แกมขุนทด
16 16 โรงเรียนบ้านดงเสียด สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายณัฐพล    ทุมโคตร
2. เด็กชายณัฐภัทร    เชื้อขาวพิมพ์
1. นายกฤษณ์    บัวโฮม
17 17 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายธนพงษ์    ลีเจ้ยวาระ
2. เด็กชายสุภัทรพงศ์    เหล่าม่วง
1. นายอัครวัฒน์    ชัยมา
18 18 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธนกฤต    ยาตรา
2. เด็กชายสิรวิชญ์    อรัญสาร
1. นายอดุลย์เดช    อรัญสาร
19 19 โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายเหนือเมฆ    ทรายทอง
2. เด็กชายณัฐพล    ยืนยง
1. นางกรรณิการ์    แสนทวีสุข
20 20 โรงเรียนบ้านนามน สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายวัชรชัย    ศรีจันทร์รัก
2. เด็กชายจิรพัฒน์    รัตนวัน
1. นายสัณหวัจน์    พงศ์เครือคำ
21 21 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายสตายุ    นกสามเมือง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ทันกลาง
1. นายวัชพล    พระไตรยะ
22 22 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายสิรวิชญ์    บุญศรีรัมย์
2. เด็กชายรุ่งเรือง    วารีรัมย์
1. นางรัชตา    ทันประเสริฐ
23 23 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายภรพชร    สีวัน
2. เด็กชายจิรเมธ    วัฒนวิชัย
1. นายอดิศร    ประสาทนอก
24 24 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายฉัตรมงคล    พงษ์วัน
2. เด็กชายพงศธร    จันทร์พวง
1. นายวราวุธ    คำชัย
25 25 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจักรพรรดิ    อันทะหวา
2. เด็กชายธนานุรักษ์    บุญดี
1. นายโกศล    ปาปะเถ
26 26 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายวรวุฒิ    ฐานไชยโชติ
2. เด็กชายสราทร    ขันพิมล
1. นายสุนทร    ลือทองจักร์
27 27 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายอภิเชษฐ์    ดวงสิม
2. เด็กชายเกียรติก้อง    ภาระไพ
1. นายอำมาตย์    จันทร์ศรีสุคต
28 28 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายพงศธร    ยศศิริ
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ไพฑูรย์
1. นายสัมฤทธิ์    ไทยสะเทือน
29 29 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายพรเทพ    หวังเจือกลาง
2. เด็กชายณัฐวัทน์    ขอด่านกลาง
1. นายขจรศักดิ์    รังกระโทก
30 30 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ลีทอง
2. เด็กชายวรวิช    บำรุงสุข
1. นายพิทักษ์    เขตคาม
31 31 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายธนา    ภูมิโยชน์
2. เด็กชายพีรธัช    ผิวขาว
1. นายภัทรพงศ์    แก้ววงษา
32 32 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายธนโชติ    ละอองเอก
2. เด็กชายสถาพร    ธรรมเกตุ
1. นายนิรุช    ดำหนูไทย
33 33 โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายสุรวิศ    คำพิศาล
2. เด็กชายโสกณัฐ    ทนทาน
1. นางสาวพรวดี    โพธิ์ศรี
34 34 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายอนุชา    รัมพณีนิล
2. เด็กหญิงมาลินี    วงค์ษาเศก
1. นายอรรถพล    ขันถม
35 35 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายชัยอนันต์    สุดรัก
2. เด็กชายกฤษดาพร    บุญศรี
1. นางอุมาพร    ศรีพิกุล
36 36 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายกัณฐชัย    คำหวาย
2. เด็กชายศิริชัย    ด่างเกษี
1. นางสาวแววตา    เดชขันธ์
37 37 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    อ.ท.ศรี
2. เด็กชายณัฐพล    กองสังข์
1. นายทิวา    ทรายทวีป
38 38 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายนิพล    สิงห์คำ
2. เด็กหญิงอริสา    ราชสินธ์
1. นายประมวล    ไตรราช
39 39 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพีรภาส    ดวงเอก
