งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 763
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงแพรวา    บุตรดีศักดิ์
2. เด็กหญิงกตัญญุตา    ทองแย้ม
3. เด็กหญิงขวัญข้าว    อาจแก้ว
1. นางหทัยชนก    กัลป์ชัย
2. นางสาวเจนจิรา    แสนดี
2 2 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสุพัตรา    สมจันทร์
2. เด็กหญิงนริตา    สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงวิรงค์รอง    คะแนนกลาง
1. นางทองใส    ยอดลี
2. นางสาวพชรอร    เนขุนทด
3 3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล    ตันมูล
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    เชี่ยนมั่น
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    วงเวียน
1. นางบัวทิพย์    ทิพย์อักษร
2. นางวรสุดา    วงค์ธนานันท์
4 4 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกชกร    คำมีทอง
2. เด็กหญิงสิรินดา    สินสมบัติ
3. เด็กหญิงนิวาริน    เตโช
1. นางประภาพร    ไตรนิรันดร
2. นางเบญจพร    คำมีทอง
5 5 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงกฤตชญา    ภูมาศ
2. เด็กหญิงธิติยา    ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์    แซ่ลิ่ว
1. นางสุกฤตา    พูลเพิ่ม
2. นางสาวสุพัตรา    ปัญจรักษ์
6 6 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายรชฏ    จิตจักร
2. เด็กชายกัณตพงศ์    ศิลายศ
3. เด็กหญิงกานติมา    สีหินกอง
1. นางสาวขันธจักร    ปักใคหัง
2. นางสุภาวินี    อุ่นขจร
7 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายวัชรพงษ์    โคตะแก่นทราย
2. เด็กหญิงฐิติมา    สุวรรณโค
3. เด็กหญิงวิรัญชนา    สอนหินลาด
1. นางนวลกนก    สวงโท
2. นางปรีชากรณ์    จุลอักษร
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสนันท์    ศรีสังข์
2. เด็กหญิงสุธาสินี    สายสี
3. เด็กหญิงปฐมาพร    ธโนปจัย
1. นางขวัญหทัย    วรพิมพ์รัตน์
2. นางชาณิภา    พุฒพันธ์
9 9 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงนำกมล    ศรีพลาย
2. เด็กหญิงนิตินุช    ชาระ
3. เด็กหญิงพรสุดา    ถึงนามลี
1. นางกฤติกา    พองพรหม
2. นางไขนภางค์    ศรีมุกดา
10 10 โรงเรียนบ้านกะปู สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงมัณฑนา    ศานต์วีระศักดิ์
2. เด็กหญิงกิตตินภา    วงมา
3. เด็กหญิงณัฐวรากรณ์    บุญเฉลย
1. นางสาวประภาพันธ์    ทัศบุตร
2. นายสำราญ    จันทสุข
11 11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงดลลชา    สมโสภา
2. เด็กหญิงอลิสดา    สุดทวี
3. เด็กหญิงนีราภา    อึ่งชัยภูมิ
1. นางสาวจิตกมล    โคตรทองหลาง
2. นางสาวสุพรรษา    อาบทอง
12 12 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์    วิเชียร
2. เด็กหญิงปรินดา    นามทะจันทร์
3. เด็กหญิงชวารินทร์    ชูใส
1. นางสาวมานิกานต์    มโนบาล
2. นายอนุชิต    ศิริสุข
13 13 โรงเรียนบ้านสมอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงวรรวิสา    พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายณรงค์กฤษณ์    ทองประดับ
3. เด็กหญิงสหกานต์ธีรา    สังข์ขาว
1. นางฉวีวรรณ    ภูริเดชพัชรพงศ์
2. นางชัชฎาวรรณ    พอใจ
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายภัทร    จันทร์โอวาท
2. เด็กชายสุรพัศ    เพ็ชรหงษ์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    จุรีมาศ
1. นางพัชราวรรณ    อ้นศรีวงศ์
2. นางอุไร    บุญก้านตง
15 15 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายวันชัย    ทุ่งลาด
2. เด็กหญิงพุมมะริน    ศรีรักษา
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ราชดา
