งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 739
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 1. นางสาวอัญชลี    แสนมา
2. นางสาวกัญญารัตน์    พันเดช
3. เด็กหญิงศศิธร    สาลีศรี
4. นายถิรวัฒน์    จำปาศักดิ์
5. เด็กชายสมภพ    สิงห์ทอง
6. นายอรรถพันธ์    สุวรรณภักดี
7. นางสาวศุภกร    สุคงเจริญ
8. เด็กหญิงนลินทิพย์    เทพโสภา
9. เด็กหญิงยุวธิดา    แก้วเสริม
10. เด็กชายพงศธร    วงค์พยัคฆ์
11. เด็กชายอภิวัฒน์    ศรีทนนาง
12. เด็กหญิงเมขลา    สิงห์สุวรรณ
13. เด็กหญิงพิชญานิน    โยธาภักดี
14. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา    ทองจันทร์
15. เด็กหญิงปณัตดา    สีทาสังข์
1. นางสมถวิล    ดาเคน
2. นายสุภศักดิ์    ราชโยธา
3. นางสุไกร    มุ่งกั้นกลาง
4. นายเจริญ    สิงห์สุวรรณ
2 2 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงกมลรส    แก้วอ่่อน
2. เด็กหญิงมัธรส    คูณฉมวก
3. นางสาวกฤติยานี    สวัสดี
4. เด็กหญิงดวงนภา    วิชัยเกตุ
5. เด็กหญิงทิตย์ติยา    เกยโนนสูง
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ตีระพงษ์
7. เด็กหญิงสุพัตรา    หลงภูมิ
8. เด็กหญิงกัลยา    แก้วคง
9. เด็กหญิงนภาพร    ธรรมบุตร
10. เด็กหญิงนิตยา    อุ่นกระโทก
11. เด็กหญิงมัชฌิมา    อภัยฤทธิรงค์
12. เด็กหญิงพัชรินทร์    ภูบาล
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ทับทิมกลาง
14. เด็กหญิงศิริประภา    ชูชื่นพรม
15. เด็กหญิงติมาพร    เกยโนนสูง
1. นางสาวทศพร    เคนน้ำเที่ยง
2. นายธเนศ    ศีระบุตร
3. นางสาวภัณฑิลา    ยวงกระโทก
4. นายอรรถพร    มานะการ
3 3 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายภัทญะ    ชะนะนาน
2. เด็กชายพงศกร    ประสพพงษ์
3. เด็กหญิงชรินรัตน์    ประเสริฐศรี
4. เด็กหญิงฤดีมาศ    โกเลือน
5. เด็กหญิงพรสุดา    ลำพันธ์
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    ชาญชาติ
7. เด็กหญิงศศิกานต์    วิจิตรศักดิ์
8. เด็กหญิงอรอนงค์    ไชยแสง
9. เด็กหญิงพิชชา    ไพรชัฎ
10. เด็กหญิงวรรณิดา    กระชูรัมย์
11. เด็กหญิงสุทธิดา    ริ้วกระโทก
12. เด็กหญิงชนิดาพร    เผือกมะหิงษ์
13. เด็กหญิงชนิดากรณ์    ประเสริฐศรี
14. เด็กหญิงวงศ์ผกา    ศรีเนาวรัตน์
15. เด็กหญิงตะวันฉาย    เชื้อพรม
1. นายบรรพต    แสงเพชร
2. นายประจักษ์    ทานคำ
3. นายศึกษา    มุ่งดี
4. นางสาวอรอนงค์    ดีสวัสดิ์
4 4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงมลธิชา    ใจเย็น
2. เด็กหญิงพรกนก    ลียะวงค์
3. เด็กชายโรจนชัย    ปิตตานัง
4. นางสาวทาริกา    คำไพ
5. เด็กหญิงมณีรัตน์    จันทพล
6. เด็กหญิงอิศริยา    อินทฤทธิ์
7. เด็กหญิงศุภรา    สาลีแสง
8. เด็กหญิงสุชาดา    เบ้าคำ
9. เด็กหญิงศรสวรรค์    หยวกกุล
10. นางสาวเกตุสุดา    ศักดิ์เสริม
11. เด็กหญิงศุภิสรา    ลาฤทธิ์
12. เด็กหญิงอาภัสรา    เรืองเดช
13. เด็กชายวุฒินันท์    ดีลุนชัย
14. นางสาวสิริยากร    สุวรรณดี
15. นางสาวดารณี    สมศักดิ์
1. นายคุณากร    สีเชียงสา
2. นางนฤมล    พรหมทา
3. นายประสาน    พรหมทา
4. นางวินัย    ่มะเสนา
5 5 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นางสาวผกาสินี    เทศสิงห์
2. นางสาวกรรณิการ์    แสงสุด
3. นางสาวนริศา    เสนาวงศ์
4. นางสาวสุพัตตรา    ขันทวี
5. นางสาวจรินดา    อัศวภูมิ
6. นางสาวอาทิตยา    พิมพ์งาม
7. เด็กหญิงนริศรา    แสนเสนา
8. นางสาวดวงพร    บุตรพรหม
9. เด็กหญิงวรทัย    นาชัยสิน
10. เด็กหญิงณีรนุช    หนองขุ่นสาร
11. เด็กหญิงดาหวัน    เกตุครอง
12. นางสาวจีราภรณ์    บุตรพรม
13. เด็กหญิงชลธิชา    จันทร์ศรีรัตน์
14. นางสาวสุมิตรา    หงษ์หนองหว้า
15. นางสาวสุจิตรา    บุตรพรม
1. นางจรัสศรี    คมจิตร์
2. นางพิณทิพย์    พลเยี่ยม
3. นางสุดารัตน์    พลเยี่ยม
4. นางสุนทรา    วิเชียรศรี
6 7 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงปริญญา    แก้วแขก
2. เด็กหญิงสุนิสา    ดำดี
3. เด็กหญิงพิมชนก    แก้วคง
4. เด็กหญิงวรรณิษา    เจ๊กสูงเนิน
5. เด็กหญิงศิรินภา    นพสิทธิ์
6. เด็กหญิงพัฒน์นรี    เกตุเทศ
7. เด็กหญิงอจิรษา    สาระวงค์
8. เด็กหญิงเอมิกา    บิดขุนทด
9. เด็กหญิงชลธิชา    ศรีลาดเล่า
10. เด็กชายขุนทอง    ราชวงษ์
11. เด็กหญิงอริสา    ศิริบูรณ์
12. เด็กหญิงนันตะชา    สะท้านบัว
13. เด็กหญิงกัลป์ธิดา    น้อยเดชา
14. เด็กหญิงอมรรัตน์    เจริญ
15. เด็กหญิงธัญญเรศ    มาบกลาง
1. นางสาวรัชนี    หล่อแหลม
2. นางสาวสาริศา    บุญมี
3. นางสุภัคพิชชา    อิ่มเนย
4. นางสุภาวดี    แก้ววิศาสตร์
7 8 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมผกา    ส่งสุข
2. นางสาววิไลวรรณ    ชื่นอยู่
3. เด็กหญิงปทุมรัตน์    อุทธสิงห์
4. นางสาวมาลินี    ดวงศิลป์
5. นางสาวอารียา    ขวัญเมือง
6. นายสิทธิศักดิ์    ใสแสง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีเมือง
8. เด็กหญิงธนวรรณ    นพเก้า
9. นางสาวบุดสดี    บุญเพียง