2. เด็กชายอนุวัฒน์    เชื้อจำพร
1. นายพิสิฐ    พวงศรี
40 40 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายกนกเพชร    อุดตะกะ
2. เด็กชายนเรศน์    ปาระพิมพ์
1. นายธีระวัฒน์    ขนุนก้อน
41 41 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายรณกฤต    แก้วภูมิแห่
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    อินทะศรี
1. นางสาวณัชปภา    แก่นอากาศ
42 42 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายกฤตพจน์    นาคำรอด
2. เด็กชายอานนท์    หลวงชัย
1. นางนลินี    พิมพกัณต์
43 43 โรงเรียนบ้านป่าน สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายนฤนาถ    เกษกุลทด
2. เด็กชายดำรงศักดิ์    รอดเงิน
1. นายชาติชาย    บุญรอด
44 44 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    ข่ายเพชร
2. เด็กชายธราเทพ    สุ่มมาตย์
1. นายวุฒิชัย    หงษ์บินมา
45 45 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายปราโมทย์    แสนทะวงษ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ    คำอ้อ
1. นายเจริญศักดิ์    วิเศษศรี
46 46 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายจักริน    โพธิ์มูล
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์ชัย    พันล้ำ
1. นายวีรวัฒน์    การเมือง
47 47 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายอัครเดช    เกษทองมา
2. เด็กชายปัฐพี    เป็นสุข
1. นางสาวสุภาพร    ธรรมวงษ์
48 48 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายวีรพล    ศรีสงคราม
2. เด็กชายศิรวิทย์    แก้วดวงใหญ่
1. นางวารีย์    หลอดแก้ว
49 49 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายรณชัย    ลินสา
2. เด็กชายอนุวัฒน์    แรงหาญ
1. นายศราวุฒิ    มะเมีย
50 50 โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายณกร    ศรีเชียงสา
2. เด็กชายนิติภูมิ    ชาติวงษ์
1. นายพิทยา    ดาคม
51 51 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายธนพล    ธุระยศ
2. เด็กชายชิณพัฒน์    พิเศษ
1. นายวีระพล    สันโดษ
52 52 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    จุ้มกระโทก
2. เด็กชายสุพชีพ    อนุวงศ์ษา
1. นายโกมล    แก้วชัย
53 53 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายธนพล    อบมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พรโสภิณ
1. นายฆ้องชัย    วงษ์แดง
54 54 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    ราศรี
2. เด็กชายพงศกร    มหานาม
1. นายชิษณุพงศ์    พรมมาวัน
55 55 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายดนุสรณ์    ศิริพรมมา
2. เด็กชายภูวนัตถ์    พันธ์ุวงค์
1. นายกิตติมศักดิ์    หอระสิทธิ์
56 56 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายวชิรวิทย์    เดชบุรัมย์
2. เด็กชายภานุวัฒน์    ภูมีศรี
1. นางสุกัญญา    มีเมือง
57 57 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายธีรภาพ    ดลเลิศ
2. เด็กชายทฤษฎี    บุตรศรีคำ
1. นายนิยม    จำปาศรี
58 58 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายนิวัฒน์    หัสดร
2. เด็กชายธีระโชติ    โตนดดง
1. นายเยื้อน    พิมพาเพียร
59 59 โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายธรวัฒน์    กระลาม
2. เด็กชายพีระพัฒน์    เพ็งรอง
1. นายรุจโรจน์    กลมกลาง
60 60 โรงเรียนบ้านหนองถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายเจษฎา    วงมามี
2. เด็กชายธนภัทร    วิภาวนีสกุล
1. นายณัฐพงษ์    ประกลม
61 61 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    แสนทิพย์
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์    รอดสุข
1. นายคมสันต์    ทาแท่งทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................