งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 740
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายวีระพล    ศรีบัวรินทร์
2. เด็กหญิงชุติมนต์    โกศรีวงศ์
1. นางสุปราณี    ป้องศิริ
2. นางเนตรชนก    จารุศุภโชค
2 2 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายจารุศร    ถาบุญศรี
2. เด็กหญิงณัชชา    จ่ามมาตย์
1. นายสมชาย    แก้วไพทูลย์
3 3 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงเปรมิกา    เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงนภสร    จงกลาง
1. นายประชัน    ไชยวงศ์
2. นางมิ่งขวัญ    จันทร์เพ็ง
4 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุทธิกวด
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    ศิริประเสริฐ
1. นางสาวดลฤดี    โนนสุรัตน์
2. นางประไพศรี    ฮวดชัย
5 5 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงชุลิตา    ภูมิประสาท
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ศรีสุวรรณ
1. นางสมจิตร    จิตจำนงค์
2. นางสุนทรี    กรองมาลัย
6 6 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุพรรณี    บุญศรี
2. เด็กหญิงกชพร    ประสิทธิ์นอก
1. นายทวีศักดิ์    จันทะสิน
2. นายเชิดศักดิ์    วรชิน
7 7 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    หวะสุวรรณ
2. เด็กหญิงอภิชญา    จารนัย
1. นายทรรศิน    บุญสุยา
2. นางอุทุมพร    จันทรอด
8 8 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    เชื้อโท
2. เด็กชายจีรภัทร    บุตรน้อย
1. นายทูลศักดิ์    สืบภา
2. นางสุรางค์    สืบภา
9 9 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เอี่ยมอิ่ม
2. เด็กหญิงวรดา    พรหมสุทธิ์
1. นางนิตยา    ยางธิสาร
2. นายสุวัฒนา    เวชมานิตกุล
10 10 โรงเรียนบ้านสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ไตรโสม
2. เด็กชายกิตติทัต    บรรลือทรัพย์
1. นายประสิทธิ์    จันทรส
2. นางเครือวัลย์    จันทรส
11 11 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายอาทิตย์    และสุวรรณ
2. เด็กหญิงณิศวรา    เข็มสันเทียะ
1. นางสาวจำนรรจา    พวงพิลา
2. นายปูรธิศน์    นามะลัง
12 12 โรงเรียนบ้านตูม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงจรรยพร    แก้วกูล
2. เด็กหญิงนภาพร    มนเฑียรทอง
1. นายจีรทีปต์    สีอวน
13 13 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงอัญชลี    ถึงไชย
2. เด็กชายนนภัทร    แสนสนิท
1. นายอำนาจ    โหม่งมาตร์
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงจิณัฐตา    หวานใจ
2. เด็กชายปฤษฏิ์ปพน    วงศ์ใหญ่
1. นายปรเมนทร์    พันธุมาตย์
2. นายอุรุทัศน์    บรรเลงการ
15 15 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายจิรวัฒน์    ก้อนจินดา
2. เด็กชายธนทัต    วิริยสถิตย์กุล
1. นายพิเชษฐ์    ดวงอาสงฆ์
2. นางวนิสรา    พัฒนกิตติภักดี
16 16 โรงเรียนบ้านนาป่าน สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงเบญจพรรณ    จำปาลี
2. เด็กหญิงสุทธิชา    โทเสริฐ
1. นางวริศรา    ต่อโชติ
2. นางอนงค์นารถ    พันธ์คำเกิด
17 17 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงรัตน์สุดา    บุญเกิด
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    ชลประทาน
1. นายวรวุฒิ    เพชรศรี
2. นางวารุณี    ชุมภูปิก
18 18 โรงเรียนพิชัยศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงสุวรรณี    ทองเปลว
2. เด็กหญิงสุจิตรา    จรลี
1. นางสาวรจนพร    คูณผล
2. นางสาววรรณนิภา    สุภโกศล
19 19 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอาฑิตยา    พระสลัก
2. เด็กหญิงวาศิณี    กางทอง
1. นางสาวพลอย    ครุฑน้อย
2. นางอรพิน    กกไธสง
20 20 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงวาเลนี    สุวรรณเสมา
2. เด็กชายนฤพนธ์    ยืนยง
1. นายประภาส    ยืนยง
2. นายรบชัย    ชัยนนท์
21 21 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    สุขบุญ
