งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 741
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายนฤปนาท    ยอดจันทร์
2. เด็กหญิงคชภรณ์    เติมชีพ
1. นางมะลิวัลย์    สั้นจันดา
2. นายอรรถพงษ์    สอนสะอาด
2 2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงกิติญา    ขวบสูงเนิน
2. เด็กหญิงวิภาลัย    ไพรกระโทก
1. นางสาวนุชนาฎ    รัตนศิลา
2. นายเจตน์    อนันตนมณี
3 3 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสโรชา    ชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุภโพธิ์
1. นางทิพวัลย์    ศรีโคตร
2. นางสาวศศิวิมล    ปานาลาด
4 4 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสุภนิดา    โคตรทา
2. เด็กหญิงพรรณษา    วิเศษคำใส
1. นายบุญมี    วิวาจารย์
2. นางอภิญญา    วิวาจารย์
5 5 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงนชนก    โพธฺ์ไชยโถ
2. เด็กหญิงยุพาภร    ทรงกลด
1. นายกริช    มาลัยเถาว์
2. นายวาทิน    พวงเพชร
6 6 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวจิดาภา    หมูศรี
2. นางสาวพิชชา    วิสาติ
1. นางนงนุช    วิเศษดี
2. นายพันธุ์ทิพย์    ศรีเดช
7 7 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงสิริยากร    วันเพ็ญ
2. เด็กชายทิชากร    ทรัพย์มาก
1. นางมยุรี    บำรุงถิ่น
2. นางสาวสุภาวดี    มีหมู่
8 8 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิลัย    เทพารักษ์
2. เด็กหญิงกนกภรณ์    ภาคสิริ
1. นางศุภมาศ    ศิรินนท์
2. นางสร้อยสลา    อมรรัตนดิลก
9 9 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. นางสาวนริศรา    สวนโคก
2. นางสาวจันทิมา    จันทรังษี
1. นายสมัย    จันทรังษี
2. นายสุรชัย    วิโรจน์บรรจง
10 10 โรงเรียนบ้านโคกกรม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงปนัฐดา    เขียวอยู่
2. เด็กหญิงทิพไอรินณ์    มะเดื่อ
1. ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์    จามิกรณ์
11 11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงณัชชา    สุวรรณปัก
2. เด็กหญิงชนิสรา    วรฉัตร
1. นางสาวนลัชนัน    พรมโสภา
2. นายพลาพล    กลมลี
12 12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงบุญฑริก    สืบเพ็ง
2. เด็กหญิงสุจิตรา    อัปการัตน์
1. นายชวลิต    ชุมพลวงศ์
2. นายณพสิษฐ์    ตองติดรัมย์
13 13 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงธนิตา    ปารถ
2. เด็กหญิงนภาพร    ทะนันชัย
1. นายรัฐพล    ณะศรี
2. นางสาวสาริกา    บัวงาม
14 14 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงญาติกาล    ภานุศรี
2. นายสุทธิพงศ์    อิ่มเสถียร
1. นายมนตรี    สาวิสิทธิ์
15 15 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นางสาวกชพร    วงศ์กระนวน
2. นางสาวปราณี    ภิรมย์ชม
1. นางจันทนา    พลทองสถิตย์
2. นายทรงศักดิ์ แสงอาวุธ    แสงอาวุธ
16 16 โรงเรียนบ้านสามหนอง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายอนุชา    ชมสำราญ
2. เด็กชายวิชัย    ชัยปัญญา
1. นายทศพล    ศรีทอนสุด
2. นายปิยะพงษ์    อัมภรัตน์
17 17 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นางสาวสุทัตตา    โพธิจันทร์
2. นายธวัชชัย    พลสำโรง
1. นายจงกล    พลโยธา
2. นางลดาวัลย์    พลโยธา
18 18 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงปรางทอง    หนองฮ้าง
2. เด็กหญิงวริศรา    มิตราช
1. ว่าที่ร้อยตรีคมกริช    กมุทชาติ
19 19 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงบุษกร    แสงเนตร์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ศิริมาตร์
1. นางสาวบุบผา    อุปถัมภ์
2. นายสิปปภาส    ทองทับกิตติคุณ
20 20 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายไชยภัทร    นับกลาง
2. เด็กชายอรัญธรรม    กุศลาธรรม
1. นายนพรัตน์    นารีนุช
