งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 734
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายภัคพล    พงษ์ศรี
2. เด็กหญิงกมลเนตร    สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงชลธิชา    สิงหา
1. นางลำพูน    สุวรรณศรี
2. นางอรุณี    สมวัน
2 2 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    สมมะนา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พรมบุตร
3. เด็กหญิงพัชราภา    พรมบุตร
1. นางสาวเจนจิรา    จันทร์พยัพ
2. นางโสภา    ต่างสมบัติ
3 3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริพร    เริงรัมย์
2. เด็กหญิงปวีณา    สุทธิ
3. เด็กหญิงวรรณษา    กริดรัมย์
1. นางรักคณา    ไชยทอง
2. นางสาวอารีย์    สุรินทร
4 4 โรงเรียนบ้านนาเตย สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสุจิรา    บุญพงษ์
2. เด็กชายณรงค์วิทย์    บุญคำ
3. เด็กหญิงไหมฟ้า    จำปาฉิม
1. นางสาวสุภาวิตรี    บุญเวิน
2. นางเจนจิรา    อู่จอหอ
5 5 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงชญานิศ    ไพรหลวง
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ช่อจันทร์
3. เด็กชายชินวัตร    ไชยโส
1. นางดวงใจ    ตะวงษา
2. นางปริชาติ    เหล่าจันทร์อัน
6 6 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงมธุรดา    โถนารัตน์
2. เด็กหญิงชมพูนุช    โทไข่ษร
3. เด็กหญิงสุจรรยา    นามนิตย์
1. นางผกาพรรณ์    ฉายฉันท์
2. นางเพ็ญศิริ    ไพรสณฑ์
7 7 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงอริษา    จันทร
2. เด็กหญิงปิยธิดา    แนวโอโล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    งามประโคน
1. นางสาวดารุณี    ตากิ่มนอก
2. นางพจนารถ    โชตินอก
8 8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    บุญจรัส
2. เด็กหญิงเยาวภาพร    คำจอน
3. เด็กหญิงกัลแก้ว    พรมจันทึก
1. นางสาวอรุณี    จงรักษ์
2. นางเสาวลักษณ์    ศรีไทย
9 9 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงชมพูนุช    เล็กอ่อน
2. เด็กหญิงโสรญา    หลุมทอง
3. เด็กหญิงรัตนาภร    เล็กอ่อน
1. นางนีระนุช    สุระทัศน์
2. นายเชาวฤทธิ์    จันฤาชัย
10 10 โรงเรียนบ้านพนม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงรัตติกาล    ประสงค์สุข
2. เด็กหญิงพิญาดา    นิจิรัมย์
3. เด็กหญิงอภิญญา    มะโนรัมย์
1. นางลัลน์ลีลวดี    วงศ์นิโลบล
2. นางสนทนา    ทวีพร้อม
11 11 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    แขนสันเทียะ
2. เด็กหญิงนิรากร    ใหญ่จันทึก
3. เด็กหญิงชรัญญา    ดาราธรรม
1. นางภัททิยา    เที่ยงจันทึก
2. นางอมร    เพียซ้าย
12 12 โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงดาวมณี    วังคีรี
2. เด็กหญิงสุภาวดี    สิทธิวงศ์
3. เด็กหญิงนันทพร    พลรัมย์
1. นางรศิญา    หาจันทร์
2. นางเบญจมาศ    ไพรสินธุ์
13 13 โรงเรียนบ้านตาเจา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงอรษา    จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงกรกนก    ทองบาง
3. เด็กหญิงอริษา    ทำพลกรัง
1. นางลภัสกร    บุญศรัทธา
2. นางสุภาภรณ์    พิมพันธ์
14 14 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงแพรชมพู    ญาติสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี    วิรงค์
3. เด็กหญิงจีระวรรณ    สุวรรณแสน
1. นายบุรินทร์    ชาบุญมี
2. นางละมัย    วรรณชัยมงคล
15 15 โรงเรียนบ้านผักแว่น สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงอริสา    แข็งฤทธิ์
2. เด็กหญิงนภัสสร    พลเสนา
3. เด็กหญิงวรรณวิสา    โพธิ์หลักด่าน
1. นางถาวร    พลเสนา
