งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 738
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายวีรภัทร    คณะแพง
2. เด็กหญิงศศิประภา    ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    ดิ่งวัน
4. เด็กหญิงชญาภา    เสริฐศรี
5. เด็กหญิงจันศิริ    บุญล้วน
6. เด็กหญิงสุทธิดา    ชัชวาลย์
7. เด็กหญิงสุนิษา    บุญชิต
8. เด็กหญิงอริสา    บุญสิงห์
9. เด็กหญิงอาริษา    วรรณไชย
10. เด็กหญิงอนันตญา    พรหมพุทธา
11. เด็กหญิงสุธีธิดา    วิชัยวงษ์
12. เด็กหญิงกัลยรัตน์    โกษาจันทร์
13. เด็กหญิงวนัสนันท์    รอดพูล
14. เด็กหญิงกรรณิการ์    เกตุกลม
15. เด็กหญิงปวีณา    ศรีมงคล
1. นายปรีชา    โพโสภา
2. นายพลนวัติ    ศรีสูงเนิน
3. นายมานนท์    พรรณรักษ์
4. นายสมใจ    อับไพชา
2 2 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงอรหทัย    ไชโย
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ    แย้มขยาย
3. เด็กหญิงอภิสรา    พึ่งครบุรี
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    เสิดเกลือ
5. เด็กชายนนธนพล    สุขสากล
6. เด็กหญิงรัฐชภรณ์    ศรประสิทธิ์
7. เด็กหญิงรดา    พลีขันธ์
8. เด็กหญิงศิรินภา    อินอาจ
9. เด็กหญิงธาวัน    หลอนโพนทัน
10. เด็กหญิงจีรนันท์    ทวีพันธ์
11. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    การสร้าง
12. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ศรีโพลา
13. เด็กหญิงศศิลดา    นิลพรหมมา
14. เด็กหญิงชนิดาภา    เจริญรัมย์
15. เด็กหญิงสุธีลา    เกตไธสง
1. นางจันทนา    ฝาไธสง
2. นางพะเยาว์    ตอนโคกสูง
3. นางวัฒนา    จิตธงไชย
4. นางเครือวรรณ์    ธรรมทวี
3 3 โรงเรียนบ้านสวายจีก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายคมกฤต    ติมอนรัมย์
2. เด็กหญิงทัศนีย์    วิโสรัมย์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    วันดารัมย์
4. เด็กหญิงฐิติกาญจน์    วันดารัมย์
5. เด็กหญิงมุกดา    อุ่นรัมย์
6. เด็กหญิงกมลชนก    ผ่องศรี
7. เด็กหญิงภคพัฒน์    นิลนนท์
8. เด็กหญิงวิมล    เกริงรัมย์
9. เด็กหญิงสายฝน    พลฤทธิ์
10. เด็กหญิงภาวิณี    ปะลุวันรัมย์
11. เด็กหญิงกัญจณ์ณัฐ    อาญาเมือง
12. เด็กหญิงแสงทอง    เรื่อยรัมย์
13. เด็กหญิงสุกัญญา    สงศรี
14. เด็กหญิงพรรณประภา    สินประสม
15. เด็กหญิงวิชุดา    เครืองรัมย์
1. นายชูศักดิ์    อาญาเมือง
2. นางสาวทิพรดา    กอร์ปกุลหิรัญ
3. นายธนาวุฒิ    อาญาเมือง
4 4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ประกูลนิตย์
2. เด็กหญิงพรพิไล    กิ่งก้าน
3. เด็กหญิงเกสริน    แก้วโก
4. เด็กหญิงพัชริดา    พรมสนิท
5. เด็กหญิงประภาพร    เสเร
6. เด็กหญิงรัตนาพร    อินทรฤทธิ์
7. เด็กหญิงจันทกานต์    ทรัพย์พงษ์
8. เด็กชายจักรกริช    สาลีแสง
9. เด็กชายชัชวาลย์    สายจันทร์ดี
10. เด็กหญิงสุพรรษา    สาลีแสง
11. เด็กหญิงชลธิชา    จำปาดะ
12. เด็กหญิงปลายฟ้า    ดวงทา
13. เด็กหญิงวัลพร    กล่อมจอหอ
14. เด็กหญิงมนัสนันท์    วิมลสุข
15. เด็กหญิงดวงเนตร    บรรเทา
1. นางนฤมล    พรหมทา
2. นายประสาน    พรหมทา
3. นางสาวพุทธธิดา    ทองสมุทร
4. นายสฤษฎ์ภัทร    จงกล
5 5 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    กมลสินธ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    โคตรไมตรี
3. เด็กชายเจตพล    หนูอุดม
4. เด็กหญิงปาริฉัตร    ถินมานัด
5. เด็กหญิงนัจนันทน์    ถานบำรุง
6. เด็กหญิงจิดาภา    ปราบมนตรี
7. เด็กหญิงกนกพร    เดชมนตรี
8. เด็กหญิงศุภัชญา    นาทองใบ
9. เด็กหญิงรังสิมา    เภตรา
10. เด็กหญิงมฤทุอร    ราโช
11. เด็กหญิงศิรินทร์    มะอาจเลิศ
12. เด็กหญิงชาลิตา    ถินพนา
13. เด็กหญิงจตุพร    มะอาจเลิศ
14. เด็กชายกฤตเมธ    ไชยโคตร์
15. เด็กชายถิรวิทย์    ถินพนา
1. นายนพนัย    มลาวาสน์
2. นางนุชจรี    คำสุวรรณ
3. นางพัชนี    ดาเชิงเขา
4. นางสาวเจษฎฎาภรณ์    ประดิษฐบุญ
6 6 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงธิดาภา    สมเย็น
2. เด็กหญิงณัฐริณีย์    บุญยิ่ง
3. เด็กหญิงศศิวิมล    สุวรรณเพ็ชร
4. เด็กหญิงชลิตา    กุลมี
5. เด็กหญิงพิยดา    จันทร์ปัญญา
6. เด็กหญิงพิมนภา    ภูต้องศรี
7. เด็กหญิงชนิดา    นิลดวง
8. เด็กหญิงพิชสินีญ์    บุตรพรม
9. เด็กหญิงอุทุมพร    ไตรจิตร
10. เด็กหญิงอรอุมา    รักสุทธิ
11. เด็กหญิงวาธิดา    วิชานวน
12. เด็กหญิงบวรรัตน์    บัวศรี
13. เด็กหญิงพิยดา    รักคำมูล
14. เด็กหญิงกมลรัตน์    วรสาร
15. เด็กหญิงบุษยรัตน์    ราชสินธุ์
1. นางบังอร    แสบงบาล
2. นางพัทธ์ธีรา    สิงห์หนสาย
3. นางสาวละมุล    กุลศรี
4. นางวิลาวัณย์    ชมภูบุตร
7 7 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงปิยรัตน์    สาฆ้อง
2. เด็กชายบุญญากร    กลายชัยภูมิ
3. เด็กหญิงดุสิตา    จันทร์ดี
4. เด็กหญิงจรรย์อมล    ประการแก้ว
5. เด็กชายอดิศร    โพสาระ
6. เด็กชายต้นข้าว    วัชชัยภูมิ
7. เด็กหญิงนิสาชล    ขันมา
8. เด็กชายจิรัฏฐ์    สุคันจันทร์
9. เด็กหญิงเยาวภา    มาคุ้ม
10. เด็กหญิงพิรยา    เมาะราษี
11. เด็กหญิงสุพรรษา    รังสูงเนิน
12. เด็กชายคณิศร    สุขญาติ
13. เด็กชายกิตติศักดิ์    วงค์ชะนา
14. เด็กหญิงอมรรัตน์    เฉียงเอก
15. เด็กชายจตุพล    วงศ์ศิริ
1. นางสาวกมลพรรณ    สวรรณา
2. นางสาวบังอร    เกยสันเทียะ
3. นายปณตกร    ปลื้มชัย
4. นายวิเชียร    วัฒนกุลไพศาล
8 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปวริศา    พุทธปราณี
2. เด็กหญิงนิลยา    สาระ
3. เด็กหญิงภิญญดา    เกษศิลา
4. เด็กหญิงกนกกร    โชคชัย
5. เด็กหญิงนพมาศ    บุญบำเรอ
6. เด็กหญิงวรัชยา    พิมพ์ศรี
7. เด็กหญิงสุธีธิดา    กลิ่นแก้ว
8. เด็กหญิงสิริยาพร    แพงสินธ์
9. เด็กหญิงอักษราภัค    ศรีโนนซี
10. เด็กหญิงฐิตาภา    เพ็งอิ่ม
11. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์    สมปาน
12. เด็กหญิงจิตติมนต์    พันธ์ศิลป์
13. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    แก้วพรหม
14. เด็กหญิงธนัญญา    หารไชย
15. เด็กหญิงรัตนพร    เรืองรัมย์
1. นางจริยา    จันทร์พันธ์
2. นางประภา    ภาระศรี
3. นางสุภัค    กอดแก้ว
4. นางสาวสุภัทรา    ผิวงาม
9 9 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายธีรพงช์    มังสาเหตุ
2. เด็กชายธีรภัทร    อุทาลุน
3. เด็กหญิงนิรพันธุ์    อุทาลุน
4. เด็กหญิงสุกัญญ    เฮืองฮุง
5. เด็กหญิงสุจิตตา    โต่งกะโพง
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    เทพอ่อน
7. เด็กชายชาญณรงค์    หมั่นศรี
8. เด็กชายธีรภัทร    อุ่นจันสา
9. เด็กหญิงนันทิดา    ชัยวิเศษ
10. เด็กหญิงอดิภา    ภูจำปา
11. เด็กหญิงปิยะนุช    อุปพงษ์
12. เด็กหญิงนิภาวรรณ    ชมเมิน
13. เด็กหญิงวรรณนิสา    จันทร์แจ่ม
14. เด็กหญิงเกวริน    ศรีกุลวงศ์
15. เด็กหญิงกฤตธีรา    ทองอันตัง
1. นางสาวทัศนพรรณ    จิรารักษ์
2. นางสาวพรพรรณชิดา    วดีศิริศักดิ์
3. นางวิมาณ    วิชวารี
4. นางสาวอัจฉรา    สอนโห
10 10 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงวนาวัลย์    เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงวาสนา    ไสสรรณ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    วงศ์กลม
4. เด็กหญิงอิษยา    ม่วงสุราช
5. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ศรีบุญ
6. เด็กหญิงปกิตตา    ดีรอบ
7. เด็กหญิงรวิดา    สารฤทธิ์
8. เด็กหญิงอารีรัตน์    บุญจง
9. เด็กชายพัชรพล    เหลือสุุข
10. เด็กหญิงกานต์ตะวัน    พิมพ์จันทร์
11. เด็กชายณัฐพล    คำผล
12. เด็กชายธีรภัทร    อาจประจัญ
13. เด็กหญิงอัฐภิญญา    สุขชานัง
14. เด็กหญิงนันทกานต์    เวสสัญดร
15. เด็กหญิงอินทิรา    จันนุบิน
1. นายจิตติ    แก้วเนตร
2. นางสาวจิราภรณ์    กิ่งแก้ว
3. นายถนัด    สมาธิกุล
4. นางวิมลศิริ    สายบุตร
11 11 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงลลิตา    สตุ๊ปเฮิก
2. เด็กหญิงคัทลียา    สแวนสันไรเล่ย์
3. เด็กหญิงชลิตวรรณ    สุวรรณสูงเนิน
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน    น้อมสูงเนิน
5. เด็กหญิงวนัชพร    ชาวอ่างทอง
6. เด็กหญิงชัชธิดา    แสงบัวภา
7. เด็กหญิงสิราวรรณ    กล้วยสูงเนิน
8. เด็กหญิงเกศินี    เต็มฟรอม
9. เด็กหญิงศิริกัญญา    ชุ่มสูงเนิน
10. เด็กหญิงศศิภา    คำธิ
11. เด็กหญิงจิดาภา    เสจันทึก
12. เด็กหญิงธนพร    พาพลงาม
13. เด็กหญิงวารีนันท์    โคตบุดดา
14. เด็กหญิงอนัญญา    เต็มเปี่ยม
15. เด็กหญิงวริศรา    เผาะสูงเนิน
1. นางสาวชลธิชา    พัฒนจุรีพันธ์
2. นางสาวศิริขวัญ    ศิริกิจ
3. นางสาวอารีรัตน์    เดชสูงเนิน
4. นางสาวแพรวพัชร    ภิญโญ
12 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงสุนิสา    อนุตรี
2. เด็กหญิงจีรนันท์    ณะรงค์ศักดิ์
3. เด็กหญิงปนัดดา    กั้นเกษ
4. เด็กชายพีรภัทร    ลอยสนั่น
5. เด็กหญิงวราภรณ์    ณ เรียนไธสง
6. เด็กหญิงอารีรัตน์    อธิกะ
7. เด็กหญิงพัชดาภรณ์    ศิริพรมมา
8. เด็กหญิงศิรประภา    จันนวล
9. เด็กหญิงคัทลียา    เป้งทอง
10. เด็กชายก้องภพ    หิรัญหลวง
11. เด็กหญิงอรอนงค์    ทวีโชติ
12. เด็กหญิงปวีณา    โพธิ์พันธุ์
13. เด็กหญิงศสิธร    ประสงค์
14. เด็กหญิงจุฑามาศ    อุส่าห์ดี
15. เด็กหญิงปิยธิดา    ชนะหาญ
1. นางสำรวย    คนกลาง
2. นางสิริกาญจน์    ศรีมหาพรม
3. นางหทัยกาญจน์    คำนึงผล
4. นางเพ็ญศรี    เจริญพันธุวงศ์
13 13 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงธันยธรณ์    สุพรรณ์
2. เด็กหญิงธนชาภา    ทองเลิศธนกุล
3. เด็กหญิงนันทิชา    วงศ์พินิจ
4. เด็กหญิงสุภัสสรา    ธรรมสา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    ุบุญร่วม
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จันทกิจ
7. เด็กหญิงอธิกา    ไพรบึง
8. เด็กหญิงคุนันญา    เกษการ
9. เด็กหญิงอรวรรณ    พันมะลี
10. เด็กหญิงสดใส    พันธ์แก่น
11. เด็กหญิงณิชากานต์    กลำเงิน
12. เด็กหญิงณิฌา    บังเอิญ
13. เด็กหญิงวิชญาภรณ์    เสาวัง
14. เด็กหญิงกาญจนา    บาททอง
15. เด็กหญิงอัจฉรา    โพธิ์ทอง
1. นายทองลา    บังเอิญ
2. นางสาวธีราภรณ์    ศรีมะณี
3. นางพรปวีณ์    ศิรวงศ์สกุล
4. นายสุวิน    บุญเยี่ยม
14 14 โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    กรมรินทร์
2. เด็กหญิงดรุณี    ทาศรี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สุตนนท์
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    พรรณลา
5. เด็กหญิงมณีรัตน์    ศิริราช
6. เด็กหญิงชลกานต์    ศิริราช
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    หมึกสี
8. เด็กชายกิตติ    อนุไพร
9. เด็กชายศิริโรจน์    ไชยบันดิษฐ์
10. เด็กชายธีรภัทร    ผลทับทิม
11. เด็กชายอนุวัฒน์    คำปัญญา
12. เด็กชายพงศธร    โคตรเวียง
13. เด็กชายภูเบศร์    โคตรเวียง
14. เด็กชายสุรชัย    ไตรณรงค์
15. เด็กชายวิทวัช    กาละดี
1. นางกทลี    วงค์ศรีรัตน์
2. นายประเสริฐ    กาแดง
3. นายพรทวี    จงลีพันธ์
4. นางเกษร    อัครบาล
15 15 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิตา    พันอะนันต์
2. เด็กหญิงสุจิรา    โคตรประทุม
3. เด็กหญิงอภัทร์ศรา    พรมนัส
4. เด็กหญิงนิภาภรณ์    แสนสด
5. เด็กหญิงนุชดา    ปักเขมะยา
6. เด็กหญิงปนัดดา    หีบแก้ว
7. เด็กหญิงอนัญญา    ไพรสนธ์
8. เด็กหญิงจิราภรณ์    อินทร์ศร
9. เด็กหญิงปิยดา    เนื่องเม็ก
10. เด็กหญิงฉัตรแก้ว    ใฝ่ชำนาญ
11. เด็กหญิงนงนภัส    ลัดลงเมือง
12. เด็กหญิงธัญพิมล    อุปนันท์
13. เด็กหญิงวรัญญา    สารสวัสดิ์
14. เด็กหญิงรัตน์ติญา    พลบำรุง
15. เด็กหญิงวิลาสินี    สะสม
1. นางฉวีวรรณ    พันทะชุม
2. นายสุวัฒน์    บุญสิงห์ศร
3. นางเอมอร    บุญสิงห์ศร
4. นางโสภิดา    เนื่องเม็ก
16 16 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงช่อเอื้อง    สงเคราะห์
2. เด็กหญิงอัจฉรา    วรกากุล
