งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 075
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 5 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ลุนงามหาร
1. นางสาวจินดาพร    นพนิยม
2 6 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    มงคลศิริ
1. นางจุฬวดี    ศรีโยธี
3 7 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    กองสุข
1. นางภคนันท์    เปล่งศรี
4 10 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายปกรณ์    บุละคร
1. นางน้ำพุ    ศรีตัมภวา
5 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายอาทิตย์    ทองเฟื่อง
1. นางทัศนีวรรณ    จำนงกิจ
6 21 โรงเรียนวัดเหมสูง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาวดี    สระทองหลาง
1. นางสาวพรทิพย์    แก่นพะเนาว์
7 22 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    กล้าเชี่ยว
1. นายสุริยศักดิ์    แก้วจรัญ
8 23 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายนำโชค    เขมจิรัสย์
1. นางสุมาลี    วิศนุนาถนคร
9 24 โรงเรียนโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงธันวา    ไชยชนะ
1. นางเชาวณี    อินวันนา
10 25 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมัณฑนาธร    สอนสังข์
1. นางสาวพรรณี    ตัณฑ์ประศาสน์
11 28 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายณัฐพงศ์    สุนีพัฒน์
1. นางรำไพ    อดทน
12 30 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงศรุตา    เชื้อในเขา
1. นางพรประดิษฐ์    ศิริมั่งมูล
13 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายชนาธิป    ประทุมมี
1. นางฐิติรัตน์    พลเสน
14 32 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายสายฟ้า    ปัดนา
1. นางสาวนงคราญ    ชนะเคน
15 36 โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงอดิวรรณ    คะสา
1. นางพันไย    จำรักษา
16 37 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    ยางงาม
1. นางเยาวลักษณ์    บุญชิต
17 39 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายดนัย    เปลี่ยนสำโรง
1. นางสาวฐิติรัตน์    รอบรู้
18 41 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงอรทัย    ไชยน้ำอ้อม
1. นางสาวกัลยา    สุวรรณศรี
19 45 โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    อาจวิชัย
1. นางเพียงนุช    มูลสาร
20 46 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ซาทองยศ
1. นางอภัสสร    บาลลา
21 49 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายปัจพล    บุญปก
1. นางภคพร    ร่วมทวี
22 51 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงฉันท์สินี    แสงคง
1. นางจุฑารัตน์    ดวงเพ็ชรแสง
23 52 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายธีระวัฒน์    บุบผาสังข์
1. นางสาวนันทนา    ทิมินกุล
24 58 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพัชรธิดา    พรสี่
1. นางธัญธรณ์    บรรลือ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................