งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 761
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านยาง สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงธัญรัตน์    ศรีภูบาน
1. นางวันดี    โปรถนัด
2 2 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงปรารถนา    เรือนไทย
1. นางลันดอน    แทนไธสง
3 3 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงอัจฉรา    โคทะกา
1. นางสมลักษณ์    ศรีแก้ว
4 4 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจิรัชยา    พะธุนิ
1. นางปิยพร    สุวรรณศรี
5 5 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงประวีณา    แก้วโสภา
1. นางสุปราณี    กลางบุรัมย์
6 6 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงพรีชญา    เหลือผล
1. นางอุรวรา    เขจรรักษ์
7 7 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. นายปฏิภาณ    พรมเสน
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต    แก้วสุริวงษ์
8 8 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวิชาดา    ชาติ
1. นางราตรี    อุทธสิงห์
9 9 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    แจ่มใส
1. นายอภิชาติ    ชมภูทัศน์
10 10 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงชลิญญา    ตาบุดดา
1. นางสาวเตือนใจ    ดอนโค
11 11 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายประสิทธิ์    ตะมะรวย
1. นางสุวรรณา    ป้อมสุวรรณ์
12 12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงปิยภรณ์    ขูลี
1. นายพงศกร    รามัญวงศ์
13 13 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายธนากร    สะใบ
1. นางสาวรัฐธิการ    ซุยซวง
14 14 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์    อินอุ่นโชติ
1. นางสาวภิญญาพัชญ์    เฉลิมแสน
15 15 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงวนิดา    แก่นแสง
1. นางสมควร    ภูน้ำใส
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงสิริวิมล    เครือคำ
1. นายสงัด    ทองแดง
17 17 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงยุพิน    ล้านทอง
1. นางสาวธัญญรัตน์    พลเยี่ยม
18 18 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. นางสาวพัชราภา    สาระทรัพย์
1. นางกันตา    เดชากุลตระกูล
19 19 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. นายนพพร    ทองเทพ
1. นางอลิศรา    วันทุมมา
20 20 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 1. นางสาวจิรัชญา    ไชยยายงค์
1. นางจันทร์เพ็ญ    ศรีคำ
21 21 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. นางสาวอาทิตติญา    พันธุ์โยศรี
1. นางเต็มดวง    หวังปรุงกลาง
22 22 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุพพัตรา    บุญเลิศ
1. นางลัดดา    ศิริมาก
23 23 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกร    นพพิบูลย์
1. นางเบญจมาศ    อิ้งชัยภูมิ
24 24 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงธนันญา    คำชนะชัย
1. นางวิลาวัณย์    ร่มรื่น
25 25 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอลิศรา    โสดาโคตร
1. นางเฉลยศรี    ชุ่มชูใจ
26 26 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชมพูนุช    การรัตน์
1. นางอรุณี    จิรมหาศาล
27 27 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนัทธภรณ์    ลักษณะจันทร์
1. นางสาวอรพรรณ    โจมทา
28 28 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงฉัตรตรีญา    ดวงวงษา
1. นางอิศยาภรณ์    สายธนู
29 29 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวสุวรรณี    ปั้นจาด
1. นางปภัสสิริย์    ครองทรัพย์
30 30 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นายอภิสิทธิ์    รอไธสง
1. นางเอื้องภรณ์    วิชาโคตร
31 31 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงดุจวดี    คำเบ้า
1. นายรักไทย    ละทัยนิล
32 32 โรงเรียนจารย์ตำรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์    สีเขียว
1. นางสุรัชนี    สัมมารุ่งโรจน์
33 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงกานติมา    เวียนเป๊ะ
1. นางพนิดา    จันทะมาตร
34 34 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายศักดา    บุญครอง
1. นางประภาพร    รัตนะดี
35 35 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    นาคำ
1. นางบุษกานต์    ชาลี
36 36 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 1. นางสาวศศิกานต์    จันทร์โท
1. นางสาวจิราภรณ์    เดชทะศร
37 37 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายชินวัฒน์    อรัญทม
1. นางฉันทนา    จำปาสุข
38 38 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    วันทอง
1. นางวิลาวรรณ    ชัยบุญมา
39 39 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายภูมิศักดิ์    ลักขษร
1. นางกนกรดา    ชัยประเสริฐ
40 40 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงกิริยา    กาญจนะ
1. นางจันทร์เพ็ญ    เบญจมณี
41 41 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏยา    ห้วยหงษ์ทอง
1. นางสุนงค์    เวียงนนท์
42 42 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ปาคำศรี
1. นางพิศมัย    ปฏิรัตนัง
43 43 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงแหวน    สาจันทร์
1. นางวนิศรา    สุทธมาตย์
44 44 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ขันตี
1. นางอนงค์    พรมวัง
45 45 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุวิษา    ภูจักรเพ็ชร
1. นางใจศิลป์    บุตรพรม
46 46 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 1. นางสาวกนกภรณ์    พรมสุวรรณ
1. นางแสงมณี    ชุ่มมาตย์
47 47 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายวชิราวุธ    ศรีหาบุญมา
1. นางสาวปิยะดา    นันทตา
48 48 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายฐิติศักดิ์    มงคลนำ
1. นางนงลักษณ์    โสภารัตน์
49 49 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายศรายุทธ    มั่งคั่ง
1. นางอุษนี    สิบรัมย์
50 50 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    ธรรมลา
1. นางภาวิตา    บุญรักษ์
51 51 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บรรดาศักดิ์
1. นางวรรณิภา    คอสันเทียะ
52 52 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายศักรินทร์    นิราชสูงเนิน
1. นางทิศารัตน์    อนุสุวรรณ
53 53 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญา    โมลา
1. นางณัฐยาภรณ์    โสภาบุตร์
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายวราวุฒิ    ทีภูเวียง
1. นางสาวนวพร    กะกุคำ
55 55 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    เมนทอง
1. นางธณัณณัฐ    คำยง
56 56 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    กลิ่นอาจ
1. นางรัศมี    มาอ้น
57 57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุกานดา    ตันชมภู
1. นางเกศลักษณ์    อภัยภักดิ์
58 58 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุชาดา    ผาเพศ
1. นางสาวอุไร    เนื้อแก่น
59 59 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นายชัยวัฒน์    ทองพู
1. นางกนิษฐา    ดาโสม
60 60 โรงเรียนบ้านสระสะแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุจิตรา    พร้าวไธสง
1. นางชวนชม    ไถกระโทก
61 61 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    มูลทิพย์
1. นางสาวอัญชลี    บุญฤทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................