งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 762
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงทักษวดี    พุทธวงค์
2. เด็กชายธนกฤต    จันทร์สว่าง
3. เด็กหญิงจิรัชยา    แก้วกองนอก
1. นางกันธิมา    คณะศิริวงค์
2. นางสาวบุษรา    พักกระโทก
2 2 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    เคล้าพิมาย
2. เด็กหญิงชวันรัตน์    ธนยศเรืองศรี
3. เด็กหญิงธิดาทิพย์    กลุ่มกลาง
1. นางสาวพชรอร    เนขุนทด
2. นางภัทรีพันธ์    ยางชัยภูมิ
3 3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงธนัสถา    ทิพย์สูงเนิน
2. เด็กหญิงวรัทยา    จินตนสถิตย์
3. เด็กชายรัฐศาสตร์    คุ้มพล
1. นางภรภัทร    แก่งสันเทียะ
4 4 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงนันทิธาดา    แก้วนอก
2. เด็กชายพัฒน์    พัฒนขจร
3. เด็กหญิงพีรยา    สิงห์โต
1. นางกรรณิกา    แวงแก้ว
2. นางสาวสุนิทษา    สิงห์โคตร
5 5 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงปฏิมากรณ์    หาญอาสา
2. เด็กหญิงอารียา    สมิธ
3. เด็กชายศุภณัฐ    สายบุญ
1. นางยุพาพร    วงษ์กาฬสินธุ์
2. นางลลิดา    เชื้อวงศ์พรหม
6 6 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุธาสินี    สายโน
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    แก้วรักษา
3. เด็กหญิงปุณยาพร    ผลสว่าง
1. นางสาวอุไรวรรณ    ทองจรัส
7 7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายชิษณุพงษ์    ทิพย์เนตร
2. เด็กหญิงศรัณย์พร    ธรรมมุลตรี
3. เด็กหญิงรินลดา    หาญชนะ
1. นางมาณิสา    ศรีวงค์ษา
2. นางวรวรรณ    ณิชย์คำหาญ
8 8 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนุชวรา    บุ้งทอง
2. เด็กหญิงปัญญาพร    บุ้งทอง
3. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ    พงศ์เพ็งธรรม
1. นางสาวจิรสุดา    ครองยุทธ
2. นางศรีวรา    ทองลอง
9 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงอรปรียา    สวัสดิพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐนรี    สาดี
3. เด็กหญิงอายูมิ    อุทัยวัฒน์
1. นางประเสริฐศรี    ชาแสน
2. นางรัมภา    เต็มสิรินันท์
10 10 โรงเรียนบ้านพนมดิน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงประภาพัชร์    ศรีมะเรือง
2. เด็กหญิงณกัญญา    จุฑะแสง
3. เด็กหญิงบุษปรัชต์    สืบศรี
1. นางกฤษณา    ยังมี
2. นางสาวเมทินี    แป้นเงิน
11 11 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงชฏาภัสส์    งามพิตรภิญโญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ยาสูงเนิน
3. เด็กหญิงจิรัชญา    หง่อมสูงเนิน
1. นางธิวาพร    วิริยมานุวงษ์
2. นางแสงเดือน    แสนเมือง
12 12 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงฐาปนีย์    ปะตังถาโต
2. เด็กหญิงภคนันท์    โพธิแสง
3. เด็กชายตุลยวัต    แก้วอินทร์
1. นางสมพวน    หมวกไธสง
2. นายอำนวย    พวงไธสง
13 13 โรงเรียนบ้านละลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายกิจจา    รัตนา
2. เด็กหญิงศิรประภา    สุขแจ้ง
3. เด็กหญิงธาระดา    ดาระหงษ์
1. นางจินดาพร    พุทธมนต์
2. นางบุษบา    แซ่ต่าง
14 14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์    อนันเต่า
2. เด็กหญิงอริญชยา    ทิพศรีราช
3. เด็กหญิงปัณณภรณ์    บุญศล
1. นางอำพร    ทมโยธา
15 15 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงกวินกาญจน์    สีท้าว
2. เด็กหญิงปนัสยา    พฤฒามาตย์
3. เด็กชายศุภโชค    ทะลาด
1. นางศิริรัตน์    บุตรแสนโคตร
2. นางอภัย    ดวงเพียราช
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงอมลวรรณ    ทิพยอาสน์
2. เด็กหญิงผกามารินทร์    ยนยุบล
