งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 752
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายรัฐกิจ    ลุนะหา
2. เด็กชายศราวุธ    กำกูด
1. นายธนู    บุญตอม
2. นางวิชชุลดา    ปาระแก้ว
2 2 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายธนา    คงเสถียร
2. เด็กชายวิวิธชัย    เจริญศรี
1. นายบุญธรรม    จำนงค์นอก
3 3 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายสุบรรณ    ต่อสกุล
2. เด็กชายณัชพล    สวาสดิ์ดี
1. นางมณีรัตน์    เถื่อนแก้ว
2. นางสาวศรีประภา    แจ้งไธสง
4 4 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นางสาวเหมือนฝัน    มุ่งหมาย
2. นางสาววรนาถ    นันทะแพทย์
1. นายพร้อม    บริบูรณ์มังสา
2. นางสาวสุธาสินี    สวัสดิ์ศรี
5 5 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    เปียขุนทด
2. เด็กหญิงปนัดดา    กฤษณา
1. นางนิภาภัทร    จันทรักษา
2. นางปภาดา    ระดาฤทธิ์
6 6 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายพันเลิศ    พาลีรักษ์
2. เด็กชายพิภพ    ชิณโท
1. นางธัญพร    ไขสี
2. นางสาวแว่นทิพย์    ไกยวรรณ์
7 7 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายวิทยา    พาอีเม้ง
2. เด็กชายอนุพงษ์    มะลิลา
1. นายศรัณญู    ปรางชัยภูมิ
2. นางสิริพันธุ์    สาศรีเมือง
8 8 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายจีระพงษ์    สายชมภู
2. เด็กชายสิทธิชัย    จันทร์หอม
1. นางกัลยาณี    กลิ่นดี
2. นายวิรุตต์    เชื้อประทุม
9 9 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายศราวยุทธ    ตะไลช่าง
2. เด็กชายณัฐนันท์    เชื้อปรีชา
1. นายปรัชญา    วรรณพงศ์
2. นางสาวสมพร    พงษ์พิศ
10 10 โรงเรียนบ้านโอทะลัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายธนากร    พงษ์ธนู
2. เด็กชายนัทวุฒิ    จารัตน์
1. นางณภากนก    สมบัติวงค์
2. นางบุญฑกานต์    หวังสม
11 11 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายนัฐวุธ    บุญลือพันธ์
2. นายธนบดี    ทือเกาะ
1. นางสาวนิติยา    พรมจันทึก
2. นายภูวดล    คำพิมูล
12 12 โรงเรียนบ้านปลัดมุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายชัยจรัล    เสงี่ยมทรัพย์
2. เด็กชายภัทรพงศ์    มงคลศิลป์
1. นางสาวณัฐธยาน์    ประเสริฐสังข์
2. นางอรวรรณ    เสนกระจาย
13 13 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. นายประยงค์    ชะรัมย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เกษมงคล
1. นางนวลจันทร์    จันดาบุตร
2. นางสุพิชชา    ไพศาลสุวรรณ
14 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายสรพัส    โทนหงษา
2. เด็กชายธีรภัทร    วิมาส
1. นายจิระศักดิ์    สงวนพฤกษ์
2. นายชัย    โหรเวช
15 15 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายธนากร    ภูยาดาว
2. เด็กชายเจษฎา    นอระศรี
1. นางลิยดา    สารทอง
2. นางวราภรณ์    ภูแล่นไว
16 16 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายธีรวัฒน์    เงินลา
2. เด็กชายสมบัติ    ไชยสวัสดิ์
1. นายประสพชัย    ศรีษร
2. นายโกวิท    ฮุยเสนา
17 17 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายนิลนภัส    โพธิ์ขำ
2. เด็กชายอนุวัฒน์    ภูน้ำเย็น
1. นางสาวลดาวัลย์    ธุระพันธ์
2. นางสาวอัญชลี    กุลสิงห์
18 18 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธนวิชญ์    คำอินทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา    กิจกุล
1. นางยุภาวดี    สายแดง
2. นายรังสฤษฎ์    หวานมาก
19 19 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    รู้สุข
2. เด็กชายธนะชัย    อรรคบุตร
1. นางขวัญฤดี    โทจันทร์
2. นางสาววนิดา    ไชยมงกุฎ
20 20 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    พิกุลศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พิลึก
1. นางณัฐนันท์    ทองนุช