10. นายปรมัตถ์    ไพบูลย์
11. นางสาวสุภารัตน์    ผดาวัลย์
12. เด็กหญิงบุญนุช    บุญเจริญ
13. นายปรเมศร์    ไพบูลย์
14. นางสาวอารียา    บุญอุ้ม
15. เด็กหญิงวิชุดา    พวงมาลา
1. นางนภาพร    สารการ
2. นางราตรี    อุทธสิงห์
3. นางสาวอัญญานี    สอนอาจ
4. นายเกษมสันต์    สารการ
8 9 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    วีระพัฒน์
2. เด็กหญิงนัสชา    ปรีสิงห์
3. เด็กหญิงพีรวัฒน์    เพียโคตร
4. เด็กหญิงวาสนา    ใจโหม้
5. เด็กหญิงศรินรัตน์    มังสาหุต
6. เด็กหญิงศุพิตา    แสนพลอ่อน
7. เด็กหญิงสุนิตา    ซิมังค์
8. เด็กหญิงดาวนิน    สุกมาก
9. เด็กหญิงวรนารถ    อำจุฬา
10. เด็กหญิงเกวรินทร์    แก้วรักษา
11. เด็กหญิงณัฐธิดา    แสนพลอ่อน
12. เด็กหญิงนันธิญา    อุทาลุน
13. นางสาวนิภาภรณ์    สาลีทำ
14. นางสาวชุติภรณ์    แก่งเสี้ยน
15. เด็กหญิงประกายดาว    แสนต่างนา
1. นางสาวพรพรรณชิดา    วดีศิริศักดิ์
2. นายมานพ    อินธิแสง
3. พันจ่าเอกศักดิ์บุรุษ    คำคลี่
4. นายอรรถสิทธิ์    ศิริขันธ์
9 10 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรา    บูรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงสุพิชชา    ชนะชัย
3. เด็กหญิงวัน    ภาพยนต์
4. เด็กหญิงสุนิสา    บาลเนิน
5. เด็กหญิงรุ่งฟ้า    แน่นอุดร
6. เด็กหญิงพิสมัย    ทองเงิน
7. เด็กหญิงปิยนุช    โถทอง
8. เด็กหญิงชญานิษฐ์    สุธรรมมา
9. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    อินแปลง
10. นางสาวสุจิตรา    บรรเพชร
11. เด็กหญิงวิภาดา    สืบเสาะเสมอ
12. เด็กหญิงกิตติยาพร    เผือกผ่องศรี
13. เด็กหญิงวลัยพร    ศรีโพนทอง
14. เด็กหญิงจิรภัทร    เชาว์รัมย์
15. เด็กหญิงเมฆขลา    ไชยโย
1. นางสาวศิริรัตน์    บูรณ์เจริญ
2. นางสุรีย์ฉาย    ศาลางาม
3. นางสาวเจนจิรา    แก้วสุรีย์
4. นางสาวเตือนใจ    ดอนโค
10 11 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงเหมือนจันทร์ทา    โพธิ์ษา
2. เด็กหญิงแพววรรณ    คูพันดุง
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์    วงษ์เดช
4. นางสาวจันสุดาภรณ์    ญาติจันทึก
5. เด็กหญิงชุธิดา    ศิลปรุ
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ดวงตา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์    สังสกฤษณ์
8. เด็กหญิงเบญจมินทร์    บัวสันเทียะ
9. นายสุรเชษฐ์    ศรีลาจันทึก
10. เด็กหญิงศศิธร    หึกขุนทด
11. เด็กหญิงธมนวรรณ    ชิมรัมย์
12. นางสาวรัชฏาพร    พลจันทึก
13. เด็กหญิงอินทิรา    น้อยกลาง
14. เด็กหญิงฟ้าธิดา    ด้านชอบ
15. นางสาวกันฐิกา    เคนสูงเนิน
1. นางสาวศุภลักษณ์    ประดา
2. นางแจ่มจิตร    ผินภักดี
11 12 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงนูรูฮูดา    เอียดยี
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ยาน้ำคำ
3. เด็กหญิงวีรวรรณ    ต้อนรับ
4. เด็กหญิงปิยดา    ยามรัมย๋
5. เด็กหญิงวราภรณ์    พรมนัส
6. เด็กหญิงปัทมาวดี    ใสเสือ
7. เด็กหญิงภัคจีรา    ยุบรัมย์
8. เด็กหญิงกชกร    บุญเขื่อง
9. เด็กหญิงณัฐมล    ต้องเดช
10. เด็กหญิงอรอนงค์    สุนทรเวช
11. เด็กหญิงวิลดา    ยามรัมย์
12. เด็กหญิงรัตนา    จงรัมย์
13. เด็กหญิงวาสนา    มาขุมเหล็ก
14. เด็กหญิงสุพัตรา    บ้างตำรวจ
15. เด็กหญิงอัจฉราพร    ทองคำสาร
1. นางกานดา    วิระกา
2. นายธนายุต    นนทเสน
3. นายประยูร    ยะปะตัง
4. นางเลขา    สมบัติทิพย์
12 13 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์    รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงเขมิกา    เจริญศรีเมือง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    ธรรมพร
4. เด็กชายสิทธิพงษ์    จันทิมาลย์
5. เด็กหญิงอาริสา    โพธิสาร
6. เด็กหญิงศิริกร    รสหอม
7. เด็กหญิงวรรณี    บุญเลิศ
8. เด็กหญิงดารุณี    ดีดวงพันธ์
9. เด็กหญิงหรรษา    พิลาดี
10. นางสาวสมฤดี    รสหอม
11. เด็กชายจักรชัย    สมสุวรรณ์
12. เด็กหญิงมนฤดี    สุดดี
13. เด็กหญิงสุภา    แก้วคุณ
14. นางสาวนฤมล    ตองอ่อน
15. นางสาวจรัญญา    สุระนัย
1. นางสาวชุติกาญจน์    รังษี
2. นายปริญญา    ภูมิสูง
3. นางวิเรืองรอง    รัตนพันธ์
4. นางอนงค์นาถ    ผ่องฉาย
13 14 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายกฤษณะ    มหาหงส์
2. เด็กชายโชคทวี    ภูทิพย์
3. เด็กหญิงอภิญญา    ชาลีวัล
4. เด็กหญิงจามรี    อุยเพชร
5. เด็กหญิงอาทิตย์ยา    หงส์มาลา
6. เด็กหญิงกุลดา    ชิณหงส์
7. เด็กหญิงพรชิตา    หงส์พันธ์
8. เด็กหญิงสุนิตา    ใจดี
9. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์    บุญเหลี่ยม
10. เด็กหญิงลนิตา    หงส์ชุม
11. เด็กหญิงนริสรา    สุทธาโย
12. เด็กหญิงโยธกา    มหาหงส์
13. เด็กหญิงชลธิชา    แก้วลาย
14. เด็กหญิงปณิดา    อึ้นนวล
15. เด็กหญิงสุชาวดี    วิภักดิ์
1. นางนภาวรรณ    สุทธิโสกเชือก
2. นางลำใย    หาญลือ
3. นางสาววันเพ็ญ    สีเขียว
4. นายสุพจน์    บุญเหลี่ยม