3. เด็กหญิงธันยพร    นามโฮง
1. นางนิพัชชา    วงศ์อามาตย์
2. นางวนิดา    ทิพยอาสน์
17 17 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงภูมิใจ    จงอางจิตร
2. เด็กหญิงปุณยวีร์    ศิริพณิชย์กุล
3. เด็กหญิงปริชญา    อุดมรักษ์
1. นางดวงจันทร์    ประภาวิชา
2. นางสาวสุพัชรา    ปัญญาวิกิจตระกูล
18 18 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายพีรภัทร    วิฑูรย์
2. เด็กชายธีรศักดิ์    พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงวรนุช    สิงห์ขัน
1. นายจำนงค์    สรรศรี
2. นางวิเรขา    โพธิ์งาม
19 19 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    พูลมาก
2. เด็กหญิงณิชกานต์    เมืองซอง
3. เด็กหญิงพรยาเวห์    อินจำปา
1. นางขนิษฐา    พละพันธ์
2. นางปราณี    สุขสำราญ
20 20 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายธงชัยธีรเดช    คนไว
2. เด็กชายจักรกฤช    เจตเขตกรรณ์
3. เด็กหญิงวิสุดา    ซาเสน
1. นางสาววรางรัตน์    คนไว
2. นางสุศิรินทร์    ซาเสน
21 21 โรงเรียนชุมชนวัดรวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงฤทัยชนก    ใจงูเหลือม
2. เด็กชายปัณศรณ์    กาธิกาล
3. เด็กชายจิรวรรธ    พรมแก้ว
1. นางสาวดาวเรือง    ขึงโพธิ์
2. นางสาวเจนจิรา    ตันตระกูล
22 22 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงชัญณิสา    วิไลรัมย์
2. เด็กหญิงสุชานันท์    ชัยกล้า
3. เด็กหญิงหทัยภัทร    กะฐินสี
1. นางสาวศุภาพิชญ์    โพธิ์หมุด
2. นางสุณี    ตีเวียง
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงปทิตตา    แขกระโทก
2. เด็กหญิงเนตรนารี    แซ่เนี้ยว
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ภูมิภาค
1. นางสีไพรวรรณ    คำปิตะ
2. นางสาวเพ็ญประภา    หวังบุญกลาง
24 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงปรวรรณ    ศรีหาบุตร
2. เด็กหญิงณัฐพร    นามโคตร
3. เด็กหญิงปวีณ์ทิพ    แพทย์เพียร
1. นางสาวศิวาภรณ์    อำคาคูณ
2. นางอำไพ    หลักบุญ
25 25 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญ์สิชา    สิริเจริญมิตร
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    จิตสาคร
3. เด็กชายปัณณวัฒน์    แดงจันทึก
1. นางสุภาศัย    รักษาพล
26 26 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายธิติสรณ์    ปัญญา
2. เด็กหญิงวรกานต์    สาแขม
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ศรีวิฆาร
1. นางธัญญลักษณ์    นงนุช
2. นางสุรภี    นันผาด
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกกร    แก้วก่อง
2. เด็กหญิงจิดาภา    ชูเสน
3. เด็กหญิงรสิตา    กาญจนสุขเมฆิน
1. นางพิสมัย    พูลสวัสดิ์
2. นางยวนตา    ไกรรัตน์
28 28 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงธนพร    แก้วแสน
2. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์    พิมสมาน
3. เด็กหญิงวิชญาพร    ใยดี
1. นางลักษมี    วงชาลี
2. นางสกาวเดือน    เศษโถ
29 29 โรงเรียนบ้านโนนผักชี สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงญาณิศา    เลาสูงเนิน
2. เด็กหญิงวนิดา    ศรีจันทร์กลาง
3. เด็กหญิงปิยธิดา    ขอแอบกลาง
1. นางรุ่งนภา    เชิงกลาง
2. นางศรีไพร    สุวรรณกลาง
30 30 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายศุภโชค    ชานนท์
2. เด็กชายธนกฤต    เหลาค้า
3. เด็กหญิงสุทธิมา    ชานนท์
1. นางจิระประภา    ศรีสุธรรม
2. นางนงลักษณ์    เทียมจันทร์
31 31 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายชยพล    จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงณัชชา    เอสุจินต์
3. เด็กหญิงพรพรรษา    พลล้ำ