3. เด็กหญิงทัปอับสร    บุตรแสน
4. เด็กหญิงศิโรรัตน์    คุณดิลกบริรักษ์
5. เด็กหญิงมาลิษา    อุลเว
6. เด็กหญิงณมาดา    สาริสุทธิ์
7. เด็กหญิงปัญญาพร    อุลเว
8. เด็กหญิงกัณญามาศ    วงวิราช
9. เด็กหญิงศิริกัญญา    สีสมโภชน์
10. เด็กหญิงอรกัญญา    แสนทิพย์
11. เด็กหญิงชลิดา    ธรรมรส
12. เด็กหญิงอริสา    จันทะดี
13. เด็กหญิงทัศนีย์    ยุทธรรม
14. เด็กหญิงกัญญาพัชร    พลที
15. เด็กหญิงเกษศิริ    ภิริยากุล
1. นางสาววรรณา    บุญแจ่ม
2. นางสาวศิริลักษณ์    สว่างวงศ์
3. นายอนิรุท    ศรีสมบูรณ์
4. นายอภิชาติ    ดีมาก
17 17 โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ช่วยศรี
2. เด็กหญิงพรทิพย์    กลางบุญมา
3. เด็กหญิงสายน้ำ    บางขุนทด
4. เด็กหญิงสารธาร    บางขุนทด
5. เด็กหญิงบุษราคัม    อำพรัตน์
6. เด็กหญิงบุษราคัม    พรทุม
7. เด็กหญิงพัชรี    ฆ้องคำ
8. เด็กหญิงจริยาวดี    วันทองสุข
9. เด็กหญิงสวิตตา    สุหา
10. เด็กหญิงธิดารัตน์    โคตรชมภู
11. เด็กหญิงละอองทิพย์    เหมือนวงษ์
12. เด็กหญิงณัฐมน    โชตินอก
13. เด็กหญิงพิกุลแก้ว    ราชบัวศรี
14. เด็กหญิงณัฐวิภา    แสงหัวช้าง
15. เด็กหญิงวัชราพร    ศรีสมภาร
1. นางชาลินี    ปราบสิมา
2. นายสมพงษ์    ไกรยะราช
3. นางสาวสุภาภรณ์    โภคานิตย์
4. นางโสภาพร    แก้วฝ่าย
18 18 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    จาริอุทิศ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    โพธิกุล
3. เด็กหญิงวิชญาดา    พันจำนงค์
4. เด็กหญิงศุภิสรา    วงละคร
5. เด็กหญิงพรนิภา    งามศรี
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปรือทอง
7. เด็กหญิงพลอยชมพู    กันทะวงค์
8. เด็กชายนำชัย    สุพล
9. เด็กชายนพรัตน์    ค่าแพง
10. เด็กชายนำโชค    สุพล
11. เด็กหญิงสุมิตรา    มังสีดา
12. เด็กชายณภัทร    ยานุ
13. เด็กหญิงวิลาวัลย์    แสงทอง
14. เด็กหญิงศิริโชค    จาริอุทิศ
15. เด็กหญิงปนัดดา    มังสีดา
1. นางดวงเดือน    นาคทรัพย์
2. นางปิยวรรณ    จันทร์พวง
3. นางสกาวรัตน์    มณีรัตน์โรจน์
4. นางโชติกา    ท้าวอนนท์
19 19 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงกุลธิดา    หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์    แก้วประชา
3. เด็กหญิงยุพา    คงมาก
4. เด็กหญิงกุสุมา    ยอดคำ
5. เด็กหญิงบัวตอง    นนท์ศิริ
6. เด็กหญิงรัตติยากร    รัญคำภา
7. เด็กหญิงพีรดา    บุญวัง
8. เด็กหญิงวิภารัตน์    เทียงมา
9. เด็กหญิงรัตนาพร    บุญมี
10. เด็กหญิงณัฐริกา    พานิช
11. เด็กหญิงณัฐติยา    อ่างศิลา
12. เด็กหญิงชมพูนุช    เค้าทอง
13. เด็กหญิงนลินี    คำเลิศ
14. เด็กหญิงมะลิวรรณ    สุดยอด
15. เด็กหญิงสุดารัตน์    วงษ์ชาลี
1. นางจารุณี    ใจบุญ
2. นางนุชจรี    พุดพันธ์
3. นางสิรินยา    ทองทับ
4. นายอนุศาสตร์    คูณทอง
20 20 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ป้องเพชร
2. เด็กหญิงกุลภัสสร์    ภูมาลา
3. เด็กหญิงธนิดาพร    ศรีฐาน
4. เด็กหญิงอนัญลักษณ์    แซ่เท็น
5. เด็กหญิงปิยะดา    บับภาร
6. เด็กหญิงพัชรีญา    กุลที
7. เด็กหญิงเบญจพร    พันธ์มุก
8. เด็กหญิงอรพรรณ    คำแก้ว
9. เด็กชายฤทธิพงศ์    ว่องไว
10. เด็กชายลัดธพล    โทนแก้ว
11. เด็กชายธนกร    บุญเนตร
12. เด็กหญิงฐิติกานต์    นาดี
13. เด็กหญิงธนาวดี    เชื้อไย
14. เด็กหญิงธิดารัตน์    อันทะไชย
15. เด็กหญิงรุจิรดา    ตาลเอี่ยม
1. นางทัศวรินทร์    ตันสมรส
2. นางประเทียน    จันทิม
3. นางพัชรี    สุวรรณไตรย์
4. นางอารอน    ผลสว่าง
21 21 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    รักกระโทก
2. เด็กหญิงชนันท์ธร    แดงใหญ่
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    ตั้งจุฑารัตน์
4. เด็กหญิงภวพร    สุขมากสิน
5. เด็กหญิงฐษนวรรณ    โพธิ์ปานพะเนา
6. เด็กหญิงศรัณยา    สุนทรรัตน์
7. เด็กหญิงพิมพ์พจี    เกษเล็ง
8. เด็กหญิงธัญสิริ    ธีระวัฒนา
9. เด็กหญิงชนัญญา    ครึกกระโทก
10. เด็กหญิงปริยานุช    ต่วนกระโทก
11. เด็กหญิงชินันพร    บุญกระโทก
12. เด็กหญิงอลิสา    รอสูงเนิน
13. เด็กหญิงศิริมน    ทับทิมสว่างรัตน์
14. เด็กชายชาญชนะ    แก้วดอน
15. เด็กหญิงปัญจรัตน์    พบกระโทก
1. นายฐิรติพลชนะ    อุดมชัยพันธ์
2. นางนิภา    อ้วนโพธิ์กลาง
3. นางรังสิมา    บั้งจันอัด
4. นางลักขณา    พิมสาร
22 22 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    อนุพูน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สายเครือบุญ
3. เด็กหญิงกนกพร    ปลุกใจ
4. เด็กหญิงปนัดดา    แก้วกัณหา
5. เด็กหญิงอนัญพร    วูประโคน
6. เด็กหญิงนริศรา    คำยอด
7. เด็กหญิงนรินทร    คำอุเทน
8. เด็กหญิงธนัญญา    โสกศรี
9. เด็กชายวีระศักดิ์    ยังวารี
10. เด็กหญิงสุธาสินี    เกสรนวล
11. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ชัยสาน
12. เด็กหญิงปริศนา    โภคาแสง
13. เด็กหญิงฐิตารีย์    โฉดเฉิด
14. เด็กหญิงมนันชนก    จรรยาวัฒน์ธนะ
15. เด็กหญิงศศิวิมล    อาสาภักดิ์
1. นางนารี    ศรสุด
2. นางพัชรนันท์    ฮาเมดิงเงอร์
3. นางสาววิไลลักษณ์    สีประโคน
4. นายอลงกรณ์    คำยอด
23 23 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    เมืองนิล
2. เด็กหญิงรินรดา    เวชพันธ์
3. เด็กหญิงวันวิสา    พิรักษา
4. เด็กหญิงนฤมล    จงรวมกลาง
5. เด็กหญิงพรนภัส    ขอนบกลาง
6. เด็กหญิงชนิกรานต์    วงศ์อินตา
7. เด็กหญิงวิลาสินี    บุญชื่น
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ธรรมลี
9. เด็กหญิงปิ่นมุข    ขอหมั่นกลาง
10. เด็กหญิงนริสา    ขอสินกลาง
11. เด็กหญิงรมิดา    อัครพรชัย
12. เด็กหญิงวิภากร    โพธิ์ขาว
13. เด็กหญิงพิชชาญา    ขอนบกลาง
14. เด็กหญิงเบญจพร    นิ่มกลาง
15. เด็กหญิงปิยธิดา    คงบรรทัด
1. นางกนกกานต์    ดวงสุนทร
2. นางพัชรินทร์    สีทอง
3. นายวรนาถ    นาสิงห์
4. นางสาววิเชียร    บุญกลาง