14 15 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงจิตรา    บุษบง
2. เด็กหญิงนฤมล    นาถ้ำพลอย
3. เด็กหญิงณิชนันท์    อินธิแสน
4. เด็กชายรุ่ง    เจริญสุข
5. เด็กหญิงชลธิญา    จันทะนามศรี
6. เด็กหญิงวราพร    แช่มชื่น
7. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุนทองห้าว
8. เด็กหญิงฐิติมา    น้อยเหล่า
9. เด็กหญิงปวีณา    แดนพรม
10. เด็กหญิงกฤตยา    เจ็งไพจิตต์
11. เด็กหญิงพนิดา    ตาแสงสา
12. เด็กหญิงลูกตาล    วานิลทิพย์
13. เด็กหญิงปรารถนา    นุสาษณีย์
14. เด็กชายศุภกรณ์    พานนนท์
15. เด็กหญิงณัฐณิชา    ไสวงาม
1. นางสมร    สีเนหะ
2. นายสุระพงษ์    ราชดา
15 16 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ดวงบุปผา
2. เด็กหญิงวรรณลิศา    ธานีวรรณ
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ตารัตแสง
4. เด็กหญิงจินตวีร์    บุญรักษา
5. เด็กหญิงกนิกา    บุญลาภ
6. เด็กหญิงณิชาภัทร    จันทรลิลา
7. เด็กหญิงมัทนา    แสนดวง
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    สิงหาคม
9. เด็กหญิงวิลาสินี    จำรัสแสง
10. เด็กหญิงสาวิตรี    วงค์ก่อ
11. เด็กหญิงสุดารัตน์    ขำคม
12. เด็กหญิงสายชล    ภูศรี
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    วิสุทธิ์แพทย์
14. เด็กหญิงอมิตา    เนียมอ้ม
15. เด็กหญิงปวีณา    คำประชุม
1. นายปัญญาวุฒิ    มูลภักดี
2. นางสาวปิยาภรณ์    พลเสนา
3. นายพีรยุทธ    โภคาพานิช
4. นางมาลัย    มูลภักดี
16 17 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงนิภากรณ์    ธิตะปัน
2. เด็กหญิงยุภาวรรณ    ชัยจีน
3. เด็กหญิงนลินนิภา    พิมพ์บูลย์
4. เด็กหญิงภัทราวดี    แสงรุ่ง
5. เด็กหญิงสุจิรา    อินทรนอก
6. เด็กชายวุฒิลักษณ์    อินนอก
7. เด็กหญิงธนาภรณ์    ร่วมรส
8. เด็กหญิงปริชาติ    ศิริ
9. เด็กหญิงปิยะธิดา    มางิ้ว
10. เด็กหญิงจริยา    ปิ่นมณี
11. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ธิตะปัน
12. เด็กหญิงรัชนี    ดอกกระทุ่ม
13. เด็กหญิงอินทิวา    ไตรฆ้อง
14. เด็กหญิงเนรมิตร    ธิตะเชียง
15. เด็กหญิงอนงค์นาถ    หมอนทอง
1. นางนิยม    นิมาลา
2. นางนุจรินทร์    ป้านภูมิ
3. นางสาวมะยุรา    พิมพ์มหา
4. นางสาวรัตนา    แสงก้า
17 18 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงพิยดา    สงกา
2. เด็กหญิงพิชชาพร    สุขสนิท
3. เด็กหญิงวิภาดา    ปราบพล
4. เด็กหญิงสุชาดา    มาลัย
5. เด็กหญิงปิยธิดา    ยาโล
6. เด็กหญิงเนตรฤทัย    โพธิลา
7. เด็กหญิงปิยนันท์    ประภา
8. เด็กหญิงอรวรรณ    ศิริโส
9. เด็กหญิงแววมณี    ดันนอก
10. เด็กหญิงนิชาภา    บุญยา
11. เด็กหญิงนัฐกาญจน์    เชื้อหลง
12. เด็กหญิงพรทิพา    ศรีคำ
13. เด็กหญิงปิยมาศ    ธุรพิล
14. เด็กหญิงจารุวรรณ    สิงห์ปราบ
15. เด็กหญิงณัฐพร    สมนึก
1. นางธัญชนก    วินิจฉัย
2. นางสาวภัทร์สุดา    จันทะนาค
3. นายศราวุธ    วงษาชัย
4. นางอรทัย    อินทะนู
18 20 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายจักรพันธ์    โคตรพรม
2. นางสาวอักษราภัค    ศรีสุข
3. นางสาวธัญสุดา    พรมวงค์
4. นางสาวพจมาน    เขียวน้อย
5. นางสาวอภิชญา    บุญขยาย
6. นางสาวพัชรพร    ไชยชาลี
7. เด็กหญิงพัชรินทร์    ราชเจริญ
8. นางสาวชลิดาพร    คำนนท์
9. เด็กหญิงกรรณิการ์    สุวรรณรัตน์
10. เด็กหญิงศศิธร    จำปาสาร
11. เด็กหญิงพิชานันต์    สลางสิงห์
12. เด็กหญิงเกศรา    กิ่งมาลา
13. เด็กหญิงวาสนา    สีทอง
14. เด็กหญิงพัชราภรณ์    คำนนท์
15. นางสาวประภาภรณ์    คำนนท์
1. นายนพรัตน์    นารีนุช
2. นางอาภรณ์    นารีนุช
19 21 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณา    ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงพรประภา    ภูดวงจิตร
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    รักจังหวัด
4. เด็กหญิงสุมาลี    ต้นกระโทก
5. เด็กหญิงสุภิญญา    ตากกระโทก
6. เด็กหญิงกฤษณา    แตงกระโทก
7. เด็กหญิงสุริยาพร    พิรักษา
8. เด็กหญิงสุธิตา    ตากกระโทก
9. เด็กหญิงอาทิติยา    รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงณัฐธิญาภรณ์    แตงกระโทก
11. เด็กหญิงชลธิชา    ชุ่มพุดทรา
12. เด็กหญิงวริศรา    อ่อนทองหลาง
13. เด็กหญิงไอริณ    จิตมั่น
14. เด็กหญิงสุทธิดา    อินณรงค์
15. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ทุ่มวิเศษ
1. นางนิติญา    นิเรียงรัมย์
2. นางสาวอรอุมา    ทุ่มกระโทก
3. นางอัญชัญ    พูนศรี
4. นายอำนาจ    พูนศรี
20 22 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สรรพกร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    เจียวรัมย์
3. เด็กหญิงศรีสุดา    ยุนิรัมย์
4. เด็กหญิงสุชาดา    จะเรรัมย์
5. เด็กหญิงสุปรียา    เจริญรัมย์
6. เด็กหญิงฐิดาพร    นะรนรัมย์
7. เด็กหญิงวิภาวี    เจริญรัมย์
8. เด็กหญิงอารียา    พรมประโคน
9. เด็กหญิงจันทกานต์    เจียนรัมย์
10. นางสาวพิจิตรา    เจริญรัมย์
