งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 749
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 13 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายกล้าณรงค์    ทองจันทร์
1. นางสมจิตร    เหมือนวงษ์ธรรม
2 28 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรมนต์    วงษ์แสวง
1. นางรำไพ    อดทน
3 32 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายสัณหชัย    สุดวิสัย
1. นางเดือนเพ็ญ    อินทลี
4 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายธนดล    พงษ์วิเศษ
1. นางสาวปัณณพร    แสนยะมูล
5 37 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................