24 24 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    แทนคำ
2. เด็กหญิงประภัสสร    วันกิจ
3. เด็กหญิงพัชรี    อุประพงษ์
4. เด็กหญิงญาณิศา    โทชาติ
5. เด็กหญิงภัทรวดี    สระบุรี
6. เด็กหญิงธันยพร    ชิดชม
7. เด็กหญิงณัฐณิชา    แก้วธรรม
8. เด็กหญิงอมรรัตน์    ศรีแก่
9. เด็กหญิงจารุวรรณ    ยงคง
10. เด็กหญิงวิภารัตน์    ใช้ชาญวงษ์
11. เด็กหญิงกีรติกา    หนองเทา
12. เด็กหญิงวรรณีนุช    เสียงเลิศ
13. เด็กหญิงภัทราพร    จันทร์เพ็ญ
14. เด็กหญิงวรัมพร    ชูกลิ่น
15. เด็กหญิงพัณณิตา    สีไสย
1. นาย ฉัตรชาย    รินวงษ์
2. นางสาว สุภาวดี    บุญลี
3. นายอรรถสิทธิ์    รักโสภา
4. นางโยทะกา    รักโสภา
25 25 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสายธาร    พลวิเศษ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    ผลาปี
3. เด็กหญิงดวงกมล    บุญเอก
4. เด็กหญิงฐิตินันท์    ปินะถา
5. เด็กหญิงสุฐิตา    พลไชยขา
6. เด็กชายนันทวัฒน์    สวัสดี
7. เด็กหญิงสโรชา    คำสีทา
8. เด็กหญิงอชิรญาณ์    อันทานัง
9. เด็กชายชวัลรัตน์    ทับทิมหิน
10. เด็กหญิงธนพร    รัตนวงษา
11. เด็กชายนัชชา    พวงผกา
12. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ลีปอพาน
13. เด็กหญิงภัทราพร    ทัพวิเศษ
14. เด็กหญิงวันวิสาข์    ศิริวงศา
15. เด็กหญิงปวีณา    ดุงชัยภูมิ
1. นางสาวณัฐสุดา    อันปัญญา
2. นางธัญพิชชา    ทิพสีลาด
3. นางสาววรรณรัตน์    แก้วเกษเกลี้ยง
4. นางอัญชรินทร์    ลีปอพาน
26 26 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงนิธิวดี    จงเรืองศรี
2. เด็กหญิงอริษา    ศรีจรัญ
3. เด็กหญิงปริญญา    ถิตย์วิลาศ
4. เด็กหญิงพรสวรรค์    เฉิดรัศมี
5. เด็กหญิงปพิชญา    ดวงกระโทก
6. เด็กหญิงปานตะวัน    จันทร์ซ้าย
7. เด็กหญิงนันทิกานต์    ภารถวิล
8. เด็กหญิงสุจิรา    คินขุนทด
9. เด็กชายภูชิต    ระวิสิทธิ์
10. เด็กหญิงทัศนีย์    คงสมมาตย์
11. เด็กชายอัครเดช    นาคูณ
12. เด็กหญิงจัญญาพร    นาถาดทอง
13. เด็กหญิงณัฐพร    ไชยทองศรี
14. เด็กหญิงอพัชชา    พุฒรา
15. เด็กชายณัฐวุฒิ    อาฉกรรจ์
1. นางนิตกัญญา    พิมพะนิตย์
2. นางสาวปนัดดา    คนซื่อ
3. นายศรราม    จำเริญพัฒน์
4. นางหทัยกานต์    ศรีทา
27 27 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปรีดายาภรณ์    บุญประชม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จันทร์เสนา
3. เด็กหญิงอรปรียา    จิระพร
4. เด็กหญิงกณิกา    พรมนิล
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    เพ็งน้ำคำ
6. เด็กหญิงพิมวิศา    นันทะโย
7. เด็กหญิงสุภาวดี    แสงเดือน
8. เด็กหญิงนริศร    อุทกพรรค
9. เด็กหญิงยุพารัตน์    ทองพิทักษ์
10. เด็กหญิงปุญยนุช    มงคลคำซาว
11. เด็กหญิงชวัลรัตน์    แอบสุข
12. เด็กหญิงจีรณา    เสือคำจันทร์
13. เด็กหญิงอรทัย    จันทร์หอม
14. เด็กหญิงปรีณ์สุดา    สาหล้า
15. เด็กชายวาปี    ทองภู
1. นางกมลวรรณ    พุทธพรหม
2. นางญาณิศา    สรวงศิริ
3. นางสาวดวงสมร    ลมอ่อน
4. นายธีระวัฒน์    อุดมวรรณ
28 28 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงกันตยศ    คำสียา
2. เด็กหญิงลักษิกา    ตังสกุล
3. เด็กหญิงกมลพร    ยืนสุข
4. เด็กหญิงพนมพร    หมวกศรี
5. เด็กหญิงกมลลักษณ์    กาฬภักดี
6. เด็กหญิงฌาฐิตา    พิมพ์คงคา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์    นาครินทร์
8. เด็กหญิงนิชชิตา    จันทะเสน
9. เด็กหญิงธารทอง    สุขหุ้ม
10. เด็กหญิงกัญญาวีร์    พงศ์พีระ
11. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โยธี
12. เด็กหญิงปราณี    พิมาน
13. เด็กหญิงกุลนาถ    ผ่านพินิจ
14. เด็กหญิงปาริชาติ    บุญศิริษานนท์
15. เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์    ศิริพรมงคล
1. นางประคอง    บุษบงก์
2. นางสาวมณีวรรณ    พุทธิวงศ์
3. นางสาวสุภาพร    สุริพันธ์
4. นายเกียรติชูพงษ์    เถาว์บุญ
29 29 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงวรัชญา    ธูปขุนทด
2. เด็กหญิงชนานันท์    โสจันทึก
3. เด็กหญิงนัฐนิชดา    อันทราศรี
4. เด็กหญิงพรนัชชา    หร่ายขุนทด
5. เด็กหญิงศศิพิมพ์    ขุนตาล
6. เด็กหญิงอโณทัย    ภูมิโคกรักษ์
7. เด็กหญิงอรอนงค์    ผักกระโทก
8. เด็กหญิงประนอม    นันขุนทด
9. เด็กหญิงปนัดดา    โภชนา
10. เด็กหญิงนภัสกร    เสียนขุนทด
11. เด็กหญิงจิราพัชร    หร่ายขุนทด
12. เด็กหญิงสุวรรณอัมพร    หร่ายขุนทด
13. เด็กหญิงมาริษา    หร่ายขุนทด
14. เด็กหญิงกนกอร    กกขุนทด
15. เด็กหญิงกศิกานต์    ชำนิจ
1. นางขวัญเรือน    โสภาคย์
2. นางมนัสนันท์    โสภาคย์สิริ
3. นางสาวสินีนาฎ    อริยานุวัฒน์
4. นางอุ่นเรือน    ลิ้มสุวรรณ
30 30 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงวรินยุพา    วงษา
2. เด็กหญิงธีมาพร    ปิยะสุวรรณวานิช
3. เด็กหญิงยุพารัตน์    พรมดง
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สะพู
5. เด็กหญิงอริสา    นามสนธ์
6. เด็กหญิงชุติมา    วิชัยเนาว์
7. เด็กหญิงวรัญญา    เกยสันเทียะ
8. เด็กหญิงอภิญญา    ทิทา
9. เด็กหญิงภัทรธิดา    ศรีอุดร
10. เด็กหญิงทอฝัน    พืชผักหวาน
11. เด็กหญิงพรนภา    พืชผักหวาน
12. เด็กหญิงพรชิตา    พิมพาสร้อย
13. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    วงษา
14. เด็กหญิงสุพัตรา    พุทธรัตน์
15. เด็กหญิงตะวันฉาย    วันสี
1. นางสุพรรณา    วิลัยสัย
2. นางสุภาพ    สอนบาล
3. นายสุรศักดิ์    ปัญญาคำ
4. นายอาทิตย์    พิมมี
31 31 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายทัฐดานัย    ไพพา
2. เด็กชายสรยุทธ์    สกุลศรี
3. เด็กชายสุธิพงศ์    วิชัยคำมาตย์
4. เด็กชายเสริมมงคล    เสนาเจริญ
5. เด็กชายสันติภาพ    สายเสมา
6. เด็กชายอลงกรณ์    คำซาว
7. เด็กชายวรากรณ์    ยศพันธ์
8. เด็กชายธนพล    หมื่นป่า
9. เด็กหญิงตุลยา    อ่างศิลา
10. เด็กหญิงปริญดา    โคตะนิวงษ์
11. เด็กหญิงสุจิตรา    สายเสมา