11. เด็กหญิงมัณฑิตา    จรัลรัมย์
12. เด็กหญิงรัตนาวดี    ทินปราณี
13. เด็กหญิงเจนจิรา    จะริบรัมย์
14. เด็กหญิงวนิดา    อุไรพันธ์
15. นางสาวณัฐธิดา    รอบแคว้น
1. นางนวลนภา    โสรินทร์
2. นายประกอบ    นิยมรัมย์
3. นางวทันยา    ศรีธรรม
4. นางสาวศุธดา    การกระสัง
21 23 โรงเรียนบ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงสุมาลี    หมายไร่กลาง
2. เด็กชายจิรเดช    ขมคำ
3. เด็กหญิงนิภาพร    พวงกลาง
4. เด็กหญิงจิราพร    จงชิดกลาง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    จุลกลาง
6. เด็กหญิงศรีพลอย    เสียวเสียว
7. เด็กหญิงพรไพลิน    พูนศิริ
8. เด็กหญิงปวีณา    คนหาญ
9. เด็กหญิงรุ่งรัตน์    เหมือนจอหอ
10. นางสาวชนาพร    หมายปิดกลาง
11. นางสาวรุจจิรา    หมายสอนกลาง
12. นางสาวธนพร    น้อยมะดัน
13. นางสาวหัทยา    หมายปิดกลาง
14. เด็กหญิงช่อผกา    กาละพันธ์
15. เด็กหญิงเกศกนก    หวังสระกลาง
1. นายบุญสร้าง    อินธุโสภณ
2. นางรานี    เปรี่ยมสูงเนิน
3. นางอาภรณ์    อินธุโสภณ
4. นางสาวเนาวรัตน์    จันทรวิวัฒน์
22 24 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    จันคณา
2. เด็กหญิงพรสุดา    บุตรมณี
3. เด็กหญิง ณัฐธินี    คำนึงผล
4. เด็กหญิงอุบลวรรณ    วิเศษกสิกรณ์
5. เด็กหญิงนิตยา    พรมน้ำ
6. เด็กหญิงโยษิตา    แถบหอม
7. เด็กหญิงสุภาพร    ดาบด้วน
8. เด็กหญิงเปรมฤดี    ศรีวงค์
9. เด็กหญิงทักษพร    น้ำกรอง
10. เด็กหญิง น้อย    สายจันทร์
11. เด็กหญิงณัฐธิดา    สายจันทร์
12. เด็กหญิงกนกกร    บุญสุวรรณ
13. เด็กหญิงบัณฑิตา    บุญยง
14. เด็กหญิงชลาชล    โชคชัย
15. เด็กหญิงกุสุมา    บรรลือทรัพย์
1. นางสาว กิตติมา    สารีบุตร
2. นางพิสมัย    เลาฉัตติกุล
3. นางวรัชญา    กัญจนพรสกุล
4. นางสิริมานล์    สอดแก้ว
23 26 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงกัณญาณัฐ    ทองบ่อ
2. เด็กหญิงอทิตตยา    สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงพรพิมล    บุญไสย
4. เด็กหญิงวัชรินทร์    รักคล้าย
5. เด็กหญิงธณัฐญา    ศรีคำมุล
6. เด็กหญิงจุฬารัตน์    เกณฑ์สันเทีียะ
7. เด็กหญิงนิภาวรรณ    สันโดษ
8. เด็กหญิงขวัญนภา    สีปัดถา
9. เด็กหญิงปสุดา    ภานุรักษ์
10. เด็กหญิงกุลสตรี    ภานุรักษ์
11. เด็กหญิงปาริชาติ    วังหอม
12. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ขวัญแจ่ม
13. เด็กหญิงอรวรา    วรรณพิพาคดี
14. เด็กชายภานุพงษ์    ฆารวิพัฒน์
15. เด็กชายเอกลักษณ์    กาละมหา
1. นายวัชรินทร์    ภูวิโคตร
2. นางสาวศิโรรัตน์    ศรีสุนา
3. นางสาวอรัญญานนท์    บุญชิด
24 27 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงน้ำฝน    หาญเชิงชัย
2. เด็กหญิงลภาวัน    นันกลาง
3. เด็กหญิงปิยาอร    โคตรสีเมือง
4. เด็กหญิงมิลลิกา    วรพนม
5. เด็กหญิงโชติรัตน์    ยอดแก้ว
6. เด็กหญิงลลิตา    พื้นแสน
7. เด็กหญิงนาตยา    ศรีแก้ว
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    วงศ์สีคิ้ว
9. เด็กหญิงนุชวรา    คำภูมี
10. เด็กหญิงอรปรียา    มรรครม
11. เด็กหญิงฐานิดา    ดงแสง
12. เด็กหญิงเจนสุดา    ลาดบัวสี
13. เด็กหญิงเยาวเรษ    วงศ์สีคิ้ว
14. เด็กหญิงนัยน์ปพร    แสงชัย
15. เด็กหญิงปวีณา    โกศล
1. นางรจนา    สิมลี
2. นางวนิดา    ภูสง่า
3. นางสำเนียง    นครเขตร
4. นางสาวสุริตา    ศรีศักดิ์ดี
25 28 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายชาติชาย    สำราญ
2. เด็กชายยงยุทธ    ชื่นตา
3. เด็กหญิงฐิตาภา    พลศักดิ์
4. เด็กหญิงภูษณิศา    ภูดาย
5. เด็กหญิงจตุพร    สู่สุข
6. เด็กหญิงเกศมณีทิพย์    รูปงาม
7. เด็กหญิงอภิญญา    วงษ์สุธน
8. เด็กหญิงจุฬาภรณ์    แสงสิงห์
9. เด็กหญิงพิมพ์พิลัยณ์    คำโพธิ์
10. เด็กหญิงกุลณัฐ    หมายมั่น
11. เด็กหญิงบัณฑิตา    เทียนศรี
12. เด็กหญิงรุ่งนภา    สะอาด
13. เด็กหญิงทิพนภา    พันธ์คำภา
14. เด็กหญิงสุธาสินี    โอฬารวิริยะ
15. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    พงษ์ไธสง
1. นางนภาพร    ศรีเสริม
2. นายมิตรชัย    ศรีเสริม
3. นางสาววลัยนุช    อุ้มบุญ
4. นางเกษชรินทร์    คนึงเพียร
26 29 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงบัวชมพู    บุญญา
2. เด็กหญิงนฤมล    จุลนาค
3. เด็กหญิงเจนจิรา    อันจันทึก
4. เด็กหญิงวรัญญา    แบขุนทด
5. เด็กชายขจรศักดิ์    ยินดี
6. เด็กหญิงทัศมาลี    ยศทหาร
7. เด็กหญิงสุนิศา    ทิขุนทด
8. เด็กหญิงเกศรินทร์    ม่วงเรือน
9. เด็กหญิงนริศรา    หาขุนทด
10. เด็กหญิงชลธิชา    ไชยณรงค์
11. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุทนต์
12. เด็กชายพงศพัศ    คงเสนา
13. เด็กหญิงสัณหฤทัย    ชำนาญ
14. เด็กชายธนากร    นามบุตร
15. เด็กหญิงอภิญญา    อาจวิชัย
1. นางดวงพร    บุ้งจันทร์
2. นายธวัชชัย    ยศฉิมพลี
3. นางสาวปวีณา    เลิศกิจลักษณ์
4. นายสุภพ    สมบูรณ์
27 30 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงพัณณิตา    ป่าคอง