2. นางสาวบุปผา    วิชัยวงษ์
16 16 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    อุทวงศ์
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์    นาใจนึก
3. เด็กชายศาสตราวุธ    อุปชัย
1. นายทศพล    อุทโท
2. นายวิเชียร    อินธิสา
17 17 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงศรัณพร    โคกวิลัย
2. เด็กหญิงนภสร    จันดีบาง
3. เด็กหญิงจังคนิภา    เพียเวียงวน
1. นายคำสาย    การะแสง
2. นางสาวนันทพร    ภานุเวศ
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา    คำลุน
2. เด็กหญิงบุญศิตา    ขันคำ
3. เด็กหญิงประทานพร    นะโส
1. นางสาวนารี    นิยมสุข
2. นางสาวพิมพ์พิชชา    จิตรจันทร์
19 19 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายอนุสรณ์    สัมพันธวงค์
2. เด็กหญิงดวงศิริ    คำทอง
3. เด็กหญิงช่อผกา    แสนทวีสุข
1. นางณัฐธิดา    ระดาไสย
2. นางไพบูลย์    ควรชม
20 20 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงเพชรญาดา    เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงพนิตพร    เชื้อคำฮด
3. เด็กหญิงภัทรนันท์    เชื้อคำฮด
1. นางสาวนพมาศ    โสบุญ
2. นางสาวโชติกา    สิทธิโสม
21 21 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงอาภาพร    เพ็งศรี
2. เด็กหญิงสุธิมา    ป้อกระโทก
3. เด็กหญิงปุณญิศา    แบขุนทด
1. นางพูนศรี    ข้องนอก
2. นายรัศมี    พลารักษ์
22 22 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงสายธาร    เกิดประโคน
2. เด็กหญิงจิรา    เกิดประโคน
3. เด็กหญิงณัฐชญา    ร่มโพธิ์
1. นางสาวประทุมทอง    ไชยภา
2. นางสาววราพรรณ    จิตรัมย์
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    ยิ่งมีอยู่
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    แข่งขันธ์
1. นางปริศนา    ขาวหมื่นไวย์
2. นางเจียมจิต    โพธิ์ทอง
24 24 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงอัลจิมา    ปลื้มหอม
2. เด็กหญิงอรัญญา    สุริเตอร์
3. เด็กหญิงนัทธกานต์    ศรีมงคล
1. นางกุหลาบ    พวงมะลิ
2. นายสัมฤทธิ์    พวงมะลิ
25 25 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    บุญมาหล้า
2. เด็กหญิงวรนุช    ศาลาแดง
3. เด็กหญิงกุลธิดา    นามวงค์
1. นางรจริน    หอมสมบัติ
2. นางสาวเสาวนีย์    คุณเวียน
26 26 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงมัญชุพร    วังหอม
2. เด็กหญิงวินัสวรรณ    บุญไสย
3. เด็กหญิงจิดาภา    อันทะสาร
1. นายปวินวัชร์    ฐิติพัฒน์เดชากุล
2. นางสาววิลัยวรรณ์    สารจันทร์
27 27 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรี    รัตนโสภา
2. เด็กหญิงสุทธิดา    บุญวิเศษ
3. เด็กหญิงศุภวัลย์    รามศรี
1. นางกรรณิการ์    แสนโพธิ์
2. นางคำกอง    สำราญจิตร
28 28 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงนิดานุช    วิรุฬห์
2. เด็กหญิงทศพร    ศรีด้วง
3. เด็กหญิงนภัสสร    บุญรัตน์
1. นางสาวรวิสรา    ดวงแก้ว
2. นางอนงค์นาถ    ยางนอก
29 29 โรงเรียนบ้านครึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงอรราวรรณ    สุขบัวใหญ่
2. เด็กหญิงฟ้าใส    ชาวตะก้อง
3. เด็กชายเนรมิต    เหมือนเชตุ
1. นางสาวดวงใจ    ลาภกำเนิด
2. นางสาวเกียรติสุดา    เกียรติเกาะ
30 30 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายกตัญญู    สุดโต
2. เด็กชายภานุพงษ์    สุดทีป
3. เด็กหญิงธาริณี    บุราธานี
1. นางธนัญญา    แก้วสุวรรณ
2. นางพรทิพย์    โนนพะยอม
31 31 โรงเรียนบ้านโนนกู่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ดายใหม่
2. เด็กหญิงอุมาวรรณ    ดาวสาวะ
3. เด็กหญิงกนกอร    ขันติจิตร