12. เด็กหญิงธนาพร    หาญพล
13. เด็กหญิงภัคธีมา    ดวงสำราญ
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา    โชคดี
15. เด็กหญิงภัทรศร    จันทหาร
1. นายทรงกลด    คำซาว
2. นายวรพจน์    หล่องบุศรี
32 32 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์    การมาสม
2. เด็กหญิงจันจิรา    ผินนอก
3. เด็กหญิงจิรภิญญา    ปานอีเม้ง
4. เด็กหญิงไพรินทร์    ยงไธสง
5. เด็กหญิงชลธร    กลางสุพรรณ์
6. เด็กหญิงศศิมาภรณ์    คิดเห็น
7. เด็กหญิงวรัทยา    หงษ์คำมี
8. เด็กหญิงจันทิมา    เผือนอก
9. เด็กหญิงอนิญญา    เทพรักษา
10. เด็กหญิงวรรณิกา    จอดนอก
11. เด็กหญิงสิริยากร    เขียวนอก
12. เด็กหญิงณัฐชยา    คงฟ้ก
13. เด็กหญิงปวีณา    คึมสูง
14. เด็กหญิงภัทธิชา    หมอช้าง
15. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    รัตนราศรี
1. นางสาวจินดา    สิทธิพงศ์
2. นายรุ่งโรจน์    แขวงนอก
3. นายสายชล    แก่นบัว
4. นายสำเร็จ    ไชยเชษฐ์
33 33 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    โกทา
2. เด็กหญิงกนกอร    ศรีภูธร
3. เด็กหญิงมุกดา    บุญประจันทร์
4. เด็กหญิงนวพร    นิรพจน์
5. เด็กหญิงกฤษมา    กาญจนวิศิษฎ์กุล
6. เด็กหญิงสพรรณี    คงรังสรรค์
7. เด็กหญิงวรรณพร    ศรีเจริญ
8. เด็กหญิงวิภาวินี    สิทธิบุญ
9. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    เนียมทา
10. เด็กหญิงโชติกา    ลิตรวิจิตร
11. เด็กหญิงกมลรัตน์    ภามาตร
12. เด็กหญิงภาวดี    หินชัด
13. เด็กหญิงอมลดา    ศรีรุ่งเรือง
14. เด็กหญิงสตรีรัตน์    บุญทม
15. เด็กหญิงวราภรณ์    สุวรรณแสง
1. นางสาวชนบดี    ดวงจำปา
2. นางนันท์นภัส    บำรุงภักดี
3. นายปณวัตร    สีหอม
4. นางสาวปทุมพร    อึ่งปา
34 34 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์    ศรีราวี
2. เด็กหญิงศศิรา    สุดเส้นผม
3. เด็กหญิงวิมพ์วิภา    คูณกลาง
4. เด็กหญิงพิมพิศา    เหมือนคนึง
5. เด็กหญิงพิณลดา    ทางดี
6. เด็กหญิงณัชชา    คงวารินทร์
7. เด็กหญิงญาณศา    ใจทหาร
8. เด็กหญิงชัชฎานันท์    วรรณูปถัมภ์
9. เด็กหญิงเกศกนก    เดชาวุธ
10. เด็กหญิงฐิตาพร    เสริมผล
11. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ยอดประทุม
12. เด็กหญิงสาวิตรี    ยิ่งเชิดนาม
13. เด็กหญิงชื่นนภา    ยอดอินทร์
14. เด็กหญิงสมฤทัย    ปางชาติ
15. เด็กหญิงสุภารัตน์    พันนาศรี
1. นางพรพิมล    ชมหอม
2. นายพีร์ธนะ    บุญจิราพิพัฒน์
3. นายวิทยา    ฉิมงาม
4. นางสุรินทร์พร    พรโสฬวี
35 35 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    มานัต
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ขันเงิน
3. เด็กหญิงสุธาสินี    อภิวัฒนอลงกรณ์
4. เด็กหญิงศรินทิพย์    สรรพทรัพย์
5. เด็กหญิงอรวรรณ    แสงนารี
6. เด็กหญิงวิลาสินี    กรรมจันทร์
7. เด็กหญิงอุราวรรณ    ขันเงิน
8. เด็กหญิงณัฐนันท์    ปะวะภูชะกัง
9. เด็กหญิงสุรีพร    แก้วมิ่ง
10. เด็กหญิงฐิฏิญา    สาระทัย
11. เด็กหญิงสริทร    สาระคร
12. เด็กหญิงอัญชลีรัตน์    สร้อยพรม
13. เด็กหญิงสุชาวดี    ประทีปอรุโณทัย
14. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    กันภัย
15. เด็กหญิงชุติมา    โพนขุนทด
1. นางพิมพ์ชยาณัฐ    ศรีชัย
2. นางสาววชิรญา    สุนทรารักษ์
3. นายสวัสดิ์    เอมสมบูรณ์
4. นายไกรษร    เพริศแก้ว
36 36 โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายหวาน    ชุ่มผึ้ง
2. เด็กชายอนันต์ยศ    ทศรักษา
3. เด็กชายปรีดา    เพ็งอาสา
4. เด็กหญิงธัญสินี    แวงดา
5. เด็กหญิงพิริยากร    วงศ์พุทธา
6. เด็กหญิงกนกพร    ใยคง
7. เด็กหญิงบุษยารัตน์    รักมิตร์
8. เด็กชายธนชาติ    บุญรักษ์
9. เด็กหญิงอมลรดา    แซ่เลา
10. เด็กชายกีรติ    อ่อนตา
11. เด็กชายศักดิ์ดา    มลาสินธ์
12. เด็กหญิงรัชนีกร    นามพะทาย
13. เด็กหญิงจันทร์จิรา    บุญญาพิทักษ์
14. เด็กชายธเนศ    ธาดา
15. เด็กชายชาติชาย    ศักดิ์เสกสรรค์
1. นายกรภัฏ    ทุมวรรณ
2. นางสาวธาตรี    ริยะบุตร
3. นางอาภาพร    สาพุฒ
4. นายเจษฎา    ไพใหม่
37 37 โรงเรียนบ้านโคก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    เกษกุล
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    บุญส่ง
3. เด็กหญิงอัญฐิชา    อินทร์แก้ว
4. เด็กหญิงนันทรัตน์    สุฤทธิ์
5. เด็กหญิงภาวรินทร์    เพ็ญแจ่ม
6. เด็กหญิงปาลิตา    อุทัย
7. เด็กหญิงปารวี    เพ็งแจ่ม
8. เด็กหญิงอรปรียา    อุทัย
9. เด็กหญิงจิรภิญญา    เนาว์ขุนทด
10. เด็กหญิงณัฐธิดา    เพ็งแจ่ม
11. เด็กหญิงนริศรา    เพ็งแจ่ม
12. เด็กหญิงสริตา    เพ็งแจ่ม
13. เด็กหญิงวิยะฎา    เพ็งแจ่ม
14. เด็กหญิงธนัชชา    จันทำ
15. เด็กหญิงรุ่งนภา    จันทำ
1. นางพิกุล    คำแสน
2. นางสาวศศิธร    สิงห์แก้ว
3. นายสุทธิ    วันดี
4. นายสุรศักดิ์    คำแสน
38 38 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงประภัสสร    ทองออน
2. เด็กหญิงกชกร    แสงสว่าง
3. เด็กหญิงฐิติมา    อินทร์จำปา
4. เด็กหญิงศิริมล    ภูริพันธ์
5. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    โสภาค
6. เด็กหญิงกันติยา    ยี่สุ่น
7. เด็กหญิงกนกมาส    สำรองพันธ์
8. เด็กหญิงพลช    เบ้าไธสง
9. เด็กหญิงธิดารัตน์    ศรีนอ
10. เด็กหญิงพิมชนก    ชูชีพ
11. เด็กหญิงศรุตา    สิงหะ
12. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์    มังสี
13. เด็กหญิงกิริยา    ยี่สุ่น
14. เด็กหญิงชลดา    ศรีเจริญ
15. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไชยมาตย์
1. นางรานี    ชื่นตา
2. นายวีระศักดิ์    ศรีสมุทร
3. นางเจียมรักษ์    ทาทอง
4. นางเปรมฤดี    พลเชียงขวาง
39 39 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงฐิตาพร    พรมโพธิน
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ฉวีรัตน์
3. เด็กหญิงสุดาภัทร    โป๊ะพนม
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ต้นสิงห์