2. นางอาภรณ์    นารีนุช
21 21 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. นางสาวนพเก้า    จวบกระโทก
2. นางสาวนวพรรษ    ปุ๋ยกระโทก
1. นางพวงเพ็ญ    แสนท้าว
2. นายรัศมี    พลารักษ์
22 22 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    เพ็งเพชร
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    เติดประโคน
1. นางสาวจามรี    ชัยประโคน
2. นายธานี    ศรีณรงค์
23 24 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายธนัฐชัย    สีแสง
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    กำสุข
1. นางสาวกัลยา    พลจันทึก
2. นายเสนีย์    สมเสนาะ
24 25 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรมน    แป่มจำนัก
2. เด็กหญิงสุพัตรา    วันชูพริ้ง
1. นายปรัชญา    ดงงาม
2. นางสาววัชรีพร    อินทะมาตย์
25 26 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงธิรารัตน์    หัตถแสน
2. เด็กชายอภิชัยวัฒน์    หารโสภา
1. นางบุษบา    มหัสสา
2. นายอรุณ    มหัสสา
26 27 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นางสาวณัฐณา    ทองดี
2. นางสาวนฤมล    หล่อนาค
1. นายวรพจน์    สุพรรณกลาง
27 28 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. นายวิทยา    อ่อนวรรณะ
2. นางสาวปราณี    พละศักดิ์
1. นายสมพงษ์    แสงเนตร
2. นายอภินันท์    อังคะโส
28 29 โรงเรียนบ้านแปรง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายจักรินทร์    ดีสัมพันธ์
2. เด็กชายศรัณยู    กระดาษทอง
1. นายคมสัน    หึกขุนทด
2. นายเกษม    มิกขุนทด
29 30 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงวริศรา    สมีเพ็ชร
2. เด็กหญิงอภิญญา    นามะเขต
1. นางศรุดา    ศรีบุญสม
2. นายสุชาติ    สันเสนาะ
30 31 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณา    โหยงโสภา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ศรีบูโฮม
1. นางบุปผา    คำงาม
2. นายศุภชัย    มโนชัย
31 32 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    จันทร์เพชร
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ลือเดช
1. นายชัยธนพล    สมัชชัย
2. นางพัชรี    เผดิมผล
32 33 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ศรีหอม
2. เด็กหญิงปัทมาพร    นาโสก
1. นางสาวปัทธมกร    บุญเกิดแก้ว
2. นางแสงเดือน    วงศ์ภาคำ
33 34 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สุขประเสริฐ
2. เด็กชายชาติตระการ    วรวงศ์
1. นายสมศักดิ์    แก่นแก้ว
34 35 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายธนากร    เนตรวงศ์
2. เด็กหญิงวรรณพร    โพธิ์สาพิมพิ์
1. นายภูมิศักดิ์    ชายทวีป
2. นายไกรวุฒิ    สระบัว
35 36 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงจันธิมา    วงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ผิวอ่อน
1. นายดิเรก    ภาโสม
2. นายเทพสิทธิ์    กิติศรีวรพันธุ์
36 37 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    สุระโคตร
2. เด็กหญิงศศิวิมล    สุระโคตร
1. นายอุดมวิทย์    สุระโคตร
2. นางเทพอวยพร    ลุนไธสง
37 38 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ    โคตรหลักเพชร
2. เด็กหญิงมะลิ    ศรีโยหะ
1. นางวนิดา    วังทะพันธ์
2. นางสาวศศิวรรณ    วงค์หนายโกฎ
38 39 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณวรินทร์    แจ้งจิตร
2. เด็กหญิงกิตธิยา    จันทะเสน
1. นางทัศพร    เหลากลม
2. นายอดุลศักดิ์    ชินพงศธร
39 40 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงศิรินภา    มาสอน
2. นายสิทธิศักดิ์    ทิพย์ประมวล
1. นางฐิติรัตน์    ภูกิ่งพลอย
2. นายประพล    ภูกิ่งพลอย
40 41 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    หนูจิตต์
2. เด็กหญิงจุฑาศิริ    สาระกุล
1. นายถวัลย์    สิงห์ทอง
2. นายสมัย    อันอาน