1. นางนุกุล    นาลาดทา
2. นางสาวเบญจพร    เหล่าวงษี
16 16 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงธิญาดา    มหานิล
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ประสานศรี
3. เด็กหญิงพัชราพร    เพ็งทอง
1. นางภัทราพรรณ    อุดมกัลป์
2. นายวีระศักดิ์    วงศ์ทอง
17 17 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอมลวรรณ    ชมสน
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา    เอกกัณหา
3. เด็กหญิงรัศมี    สมละออ
1. นางวงเดือน    เอกกัณหา
2. นายสุนทร    ดอนปากจ้ำ
18 18 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงวัณภา    ศรีพันธ์
2. เด็กหญิงโชติกา    รัตนโสภา
3. เด็กหญิงนิภาดา    ทาทอง
1. นางกาญจนาภรณ์    ใจทัด
2. นางวรรณี    แก้วจันทร์
19 19 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงธนัชพร    นนทะใส
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อินทราช
3. เด็กหญิงไพลิน    เพ็ญพักตร์
1. นางสุรางค์    สามทอง
2. นางอุไร    พรมดี
20 20 โรงเรียนหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปทุมเกสร    ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงณิชกานต์    ปะอุ
3. เด็กหญิงนิธิพร    ผายพันธ์
1. นางสาวทิพวรรณ    ชิณวงษ์
2. นางปริญญา    ผิวขำ
21 21 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงพิชชา    ประทุมโต
2. เด็กหญิงธัญชนก    พรหนองแสน
3. เด็กหญิงมุธิตรา    พูลศรี
1. นางมัจฉรีย์    พงศ์สุวรรณ
22 22 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญาภา    สุขวรจิตร
2. เด็กหญิงฉัตรา    เชิดกลิ่น
3. เด็กชายเสกสรร    ทะนวนรัมย์
1. นางชลาลัย    ทะลายรัมย์
2. นางบังอร    รักษ์มณี
23 23 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงวีรินทร์    บรรจงปรุ
2. เด็กหญิงจินดารัตน์    เลิศคุณลักษณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิมล    พรชื่นชูวงศ์
1. นางบุณณ์ภัสสร    เบญจณัฏฐากุญช์
2. นางสุภาพร    พระฉาย
24 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายอนันตชัย    ชูสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจุฑากานต์    ผิวทน
3. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์    บรรลุ
1. นางสาวนฤมล    พร้อมพรม
2. นางวิไล    บุญชู
25 25 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิญาดา    เคนจำปา
2. เด็กหญิงจิรฐา    ปักอินทรีย์
3. เด็กหญิงอุ่นฤทัย    อุ่นใจ
1. นางสาวทิพย์นภา    พันธ์เข็มทอง
26 26 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเมขลา    วุ่นบำรุง
2. เด็กหญิงกิตติยา    ไสยประกาศ
3. เด็กหญิงพัชราพร    บุญไชยแสน
1. นางสิรินาฎ    บาลลา
2. นางอนงค์    นาสมบัติ
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเพียงรพี    คลังแสง
2. เด็กหญิงวรณัน    คำโคตร
3. เด็กชายชินาธิป    ป้านภูมิ
1. นางพงษ์ศิริ    ละดาดาษ
2. นางลออ    โยธา
28 28 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนจันทร์    เครือแสง
2. เด็กหญิงจิรชญา    วรสา
3. เด็กชายพศวีร์    อาจหาญ
1. นางสำลี    หุ่นงาม
2. นางเบญจรัตน์    ทองเถาว์
29 29 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงชุตินันท์    สุขเกษม
2. เด็กหญิงกนกรวี    หวังมีกลาง
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    กาฬพันธุ์
1. นางศุภลักษณ์    สมบูรณ์
30 30 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงงามพรรณ    ประจง
2. เด็กหญิงสโรชา    พิมวิเศษ
3. เด็กหญิงศศิภรณ์    คบทองหลาง
1. นางเกศสุดา    อุปลา
2. นางสาวเพ็ญศรี    ภูชาดา