2. นางเยาวรัช    ปัญญาสาย
21 21 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายกิตติ    ภาษี
2. เด็กชายอธิวัฒน์    จันทร์นวล
1. นางสาวปวิตรา    สายจริงวงค์
2. นางสาวรุ่งทิพย์    จำเนียรกูล
22 22 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายรณกร    จันทร์แก้ว
2. เด็กชายสันติภาพ    เบียดรัมย์
1. นางสาวรุจิรา    มหาแก้ว
2. นางสาวสุภาพร    การกระสัง
23 23 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายสมพงษ์    ฤทธิ์กลาง
2. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์    เย็นกลาง
1. นางวิรัญญา    ชั้นกลาง
2. นางสาวเอื้อมพร    โนกลาง
24 24 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายจีรศักดิ์    เส้นคราม
2. เด็กชายพีรพล    ทาเสาร์
1. นายกิตติศักดิ์    มั่นทองพิทักษ์
2. นางจิรญา    นวนแย้ม
25 26 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายแพร    เจียงเพ็ง
2. เด็กชายนพวรรษ    ศรีชูยงค์
1. นายพรไพสาร    ศิริรักษ์
2. นายรัตนศักดิ์    สมบัติมล
26 27 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์    จันทรวงศ์
2. เด็กชายศุภชัย    โพธิ์ผาง
1. นางกรรณิการ์    โภคาพานิชย์
2. นางสุขี    คำแปง
27 28 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    โคตรไต้
2. เด็กชายอภินันท์    ชื่นกระโทก
1. นางกัญนิกา    วรรณทวี
2. นายสายทอง    วรรณทวี
28 29 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายพิฆเนศ    พึ่งพิพัฒน์
2. เด็กหญิงสุภิญญา    จำปาโพธิ์
1. นางวันดี    เกิดสันเทียะ
2. นางเปรมฤดี    สอนคำแก้ว
29 30 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงอรัญญา    ศรีจูมพล
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ    ชาติเจริญ
1. นางสาวสุพรรณพร    สันที
2. นายสุรฉัตร    รัชทานี
30 31 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายทัชธนากรณ์    ลุนบง
2. นางสาววริดา    ประจันตะเสน
1. นางนุจรินทร์    โคตรสวรรค์
2. นางสมบัติ    ดาวังปา
31 32 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายธนาวุฒิ    ค้าขาย
2. เด็กชายสุขสันต์    ชอบดี
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    มูลอามาตย์
2. นางสาวสุชะดา    ห่อทรัพย์
32 33 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงรวินันท์    ดีนา
2. เด็กชายณัฐพงษ์    เหมทอง
1. นางสาวณัฐกฤตา    ปุริจันทร์
2. นางสาวอัจฉรา    รัชชูวงศ์
33 34 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายพงศ์กร    หงส์มา
2. เด็กชายวราวุธ    แก้วอุดร
1. นายอภิชัย    เชื้ออินทร์
2. นายเอกลักษณ์    เจือจันทร์
34 35 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายอัญนพ    บุตรดี
2. เด็กชายชัชนนท์    คะเณทา
1. นางฐิติมาพร    สุระขันธ์
2. นายบัณฑิต    ศรีวะสุทธิ์
35 36 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายสุวัฒชัย    นนทะศรี
2. เด็กชายวิทวัชร์    นิลจำรัส
1. นางฑิตฐิตา    มหาโยธี
2. นางสาววนิดา    ตะวะนะ
36 37 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายพีระพักตร์    บุญยัง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุระ
1. นางพัชรวลี    ศรีจักร์
2. นางสุกาญดา    ผิวงาม
37 38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงนริชา    สิทธานุ
2. เด็กชายทนงชัย    มาลา
1. นางสาวกุลวดี    รูปงาม
2. นางสกุนา    แสงชาติ
38 39 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    จันโท
2. เด็กหญิงสุมาลัย    สุวรรณกลาง
1. นางวิภาวดี    วงศ์มั่น
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฏ์    เพ็ญพร
39 40 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายจีรวัฒน์    ปัดถาวะโร
2. เด็กชายศรัญญู    บัวศรี
1. นางสาวนริศรา    สุดชาหา
2. นางสาวนิภาภรณ์    นามวงค์ษา