5. เด็กหญิงทอฝัน    ธรรมรักษ์
6. เด็กหญิงรุ่งณภาพร    นันทเวช
7. เด็กหญิงสุณิสา    โพธิ์ชัย
8. เด็กหญิงสุวนันท์    นันทะรักษ์
9. เด็กหญิงอนัทยา    ภูริรักษ์พิติกร
10. เด็กหญิงสิริยากร    สิงหนัน
11. เด็กหญิงปริศณา    ยั่งยืน
12. เด็กหญิงพิมพิกา    อินทร์ตา
13. เด็กหญิงอนุชสรา    สุขแดง
14. เด็กชายวัชรพงษ์    วงศ์พุฒ
15. เด็กหญิงสุภัสสร    พิเคราะห์
1. นางสาวธนภัทร์    ไชยรักษ์
2. นางสาวมณธยา    อาษาสุข
3. นางสาวสกาวเดือน    บัวศรียอด
4. นายสมบัติ    บุญยงค์
40 40 โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพรพิชา    คำภาษี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    วาจาสัตย์
3. เด็กหญิงวันทญา    กะโนนสี
4. เด็กหญิงณัฐพร    คำฆ้อง
5. เด็กหญิงนารีรัตน์    ชัยนาม
6. เด็กหญิงพิชญาภา    แก่นประชา
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เทาศิริ
8. เด็กหญิงสุกัญญา    นาตา
9. เด็กหญิงนันทิดา    ธรรมเจริญ
10. เด็กหญิงรินดา    เชิญชม
11. เด็กหญิงวิภาดา    สัมฤทธ์ิ์
12. เด็กหญิงอรุณรัตน์    ขันตี
13. เด็กหญิงสายสมร    พรมโสภา
14. เด็กหญิงพัชราภรณ์    กงซุย
15. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สำหรับสุข
1. นายนิวัฒน์พันธุ์    เบญจจินดา
2. นางสมนึก    กินรี
3. นางสาวสุชาดา    แก้วเขียว
4. นางสาวเพ็ญนภา    งามหนัก
41 41 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    อ่อนสาคร
2. เด็กหญิงชบา    พลดอน
3. เด็กหญิงจิรภิญญา    นิยมลักษณ์
4. เด็กชายพิชาญ    ทองดอนดู่
5. เด็กหญิงศุจินทรา    กิ่งก้อน
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์    คุณพรม
7. เด็กหญิงนิภาพร    ถาแพนทอน
8. เด็กชายภูธิป    สุทธิเสน
9. เด็กหญิงชลธิชา    พิมพ์พาเรือ
10. เด็กชายจิรภัทร    คำอ่อนสา
11. เด็กชายเจษฎากร    ยอดคำมี
12. เด็กชายกฤตภาส    อ่อนชาผิว
13. เด็กหญิงหทัยชนก    โรมศรี
14. เด็กหญิงลลิตรา    เผ่าเสนา
15. เด็กหญิงธันยพร    สิริวรรณ
1. นางสาวจุฑาทิพย์    ทองดอนดู่
2. นางสาวณัฐธิญาภรณ์    เพชรอินทร์
3. นางสาวพรพรรณ    ศรีราตรี
4. นางสาวโสภิตา    โพนแดง
42 42 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายกานต์นภัส    เพ็งพงษ์
2. เด็กหญิงสุภัควัน    จันทิมาตย์
3. เด็กหญิงมุทิตา    ผิวอ้วน
4. เด็กหญิงหทัยชนก    ธาตะนะ
5. เด็กหญิงฉัตรฤทัย    พันธ์โพธิ์
6. เด็กหญิงณัฐริกา    สาริวงษา
7. เด็กหญิงสุวิษา    ศิริพงษ์
8. เด็กหญิงวราภรณ์    หงษ์มณี
9. เด็กหญิงพิชญานิน    จารุการ
10. เด็กหญิงอัฐชรา    วงษ์คำตา
11. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    พลมณี
12. เด็กหญิงภัทรธิดา    สาจันทร์
13. เด็กหญิงอริสา    เกษเจริญคุณ
14. เด็กหญิงนภัพสนันท์    แสนทอง
15. เด็กหญิงอาทิตติญา    ตาลอินทร์
1. นายจุลพงษ์    ทองใบ
2. นายณดล    วงค์หมั้น
3. นายนพรัตน์    แก้วอุ่นเรือน
4. นายสุรศักดิ์    นันทะบุตร
43 43 โรงเรียนบ้านซำยาง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงศศิธร    ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงกมลชนก    เจริญศักดิ์
3. เด็กชายพัตรพิมล    นวลศรี
4. เด็กหญิงเขมิกา    สีทาดี
5. เด็กหญิงศิริธารทิพย์    ศรีหาวัด
6. เด็กหญิงพลพลูพร    แผ้วจริยาวิทยา
7. เด็กหญิงดุษฎี    พิมพ์แหวน
8. เด็กหญิงชลธิชา    พันมิตร
9. เด็กหญิงพัชราพา    มีประจำ
10. เด็กหญิงพิกุล    อัตราพร
11. เด็กหญิงยโสฐริยา    เดชชัยภูมิ
12. เด็กหญิงกรวิภา    เขียวอาสา
13. เด็กหญิงศศิภา    เขียวอาสา
14. เด็กหญิงขวัญฤทัย    พักโสภา
15. เด็กหญิงสวรรค์    พรมดี
1. นางจารุมาศ    เสนานุช
2. นางจารุวรรณ    ธฤตธนนันท์
3. นางสาววันเพ็ญ    แสนธรรมมา
4. นางสาวสาคร    วังมุก
44 44 โรงเรียนห้วยน้ำเที่ยง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงกุลนันท์    คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงอัญชลี    ธงฉิมพลี
3. เด็กหญิงการะตรี    จันทะคัด
4. เด็กหญิงอนุสรา    เถาลุน
5. เด็กหญิงขวัญชนก    พ่อศรียา
6. เด็กหญิงอุษา    บุญเรืองนาม
7. เด็กหญิงปฤษณา    วงคะสุ่ม
8. เด็กหญิงปรียา    บุญเรืองนาม
9. เด็กหญิงประภัสสร    แสงสุวรรณ์
10. เด็กหญิงณัฐติยา    ราชปึ
11. เด็กหญิงวัชราพร    ก้อมมะณี
12. เด็กหญิงดลกมล    พ่อคบหมั่น
13. เด็กหญิงภิญญดา    คันศร
14. เด็กหญิงภาวิณี    ไชยเพ็ชร
15. เด็กหญิงรัตติกาล    สิงห์สุโต
1. นายคมสันต์    แก้วศรีรัง
2. นายนิสิต    นวลตา
3. นางสุมาลี    สุดาชาติ
4. นางสาวอภิญญา    อินแสนเมือง
45 45 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรา    วงชาลี
2. เด็กหญิงกนกพร    ดีสีนุ
3. เด็กหญิงกุลจิรา    อาจหาญ
4. เด็กหญิงรินรดา    ลิ้มสุขเจริญกุล
5. เด็กหญิงจิดาภา    ไชยกุมาร
6. เด็กหญิงวิรมล    แดนตะโคตร
7. เด็กหญิงวรัญญา    โฆษา
8. เด็กหญิงภานุมาส    หงส์ศรี
9. เด็กหญิงทิพานันท์    สิทธิชาคำ
10. เด็กหญิงปนัดดา    สิงสุธรรม
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ภูถูกแสง
12. เด็กหญิงพรนภา    ศรีใส
13. เด็กหญิงพิยะดา    พลตั้ง
14. เด็กหญิงธวัลฤทัย    ช่วยหาญ
15. เด็กหญิงคัชรินทร์    ไชยกุมาร
1. นายกิตติพงษ์    คุณสุทธิ์
2. นางจันทร์เพ็ญ    ภูนิคม
3. นางสุพรม    วิชาชัย
4. นางเสาวนีย์    ภูครองพลอย
46 46 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวิมล    สุพีคำ
2. เด็กหญิงวรรณภา    ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงยมลพร    คำเพชรดี
4. เด็กชายอภิวัฒน์    แก่นท้าว
5. เด็กหญิงธัญญาพร    อ่อนศรี
6. เด็กหญิงกานต์ธีรา    หูชัยภูมิ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์    เต็มทับ
8. เด็กหญิงธารารัตน์    ทองอะนันต์
9. เด็กหญิงวรนุช    ศิริสุวรรณ์
10. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ประชานันท์
11. เด็กหญิงปลายตะวัน    บุราณสาร
12. เด็กหญิงนภัสสร    บุญงาม
13. เด็กชายณัฐภูมิ    ทองมูล
