งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 737
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายสิริชัย    ไมตรีสวัสดิ์
1. นางอาทิตย์    บุญพามา
2 2 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายธีรภัทร์    จันทจร
1. นายวิษณุ    เถียนหนู
3 3 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายนราธิปณ์    พวงมาเทศ
1. นางจันทร์เพ็ญ    มณฑล
4 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    จันสมุทร
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ    แพะขุนทด
5 5 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายฉัตรมงคล    สุทธิประภา
1. นางจำลอง    สืบชมภู
6 6 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายศุภโชค    คำใจ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนิตา    ผลรุ่ง
7 7 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ก่อศิลป์
1. นายธนะศักดิ์    วรสาร
8 8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายศุภวิชญ์    ใจดี
1. นายเทอดศักดิ์    จำนงค์
9 9 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายธนาทิพย์    แสนคำ
1. นางอารมณ์    วงศ์บาสก์
10 10 โรงเรียนบ้านโนนสบาย สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    เสริมจันทร์
1. นายสุรเชษฐ์    น้อยมิ่ง
11 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายโชคชัย    เคนดา
1. นางสาวสุจิตรา    ภิญโญวงศ์
12 12 โรงเรียนบ้านดอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์    กัณหา
1. นายเรืองศักดิ์    แก้วลอย
13 13 โรงเรียนบ้านกะดึ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายจิรเมธ    เหล่าเลิศ
1. นางสาวมาลัย    นันทรักษ์
14 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    โยธาสุภาพ
1. นายสง่า    ชัยพิมล
15 15 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายจักรินทร์    สอปัญญา
1. นางกุหลาบ    ช่วยศรี
16 16 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายนิกร    ขจรใจ
1. นายมารุต    ผุดผาด
17 17 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายสุภวัฒน์    ลวดอุปโป
1. นายทิเวช    ไชยคำภา
18 18 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธนวิทย์    แก้วชนะ
1. นางสาวอุดม    ไชยโยธิน
19 19 โรงเรียนบ้านนาเอือด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายธนกฤต    ไชยวิเศษ
1. นางสาวชวนชื่น    นงคม
20 20 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายอนันดา    ศรีประสงค์
1. นางสาวศรีจิตรา    เมืองโคตร
21 21 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายจุติพงศ์    แหลมทองหลาง
1. นางภักดี    สมบัติภูธร
22 22 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายอภิรักษ์    เฮงสังวอน
1. นายอัศวิน    ศิริมาก
23 23 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายกฤศ    มีโพธ์
1. นายเสนีย์    ศิริสวัสดิ์
24 24 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชาย พงค์พนิช    วันดี
1. นาย สมัย    อดทน
25 25 โรงเรียนบ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชาญกวี    บุตรมาศ
1. นายอุดร    ไชยเสนา
26 26 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายนพรัตน์    ยุบลพาศ
1. นางปราณี    เพิ่มสิน
27 27 โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    ไพรัตน์
1. นางสุพัฒนา    สินไชย
28 28 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก    ไวยุกรณ์สุกุล
1. นายสุระชัย    แจ่มศรี
29 29 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายวชิรวิทย์    ผ่องเมืองปัก
1. นายพรชัย    ศรีเนาวรัตน์
30 30 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายจิรายุ    สมลือแสน
1. นางทองปัน    สอนเอี่ยม
31 31 โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายธนากร    แสนบุตร
1. นางบัวทอง    นาค-อก
32 32 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายสิทธิกร    ทองมะณี
1. นางสาวพิมพาภรณ์    เขียนชัย
33 33 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายนพรัตน์    มูลมาตร
1. นางสาวดวงจันทร์    บุญแสน
34 34 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายสุรยุทธ    ใยชื่น
1. นางสาวพัชนิดา    เจือจันทร์
35 35 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    รุ่งเรือง
1. นายรุ่งอรุณ    สุราสา
36 36 โรงเรียนบ้านหัวหาด สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายพศวัต    ชำนาญกิจ
1. นางสาวสนิท    ผาลี
37 37 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    คำหาญ
1. นางลักขณา    กัณฑ์หา
38 38 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายชโลธร    เทพพิทักษ์
1. นายสุเมธ    โคตตะวงศ์
39 39 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายนครินทร์    อุทุม
1. นายวีรยุทธ    บุญเจริญ
40 40 โรงเรียนบ้านดงดารา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายวันชัย    มาสม
1. นายอาทิตย์    บุญเพลิง
41 41 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    บัวผัน
1. นายสุทัศน์    หงษ์ศรี
42 42 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายคณิศร    ภาคชมภู
1. นางฉวี    บุญประชุม
43 43 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายกษิดิษฐ์    หงษ์ดี
1. นายเกรียงศักดิ์    ดวงตะวงษ์
44 44 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายยศพร    พระโส
1. นายธนเสฏฐ์    จันทร์ทอง
45 45 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายอภิชาติ    ทองนิล
1. นางคำพันธ์    พิลา
46 46 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายอโณทัย    ธรรมกุลธีระกิจ
1. นายอรุณรุ่ง    โตพัน
47 47 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายระพีพัฒน์    ธงศรี
1. นางทองพูล    เปานาเรียง
48 48 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โสภาแสง
1. นางสุมาลี    สังเกิด
49 49 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายอนุนาท    สมสัตย์
1. นางกาญจนา    เมยท่าแค
50 50 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายณัฐนันท์    นามสีฐาน
1. นายชัชวาลย์    รินทร์วงศ์
51 51 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายธนภัทร    สารนอก
1. นางรักชนก    กัณหะสูต
52 52 โรงเรียนบ้านเซียบ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายวัชรพงษ์    ปัญจพันดอน
1. นางกนกกาญจน์    จันทเมธิ
53 53 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายเป็นหนึ่ง    เสนเพชร
1. นางดาหวัน    พิมพ์ศรี
54 54 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายนิพพิชฌน์    พาคำ
1. นางศรีสุดา    พาคำ
55 55 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายเมธัส    ภิญโญภาพ
1. นายชวลิต    ชาลี
56 56 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายอนุพงษ์    รุ่งศรี
1. นางขนงทิพย์    สุนน้ำเที่ยง
57 57 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายกฤษฎา    พลสุวรรณ
1. นางศิริพร    ศิริมงคล
58 58 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายอนุกูล    ตุละววรรณ์
1. นายทวีชัย    สวัสดิ์พล
59 59 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์    โกบแม็ง
1. นางสาวสุภาลี    หวานเพราะ
60 60 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายพีรพัฒน์    อุทัยมา
1. นายสุชิน    บุญด้วง
61 61 โรงเรียนหินโงมวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายณัฐชล    วงษ์คำหาญ
1. นางดาวนคร    โพธิดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................