1. นางศิริพร    พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางเนาวรัตน์    ภิรมย์กิจ
32 32 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงปวีณา    ประธรรมโย
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา    หงษา
3. เด็กหญิงอาริษา    สีภา
1. นางกาญดา    ทาวี
2. นางสาวสุพัตรา    สาละ
33 33 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายก้องภพ    ตากลม
2. เด็กหญิงสิตานันท์    ทองแสง
3. เด็กหญิงชนิสรา    เกษาพันธ์
1. นางสาวกชกร    สอนสกุล
2. นางเยาวลักษณ์    กันสีชา
34 34 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงปลื้มชนก    ชนะสุข
2. เด็กหญิงประภัสสร    วชิมาเภท
3. เด็กหญิงสมศรี    มีแก้ว
1. นางมะลิทอง    ชาวนา
2. นางอรสา    โล้กูลประกิจ
35 35 โรงเรียนบ้านดงสำราญ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    แซ่ตัน
2. เด็กหญิงสุณิชา    ดาทอง
3. เด็กหญิงนนท์ธิดา    สีดา
1. นางสาวปราณี    สุพรรณโน
2. นางวารุณ๊    บัวทอง
36 36 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายเกรียงเดช    ชัยชนะศรี
2. เด็กหญิงแพรวดาว    ชนะดิษฐ์
3. เด็กหญิงวิมลสิริ    ทะนะไชย
1. นางสาวรักรดา    บุญเทียม
2. นางวราปภา    พนันชัย
37 37 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรมัย    อาจคำพันธ์
2. เด็กหญิงตะวันฉาย    วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงทิวา    ไชยวุฒิ
1. นางสาวธนัชพร    ตะนะภักดิ์
2. นางเพชรรัตน์    สีดำ
38 38 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    วงค์ญาพ่อ
2. เด็กหญิงพัชริดา    วงค์ศรีชา
3. เด็กชายชาญวิทย์    พ่อพรม
1. นางปญจพช    โพธิ์สุวรรณ
2. นางเสมอ    เรืองฤทธิ์
39 39 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปรางกมล    นิสดล
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    ชัยอาสา
3. เด็กหญิงอุไรพร    คำมูล
1. นางถวัลย์    รอดภัย
2. นางเยาวรักษ์    อ่างศิลป์
40 40 โรงเรียนบ้านท่าช่วง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงขัติยา    ไผ่ล้อมทำเล
2. เด็กชายจีรวัฒน์    มีโพธิ์
3. เด็กชายพัชรพงษ์    สิงห์บุญมี
1. นางบุญสิน    กุลวงศ์
2. นางสาวมะลิดา    กัลยานาม
41 41 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ศรีวอ
2. เด็กหญิงสวรส    โทสมบูรณ์
3. เด็กหญิงพิชญา    จวงโพนงาม
1. นางรุ่งนภา    น้อยบัวทิพย์
2. นางอิ้ว    จำปา
42 42 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์    มากดี
2. เด็กหญิงนงนภัส    บำรุง
3. เด็กหญิงพรนภา    ขาวสะอาด
1. นางเสาวลักษณ์    สุริยะบุญ
2. นายไชยเจริญ    สุริยะบุญ
43 43 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์    เหลาทอง
2. เด็กหญิงวิภาดา    กิจสาริกรรณ์
3. เด็กหญิงภูธนิสา    ภู่ธูป
1. นางสาวภควดี    จิระศิริ
2. นางอรพันธุ์    กาลนนท์
44 44 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงอรปรียา    ทองแท้
2. เด็กหญิงพรสินี    จันทะวงษา
3. เด็กหญิงธิญาดา    คุตนาม
1. นางนิสิตรา    สุทธิอาจ
2. นางสารชา    เพิ่มพูล
45 45 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงช่อเอื้อง    ราชาพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐชริดา    ทับธานี
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คำธานี
1. นางสาวพรรณี    จันทรอุปรี
2. นางสุมาลัย    ชิณฤทธิ์
46 46 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    ผาอินทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    แก้วกันหา
3. เด็กหญิงฐิติพร    ไชยศรี
1. นางนิตยา    วงศ์ละคร