14. เด็กหญิงเกตน์นิภา    หอมใส
15. เด็กหญิงเสาวภา    ขจร
1. นายพรชัย    บุราณสาร
2. นางสาวรัญดร    ทองเดช
3. นายลักขณา    ศรีจำพลัง
4. นางวิเชียร    รักษ์กระโทก
47 47 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงปิยธิดา    สุดโลก
2. เด็กหญิงสุภัสสร    วิไล
3. เด็กชายธีระพล    แสนหาญ
4. เด็กหญิงปนัดดา    สวยขุนทด
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บงแก้ว
6. เด็กหญิงนฤมล    บงแก้ว
7. เด็กหญิงพรชิตา    ยอดมา
8. เด็กหญิงนฤมล    เหง่าศรี
9. เด็กหญิงวรรณนิสา    นาเลิง
10. เด็กหญิงฐิติรัชต์    บัวนาค
11. เด็กหญิงเมวิกา    ไชยะลา
12. เด็กหญิงมณิรัตน์    สุขเสน
13. เด็กหญิงลักษิมา    เทียบพรม
14. เด็กหญิงไหมแก้ว    ทาบุเรศ
15. เด็กหญิงโสภิตา    โสระสิงห์
1. นางกฤษณา    ศรีคุณ
2. นายฐปนัท    แก้วเกษศรี
3. นางสาวสาวิตรี    ละครไทย
4. นายอนันต์    พลซา
48 48 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงคันธรส    ศรีบุญมี
2. เด็กหญิงหงส์ฟ้า    หล้าอำพันธ์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร    อรัญมิตร
4. เด็กหญิงปิยนุช    เทียนหอม
5. เด็กหญิงเบญญาภา    ห้วยหงษ์ทอง
6. เด็กหญิงณัชริดา    ขนันเนือง
7. เด็กหญิงรัชนีพร    จิระประสูติ
8. เด็กหญิงสุวรรณา    ศิลาธร
9. เด็กหญิงกมลรัตน์    โพธิ์อ่อน
10. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    อักษร
11. เด็กหญิงอภิชญา    แสงทอง
12. เด็กหญิงพรนภิส    เสริฐศรี
13. เด็กหญิงปพิชญา    พูลเมือง
14. เด็กหญิงวาสนา    สืบศรี
15. เด็กหญิงวรัญญา    สีดา
1. นางบุษบา    ศิริชัย
2. นางปราณี    สานนท์
3. นายสุวรรณ    พันธ์แน่น
4. นายเชาวลิต    ธานี
49 49 โรงเรียนบ้านธรรมษา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    คงทรัพย์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แสนแก้ว
3. เด็กหญิงมาติกา    พิศเพ็ง
4. เด็กหญิงปัณฑิตา    คนหาญ
5. เด็กหญิงศศิธร    มาลีหวล
6. เด็กหญิงสุนันทา    ทองมาก
7. เด็กหญิงชลดา    มีพันธ์
8. เด็กหญิงณัฐวดี    โนนสูง
9. เด็กหญิงนริศรา    คุชิตา
10. เด็กหญิงตรีสุคนธ์    สิมมา
11. เด็กหญิงจุฑามาศ    พิศเพ็ง
12. เด็กหญิงพฤกริษา    เหมาะทอง
13. เด็กหญิงสรณ์สิริ    น้อยศิริ
14. เด็กหญิงศศิวิมล    อินทรจิตร
15. เด็กหญิงนิภาพร    พิศเพ็ง
1. นางจิราวรรณ    เกษแก้ว
2. นายประคอง    พรหมชาติ
3. นางสาวปานเลขา    จุฑารัตน์
4. นางสุลักษณา    สิมมา
50 50 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงชญานี    แสงดาว
2. เด็กหญิงวรรณวลี    คำแก้ว
3. เด็กหญิงสุปรียา    หารอุดร
4. เด็กหญิงรสา    โภคา
5. เด็กหญิงปิยะเนตร    ก้านก่อง
6. เด็กหญิงวราภรณ์    ไชยโทนุย
7. เด็กหญิงปสุตา    แจ้งพวงศรี
8. เด็กหญิงภัทราพร    หนองผือ
9. เด็กหญิงมนปริยา    อักษรวงศิลป์
10. เด็กหญิงพรรณนิชา    หารอุดร
11. เด็กหญิงสิริกร    เสียงสาย
12. เด็กหญิงปนัดดา    แรมกลาง
13. เด็กหญิงพิชชา    ปานประดิษฐ์
14. เด็กหญิงธันยธรณ์    ทองโคตร
15. เด็กหญิงปรียาพร    ชินสีห์
1. นายจำเนียน    นารี
2. นางฎัฎฐากาญจน์    พรหมประโคน
3. นางพเยาว์    นารมย์
4. นางสาวสุพัตรา    อาถนา
51 51 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงพิชญา    ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    โม้อ่อน
3. เด็กหญิงกชกร    ศรีขวาชัย
4. เด็กหญิงกัญญาภัค    แสงจันทร์
5. เด็กหญิงปานดวงใจ    ประอันทัง
6. เด็กหญิงวาริน    หาญมะโน
7. เด็กหญิงประนิดา    ทองกัลยา
8. เด็กหญิงรยาพร    ศรีระษา
9. เด็กหญิงธีรนุช    คำสิงห์นอก
10. เด็กหญิงอนัญญา    วีระปิด
11. เด็กหญิงจิรนันท์    คำสวนมอญ
12. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ไทยแท้
13. เด็กหญิงวรนิษฐา    วงษาลี
14. เด็กหญิงภคพร    เสาศิริ
15. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    หาญนอก
1. นายปิยวัฒน์    ยศคำลือ
2. นางวรรณกร    ศันสนียพันธุ์
3. นายวิรัตน์    ลิ้มประเสริฐ
4. นางสาวสุนิสา    แจ้งไพร
52 52 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี    แวงวรรณ
2. เด็กหญิงชลธิชา    ผิวผ่อง
3. เด็กหญิงสุภาวดี    โกสุม
4. เด็กหญิงสุพัตรา    สรวงศิริ
5. เด็กหญิงปาริฉัตร    พิมพ์ชาติ
6. เด็กหญิงวิภาภรณ์    บุษดี
7. เด็กหญิงสุนิสา    โคตรสุโน
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สรวงศิริ
9. เด็กชายกิตติศักดิ์    จรุงพันธ์
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    จรุงพันธ์
11. เด็กหญิงกนกนิภา    ขำวาปี
12. เด็กหญิงณัฐพร    ฮองต้น
13. เด็กหญิงนภาพร    กิติราช
14. เด็กหญิงนภัสสร    กิติราช
15. เด็กหญิงตรีเนตร    จันทะโสม
1. นางสาวพรรัมภา    คำแก้ว
2. นายวีรศักดิ์    ฤทธิมาร
3. นางเพ็ญศรี    จันทรเสนา
4. นางใจทิพย์    บัณฑิตกุล
53 53 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ร่มจันทร์
2. เด็กหญิงนาตาชา    โวหาร
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ    พึมขุนทด
4. เด็กหญิงปาริตา    กิรัมย์
5. เด็กหญิงมณีริน    อุทธิสินธ์
6. เด็กชายฉัตรพล    จันทร์แรม
7. เด็กชายอนุวัตร    พรมชัยยา
8. เด็กหญิงสุนิตา    นนทฤทธิ์
9. เด็กหญิงสิริญญา    หันศรี
10. เด็กหญิงฐิติยา    กาสสันเทียะ
11. เด็กหญิงกานต์ธิดา    เจินธรรม
12. เด็กหญิงจิดาภา    อินสา
13. เด็กหญิงศศิวรรณ    ซื่อสัตย์
14. เด็กหญิงทิพรัตน์    เหลื่อมสีจันทร์
15. เด็กหญิงปนัดดา    เทียบประทุม
1. นางสาวจิราพรรณ    สว่างรุ่ง
2. นางสาวสุพรรณี    หาญคำจันทร์
3. นางสุวรรณา    ป้อมจัตุรัส
4. นางสาวหนูจีน    ปัจจัยโคถา
54 54 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงศวิตา    บูระพิน
2. เด็กหญิงนภัสสร    สิงห์สถิตย์
3. เด็กหญิงณิชนันท์    แหล่มทอง
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา    แสงโสดา
5. เด็กหญิงศิรภัสสร    จันโทภาศ