31 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    อุตระทอง
2. เด็กหญิงณัฐธนันท์    วิริยกรอบชัย
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร    พรมราช
1. นางสาวพรอำพัน    อินทรพานิชย์
2. นางสายฝน    สมจิตต์
32 32 โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงเข็มอัปสร    จันทยาง
2. เด็กหญิงธันย์ชนก    แสงสุขสว่าง
3. เด็กหญิงกมนรส    จริงไธสง
1. นางสาวสุวิมล    สิทธิมงคล
2. นางสาวสุวิมล    สิทธิมงคล
33 33 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายกิตติกวิน    ภูสีดิน
2. เด็กหญิงชนัญธิดา    ตาสุวรรณ
3. เด็กหญิงภัทรจาริน    หม้อแก้ว
1. นางศุภลักษณ์    มัตกิต
2. นางเอมอร    ตาดี
34 34 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงกชมน    ภูมิสิทธิ์
2. เด็กหญิงภคพร    ด้ามทอง
3. เด็กหญิงนวนันท์    เทียนทอง
1. นางศิริพร    แดงทองดี
2. นางอภิญญา    ทองนำ
35 35 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายสรณะ    บุญชู
2. เด็กหญิงอัจฉรา    จันทมาศ
3. เด็กหญิงณัฐสิมา    สว่างวงค์
1. นางสาวสร้อยสุดา    นักพรรษา
36 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงศิณัญญา    อจลานนท์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์    นามศรี
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์    อุดมกัน
1. นางสาวลลิตา    วิมลรักษา
2. นางศิรินภา    รุ่งเรืองเจริญกิจ
37 37 โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงนุชพร    ธิพันธ์
2. เด็กหญิงนัทธ์หทัย    จำปากุล
3. เด็กหญิงศุภธวดี    จันทร์ยิ้ม
1. นางกองแก้ว    ทองนำ
2. นายวิฑูร    เสมอสาย
38 38 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงสุชัญญา    ศรีสุข
2. เด็กหญิงณฌา    เหมเมือง
3. เด็กหญิงสุทธินันท์    วุฒิพิสุทธิ์
1. นางจามรี    แสนสุภา
2. นางสาวภัทรายุ    ศิริสวัสดิ์
39 39 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    แดงชาด
2. เด็กหญิงปาริชาด    ฝั่งซ้าย
3. เด็กหญิงนภาพร    ทีอุทิศ
1. นางสาวปิ่นแก้ว    พรหมลาย
2. นางพัชราภรณ์    ธรรมวงศ์
40 40 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณพร    บุญพา
2. เด็กหญิงจิรนันท์    วรรณภักดิ์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    บุญศรี
1. นางสาวพัชรินทร์    ชนะสะแบง
2. นางสาวอารีวรรณ    หารินทะชาติ
41 41 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงฟ้าใส    มะโฮงชัย
2. เด็กหญิงพัชฎาภา    แม้นศิริ
3. เด็กชายภานุพงษ์    กุมภวาปี
1. นางฐปนีย์    ไทยโสภา
2. นางสุภาพร    เจตราช
42 42 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงนันทกานต์    อัมภรัตน์
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์    สายเสน
3. เด็กหญิงอัยรินทร์    แสนคำภา
1. นางพัชรินทร์    พรมจันทร์
2. นางเสงี่ยมสุข    ศรีพรหม
43 43 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายทัศนพงษ์    เหลาอาจ
2. เด็กหญิงอิศริญาภร    งิ้วทอง
3. เด็กหญิงธีรนาฎ    ภูมิเวียงศรี
1. นางนันทนาภรณ์    อินทะราช
2. นายอนนท์    อินทะราช
44 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงกิติยา    แขกวันวงศ์
2. เด็กหญิงอริสรา    กิ้วระแยง
3. เด็กหญิงศุภนิดา    สิงห์ปั้น
1. นางจันทร์เพ็ญ    พรหมพินิจ
2. นางศิราณี    สิงห์ปั้น
45 45 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ทองบ่อ
2. เด็กหญิงอริศรา    สมบัติ
3. เด็กชายณัฐพงศ์    วารีศรี
1. นางนิรมล    ป้อมอาษา
46 46 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงสิริกร    ทุมคำแก้ว
2. เด็กหญิงธนัชชา    อินทร์ตา
3. เด็กหญิงรุจิรา    ยะมุงคุณ