2. เด็กหญิงอิงอร    ดวงจำปา
3. เด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์    แปชา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    สอนวงษ์
5. เด็กหญิงสุธิตา    จันทมล
6. เด็กหญิงปัทมพร    ติยะเมธา
7. เด็กหญิงนริศรา    บุรีพัฒน์
8. เด็กหญิงปาริชาติ    โกยชัย
9. เด็กหญิงวาสนา    ถามะณาสาตร์
10. เด็กหญิงพรพิมล    วัฒนพงษ์
11. เด็กหญิงอริยา    ทองกาสี
12. เด็กหญิงจุฬารัตน์    เพชรแสง
13. เด็กหญิงสายธาร    สินแสง
14. เด็กหญิงทิพสุดา    จันทมล
15. เด็กหญิงสุกัลยา    อยู่สำราญ
1. นางกัลยา    ขจรบุญ
2. นางสาวชัญญาภัค    ผุยไธสง
3. นางสาวรัตยา    บัวสี
4. นางสาวศุภาพิชญ์    สินโพธิ์
28 31 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐริกา    พิลาโสภา
2. เด็กชายจักรกฤษ    สมภารสิงห์
3. เด็กหญิงศศิธร    อุปถัมภ์
4. เด็กหญิงวารพร    แพนแสง
5. เด็กหญิงเปรมิกา    อ่อนสม
6. เด็กหญิงจรรยาภรณ์    เดชพุด
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    บุนนาค
8. เด็กหญิงขวัญชนก    หล้าสีดา
9. เด็กหญิงกนกวรรณ    คำหวาน
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ทิพเนตร์
11. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สีโยชัย
12. เด็กหญิงชลนิชา    ข่ายเพชร
13. เด็กหญิงสุพรรษา    พลบำรุง
14. เด็กหญิงสุชาดา    แก่นดรหัน
15. เด็กหญิงกรพิณ    ลาดพันนา
1. นายดนตรี    หล้าสีดา
2. นางสาวนิรันดร    บุบผา
3. นางบังอร    ดวงอัน
4. นายไสว    กองแก้ว
29 32 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงเขมิสรา    แก้วกัณหา
2. เด็กหญิงเขมจิรา    แก้วกัณหา
3. เด็กหญิงนิดประภา    ชัยสิทธิ์
4. เด็กหญิงมุฑิตา    กรำกระโทก
5. เด็กหญิงสกาวเดือน    ทองวิเศษ
6. เด็กหญิงจิราพร    ด้วงมา
7. เด็กหญิงณภัทร    อัครธนะเดช
8. เด็กหญิงสุนิศา    สายนาค
9. เด็กหญิงยุภา    ปุกะนะ
10. เด็กหญิงจิตปรีดา    อู่เฮ้
11. เด็กหญิงจันทกานต์    อินทร์รัมย์
12. เด็กหญิงอรวรรณ    บัวกลาง
13. เด็กหญิงอรัญญา    หัสมนตรี
14. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ม่วงศิลา
15. เด็กหญิงบุษราคัม    ชยุตพรธนา
1. นางกัลยา    เพลินบุญ
2. นางกีรติกา    ลงอ่อน
3. นายนิยม    เพลินบุญ
4. นางสาวสุกัญญา    ประจุดธะเก
30 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงอรนุช    ดารา
2. เด็กชายวุฒิไกร    แสงไทย
3. เด็กหญิงวรัญญา    กมลพันธ์
4. เด็กหญิงอาภัสรา    พลเดช
5. เด็กหญิงอรพรรณ    ชินศรี
6. เด็กหญิงวรรณนิษา    หลวงระริน
7. เด็กหญิงณัฐพร    ชื่นจัตุรัส
8. เด็กหญิงรัตนวลี    ทบผา
9. เด็กหญิงอังค์วรา    แสงไทย
10. เด็กหญิงอาภากร    สอลำ
11. เด็กหญิงจรรยา    กลั่นหุ่น
12. เด็กหญิงสุจิตรา    ชัยโส
13. เด็กหญิงกัลยา    ยะกุมมา
14. เด็กหญิงศศิวิมล    วรรณแสง
15. เด็กหญิงปนัฐดา    ทูลนันตา
1. นางวัชราภรณ์    วรรณขันธ์
2. นางสาวอรนิภา    จุลทา
3. นายอลงกรณ์    ปัตตาเน
4. นายเทอดศักดิ์    นิสังกาศ
31 34 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. นางสาวน้ำฝน    แชมรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    บัวแย้ม
3. เด็กหญิงอิสริยา    โสนทอง
4. เด็กหญิงสุณัฐญา    พ่อค้า
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    ขาวเครือ
6. เด็กหญิงญาณิศา    ยุพการณ์
7. เด็กหญิงภาวิณี    สโนทอง
8. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    เฉลียวศิลป์
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์    งามเลิศ
10. เด็กหญิงอทิตยา    โพธิ์ศรี
11. เด็กหญิงรวีวรรณ    เหมือนคิด
12. เด็กหญิงกรรณิกา    ชนะสุข
13. เด็กหญิงวิภาดา    สมัครสมาน
14. เด็กหญิงชนิดา    มุตตะโสภา
15. เด็กหญิงจิดาภา    ศรีตระการ
1. นายณัฐพล    สังเกตุกิจ
2. นายประชุม    มูลศาสตร์
3. นางสาววาสนา    สุกใส
4. นางสาวศิวพร    บูรณ์เจริญ
32 35 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงรัตมณี    แสวงศรี
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    นามวงษา
3. นางสาวจรรยาพร    ไชยเม็ง
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์    ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงศิวาพร    วรกันทักษ์
6. นางสาวจิราภรณ์    พรหมอารักษ์
7. เด็กหญิงดารินทร์    กาลสุข
8. เด็กหญิงเกวรินทร์    อินทร์พันธ์
9. เด็กหญิงนันทิยา    ทองศรี
10. เด็กหญิงสรินยา    ชะรุรัมย์
11. เด็กหญิงอารีรัตน์    หวังกลุ่มกลาง
12. เด็กหญิงวนิดา    ทิ้งเสน
13. เด็กหญิงปริยาภรณ์    ดิษฐ์กิ่ง
14. นายกานต์นิวัฒน์    พรมบุตร
15. เด็กหญิงศิรินภา    โสวรรณี
1. นางปวีนา    รวมธรรม
2. นางวัชราภรณ์    บุญมาศ
3. นางศิริพร    ปฐมสุรทิน
4. นางอัมพร    พุฒแก้ว
33 36 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงนพมาศ    ทมถา
2. เด็กหญิงศศิธร    คำตา
3. เด็กหญิงปริญญา    ศรีสงคราม
4. เด็กหญิงอรัญญา    ศรีวรสาร