6. เด็กหญิงศลิษา    วงศ์สีหะ
7. เด็กหญิงอัฐภิญญา    วรรณศรี
8. เด็กหญิงณธิดา    ศรีบุรินทร์
9. เด็กหญิงชนิตา    ศรีหล้า
10. เด็กหญิงพรชนิตช์ตา    บาระมี
11. เด็กหญิงนิธิวดี    โสประดิษฐ์
12. เด็กหญิงปริยฉัตร    ผาจวง
13. เด็กหญิงภัทรมินทร์    นาคนาคา
14. เด็กหญิงธิติมา    แก้วสุวรรณ
15. เด็กชายสิริพัฒน์    โกษาจันทร์
1. นางธิติมา    ผุยมาตย์
2. นายภูมินันท์    ปันวาละ
3. นายวงศกร    วังคำ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภาพร    จันทะนาม
55 55 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงภิรดา    เสมอไวย์
2. เด็กหญิงอุมากรณ์    ลาภประสพ
3. เด็กหญิงดวงกมล    อ้วนผุย
4. เด็กหญิงอุมาพร    เลิศขามป้อม
5. เด็กหญิงอัญชัน    หาญแท้
6. เด็กหญิงกัลติญา    เหล่าภักดี
7. เด็กหญิงมณีรัตน์    สุดชา
8. เด็กหญิงสรัลชนา    คุณสมบัติ
9. เด็กหญิงวริศรา    ปัญญายิ่ง
10. เด็กหญิงสุกัญญา    สัมโนรส
11. เด็กหญิงยุพากร    ยุวนานนท์
12. เด็กหญิงสายชล    บัวทอง
13. เด็กหญิงปาริฉัตร    สุทธิจักร์
14. เด็กหญิงอัญชลี    ธุริวรรณ์
15. เด็กหญิงพิชญธิดา    สุริยนต์
1. นางจีรพร    สนั่นเมือง
2. นางพิมพ์พิมล    ฦาแรง
3. นายสรพล    แก้งวิไล
4. นางสุกัญญา    รัตนรงค์
56 56 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงฉัตรชนก    ลาภมูล
2. เด็กหญิงนภัสภรณ์    ยศุตมธาดา
3. เด็กหญิงอนันตญา    สีเทา
4. เด็กหญิงภาวัชญา    ศรีดาชาติ
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    วงศ์กมลาไสย
6. เด็กหญิงณิชนันท์    ทำดี
7. เด็กหญิงภคณิชา    ชงัดเวช
8. เด็กหญิงนิภาพันธ์    จันทะคล้าย
9. เด็กหญิงพิชญาภา    หัตถดล
10. เด็กหญิงมนัสนันท์    ประสงค์สันต์
11. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ใหม่คามิ
12. เด็กหญิงภูษณิศา    เศษคึมบง
13. เด็กหญิงนลินนิภา    ชมภูโพชน์
14. เด็กหญิงกนกพร    พรมศรี
15. เด็กหญิงสุภัทรา    มูลเมือง
1. นายธกร    ภูถาวร
2. นางสาวภัทยา    เรืองทอง
57 57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงพฤกษชาติ    ประทุมดวง
2. เด็กหญิงทิวาพร    แสนสุพรรณ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา    สมชัย
4. เด็กหญิงสายธาร    สีดาโส
5. เด็กหญิงปริศนา    เหมแดง
6. เด็กหญิงพีชญา    ทันยศ
7. เด็กหญิงเกวลิน    ไชยเลิศ
8. เด็กหญิงดาหลา    ดอนดี
9. เด็กหญิงคูณคำ    มูลทอง
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ไกรวิจิตร
11. เด็กหญิงธนิดา    เสียงล้ำ
12. เด็กหญิงอรวรรณ    สิงห์คำ
13. เด็กชายธนวันต์    ชุมโยมา
14. เด็กชายสมนึก    ปรินิพันธ์
15. เด็กหญิงวริศรา    สิงห์สูงเนิน
1. นายชฎากร    สิงหศิริ
2. นายปวิช    ปวรไชยกร
3. นายอภิสิทธิ์    มหาอุป
4. นายใหม่    ชัยยะ
58 58 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชณัฐฏา    สาภา
2. เด็กหญิงสาธิกา    ศรีแสง
3. เด็กหญิงวิมลศิริ    แพงสี
4. เด็กหญิงนวพร    พัวพันธ์
5. เด็กหญิงวิรันยา    สุขสะอาด
6. เด็กหญิงเบญญาภา    นิกรพล
7. เด็กหญิงบวรรัตน์    ค่อยชัยภูมิ
8. เด็กหญิงทิพย์พยา    ขวัญหมั่น
9. เด็กหญิงอภิชญา    แจ้งสว่าง
10. เด็กหญิงโชติกา    ขันอาษา
11. เด็กหญิงณัฐธิดา    บุตรโท
12. เด็กหญิงวิไลวัลย์    ก้อนสิน
13. เด็กหญิงฐิติชญา    ศิลปมูลย์
14. เด็กหญิงจิรัชยา    ทานาฤทัย
15. เด็กหญิงกมลชนก    รุ่งเรือง
1. นายพิทักษ์    วรธงไชย
2. นางมะลินี    รักษาวงศ์
3. นางวงเดือน    จิตตปรัชญากุล
4. นางอรัญญา    เจริญวงศ์
59 59 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    มณีทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา    ปะทะวัง
3. เด็กหญิงพิมพิ์พิกา    เหล่าบุบผา
4. เด็กหญิงนฤมล    เนตรภักดี
5. เด็กหญิงกัญญาวีย์    ประหุล
6. เด็กหญิงวนิษา    มาตย์นอก
7. เด็กหญิงธัญรดา    มาตย์นอก
8. เด็กหญิงกรรณิการ์    สีหามาตย์
9. เด็กหญิงอภิญญา    จันทร์คิด
10. เด็กหญิงเต็มสิริ    ศิริปัญญา
11. เด็กหญิงสิริมา    แพทย์อินทร์
12. เด็กหญิงกนกพร    กรัตพงษ์
13. เด็กหญิงมานิตา    ยังเปรมปรี
14. เด็กหญิงปภิสรา    ศรอินทร์
15. เด็กหญิงศิริยาพร    วารีศรลาภ
1. นายณัฐพัชร์    ภัทรบัวพุฒ
2. นางสาวปวีณา    พลรักษา
3. นางสาววิภา    นาตาแสง
4. นายอนุพงศ์    แก้วหาวงศ์
60 60 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    นิลพันธ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล    ทิพย์นางรอง
3. เด็กหญิงจันทรรัตน์    วงศ์มณีใส
4. เด็กหญิงภัทรธิดา    กาญจนสมบัติ
5. เด็กหญิงกุลจิรา    แจ้งหมื่นไว
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์    เพ็งแจ่ม
7. เด็กหญิงกิจพร    บุญฑีฆ์
8. เด็กหญิงรุจิรา    ฝ่ายพรม
9. เด็กหญิงสุชาดา    ลาภเจริญ
10. เด็กหญิงจินนิภา    แวงดงบัง
11. เด็กหญิงสุทธิกานต์    ฉิมงาม
12. เด็กหญิงนิชาภา    มิตรเจริญ
13. เด็กหญิงอริสา    ทูลฉลอง
14. เด็กหญิงบุณดา    จำปาทอง
15. เด็กหญิงกิตติยา    สุตะพรม
1. นายฉัตร์ธีรวัชร์    ทองหย่อน
2. นางสาวรจนา    ไพรวัน
3. นางสาวเกศริน    จันทร์อยู่จริง
4. นางสาวแสงดาว    เจริญรักษ์
61 61 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวรดนู    มงคลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐชา    นุ่มพินิจ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ    นกเทียน
4. เด็กหญิงจรรยาวรรณ    อ่วมกลาง
5. เด็กหญิงชรินธิดา    โลหิต
6. เด็กหญิงกนกพร    ใหทอง
7. เด็กหญิงธนภรณ์    ริยะบุตร
8. เด็กหญิงฐิตินันท์    กรทวีทรัพย์
9. เด็กหญิงณัฐชญา    อุตมาน
10. เด็กหญิงอแมนด้า    ดุยมาฟ
11. เด็กหญิงภูริชญา    บัลลังค์
12. เด็กหญิงมัณฑนา    ชัยจิต
13. เด็กหญิงชวิศา    ผาณิบุศย์
14. เด็กหญิงณัฐริดา    พิทักษ์กุล
15. เด็กหญิงศริญญา    ผาทอง
1. นายชัยยุทธ    จันทสุรี
2. นายอนุรุทร    วันมะโน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................