2. เด็กหญิงปนัดดา    รักษาทรัพย์
1. นายสุรทิน    โตหมื่นไวย
2. นางสุวรรณี    โตหมื่นไวย
22 22 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    บุญสิน
2. เด็กหญิงกันยาลักษณ์    พิศสวัสดิ์
1. นายตระการ    เพ็งประโคน
23 23 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงภารวี    เกตุค้างพลู
2. เด็กชายธนพนธ์    สมภาร
1. นายรังสิต    มากพูน
2. นางวนิดา    มากพูน
24 24 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายรัฐภูมิ    สุวรรณคำ
2. เด็กชายนวพล    เชาว์นามน
1. นางนาทยา    ดำลี
2. นายวีรวัฒน์    ดำลี
25 25 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนภาวี    ภัทราบุญญากุล
2. เด็กหญิงธีราภรณ์    ลิโป้
1. นางสมลักษณ์    หลาบคำ
2. นายสวัสดิ์    หลาบคำ
26 26 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรมนต์    พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงกัลยกร    กฤษณะสุคนธ์
1. นายพิทักษ์    สินธุโคตร
2. นายวิทยา    ภูผาลา
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายตะวัน    วรารักษ์สกุล
2. เด็กชายธนพล    บุตรมา
1. นายกษิณ    ตอนเหนือ
2. นายจักรกฤษ    แก้วโยธา
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ช่วยสุข
2. เด็กหญิงจิรัชญา    เทพเกษตรกุล
1. นายกิตติพงษ์    พันคง
2. นางจันทร์ศรี    ขันธ์เพชร
29 29 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายอัครวิทย์    ปลั่งกลาง
2. เด็กชายธวัชชัย    สุวรรณกลาง
1. นางสาวชูชีพ    ระหาญนอก
2. นางพวงรัตน์    วิทยสัมพันธ์
30 30 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายลัทธพล    เหล่าดิ้ม
2. เด็กชายอดุลวิทย์    อินธิแสน
1. นายจรัญ    แคนลาด
2. นายสุวสันต์    ชัยภิรมย์
31 31 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายธนพนธ์    ระไวกลาง
2. เด็กชายภัทรพงศ์    หงส์กาญจนกุล
1. นางสาวสมพร    คชาแก้ว
2. นางสาวเยาวเรศ    สุคำภา
32 32 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายปฐมพร    ฝากไธสง
2. เด็กหญิงภัทรจาริน    เทพนอก
1. นางสาวมัฐฌิชา    โพธิ์สาลี
2. นายอดุลย์    ขุนแก้ว
33 33 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายรชฏ    ทองนำ
2. เด็กหญิงอัมพา    นัดดาวงษ์
1. นายละออง    ทองนำ
2. นางสุปาณี    ทองนำ
34 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงพชรพรรณ    จำรักษา
2. เด็กหญิงมณฑิชา    สุวรรณลา
1. นางจรรยา    ทองนาค
2. นายเชาวรัตน์    ราชกิจ
35 35 โรงเรียนบ้านห้วยยางฯ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายก้องภพ    พรมรส
2. เด็กชายเดชฤทธิ์    ภูมิเขตร
1. นางจงกล    พรมรส
2. นายบุญมี    ศรีวะโสภา
36 36 โรงเรียนบ้านน้อยทวย สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงประกายแก้ว    แพงจำปา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์    วะละ
1. นายธีระวุฒิ    พันธุ์เวียง
2. นางศริญญา    พันธุ์เวียง
37 37 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงไพริน    สงเมือง
2. เด็กหญิงนีรชา    นรเอี่ยม
1. นางพยอม    หลักหาญ
2. นายเชวง    ผาสุก
38 38 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงณธิดา    ภัทรศาตนันทน์
2. เด็กหญิงพิมพิตรา    ศิลปสิทธิ์
1. นางภัสรี    วัังทะพันธ์
2. นายวีระยุทธ    ยตะโคตร
39 39 โรงเรียนบ้านขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายณัชพล    สิทธิมัง
2. เด็กหญิงณัฐมน    กลิ่นหอม
1. นางฤทัยรัตน์    บุตรวงค์
2. นางเพ็ญศรี    สุขเสริม
40 40 โรงเรียนบ้านโสกหมู สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงจิราพร    นามวงศ์
2. เด็กหญิงดารารัตน์    เศษสมบูรณ์
1. นายชาตรี    พึ่งคำนวน
2. นางดวงจันทร์    นันทะจันทร์
41 41 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงธนัชญา    เส็งตากแดด
2. เด็กหญิงผกายมาศ    ปั้นงาม
1. นายภาณุเดช    ปักโคทานัง
2. นางสาววรางคณา    ภาสองชั้น
