งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 748
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์    อินทร์พิทักษ์
1. นางนัยน์ปพร    รัตนธรินทร์
2 4 โรงเรียนบ้านกุดจับ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายสรายุทธ    อุดมศิลป์
1. นางวิลาสินี    ทวีจันทร์
3 10 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายกฤษฎา    พลวงงาม
1. นางสาวนิสา    พรหมบุตร
4 11 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงสุภาสินี    จันทรบัตร
1. นางจันทร์ฉาย    โพธิอาภา
5 20 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายวสุ    กุลบุตร
1. นางสุมาส    เบญมาตย์
6 23 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายปภาวินท์    นิยะโสม
1. นางอำพร    วิชิตสูงเนิน
7 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพชรกมล    ชำนาญจันทร์
1. นางนฤมล    ตะภูเขียว
8 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสุภวรรณ    สวาทวงค์
1. นางสาวกาญจณนภา    ประมวล
9 29 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายศิลากรณ์    กุลสันเทียะ
1. นางอัญธิฌา    ปิ่นแก้ว
10 34 โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายอภิรักษ์    อ่วมศิริ
1. นางสมพร    เทียนทอง
11 37 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายพัทธพล    ผุยอุทา
1. นางธันยพร    บุญเติม
12 38 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงสกลวรรณ    แก้วนาวงษ์
1. นางพาณิภัค    แก้วภักดี
13 40 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายศรันย์ภัทร    แสงศักดิ์ชัย
1. นางสาวดารุณี    ดุงศรีแก้ว
14 41 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายชนะชล    ศรีสอน
1. นางรุ่งเรือง    พนิกรณ์
15 52 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายวาทยุทธ    แก้วกล้า
1. นายพิษณุ    โกณจะแสง
16 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงปาลิดา    มณีนุษย์
1. นางจารุณี    เนตรผง
17 56 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายวรพล    ศรีอรพิมพ์
1. นางสาวอรุณี    ศิรินันท์
18 60 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายกิตติกุล    ศิริโส
1. นางรุจิรา    ทองพระพักตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................