5. เด็กหญิงสายธาร    โคตรคำ
6. เด็กหญิงภัทรสุดา    แพงสาระ
7. เด็กหญิงชลดา    โวหารลึก
8. เด็กหญิงชลธิชา    แผนบุตร
9. เด็กหญิงศศิตา    วรรณสนิท
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    บุพศิริ
11. เด็กหญิงพรประกาย    ตาทิน
12. เด็กหญิงนุชนารถ    อุน้อย
13. เด็กหญิงจุรีรัตน์    ศรีวรสาร
14. เด็กหญิงวรัญญา    เสนเพ็ง
15. เด็กหญิงธนัญญา    สิงห์งอย
1. นางสาวจริยา    บรรลือเสียง
2. นายวสันต์    บุพศิริ
3. นางสาวสัญทิตย์    ชอนบุรี
4. นางสุดคนึงนิจ    โกษาแสง
34 37 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายคุูณัญญา    ศรฤทธิ์
2. เด็กหญิงวรนุช    ใจงาม
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    หาดี
4. เด็กหญิงมัณฑนา    นิลวรรณ
5. เด็กหญิงปิ่นไพร    ธรรมวัตร
6. เด็กหญิงอารีรัตน์    ยอดมิ่ง
7. เด็กหญิงรำไพ    พงษ์เกษม
8. เด็กหญิงปนัดดา    อินทร์พวง
9. เด็กชายอัษฎายุทธ    ธรรมวัตร
10. นางสาวธิชากร    นิลวัน
11. เด็กหญิงจารุภัทร    พลพงษ์
12. เด็กหญิงพรชิตา    พิมพาพันธ์
13. เด็กหญิงอทิตยา    สุระโคตร
14. เด็กหญิงจารุภัทร    สุระโคตร
15. เด็กหญิงอรอนงค์    บาดไทสง
1. นางสาวจารุวรรณ    พรรษา
2. นางสาวบุหงา    คงราช
3. นางอุดม    สุระโคตร
4. นายอุดมวิทย์    สุระโคตร
35 38 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงวิสุตรา    มหาราชสุพันธ์
2. เด็กหญิงโยชิตา    สามสี
3. เด็กหญิงสุชานันท์    สายตา
4. เด็กหญิงสุพรรษา    ทองใบ
5. เด็กหญิงพัชรีพร    แดงศรี
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ธนะอุด
7. เด็กหญิงบุษบา    แสงเขียว
8. เด็กหญิงอดิศา    หงส์ศาวงค์
9. เด็กหญิงพิชญธิดา    มาลาศรี
10. เด็กหญิงพัชรินทร์    พระคำ
11. เด็กหญิงประภัสรา    เภาแพง
12. เด็กหญิงอรุณรัตน์    กาเผือก
13. เด็กหญิงจารุวรรณ    สำรี
14. เด็กชายธีรพัช    มุนตะทุม
15. เด็กหญิงอริสา    พะพันทาง
1. นายธงชัย    มั่นธรรม
2. นางประคอง    ชินหงส์
3. นางสาวพัชรี    โคตราช
4. นายสมเดช    จันทร์ชนะ
36 40 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายปฐมพร    ศรีสุข
2. เด็กหญิงพัชดาภรณ์    พูลสวัสดิ์
3. นางสาวอภิสรา    โคตะมี
4. นางสาวจิราวรรณ    หัสรินทร์
5. เด็กหญิงณัฐพร    เสนปอพาน
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์    แก้วใส
7. เด็กหญิงอังศุลี    ศรีทอง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์    สิงห์สาธร
9. เด็กหญิงรัชนก    พลทินวาท
10. เด็กหญิงศันสนีย์    โคตะมี
11. เด็กหญิงดาลอน    จันนวล
12. เด็กหญิงวรรัตน์    มูลเพ็ญ
13. นางสาวพรรณิภา    พลศรี
14. นางสาวลักษณา    อาสาธรรม
15. เด็กหญิงดรุณี    แวงวรรณ
1. นางสาวพัชราภรณ์    พรมมี
2. นายสันติสุข    ก้อมมณี
3. นางสาวสุพรรณี    กงซุย
4. นางสาวอัญฑิกา    วรยศ
37 41 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. นางสาวเบญจมาศ    นิ่มมาศ
2. นางสาวศิริขวัญ    โมลา
3. นางสาวปณิตา    แก้วสีขาว
4. เด็กหญิงสุพัตรา    เพี่ยก่ำ
5. เด็กหญิงศศิธร    มูลจันทร์
6. เด็กหญิงศุวิตา    นามบุรี
7. เด็กหญิงรัชนีกร    โตอุ่นเพชร
8. เด็กหญิงวิจิตรา    หงษ์ทอง
9. เด็กหญิงบัณฑิตา    นาโสก
10. เด็กหญิงยุวธิดา    อ่วมกุล
11. เด็กหญิงธนัชชา    สิงห์กวาง
12. เด็กหญิงชุติมา    ชาคำไฮ
13. เด็กหญิงวรรณษา    ถวิลไพร
14. เด็กหญิงศศิวิมล    โมลา
15. เด็กหญิงสุทธิกานต์    สิงห์ทอง
1. นางสาวนิภา    บรรณาลัย
2. นางส่องศรี    เจริญรบ
3. นางเสาวนีย์    ศรีอภิญญา
4. นายแก้วสุข    เกษมสุข
38 43 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายกีรวุฒิ    อินทะเสน
2. นายสมะพล    มาเมือง
3. นายนิพนธ์    คำแพงศรี
4. นางสาวลิตา    สร้อยลา
5. นายอาทิตย์    นากา
6. เด็กหญิงพรทิพา    ลาบุญตา
7. เด็กหญิงดวงทิพย์    ภูมิภูเขียว
8. เด็กหญิงสุพัตรา    สิงโอ
9. เด็กหญิงปรียาภรณ๋    พรศิริ
10. เด็กหญิงจันจิรา    ฮามพิทักษ์
11. เด็กหญิงกัลยาณี    เเซงทุพล
12. เด็กหญิงกิตติยา    ศรีคำม้วน
13. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    ศรีคำม้วน
14. เด็กหญิงเกษฎาพร    สายสกุล
15. เด็กหญิงชฎาภรณ์    โคตรมี
1. นางสาวภัทธ์พิชชา    ตังกิจ
2. นายศุภรัตน์    แสนสุข
3. นายสุจริต    เหลือธิ
4. นางสาวเบญจมาภรณ์    ปานง่อม
39 44 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงบีมละดา    สุโพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงสุวรรณี    ทองนาเพียร
3. เด็กหญิงชลิตา    ประเคนกะชา
4. เด็กหญิงนฤมล    ศรีเสริม
5. เด็กหญิงวรรณประภา    ผ่องแผ้ว
6. เด็กหญิงกุลนันท์    จันขัน
7. เด็กหญิงวรรณวจี    ศรีนวลจันทร์
8. เด็กหญิงจันทิมา    มาตยาคุณ
9. เด็กหญิงนันท์นภัส    สูตรชัย
10. เด็กหญิงนิอร    กลางสุวรรณ
11. เด็กหญิงกัญชมา    นาถาบำรุง
12. เด็กหญิงชลธิชา    ถนอมวงศ์
13. เด็กหญิงมณีรัตน์    มงคลกุล
14. เด็กหญิงกรกนก    กรมแสง
