งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 751
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายอนุุภาพ    มีชัย
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    ทองเข็ม
1. นางสาวทิพวรรณ    อินทะไชย
2. นายอภิชัย    วันประเสริฐ
2 5 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายสันธาน    แสนโคตร
2. เด็กหญิงกษมา    เชาว์โชติ
1. นายธภัทร์    พัดทะอำพันธุ์
2. นายบุญ    กรินรักษ์
3 8 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงบุญยง    สงพรมทิพย์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์    จันทร์งาม
1. นางจำเนียร    ขุนทวี
2. นายฉัตรชัย    สายแวว
4 10 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายจีระศักดิ์    สารโท
2. เด็กหญิงนันทกา    เหิมฮึก
1. นางสาวศิริรัตน์    แนบทางดี
2. นางสาวสุธีรา    เกรียงสมร
5 17 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายจิรายุทธ    สุนาชัย
2. เด็กชายเอกวสันต์    มหาราช
1. นางสาวกนกนุช    มะโนธรรม
2. นายณัฐวุฒิ    พิมรินทร์
6 18 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายวัชระ    ราชจันทร์
2. เด็กหญิงกนกพร    ทันวิมา
1. นายธนยศ    สมศรี
2. นางสาววนิดา    สาวะการ
7 22 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายอภิศักดิ์    พันเพชร
2. เด็กชายอาภาภัทร    จะเริกรัมย์
1. นางพณิตา    ประเสริฐศรี
2. นางอัจฉราพร    เต้นภูษา
8 24 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายทนงศักดิ์    คำไทย
2. เด็กหญิงโสมสุดา    โกศล
1. นายดิเรก    บุญเริ่ม
2. นางสาวสุภาวดี    คลังทรัพย์
9 28 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพรรณ    เข็มทอง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์    เรืองศรี
1. นางกัญนิกา    วรรณทวี
2. นายสายทอง    วรรณทวี
10 33 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายนพคุณ    เงาปัชชา
1. นางนภัคพรรณ    ชาสมบัติ
2. นางรินท์ลภัส    ดาบุตร
11 39 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเมฆา    กาสิทธ์
2. เด็กหญิงนิดารัตน์    ยงยืน
1. นายนิคม    พึ่งนา
2. นายสมภาร    งามเถื่อน
12 40 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายศิริมงคล    เพียช่อ
2. เด็กชายรุ่งเพชร    มุริกา
1. นางจุติรัตน์    นามแสง
2. นายฤทธิชัย    พลสักขวา
13 41 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายอานนท์    ภูอาจ
2. เด็กชายนพเก้า    พันโนลิต
1. นางสาวชุติมา    ธงศรี
2. นางสาวมัลลิกา    นาศพัฒน์
14 42 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายวีรภัทร    เนตรสาร
2. เด็กชายศราวุฒ    โสดากุล
1. นางจันทร์เพ็ญ    มั่นทน
2. นางตติยา    ทองมงคล
15 43 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงศุภรัสมิ์    น้อยรถ
2. เด็กหญิงอลิษา    รอดเกิด
1. นายกิตติพงษ์    ไทยอ่อน
2. นางสาวกิ่งกาญจน์    กองกลิ่น
16 44 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. นายพีรภัทร    ไกรพรม
2. นายดิเรก    สิงห์กัน
1. นายณัฐภัทร    คำผุย
2. นางสาววิไลพร    มูลปลัด
17 47 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายธนายุต    เห็มทอง
2. เด็กชายธนชัย    กรรณลา
1. นางกนกวรรณ    บุตรธนู
2. นางอำนวย    แก้วพิภพ
18 50 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ดาหาร
2. เด็กชายสุพรรณ    โพธิ์ตุ
1. นายเมธาวุฒิ    เหลาลาภะ
19 60 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายณพธวรรษ    จีนรัมย์
2. เด็กชายอนิวัตติ์    ส่งศรี
1. นางสาวจารุวรรณ    เกศดำขวา
2. นายภาณุพงษ์    สมสวย
20 61 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายก้องภพ    ดวงขาว
2. เด็กชายโชคชนะ    โพธิอรรถ
1. นางจิรวดี    คำจินดา
2. นางสาวศิริวรรณ    บุญจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................