40 41 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. นายจิรสิน    จันทรพิทักษ์
2. นายเกรียงไกร    รักษาภักดี
1. นางพิสมัย    สนสมบัติ
2. นางสาวรำไพ    ถานัดดี
41 42 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายสุธิมนต์    ขยายวงค์
2. เด็กชายธีรพล    สีสัน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ลภัส    สุขเต็มดี
42 43 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายกันตพล    กุมภาพร
2. เด็กชายเสกสรร    พลั้วเหล็ก
1. นางมยุรี    คลังภูเขียว
2. นางสมพร    แสงฤทธิ์
43 44 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายธนะศักดิ์    วรวิเศษ
2. เด็กชายยุทธศักดิ์    ชุมปัญญา
1. นางฐิติพร    ศรีถาพร
2. นายอนุวัฒน์    วงศ์สีชา
44 45 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายมงคล    ศรีเรือง
2. เด็กชายจีรวัฒน์    โนราช
1. นางนงเยาว์    แก้วคำดี
2. นายวันชัย    แซ่ฝ้าย
45 46 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงอรพรรณ    แก้วดารา
2. เด็กชายจีระศักดิ์    บุษดี
1. นางสาวศิรินภา    ศรีเทียวไทย
2. นางสาวเกศสรินทร์    ใจศิริ
46 47 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงชื่นนภา    แก้วลา
2. เด็กชายวัฒนะ    เขียวในวัง
1. นายพรประเสริฐ    สิทธิศรี
2. นางสาวเพียงพธู    บิดาศรี
47 48 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ( ขยายโอกาส ) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายวิทวัส    เสาหงษ์
2. เด็กชายถาม์พร    ใจกว้าง
1. นางสาววัชราภรณ์    ไพรินทร์
2. นางแอมรา    วงศ์ดอกพวง
48 49 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายสราวุธ    สุดวิเศษ
2. เด็กชายสุชีพ    ใสสะอาด
1. นางสาวศรีประไพ    ถ่อแก้ว
2. นายอดิเรก    บินรัมย์
49 50 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายจักรภพ    ทันหา
2. เด็กหญิงกาญจนา    มาวัน
1. นายณัฐธัญ    สงคราม
2. นายอนุชิต    สงคราม
50 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงกัญจนพร    กล้ากลาง
2. เด็กชายพีรพัฒน์    ชมกลาง
1. นายบูรณพงษ์    บูรณปรีชา
2. นายเทวัญ    วงษ์เจษฎากรณ์
51 52 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ตาลสมรส
2. เด็กชายเกษมศักดิ์    กาลวิบูลย์
1. นางภาวิณี    คำชารี
2. นายวรรณรัตน์    คำชารี
52 53 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายสุทัย    ย่อจัตุรัส
2. เด็กชายพงศกร    สนพรม
1. นางสาวจันธิรา    อินทะกูล
2. นางสาวอุทัยวรรณ    นิสสัยกล้า
53 55 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายธรรพ์นธร    โอทาน
2. เด็กชายสุวิทย์    กล่ำสมุทร
1. นายวีระ    วราพรม
2. นายศุภชัย    ภูธรณ์
54 56 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. นายสุรศักดิ์    บรรเทพ
2. นายกฤษฎา    เกตุยืนยง
1. นายพิณิฐพงษ์    เจริญจิตร
2. นายวิทยา    ต้นกัลยา
55 57 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายครรชิตชัย    มูลนันท์
2. นายอชิตพล    สิมมาจันทร์
1. นางกุลธิดา    มานะดี
2. นางพรเพชร    เพียสุระ
56 58 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายอรุณ    เมืองคง
2. เด็กชายฤทธิ์จักร    กันยุตะ
1. นายณัทฐกาญจน์    สองสี
2. นายสุวิทย์    ศรีบู
57 59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายธนากร    พลฤทธิ์
2. เด็กชายภัทรวิชณ์    สะราคำ
1. นายชาติชาย    พลจารย์
2. นายศิวะ    เทวะหา
58 60 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายชัยรัตน์    อาจทวีกุล
2. เด็กชายอนุวัฒน์    วิชัยสุชาติ
1. นางฉัตราพรรณ    นามปราศัย
2. นางประกอบกานต์    ปะกิระคะ
59 61 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายจิระพงษ์    เมืองแสน
2. เด็กชายบูรพา    กองแก้ว
1. นางปกิตตา    อันภักดี
2. นางเพียรจิตร์    ใยนนท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................