15. เด็กหญิงกัณณิกา    สุริวงศ์
1. นางสาวกฤษฎาง    มีคุณ
2. นายภานุวัฒน์    ธงศิลา
3. นายมานพ    ปะปีดา
4. นายวิษณุ    ชัยชาติ
40 45 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอาริสา    อวนศรี
2. เด็กหญิงทิมาพร    เพชรสังหาร
3. เด็กหญิงพิชชาดา    ศรีษะโคตร
4. เด็กหญิงเมวดี    หมื่นไทยสงค์
5. เด็กหญิงวราภร    วันยาว
6. เด็กหญิงฐิติภา    อวนศรี
7. เด็กหญิงฐาปณี    วงศ์สง่า
8. เด็กหญิงภัสรา    ทัศนสาร
9. เด็กชายทนงค์    เทศไทยสงค์
10. เด็กหญิงสุภาพร    มีภักดี
11. เด็กหญิงอารียา    โพธิ์คัย
12. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    อาจสด
13. เด็กหญิงศิริประภา    ลาดภารัมย์
14. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ผาทอง
15. เด็กหญิงศิริประภาพร    ไชยนา
1. นางณัฐกานต์    วงศ์กันยา
2. นางธิพรลภัส    สุริสาร
3. นางสาวอรอุมา    ทัพธานี
4. นางสาวอารยา    วาปีเน
41 46 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงชลนิชา    เทวิญญา
2. เด็กหญิงจิราพร    เทียมราช
3. เด็กหญิงพรรษกร    ศรีดามาตย์
4. เด็กหญิงสิราวรรณ    บัวอ่อน
5. เด็กหญิงเวธนี    พงศพาณิชย์
6. เด็กหญิงมุจรินทร์    แสงโยธา
7. เด็กหญิงฐานิกา    สว่างศรี
8. เด็กหญิงสุวิพา    พงศ์สิทธิศักดิ์
9. เด็กชายบัวรมย์    พิทักษ์วาปี
10. เด็กหญิงจันทกานต์    อักษรดี
11. เด็กหญิงยศวดี    อัศววิมล
12. เด็กหญิงปาริชาต    พิมพาชัย
13. เด็กหญิงจิรานุช    ปานรัตน์
14. เด็กหญิงกุลภรณ์    เทียมราช
15. เด็กหญิงอิสราภรณ์    พันธะศรี
1. นางฉวีวรรณ    ใจดี
2. นายทิพย์    ยำยวน
3. นางทิพสุคนธ์    นามมะณี
4. นางสิริวรรณ    อินทรมณี
42 47 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    พรมภักดี
2. เด็กหญิงปิยธิดา    หัสนาม
3. เด็กหญิงอรอุมา    ธรรมโสม
4. เด็กหญิงศรีกานดา    โสภา
5. เด็กหญิงสรสิชา    กังวารจิตต์
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ    อินทรศร
7. เด็กหญิงวรนุช    บุตรเต
8. เด็กชายทวีศิลป์    สอนแสง
9. เด็กชายอภิเดช    บุญตาสุทธิ
10. เด็กหญิงทิพวรรณ    ตู้จำรูญ
11. เด็กหญิงอรญา    เงาะเศษ
12. เด็กหญิงจันทมณี    งามราศรี
13. เด็กหญิงอารียา    ทองคอมสา
14. เด็กหญิงละออง    ขวัญแจ่ม
15. เด็กหญิงสาวิณี    ศรีทองแท้
1. นางสาวปวีณา    ศรนะรา
2. นายสมภาส    เกษทองมา
3. นางสิริกัญญามญฐ์    สายใหญ่
4. นายอภิสาร    สายใหญ่
43 49 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    จาระนัย
2. เด็กหญิงสุวิมล    ทองมาก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    นวลแก้ว
4. เด็กหญิงสุทัตตา    ผลเพียร
5. เด็กหญิงนันทพร    โถทอง
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์    พลกล้า
7. เด็กหญิงกัลยา    สำโรงแสง
8. เด็กชายนครินทร์    ทองมาก
9. เด็กหญิงนภาพร    เดชอุดม
10. เด็กหญิงบัณฑิตา    สุขสนิท
11. เด็กหญิงเขมจุฑา    ทองมาก
12. เด็กหญิงกนกพร    ทองมาก
13. เด็กหญิงอัจฉรา    ทองมาก
14. เด็กหญิงจิราพร    เกษแก้ว
15. เด็กชายเดชอุดม    สาแก้ว
1. นางวราวัลย์    คำดี
2. นายสัมฤทธิ์    เพ็งประสิทธิพงศ์
3. นางสุพรรณี    ชัยนิคม
44 52 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายชลชาติ    ตั้งมั่นดี
2. นางสาวรัชฎาภรณ์    เลิศศิริ
3. นางสาววิภาวดี    ใจธรรม
4. นางสาวปาริฉัตต์    เที่ยวจันทึก
5. นางสาวกรพิน    อินทร์อุดม
6. เด็กหญิงปริศนา    ไกรจันทร์
7. เด็กหญิงวรินทร์ยุภา    บัวหนอง
8. เด็กชายชลันธร    จันชะดา
9. เด็กหญิงปาลิตา    ดวงดารา
10. เด็กหญิงชไมพร    สุดเทวี
11. เด็กหญิงวรางคณา    อัมรินทร์
12. เด็กหญิงอารีรัตน์    ศรีทะวงศ์
13. เด็กหญิงนิภาภรณ์    ดวงระยศ
14. นายเมธาวี    ศรีมาตย์
15. เด็กหญิงกมลทิพย์    อัครา
1. นางจิตรา    แก้วชัย
2. นายพิชัย    นามสมบูรณ์
3. นางอุราวัลย์    นามสมบูรณ์
4. นายไพฑูรย์    สุวรรณภักดี
45 53 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงพรรณษา    โฉ่พลกรัง
2. เด็กหญิงนัทวรรณ    บทนอก
3. เด็กหญิงวรัญญา    ชาตินุช
4. เด็กหญิงนันฑิตา    แก่นสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุพิชชา    อ่วม
6. เด็กหญิงศิรีวรรณ    ฆ้องดังไกล
7. เด็กหญิงอลิษา    ถ้ำกลาง
8. เด็กหญิงสุมาลี    โกช่วย
9. เด็กหญิงสุมนฑา    บทนอก
10. เด็กหญิงพิมพิไล    ไม้จัตุรัส
11. เด็กหญิงมณฑิตา    ทั่งสันเทียะ
12. เด็กหญิงปณิดา    ดูรูปรัมย์
13. เด็กหญิงกุสุมา    ซาเวียง
14. เด็กหญิงทิพประภาพร    กลิ่นศรีสุข
15. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    โปร่งสันเทียะ
1. นายณรงค์    ป้องปัด
2. นางนิภาพร    พืบขุนทด
3. นางสาวภัทราพร    จุลเถียร
4. นายวิชัย    ตรีวุธ
46 54 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงเยาวภา    พรมมาวัน
2. เด็กหญิงศิริประภา    โสดา
3. เด็กหญิงสุพาภรณ์    บุตพรม
4. เด็กหญิงพัชรา    พิมพ์เสนา
5. เด็กหญิงรินดา    พิมพ์เสนา
6. เด็กหญิงอรวี    สุธงษา
