งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 759
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านเมี่ยง สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ดอใจ
1. นางสาวสุทาศินี    รองปัญญา
2 2 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสาริศา    ปลอดกระโทก
1. นางแก้วใจ    หาญพงษ์
3 3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายธนดล    เฮงขวัญ
1. นางรวงทอง    ศรีศุภมิตร
4 4 โรงเรียนบ้านหายโศก สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงรมย์รวินทร์    วงษ์จันทร์
1. นางกนกลักษณ์    ปัตตายะโส
5 5 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายจักริน    นิยมวัน
1. นางยุพาพร    วงษ์กาฬสินธุ์
6 6 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ศรีบัว
1. นางศิริเพ็ญ    จันทะวัน
7 7 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    ธรรมสา
1. นางสาวอภิรดี    หาชัยภูมิ
8 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงจิรัชดา    พิศชาติ
1. นางสลิลลา    กากแก้ว
9 9 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายจิรเมธ    แคนหมั้น
1. นางนิตยา    เชื้อดวงผูย
10 10 โรงเรียนบ้านร่มเย็น สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    คุณสาร
1. นางรินดา    กุศลสุวรรณเลิศ
11 11 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงรังสิมันต์    รุ่งเรือง
1. นางอุไร    พุ่มวันเพ็ญ
12 12 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงปนัดดา    ภูสิมมา
1. นางสมพวน    หมวกไธสง
13 13 โรงเรียนบ้านสนาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายพิทักษ์    จิระชูสกุล
1. นางฉวีวรรณ    วติวุฒิพงค์
14 14 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงพิจิตรา    ศรีประเสริฐ
1. นางรัชฎา    พงษ์แสนหาญ
15 15 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงอรกานต์    เรียนพิษ
1. นางคำผิน    สิทธิชัย
16 16 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงชนิกานต์    จันทะแค
1. นางจรูญลักษณ์    คำเรือน
17 17 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงศิริวิมล    เศษรักษา
1. นางพัฎฐ์สุฎา    ศรีนามโหน่ง
18 18 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์    แก้วสุข
1. นางอรอินทร์    คันธจันทร์
19 19 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอารยา    หมัดเหย็บ
1. นางมะลิ    ไทยธวัช
20 20 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงประภัสสรณ์    โพธิ์จันดี
1. นางกุลวดี    ใจสุข
21 21 โรงเรียนวัดหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงกีรัตยา    ปัญญา
1. นางวาสนา    วัชรพงศ์
22 22 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา    สิงห์วงศ์
1. นางสาวชนิกานต์    แสนเมืองใจ
23 23 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    แก้วชมภูนุช
1. นางนริศรา    สุขสวัสดิ์ภัทร
24 24 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายจิระชัย    โพธิสาร
1. นางธนวรรณ    แก้วม่วง
25 25 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ทวะชาลี
1. นางจามรี    พิมสอน
26 26 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพันธิตรา    ถิตย์รัศมี
1. นางต้องจิต    หารวาระ
27 27 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายชนาธิป    จินเพชรพะเนา
1. นางกิตติยา    สมศรี
28 28 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงพุธิตา    ทิพย์สมบัติ
1. นางเฉลียว    อัมภรัตน์
29 29 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายทินวงษ์    เพิ่มสันเทียะ
1. นางมัณฑนา    แพทย์เกาะ
30 30 โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    คำสอนจิก
1. นางละมุล    สินทรัพย์
31 31 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงนิสา    เสนะไพรวรรณ
1. นางจันทร์ศรี    วิจิตรจันทร์
32 32 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายรัฐกร    เงินพิมพ์
1. นางกิติยา    วงษ์สุรินทร์
33 33 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงอัญธิดา    หันตุลา
1. นางสาวคำฝน    สารีอาจ
34 34 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงพิชดา    ทับปั้น
1. นางพรทิพย์    พัฒนเดชกุล
35 35 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงพิยดา    พรานป่า
1. นางบุษราคัม    คลังดงเค็ง
36 36 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงพรลภัส    ลาสุด
1. นางสุนันทา    ศิริเดชไชยวงศ์
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    โพธิ์งาม
1. นางนวลฉวี    คัมมัน
38 38 โรงเรียนสันตยานันท์ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาสินี    อนุญาหงษ์
1. นางปิยะดา    กุมลา
39 39 โรงเรียนบ้านตระการ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนกร    กูฏโสม
1. นายถาวร    ศรศิลป์
40 40 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    สุวรรณกาล
1. นางสาวพินทุ์ญาดา    โสระเสาร์
41 41 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    พลคำ
1. นางมณเทียร    ห่วงเนาวกุล
42 42 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงนลพรรณ    แก้วบัวไข
1. นางวิลาลักษณ์    ธนะวงศ์
43 43 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงอินฑิรา    ศรีภูทอง
1. นางรัชดา    ทองทัพไทย
44 44 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงทิพนภา    นะทร
1. นางตรียาภรณ์    อินลี
45 45 โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงชลิดา    ไชยะ
1. นางจันทา    สอนอาจ
46 46 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายธนโชติ    พาชอบ
1. นางอุไรลักษณ์    หัสกรรจ์
47 47 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงวรดา    สุพร
1. นางปรียากมล    พันตระกูล
48 48 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงพรนัชชา    กรรมจันทร์
1. นางกชพร    สุภารี
49 49 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงเอมวิกา    ลาหนองแคน
1. นางสาวชไมพร    กรมทอง
50 50 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงกรกนก    ศิริสวัสดิ์
1. นางแก้วจิต    นนเรืองฤทธิ์
51 51 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงนฤนาถ    สีแนน
1. นางณัฐยา    คำตา
52 52 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนา    อุดรรุ่ง
1. นางมัทนียา    พรมทา
53 53 โรงเรียนบ้านประดู่งาม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงธมณวรรณ    กาพล
1. นางสาวนุชนารถ    ใจเย็น
54 54 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์    จันทะคุณ
1. นางกัลยา    ชัยพิลา
55 55 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงพัณณิตา    วงศ์ใหญ่
1. นางเกษสุดา    วังสระ
56 56 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายพงศภัคร    หนันคำจร
1. นางสาวกชกมล    ประวันจะ
57 57 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัตรา    สีวงษา
1. นางสมใจ    พิสัยพันธ์
58 58 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุประภาดา    รักพรม
1. นางมลิวัลย์    พลราษฎร์
59 59 โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงอารียา    คงการุณ
1. นางพิมพ์วิภา    สมอหมอบ
60 60 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ช่างนำ
1. นางสาววัลยา    บ่อไทย
61 61 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงประวีพร    สิงนาราช
1. นางสาวพรพิมล    ศรีชมภู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................