1. นายประยูร    สาขา
2. นางสาวเยาวลักษณ์    มาตราช
47 47 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงธัญจิรา    จันประเทือง
2. เด็กหญิงพลอยญนันท์    แสนทอง
3. เด็กหญิงอุทุมพร    สีลาโคตร
1. นางรุ่งนภา    ดรพล
2. นางสุมิตรา    ประทุมเม
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงอลีนา    ขวัญคำ
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา    ใหญ่ล้ำ
3. เด็กหญิงภัคจิรา    ทนทาน
1. นางวันทา    จิตต์เพียร
2. นางอรพัทธ    ศิริแสง
49 49 โรงเรียนบ้านแคนน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงรุ้งนภา    นอรสาร
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ประจบจันทร์
3. เด็กหญิงขวัญนภา    สะอาดดี
1. นางสาวชรินรัตน์    สุขพอ
2. นายสุชิน    เจริญสุข
50 50 โรงเรียนบ้านขุนด่าน สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายกฤตพร    จันทร์โสม
2. เด็กหญิงบุษบา    แสนโท
3. เด็กหญิงณัชชา    ดินจันทร์
1. นางศิลมัย    สีหาโมก
2. นางเข็มภรน์    โคตรเพช
51 51 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงสุธิดา    แซ่อิ๋ว
2. เด็กหญิงบาหยัน    สียางนอก
3. เด็กชายมงคล    การงาน
1. นางทัศณีย์    วังพฤกษ์
52 52 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรวิสรา    ศรีจอมพล
2. เด็กหญิงปาริชาติ    สมศิริ
3. เด็กหญิงกัญชพร    ปุระชะทำมัง
1. นางสมลักษณ์    อรรถวิภานนท์
53 53 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงอชิรญา    มีสุข
2. เด็กหญิงรัชนพ    สุวรรณสุข
3. เด็กหญิงจันทิมา    แก้วเวียง
1. นางสมทรง    ศรีสมุทร์
2. นางสาคร    พูนชัย
54 54 โรงเรียนบ้านท่อน สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายพลวัฒน์    แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงอภิสรา    ตรงกลาง
3. เด็กหญิงปาริชาติ    อินถา
1. นางสาวพรรณิภา    วิจิตรปัญญา
2. นางสาวภัทราธร    บูรณวิชิต
55 55 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวนีย์    ธรรมกุล
2. เด็กหญิงวันวิสาข์    แถลงกัน
3. เด็กหญิงไอรดา    กรโสภา
1. นางจารุวรรณ    โคตรทอง
2. นางดวงใจ    แนวโนนทัน
56 56 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงจารุพิชญา    เองวานิช
2. เด็กหญิงชญานิศ    คันธพนิต
3. เด็กหญิงสิริโสภา    อมรสิน
1. นางสาวกนกอร    เนตรคุณ
2. นางสาวปภาวดี    หริรักษ์วงศ์
57 57 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายจักรพันธ์    ธงชัยธีรเดช
2. เด็กหญิงชลธิชา    วงศ์สง่า
3. เด็กหญิงธนิสร    สุขา
1. นางมยุรี    นางาม
2. นางสาวรัฐยากร    ทองโท
58 58 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายนัทธพงศ์    หาชัย
2. เด็กหญิงอริศรา    บุตรี
3. เด็กชายธนาดุล    บุญหาญ
1. นางสุธีกานต์    ราชวงศ์
2. นางสาวเทียมจันทร์    สุตัญตั้งใจ
59 59 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายนฤบดี    ดอกชา
2. เด็กหญิงชิดชนก    ไชยรบ
3. เด็กหญิงคัมภิรดา    กัมปนานุรักษ์
1. นางสาวกุลมณี    พลดงนอก
2. นางรัชณีย์    แสนสุนนท์
60 60 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงกมลฉัตร    พูนมั่น
2. เด็กหญิงจันทรัสม์    เทพเนาว์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    อภัยจิตต์
1. นางสาวชญาดา    อึ้งวานิช
2. นางวลัยภรณ์    เหมือนพร้อม
61 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปุญชนิกา    โคตรชมภู
2. เด็กหญิงอรจิรา    บังจันทร์
3. เด็กหญิงปัญฉิมาพร    เดชวีระพานิชย์
1. นางวนิดา    คำวันดี
2. นางสุมิตรา    จันทรวิไล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................