งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 074
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายพรากร    วงค์โคกสูง
1. นางพรพิรุณ    บุตรดา
2 13 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายผดุงเดช    ภูอ่างทอง
1. นางณัฐณิชา    พลภักดี
3 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายพีระวิชญ์    จงเจตน์ดี
1. นางเพลินทิพย์    วรรณโพธิ์
4 17 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงเกดกนก    มัทจิต
1. นางนิภาลัย    ทองชาติ
5 18 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    จันทร์พักตร์
1. นางขวัญอุบล    ศิริพันธ์
6 28 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    กุมรีจิตร
1. นางสาวณัฐฐ์ธวาฐ์    แสงเขียว
7 32 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงนันนิศา    ทาพลค้อ
1. นางยุภาพิน    ทึนหาร
8 37 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงวันชนก    เขียวอัมพร
1. นางสุวัลรีย์    เขียวอัมพร
9 45 โรงเรียนดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงจันทนา    บุญผล
1. นางสาวภัทิราพร    ไกรพินิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................