41 42 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสุภาพร    ศรีภักดี
2. เด็กหญิงสุพรรณี    สารทอง
1. นายชาติชาย    ไชยรัตน์
2. นายประหยัด    โพธิ์กลิ่น
42 43 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงชลธิชา    เฮ้าจำนงค์
2. เด็กหญิงมัณฑริกา    เพียกเพีย
1. นายสิทธิ์    ป้องเคน
43 44 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายเจษฏา    ฉายวงค์
2. เด็กหญิงจุฑาวี    นามโฮง
1. นางสาวณัฏฐธิดา    อาแพงพันธ์
2. นายวิวัฒน์    ชูจิต
44 45 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายชาคริต    นามโคตร
2. เด็กชายสุริยา    ภูจำปา
1. นายบุญฤทธิ์    อ่อนพรรณา
2. นายอภินันท์    ภูหัวไร่
45 46 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 1. นางสาวอรัญญา    จันทร์โสภา
2. นางสาวชนิดา    สุพรรณคง
1. สิบเอกนาท    แพงพา
2. นายประภาส    กาญจนกัณโห
46 47 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    จันทะประสิทธิ์
2. เด็กหญิงมัญชรี    ราชา
1. นางนิชนิภา    พลซา
2. นายเลิศชัย    สอนสุภาพ
47 48 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงจีรนันทพร    พันธ์นา
2. เด็กหญิงวิภาดา    โยนากุล
1. นายวิชัย    จันทร์แสง
2. นางสุปราณี    นามบุญลือ
48 49 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    บุญสิงห์
2. เด็กหญิงรัญชิดา    ดาศรี
1. นายวินัย    สุจริต
2. นายอิสระ    ศรศักดา
49 50 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์    ผาบชุม
2. เด็กหญิงอัญยดา    วงษ์สามารถ
1. นางถาวร    ผาบสิมมา
2. นางอนงลักษณ์    ศรีเวียงราช
50 51 โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงนิษา    วิชิต
2. เด็กหญิงลินรนา    ศิริมั่น
1. นางวงเดือน    แสงทองสี
2. นางสาวสุดามาส    สมบัติสวัสดิ์
51 52 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวเมธินี    ศรีหลวงเทพ
2. นางสาวสุภาพร    โพธิญา
1. นายพิชัย    นามสมบูรณ์
2. นายอุทัย    อุ้ยปะโค
52 53 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงตวงทอง    ครองบัวบาน
2. เด็กหญิงขนิษฐา    บุพตา
1. นางจุฬาลักษณ์    เปล่งศรี
2. นายสายัญ    เกิดสิน
53 54 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงรัตนาวดี    แสงเงิน
2. เด็กหญิงวรรณวไล    ปัญญาคำ
1. นายบุญนริศ    กมลรัตน์
2. นายอนุสรณ์    สุขศรี
54 55 โรงเรียนบ้านธาตุ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงพรชุตา    เฮ้าสีดา
2. เด็กหญิงนิรชา    กิ่งทุม
1. นางสาวณัฐรดา    เรืองเจริญ
2. นายณิชภูมิ    แสงพันธ์
55 56 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายธีรกานต์    พิมพ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐริกา    จำรูญ
1. นายจิติพงษ์    วงชารี
2. นายเรืองศรี    พุดหล้า
56 57 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    จันทะพล
2. เด็กหญิงนันทิดา    ผลบุญ
1. นายปรีชา    ไชยดี
2. นายสมคิด    หมื่นเรือคำ
57 58 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 1. นางสาวนิภาพร    บุญสงค์
2. นางสาวพราวรวี    ขันสีดา
1. นายนิยม    ปรีดาศักดิ์
58 59 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นายกัมปนาถ    พรมมา
2. นายสุรเดช    ชนะพจน์
1. นายกุศล    ขันติ์ถม
2. นายเจษฎา    นาทอง
59 60 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุณัฐชา    เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงชุติกานต์    มนัสศิลา
1. นายณรงค์ศักดิ์    เทพธานี
60 61 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงนวรัตน์    สูญฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรธิดา    พิริยะสุทธิ์
1. นายธีรชัย    โกนากัน
2. นางเฉลิมศรี    รัตนชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................