42 42 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายอนุชา    ก้อนคำบา
2. เด็กชายชุติพนธ์    จันทร์โสภา
1. นายอภิสิทธิ์    ศิลาเกษ
2. นายเพียว    วงษ์ภักดี
43 43 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายวิราพันธุ์    ธาตุบุรมย์
2. เด็กหญิงณิชา    ศรีมงคล
1. นายพิพัฒน์พงษ์    พัฒเพ็ง
2. นายศรายุทธ    ดีนาง
44 44 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงเพชรลดา    รีทอง
2. เด็กหญิงดวงกมล    วงมะลัย
1. นายวีระยุทธ    ไตรยขันธ์
2. นายสำราญ    พรมวัง
45 45 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงนภาพร    ภูสง่า
2. เด็กหญิงพัชราภา    หัสวงศ์
1. นายชิน    หอมชื่น
2. นางสาวพิศมัย    ภูพาที
46 46 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรพร    โพธิ์สาราช
2. เด็กหญิงรัตนาพร    ไชยตมาตย์
1. นางสาวฉลาด    เสนาศรี
2. นางสาววัจณา    อินทรีย์
47 47 โรงเรียนบ้านซำไฮ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงพรณัฐวรรณ    ไพรเขต
2. เด็กชายธนัช    ไพรเขต
1. นางธนัชพร    บุญปัน
2. นายสำราญ    สิงห์ทองลา
48 48 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายกฤษ    ยุวพรพงศ์กุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ชิณมาตย์
1. นางสาวกุสุมา    ขจรวิทย์
2. นายพิชัย    ศรีโชค
49 49 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงกกกนก    สุจริต
2. เด็กหญิงดารินทร์    เขียวอ่อน
1. นายสาทิตย์    บุตรสวน
2. นางเยาวลักษณ์    ภูเฉลิม
50 50 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงนนทชา    ภัทรธีมากุล
2. เด็กหญิงรังษิยา    รุ่งเรือง
1. นายจุลดิฐ    อุ่นหนองกุ่ง
2. นางนวลจันทร์    พิทา
51 51 โรงเรียนหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายแสนยากร    พระภิเดช
2. เด็กชายโกเมท    อินทะนา
1. นางสาวณัฐวรา    เปลี่ยนผึ้ง
2. นางเกศกนก    ขอสินกลาง
52 52 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอภิสุตา    อัคเนตร
2. เด็กหญิงมติภา    เชาวศิริพัฒน์
1. นายประดิษฐ์    มูลขุนทศ
2. นางรัศมี    โสภาลุน
53 53 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงภาวิณี    อินกอง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    อาษา
1. นายบูรพา    วงค์ชารี
2. นายสายัญ    เกิดสิน
54 54 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงชลดา    แสงสว่าง
2. เด็กหญิงเมทินี    ศรีพรหม
1. นางบุญอยู่    ฐานุสรณ์
55 55 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงรุจิรา    ถาวรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจตุพร    พรสวัสดิ์
1. นางจันทกานติ์    เอื้อประชา
2. นางสาวดาวใจ    ไทยรักษา
56 56 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงอนันตญา    อันพันธ์ลำ
2. เด็กหญิงจิตติญารัตน์    ภูผาริช่อ
1. นายพนมพร    พันธุ์สมบัติ
57 57 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุชญา    กะซัน
2. เด็กชายวิศรุต    ศรีพระราม
1. นายปรีชา    ไชยดี
2. นายสมคิด    หมื่นเรือคำ
58 58 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์    สิงหา
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส    ขันบุุ
1. นายธเนศ    สนธิหา
2. นายอัครฤทธิ์    โล่ห์คำ
59 59 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงศิริญากร    สิงห์โคตร
2. เด็กหญิงลลิตา    ดอนประถม
1. นายประทิว    บัวองค์
2. นางวิมาน    บัวองค์
60 60 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงณัชชา    อภัยจิตต์
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง    สมัยกุล
1. นายศิริศักดิ์    ใจเย็น
2. นายอาทิตยา    วงศ์ประยูร
61 61 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    ตะวัน
2. เด็กหญิงอารียา    สมพงษ์
1. นายคมลิขิต    นามไว
2. นายจักรภพ    พุทธลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................