งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 750
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายปภังกร    สุริยะ
2. เด็กชายรัตนพล    คำแก้ว
1. นางสาวดวงดาว    ส้านสิงห์
2. นางสุกัญญา    มีด้วง
2 2 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. นายจิระพงศ์    แก้วใหญ่
2. เด็กชายภานุภาพ    เหยียดกระโทก
1. นางสาวจารุวรรณ    มันสาบุญ
2. นางสาวสมประสงค์    ยางแดงครบุรี
3 4 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายจตุพล    ทองภู
2. เด็กชายคฑาทร    ทองบุตร
1. นายสุทัศน์    ศรีบุญเรือง
4 9 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายอนิวัฒน์    เบ้าหล่อ
2. เด็กชายธนากร    พลวงค์ษา
1. นางสาวภรณ์ทิพย์    เพ็งอินทร์
2. นายสุวิทย์    เพ็งอินทร์
5 10 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงนิภาพร    สิงห์ทอง
2. เด็กชายธนากร    มณีรัตน์
1. นายนฤสรณ์    แหวนวงษ์
2. นายสุพรรณ    เพชรโก
6 11 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายธีรเดชกุล    ทิมผักแว่น
2. เด็กชายตะวัน    ยิ่งนอก
1. นางสาวสมร    แพงสอน
2. นายเสรี    นอนโพธิ์
7 13 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายณัฐพล    พลคำ
2. เด็กชายสราวุฒิ    ลานตวน
1. นางสาวกรองกาญจน์    ลานตวน
2. นายณัฐพล    สารปรัง
8 17 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นางสาวทิพวรรณ    เยระบุตร
2. เด็กชายธีรพัฒน์    จันทะบุตร
1. นางสาวกรองทิพย์    ภูลม
2. นางปิยพร    ผ่องแผ้ว
9 18 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงนรินทร    วงษาพรหม
2. เด็กหญิงสุมาวดี    วงษาพรหม
1. นางสาวญาณิวรา    ทากะเมียด
2. นางสาธิรัตน์    พันธ์ดี
10 19 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์    วงค์ภูธร
2. เด็กชายชินกฤต    ศรีโสดา
1. นางขวัญฤดี    โทจันทร์
2. นางสาววนิดา    ไชยมงกุฎ
11 24 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายจักรินทร์    ศิริเทศ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    สุดา
1. นางสุมาลี    แก้วโมกข์
2. นายเจษฎากรณ์    สุพงษ์
12 26 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายชานนท์    วงศ์ชาลี
2. เด็กชายเดชา    ญาณพิบูลย์
1. นางวัชรินทร์    ภูแย้ม
2. นางศิริวรรณ    วรรณอำไพ
13 28 โรงเรียนตะดอบวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสุดใจ    ธรรมษา
2. เด็กหญิงกินรี    สิงหันต์
1. นางสุพิศ    ศรีภูพาน
14 31 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายปฏิภพ    ใจหยุด
2. เด็กหญิงนงลักษณ์    ภูมิการีย์
1. นางบรรจง    ชัยมุงคุณ
2. นายบัญชา    ละมุลตรี
15 32 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายวุฒินันท์    เปรี่ยมพิมาย
2. เด็กชายสินชัย    ธรรมโหร
1. นางฉวีวรรณ    นิรัติกรกุล
2. นายชลิต    ขาวสุข
16 33 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายภาคภูมิ    สุชัยราช
2. เด็กชายธนากร    แสงจักร
1. นายศตคุณ    ดวงเพชร
2. นางสาวอุไรวรรณ    อึ่งปา
17 36 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายบุรธัช    เถียงมี
2. เด็กหญิงจิตรานุช    บุตรสุวรรณ
1. นางนฤมล    นาหมีด
2. นางสุนันทา    เหมพลชม
18 38 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายธนากร    พลมาตย์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์    ทองสิทธิ์
1. นางฉัตรปวีณ์    ธนัตนัคพันธ์
2. นางอาริสา    หยาดคำ
19 39 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายถวิล    รักใคร่
2. เด็กชายวัชระ    อินทโชต
1. นางทิตติยา    อ่อนแก้ว
2. นายยุทธศักดิ์    จัมปะโสม
20 40 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายสุรศักดิ์    ชำไธสงค์
2. เด็กชายวรวุฒิ    สิมสีดา
1. นายสมบัติ    คำบอนพิทักษ์
2. นางสาวอุไร    จันทร์ขาว
21 43 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นายก้องภพ    แก้วหาญ
2. เด็กชายทนงศักดิ์    การินทร์
1. นางนฤมล    สาหล้า
22 46 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายวิชิต    โถชาลี
2. เด็กชายธีรภัทร์    โพธิ์ศรี
1. นายฉัตรชัย    ถานะลุน
2. นายนำพล    ถาปันแก้ว
23 47 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายพุฒิพงษ์    บุญโคกสี
2. เด็กชายพีระพงษ์    คงไมตรี
1. นายขันชัย    กรวดงาม
2. นางอภิรมย์ฤดี    ภูมิภักดิ์
24 48 โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    ประจำสุข
2. เด็กชายอนุชา    ศิริเมฆ
1. นางกลิ่นกุหลาบ    สุมาพา
2. นางภรณ์นิภา    แก้วเคลือบ
25 51 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายเทอดศักดิ์    ชาวสวน
2. เด็กชายทิวทัศน์    ไตรแก้ว
1. นางสาวฐิติมา    การสร้าง
2. นางปิยวรรณ    เชตะวัน
26 52 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    เหล่าสพาน
2. เด็กหญิงจิตรดา    บุญคำ
1. นายคำพร    ปากเมย
2. นางสาวโสรยา    นาเมืองรักษ์
27 53 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายสถาพร    เยาวลา
2. เด็กชายพรชัย    อาจเชียงตุง
1. นางสาวชุตินันท์    ทาณรงค์
2. นางสาวรุ่งอรุณ    วรรณภาส
28 57 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายไพฑูรย์    โต๊ะขุขันธ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    นาคำ
1. นางพรเพชร    เพียสุระ
2. นางพิชชาอร    โคตรสิงห์
29 59 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายธีรนัย    ดำภา
2. เด็กชายนิธิภัทร    ท่าช้าง
1. นางชวนพิศ    ฝั้นฉิม
2. นางสาวอรทัย    บุตรฉิม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................