1. นางกอบเกื้อ    อดิศักดิ์สดใส
2. นางเจษฎามาศ    คงสวัสดิ์
32 32 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงขวัญชนก    พูนวงษ์
2. เด็กชายปวิณชญา    โตจิตร
3. เด็กชายนราวิชญ์    ระตาภรณ์
1. นางสาวชวพร    กอเลิศสุชัย
2. นางสาวปิยรัตน์    พุทธิเสน
33 33 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์    จินะลา
2. เด็กชายกรินทร์    สุแดงน้อย
3. เด็กหญิงชลธิชา    ชลรินทร์
1. ว่าที่ร้อยตรียอดชาย    ชัยศรี
2. นางสมใจ    จันทะเมธิ
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนรี    บุราคร
2. เด็กหญิงปิยรัตน์    ปาละศิริ
3. เด็กหญิงธัญธร    สะอาดเอี่ยม
1. นางวนิดา    คุ้มศิริ
2. นางอมรรัตน์    ชื่นจิต
35 35 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงนันทนา    เวรุวณารักษ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑากานฏ์    จุนโนนยาง
3. เด็กหญิงชญานันท์    ติ้นอ๋อง
1. นางละอองดาว    ทองใบ
2. นางสุภลักษษ์    วิเศษรัตน์
36 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงอริยา    สุขน้อย
2. เด็กหญิงพรจากฟ้า    แก้วใส
3. เด็กหญิงขวัญชนก    เยาวกรณ์
1. นางจุฬาลักษณ์    นิลสาขา
2. นางบรรจง    แพงสาร
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสิริวิมล    อินตะนัย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    คำภักดี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    เชิงหอม
1. นางจำเนียร    เชื้อทอง
2. นางนวลฉวี    คัมมัน
38 38 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายชัยภัทร์    ศรีสุพรรณ
2. เด็กหญิงธนิยาภรณ์    บุปผาชาติ
3. เด็กหญิงธิชา    ผลผา
1. นางสาวภัทราวรรณ    เกษรเทียน
2. นางใครศรี    วงศ์สุวรรณ
39 39 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธงไชย    เลิศสงคราม
2. เด็กหญิงฐานิตา    เสียงเสนาะ
3. เด็กชายภูวิศ    สมบูรณ์
1. นางสาวธีรารัตน์    เสียงเสนาะ
2. นางสาวสบาไพ    เย็นใจ
40 40 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    รูปสม
2. เด็กชายมนทารเทพ    บริบูรณ์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์    สิงห์สุพรรณ
1. นางนิภาพร    ไชยมีสุข
2. นางอัมราภรณ์    จันทร์วิเศษ
41 41 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงชญากรณ์    สมรักษ์
2. เด็กชายวีรภัทร    เหลียววิทยานนท์
3. เด็กหญิงชนัญธรณ์    สมรักษ์
1. นางสาวมนตอมร    บุตรกันหา
2. นางรุ่งทิวา    โสดา
42 42 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพาริซอน    บิดมอร์
2. เด็กหญิงศรุตา    แสงใส
3. เด็กหญิงวนิษา    วิถี
1. นายยุทธภูมิ    บำเรอพงษ์
2. นางเบญจมาศ    สัมปันนัง
43 43 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงศิญาณี    บุญอาจ
2. เด็กชายนราวิชญ์    การอรุณ
3. เด็กหญิงสุณิษา    รัตนมาตย์
1. นางสาวณัฐญภรณ์    กงเพชร
2. นางสาวธัญญาภรณ์    ต้นตะภา
44 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงวิมลสิริ    บัณฑิต
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    พรมวัง
3. เด็กหญิงกัญญาภัทร    เตือนสันเทียะ
1. นางประทิม    ศรีเทพ
2. นางอภิญญา    เมืองแสน
45 45 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์    ชนะบุญ
2. เด็กหญิงกนกพร    ไหลหาโคตร
3. เด็กหญิงอินทิรา    อินทวรรณ
1. นางบุญหลาย    อุทโท
2. นายสมบูรณ์    ขันตี
46 46 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    ก้องเวหา
2. เด็กหญิงลีลาวดี    เพลิดพราว
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์    วงค์คำจันทร์
1. นางนิลุบล    แสนวันดี
2. นางสงสาร    แก้วคำแสน
