งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 736
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ศรีบุรินทร์
1. นางสาวพิมลคำ    สุริยวรรณ
2 2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงธรรมนาถ    ชุ่มเมืองปัก
1. นายณัฐพล    นนท์ภักดี
3 3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา    ศูนย์ณรงค์
1. นางพรศุทธา    นามบุดดี
4 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์    เพ็งไธสงค์
1. นางอชิรญาณ์    สัตย์ซื่อ
5 5 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    อาวรณ์
1. นายโอสถ    บุตรมารศรี
6 6 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติมา    สารเลา
1. นางไพรวัลย์    นิลผาย
7 7 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    อาดี
1. นางเสาวลักษณ์    เจือกุดขมิ้น
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    แย้มบางยาง
1. นายราเชนทร์    จุลทุม
9 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เหง้าน้อย
1. นางสาวมนัสวีร์    จันทรังษี
10 10 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุวรรณา    ร่วมบุญ
1. นางชลีพันธ์    ลัดดาหอม
11 11 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงพรนิภา    จงสูงเนิน
1. นางไสว    มีมงคล
12 12 โรงเรียนวัดสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    แต้มพิมาย
1. นายปิยศักดิ์    แสนเจ๊ก
13 13 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงพัชริดา    คำวิเศษ
1. นางสำรวย    มุขขันธ์
14 14 โรงเรียนบ้านยางเครือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ    อุปฮาด
1. นางวรรณภา    มนตรีโพธิ์
15 15 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงกฤติมา    กรกัน
1. นายประวัติ    นิลรัตน์คำ
16 16 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงวาริน    บุรัตน์
1. นายประยูร    ศรีนะอารัง
17 17 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    นนท์ภักดี
1. นางสาวทาริกา    นนท์ภักดี
18 18 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงชุติมา    คุณพรม
1. นางสุพรรณา    ไชยโพธิ์
19 19 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    สมเสนาะ
1. นางสุพรรณพร    สิทธิแต้สกุล
20 20 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกรรติมา    ดวงจิตร
1. นางสาวศรีจิตรา    เมืองโคตร
21 21 โรงเรียนชุมชนวัดรวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงอัณณ์ญาดา    ปภัสร์ภาณุวงศ์
1. นางคุรุวรรณ    วีระชัยรัตนา
22 22 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ชอุ่มผล
1. นายทินกร    ศูนย์ตรง
23 23 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงวิชชุดา    โพธิ์เกาะ
1. นางสุภาภรณ์    ปัญญาปรุ
24 24 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    วันดีรัตน์
1. นายวีรวัฒน์    ดำลี
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยขวัญ    อุ่นพิกุล
1. นางอุไรวรรณ    ปัตตานี
26 26 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอัญเชิญสิริ    อติชาติธำรง
1. นายสดใส    คลังบุญครอง
27 27 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรี    เชียงสาพันธ์
1. นางสาวชุลีกร    นาโควงษ์
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงไปรยา    คุ้มศรีวัย
1. นายนิติ    พันธ์ภา
29 29 โรงเรียนบ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    ฮ้องหาญ
1. นางอรุโณทัย    โพธิ์พุดซา
30 30 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงวณิชฌา    วามะลุน
1. นางนงนุช    โพธิไชยแสน
31 31 โรงเรียนบ้านป่าส่าน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงเยาวเรศ    ศรีสุนนท์
1. นางชุติกาญจน์    หางนาค
32 32 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงปรารถนา    เครือทอง
1. นางพวงทอง    วัชรพาณิชย์
33 33 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงดุสิตา    ดอนอาชิตร์
1. นางอภิญญา    มาลาพันธ์
34 34 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงพัชราภา    บุญคำ
1. นางปณิดา    นาคนวล
35 35 โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ศรีวสุทธิ์
1. นายสมจิตร    จำปาทิพย์
36 36 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาวดี    นันธานี
1. นางสาวศิริรัตน์    กลยะณี
37 37 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงนันธิญา    บุญช่วย
1. นางสาวถนอมศรี    สีตะโกเพชร
38 38 โรงเรียนบ้านนายอน้อย สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงไปรยา    เกตุพิมล
1. นางรัตนา    ลุมวงค์
39 39 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจีระนันท์    เสียงเพราะ
1. นายวุฒิชัย    ธิมาชัย
40 40 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอรกัญญา    ยศทะเเสน
1. นายนฤดล    มัฆนาโส
41 41 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์    สาโยธา
1. นายทศเทพ    คนึงรัมย์
42 42 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี    สมฤทธิ์
1. นางนันทะนา    ศรไชย
43 43 โรงเรียนบ้านหาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    เจริญศรี
1. นางนิภา    มาหนู
44 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงอารยา    แสวงศิลป์
1. นางลักขณาพรรณ    ต้นเจริญกิจ
45 45 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราพร    วิชาศรี
1. นางสาวพิศมัย    ภูพาที
46 46 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญาดา    หมั้นจิตร
1. นางพิกุล    แสงศรี
47 47 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพร    งอกผล
1. นายพิกุล    ศรีเมือง
48 48 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงพัชริดา    ทิมา
1. นางเจริญวัย    โขนชัยภูมิ
49 49 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงอนงค์    ชนุชรัมย์
1. นางอธิกา    ชาญศรี
50 50 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงสิริมาภรณ์    สิริสกุลยวด
1. นายศักดา    แก้วชัย
51 51 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงชนิดา    แดนคำสาร
1. นางรัชนี    กนกพรพรรณ
52 52 โรงเรียนกมลาลักษณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสิริสกุล    สิงห์ละคร
1. นายพีระพร    ศุภนคร
53 53 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงพรไพรินทร์    ศรีภิรมย์
1. นางดาหวัน    พิมพ์ศรี
54 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงอรชุมา    สุดจิตต์
1. นางจิตประไพ    เทพวีระกุล
55 55 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอแก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงฑิติกานต์    อินทวี
1. นายศิวกรณ์    เดชมนตรี
56 56 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงโชติกา    โพธิ์ขี
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    เทียงดาห์
57 57 โรงเรียนบ้านนาตาล สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงนัฐทริกา    คำโสภา
1. นางอุลัย    สุโพธิ์
58 58 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชัชฏาพร    วัฒนพิพัฒน์กุล
1. นางคมดาว    สุไชยแสง
59 59 โรงเรียนบ้านเมย สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญาภา    คนหมั่น
1. นายจตุพล    ทุรันไธสง
60 60 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงจิรารัตน์    บุญหว่าน
1. นางสาวเพ็ญศรี    สงฆ์นางรอง
61 61 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    ทองอาสา
1. นางรัศมี    พันธ์พิมพ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................