งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 760
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเรียนร่วมชุมชนบ้านปากชม-คกไผ่ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงวิยะดา    จันทะบุญมา
1. นางพัชนี    ปราบพาล
2 2 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงอัณชิษฐา    ชื่นกิ่ง
1. นางสาวกชนิภา    เทพตะขบ
3 3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงนภสร    นพคุณ
1. นางกลิ่นแก้ว    ทะสุนทร
4 4 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายตะวัน    ทรเสนา
1. นางศิลาพร    คงใจดี
5 5 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงใบหยก    นิยมวัน
1. นายสุรินทร์    ศรีหาตา
6 6 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายรัฐภูมิ    เทศารินทร์
1. นางอนัญญา    คาดีวี
7 7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ไพศาลพันธ์
1. นางอัจฉรา    อัจฉริยะภากร
8 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณฐนนท์    พลอำนวย
1. นางสดสวย    แสงตา
9 9 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายธนกร    ยางธิสาร
1. นางลลิตา    ผาใต้
10 10 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายวัชรา    สุขใจ
1. นางบุญชู    สายไทย
11 11 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงภัทริดา    ชัยศรี
1. นางสาวสุวรรณา    ชัยเวชพันธุ์
12 12 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงอนงค์พร    นาลาด
1. นางนิตติยา    ปรึกไธสง
13 13 โรงเรียนวนาสวรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    อุนัยบัน
1. นางรัชดาภรณ์    สูงสุด
14 14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงนภพร    นาคศรี
1. นางภัทรพร    กะจะวงษ์
15 15 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงปวริศา    ศรีพิมพ์สอ
1. นางสมปอง    ภูโสดา
16 16 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงนาฎศิลป์    ขันผง
1. นางจิราพร    ทัศมี
17 17 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงวราวรรณ    คำบุญตา
1. นางพัฎฐ์สุฎา    ศรีนามโหน่ง
18 18 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา    บุญเชิญ
1. นางเพ็ญแข    ภัยพิทักษ์
19 19 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    โขมะจิตร
1. นางทิพยาพร    พัฒน์นิมิตร
20 20 โรงเรียนชุมชนดอนตาล สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปลายฟ้า    ผิวงาม
1. นางศรีสุภา    ปาวงศ์
21 21 โรงเรียนวัดหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    เหล็กอยู่มะดัน
1. นางวาสนา    วัชรพงศ์
22 22 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงชุติมา    สมานกล้า
1. นางเจษฎา    เครือศรี
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายวัจน์กร    งามสวัสดิ์
1. นางสาวนวลประภัสสร์    ทานประสิทธิ์
24 24 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายสกุลเพชร    บุญเลี้ยง
1. นางสาวบุษกร    ลาวรรณ
25 25 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพินยดา    ทิพพิชัย
1. นางเสวียน    ประวรรณถา
26 26 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายชลธี    ครองสิงห์
1. นางวรางคณา    แก่นตาเนียม
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนิลณัฐ    ขาวสะอาด
1. นางสุกัญญา    กู่แก้ว
28 28 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายธานินทร์    ขวัญอ่อน
1. นางพวงผกา    จิตสุภาพ
29 29 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงศศิวิมล    บุญสันเทียะ
1. นางนาถฤดี    ไวยขุนทด
30 30 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงมนัสชนก    สีโพนเพ็ก
1. นางสุภาดา    คงถาวร
31 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงปิยรัตน์    ดิษเจริญ
1. นางสุณิตรา    ทองนุช
32 32 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เที่ยงเทพ
1. นางกันตินันท์    รัตนสีหา
33 33 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายเจนภพ    ฝีปากดี
1. นางอนงรัตน์    ภูสงัด
34 34 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายวัชระพงษ์    จำปาจวบ
1. นายสะหวาน    ป้องเขต
35 35 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงนิธิพร    สว่างวงษ์
1. นางพนมยงค์    เมืองแวง
36 36 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงวรัทยา    เพชรฤทธิ์
1. นางสมมิตร    ไชยมงค์
37 37 โรงเรียนบ้านจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายกฤษณะ    เครือแสง
1. นางสาววิไลวรรณ    ผิวนวล
38 38 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงรักษณาลี    ลื่นกลาง
1. นางพัชณี    แสนเคน
39 39 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอรรคพล    อาศัยบุญ
1. นางวันเพ็ญ    จันจุติ
40 40 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงประวินรัตน์    ศรีคำภา
1. นางสุภาภรณ์    จันทร์สูง
41 41 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายเจษฎากร    ชมแก้ว
1. นางนารี    สุวรรณพันธ์
42 42 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจินตนา    ดอกแก้ว
1. นางนิตินันท์    ฉลวยศรี
43 43 โรงเรียนบ้านหาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงปรียาพร    บุญหล้า
1. นางแพรวพรรณ    ลิละคร
44 44 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    สารเนตร
1. นางนิตยา    งวงคำนาม
45 45 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงเพิ่มพร    ภูฉลอง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุณี    คำอาจ
46 46 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายวรนิพิฐ    มาตราช
1. นางสาวเยาวลักษณ์    มาตราช
47 47 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงสุวนันท์    มุนก้อม
1. นางสาวจุไลย์รัตน์    มุกดาราช
48 48 โรงเรียนชุมชนกู่จาน สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพร    กลมเกลียว
1. นางพัชรรินทร์    ดิษยโสธรศิลป์
49 49 โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายธิเบธ    ทานงาม
1. นายอำนาจ    มะลิงาม
50 50 โรงเรียนบ้านหนองโอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงจรัลพร    ภูมิโชค
1. นางสุพรรณี    ไวยกรรณ์
51 51 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน    กิ่งคำ
1. นางสาวสันชรี    ชัยเสริม
52 52 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พาดี
1. นางอรษา    พืชผล
53 53 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายกิตติทัต    เมินขุนทด
1. นางยุพาพร    ชิดชัยภูมิ
54 54 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายไชยวัฒน์    บุญมา
1. นางณัฐริณีย์    เจริญชัยบัว
55 55 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงโสภิดา    แก้วข้อนอก
1. นายจำรัส    คูณแก้ว
56 56 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชา    ดวงชะรา
1. นางคำใบ    ไชยสิงห์
57 57 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงวรนุช    บุรัตน์
1. นางศุภณิชา    วุฒิชาติ
58 58 โรงเรียนบ้านนาเวียง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนภัสรา    บุญโสม
1. นายศรศักดิ์    ไชยมงคล
59 59 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงไพริน    พินธุโท
1. นางสาวสุนีย์รัตน์    แสนสุข
60 60 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เสนนอก
1. นางเพลินพิศ    อ่อนงาม
61 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปาลิตา    บุญเลิศ
1. นางดาราวรรณ    ต้นยวด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................