47 47 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายจารุปกรณ์    ธงพรรษา
2. เด็กหญิงกฤษติกา    สาระวงษ์
3. เด็กหญิงสิริกัญญา    พระคุณ
1. นางวิภาพรรณ    กิ่งมณี
2. นางไพจิตร    สิงห์ไธสง
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงกานต์กนกศ์    เดชพละ
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา    ดิษฐ์ภักดี
3. เด็กหญิงปาณิสรา    เที่ยงธรรม
1. นางณปภัช    สุกใส
2. นางสาวอรณิชา    แก่นจันทร์
49 49 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงอัครมณี    คำวัน
2. เด็กชายพรหมมินทร์    เอี่ยมมาตร
3. เด็กหญิงอุษามณี    สานุสันต์
1. นางนฤมล    สานุสันต์
2. นางอุษาวลี    แก่นจักร
50 50 โรงเรียนบ้านแห้ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงนัยน์นภา    แก้วใส
2. เด็กหญิงอินทิรา    แก้วใส
3. เด็กหญิงธัญภร    จังหาร
1. นายทองอินทร์    ร่วมแก้ว
2. นางบานเย็น    มยุโรวาท
51 51 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงชุติมา    ทิพมนต์
2. เด็กหญิงประภัสสร    พวงบุญ
3. เด็กหญิงยิหวา    โชคชัย
1. นางบุปผา    ประดิษฐ์ค่าย
2. นายไพรัตน์    ประดิษฐ์ค่าย
52 52 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอนงนาฎ    สมบัติราษฎร์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ศรีลาครัว
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    คำพรหม
1. นางรำไพ    มั่งมีศรี
2. นางวาสนา    ปาชนะ
53 53 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    ไชยสงค์
2. เด็กหญิงรชาร์    มานิตร์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร    ไทยเจริญ
1. นางนนทิรา    แท่นนอก
2. นางสาวอวยพร    เศษขุนทด
54 54 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงฐิภาพรรณ    ปัญญาคำ
2. เด็กหญิงณัฐชยา    ทิพย์อุดม
3. เด็กหญิงดวงฤดี    โพธิ์ศรีงาม
1. นางกัลยา    ชัยพิลา
2. นางกิตติยา    เปรยะโพธิเดชะ
55 55 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงเพ็ญพัชชา    เพียรไทยสงค์
2. เด็กหญิงจิรัชญา    อึ้งพัฒนาวรากร
3. เด็กหญิงพิยดา    สองด้วง
1. นางสาวจิราพร    ลองจำนงค์
2. นางธัญญรัตน์    ต่อพล
56 56 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เทียงดาห์
2. เด็กหญิงกนกพร    แสนสุข
3. เด็กหญิงอรจิรา    รัตนนท์
1. นายชัยวัฒน์    เขียววารี
2. นางปิยนุช    นามคุณ
57 57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    บัวใหญ่
2. เด็กหญิงอนุตรีย์    กอแก้ว
3. เด็กหญิงอักษราภัก    นาโพธิ์
1. นางบุญเรือง    ภาโส
2. นางอำพร    มงคล
58 58 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายกิตติภพ    พรมกสิกร
2. เด็กหญิงรพีพร    พิลาไชย
3. เด็กหญิงสมฤทัย    สุวรรณกูฏ
1. นางณัฐธภา    มุกดาสนิท
2. นางพิมพิตา    โทบุดดี
59 59 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงชุลีพร    เพิ่มยินดี
2. เด็กหญิงกัญชพร    สินเจริญ
3. เด็กหญิงศุภิสรา    แตงพงษ์
1. นางภิรมย์    จุมพลน้อย
2. นางสุพรรณี    ฐานะ
60 60 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายวัชราภิเษก    ถนิมกาญจน์
2. เด็กชายนนทภัทร์    บาลฤทัย
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์    อภัยจิตต์
1. นางพัชรินทร์    วันศุกร์
2. นางศิริบูรณ์    เบ็ญณรงค์
61 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    วรรณเสน
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์    รัตนะ
3. เด็กหญิงกฤติกา    เย็นเยือก
1. นางประทัย    กุลสอน
2. นางพิสมัย    ริมโพธิ์เงิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................