7. เด็กหญิงภานุมาศ    ษรจันทร์
8. เด็กหญิงนฤทัย    ราชอินตา
9. เด็กหญิงวนิดา    พิมพ์เสนา
10. เด็กหญิงณัฐณิชา    พรหมมาวัน
11. เด็กหญิงคันธาทิพย์    สลีอ่อน
12. เด็กหญิงนงนุช    วงศ์โสภา
13. เด็กหญิงมลฑณา    พิมพ์เสนา
14. เด็กหญิงกัญญ์วรา    พรมมาวัน
15. เด็กหญิงวันวิสา    พรมมาวัน
1. นางสาวณัฐชา    มชะศรี
2. นางสาวปิยวรรณ    นันทพรม
3. นายสันติศักดิ์    บุญกิจ
4. นางเบญวรรณ    เชื้อบุญมี
47 55 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. นางสาววสิกา    ฉำ่ฉิมพลี
2. นางสาวปนัดดา    สาริพันธ์
3. นางสาวมานิสา    สีหะนาท
4. เด็กหญิงพรวิภา    คงโนนกอก
5. นางสาววิรดา    ฦาชา
6. เด็กหญิงสุภาพร    โคตรโสดา
7. เด็กหญิงสายธาร    ชำนาญการ
8. เด็กหญิงพิรดา    ฦาชา
9. เด็กหญิงน้ำผน    กลีบบัว
10. เด็กหญิงเนตรนภา    นครสูงเนิน
11. เด็กชายอัษฎาวุธ    สุขสายบัว
12. เด็กหญิงสุรัญญา    พิบูลย์สังข์
13. เด็กหญิงวนิดา    ฤาชา
14. นายพีรณัฐ    แดงจันทึก
15. เด็กหญิงศิวาพร    ผาสุข
1. นางฐิตาภา    แกมคำ
2. นางฐิติมาพร    ถาคำ
3. นางพรรณี    บูรณะถาวร
4. นางศุภลักษณ์    ปัญญา
48 56 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐริกา    หัสดี
2. เด็กหญิงปิยนุช    มีใจใส
3. เด็กหญิงสาวิตรี    ทิพย์เนตร
4. เด็กหญิงอรอุมา    อกอุ่น
5. เด็กหญิงศริญญา    จันโท
6. เด็กหญิงยณรญา    วรรณสิทธิ์
7. เด็กหญิงสุวนันท์    ทินเกิ๊ก
8. เด็กหญิงสุพรรษา    ทินก้อง
9. เด็กหญิงจุฑามาศ    ซ่อนนอก
10. เด็กหญิงอาภัสรา    ทูนกอง
11. เด็กหญิงอรนิตา    หดราช
12. เด็กหญิงวิภาดา    ทองนุช
13. เด็กหญิงศิวิมล    โททำ
14. เด็กหญิงชิดชนก    จ้ายเสนา
15. เด็กหญิงประวันรัตน์    หัสดี
1. นางจรรยา    ศิริบำรุง
2. นายฉัตรชัย    ไชยวงศา
3. นางสาวปิยะนุช    คำมะณี
4. นายมงคล    สงศรี
49 58 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุพัตรา    เอมเกตุ
2. เด็กหญิงอักษรา    เจือจันทร์
3. เด็กหญิงกัลญา    พุทธรักษา
4. เด็กหญิงสุพรรณษา    พันพลู
5. เด็กหญิงชลมาศ    สุนา
6. เด็กหญิงญาณิศา    โสมรักษ์
7. เด็กหญิงพัชราพร    พุทธรักษา
8. เด็กหญิงรุ่งนภา    มหาสาร
9. เด็กหญิงสุพัตรา    หามาลา
10. เด็กหญิงวนิดา    วามะขันธ์
11. เด็กหญิงสุพาพร    ตาระทา
12. เด็กหญิงสุภาวดี    พุทธรักษา
13. เด็กหญิงอารียา    อิ่มรักษ์
14. เด็กหญิงอรพรรณ    สุขสานติ์
15. เด็กหญิงยุวรรณดา    สีทน
1. นางสาวซ่อนกลิ่น    ปัตธรรมมา
2. นางสาวณัฐกฤตา    โปร่งจิต
3. นางสาวศิริรัตน์    คำเงิน
50 59 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงศศิประภา    โลลังกา
2. เด็กหญิงเยาวพร    เล่ห์กล
3. เด็กหญิงมารีย์    ยมมูล
4. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง    ศรีคลัง
5. เด็กชายฤทธิชัย    สุนะเค้า
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ประเข
7. เด็กหญิงอลิสา    อินทะมาตย์
8. เด็กชายชาคริต    สละ
9. เด็กหญิงวรรณิษา    มนตรี
10. เด็กหญิงณัฐชา    ชมโง
11. เด็กหญิงรุจิรา    ผลโสติ
12. เด็กหญิงชลิตา    มุ่งอ้อมกลาง
13. เด็กหญิงรินดา    แพนน้อย
14. เด็กหญิงน้ำฝน    เอกวงษ์
15. เด็กหญิงสุกัญญา    เอกวงษ์
1. นางดุษฎี    ยุระไชย
2. นางสมบูรณ์สิน    อ่อนตา
3. นางสันติมาพร    จันทวิลา
4. นางอัมพร    ชัยสวัสดิ์
51 60 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงนัยนา    โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงลักษิกา    ละห้อย
3. เด็กหญิงศิรภัสสร    จันทะมัง
4. เด็กหญิงเบญจมาพร    เย็นเหลือ
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา    บุตรทอง
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    บุญชิด
7. เด็กหญิงวรรณิสา    จงจิตร
8. เด็กหญิงอรพรรณ    หรรษา
9. เด็กหญิงมัณฑนา    ประทุมตรี
10. เด็กหญิงวรรณวิษา    อ้นประถม
11. เด็กหญิงมณีนุช    ภูวงษ์
12. เด็กหญิงรวีวรรณ    ทิมา
13. เด็กหญิงชนกสุดา    ราศรี
14. เด็กหญิงอิศราพร    กาทอง
15. เด็กหญิงนิภรณ์    ด่านกำมา
1. นางสาวกุลภัสสร์สรณ์    เรือนชิน
2. นางวิไลพรรณ    แสนศิริ
3. นางสาวเมธาวี    โสภักดี
4. นางโชติกา    สกุลมหาบดี
52 61 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. นางสาวสุดารัตน์    ประทุมสิทธิ์
2. นางสาวมณีรัตน์    สายด้วง
3. นางสาววิไลลักษณ์    สีตอง
4. นางสาวนันทนา    พรมมา
5. เด็กหญิงวิภาดา    อุดมชัย
6. เด็กหญิงสุชาดา    สวนจันทร์
7. นางสาววริญญา    บานเย็น
8. เด็กหญิงรัตนาวดี    สวนจันทร์
9. เด็กหญิงจิราภรณ์    อินอาจ
10. นางสาวสิริลักษณ์    สีตอง
11. เด็กหญิงสุุจริตรา    ชัยจันทา
12. เด็กหญิงสุปรีญา    บำรุงรัตน์
13. นายมนตรี    พงษ์เภา
14. นางสาวภัทราภรณ์    บุญทม
15. นางสาวกุลธิดา    แก้วโยธา
1. นายนฤชิต    บัวติก
2. นายปิติ    พรหมมาแดง
3. นางสมพร    นามโยธา
4. นายเกษม    ศรีโพนสา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................