2. นางรัตติยา    พร้อมสิ้น
47 47 โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงอรุณี    กลมเกลียว
2. เด็กหญิงนัทธิญาภรณ์    บึงเจริญ
3. เด็กหญิงสรินทร    สายโยธา
1. นางประสิทธิ์    ภาคำตา
2. นางรัชนี    อินทมาตย์
48 48 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    แสงกล้า
2. เด็กหญิงเด็กหญิงบุษยมาส    ทองภู
3. เด็กหญิงขนิษฐา    ทองสา
1. นางทิพย์วารี    นาควังไทร
2. นางละมุล    เนื้อทอง
49 49 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงพัสนันท์    ปัญญาสาร
2. เด็กหญิงธารวิมล    จันทร์เหลื่อม
3. เด็กหญิงสุตาภัทร    เมืองสุข
1. นางจารี    สุทาวัน
2. นางไพรศรี    สระแก้ว
50 50 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายพิพัฒน์    พุทธโคตร
2. เด็กหญิงสาวิตรี    ฐานะ
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    อรรคฮาต
1. นายพงษ์วิชิต    นันทะผา
2. นางอรวรรณ    บุษราคัม
51 51 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงกานต์กมล    บุตรดี
2. เด็กหญิงกรวรรณ    ชินนอก
3. เด็กหญิงอาทิมา    โสมอินทร์
1. นางณัชชารีย์    บวรไชยอนันต์
2. นางประไพศรี    ไกรอ่ำ
52 52 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงประภาศิริ    โคตรมูล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    พิมพรัตน์
3. เด็กหญิงเบญญาภา    ศรีจุมพล
1. นางณิชารีย์    วนาใส
2. นางนิตยา    ดารา
53 53 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงลลิตา    จันณรงค์
2. เด็กหญิงเสาวิณีย์    ขำดำ
3. เด็กหญิงรัชนก    ทำเที่ยง
1. นางสาวนภัสต์ศรณ์    ชัยสงค์
2. นางละม้าย    มีโพนทอง
54 54 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงอรอนงค์    จันทะคุณ
2. เด็กชายนครินทร์    กันภัย
3. เด็กชายพันธวิศ    เจี๊ยะทา
1. นางสาวนารีรัตน์    จันทะคุณ
2. นายอภิชาติ    จันทะคุณ
55 55 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงจีราวรรณ    พิมพา
2. เด็กหญิงทักษพร    ชาติพหล
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์    คำชัย
1. นางนพจิรา    ลาภภิญโญ
2. นายวินัย    คำชัย
56 56 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงพีรธาดา    ผ่านสุวรรณ
2. เด็กหญิงนภาพร    บุญใหญ่
3. เด็กหญิงศิรินญา    สักกลาง
1. นางชนาภรณ์    เพาพาน
2. นางสาวนิรมล    มัดจุปะ
57 57 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงนัชชา    พละมาตร์
2. เด็กหญิงธิดาวดี    นานาวัน
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา    ไสยศาตร์
1. นางวาสนา    จันทะแจ่ม
2. นายสุกัน    แก้วม่วง
58 58 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุธิดา    สังฆะมณี
2. เด็กหญิงเมษา    สมเทพ
3. เด็กหญิงจุฑามณี    มีชัย
1. นางวิไล    นวลอินทร์
2. นางสมสมร    พรหมบุตร
59 59 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงกิตยาลักษณ์    นาชิน
2. เด็กหญิงอทัยทิพย์    ศรีสาร
3. เด็กหญิงกัญญานัฐ    พูลศรี
1. นางสาวธัญธิดี    เถาหมอ
2. นางสาวเสาวณี    เครื่องพาที
60 60 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงชนัญธิดา    กลัดสันเทียะ
2. เด็กหญิงยศติกานต์    ใหญ่กลาง
3. เด็กหญิงจันทิมา    โฉมงาม
1. นางรัชฎาภรณ์    เล้าศิริ
2. นายสุพจน์    ทวนไธสง
61 61 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจรรญากร    ชาวแสน
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ทองปิ่น
3. เด็กหญิงพัชรศรี    บุริขำ
1. นางปิยะดา    คอมสูงเนิน
2. นางอุบลรัตน์    ่ผ่่านสำแดง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................