งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 732
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงสุภัคสินี    กันทะจักร
1. นางวนิดา    สำแดงเดช
2 2 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงรุ้งอรุณ    กุดสระน้อย
1. จ.ส.อ.ชลธาร    มิตรตะขบ
3 3 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงศิตานนท์    การัมย์
1. นายปราโมทย์    ทัศนจิตรกร
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอริษา    ทิพย์มาตย์
1. นางพูนทรัพย์    วิชากุล
5 5 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิสา    ธรรมมิตร
1. นางวีรจิตร    ฉลาดการณ์
6 6 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวรวิพร    ทิพย์สิงห์
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ    บุษดี
7 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงภรชิตตา    จานนอก
1. นายบรรพต    นิ่มนวล
8 8 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปภาวดี    มุขธรรม
1. นายเอกพล    ทศโยธิน
9 9 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงอารยา    เรียมแสน
1. นางคณัสนันท์    ศรีมงคล
10 10 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    บูรณะพงศ์สิน
1. นางกัญญาณัฐ    ดวนใหญ่
11 11 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงปิยรัตน์    วงศ์อภิวัฒน์
1. นางรัชนีกร    อณะศิริ
12 12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ปุริโส
1. นายธีรภัทร    กองไธสง
13 13 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงจิราวดี    บำรุงวัตร์
1. นางสมพร    พรหมมาดวง
14 14 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงสุธิสา    เพิ่มพร
1. นางศิริภรณ์    ศิริอมรพรรณ
15 15 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงแพรพิไล    อาดี
1. นางอัมพร    อมรพันธ์ุ
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    กาวนอก
1. นางแสวง    ไทยอ่อน
17 17 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    โคตรสมอ
1. นายเสถียร    สุภรัตนกูล
18 18 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงขวัญเรือน    รสพรม
1. นายชัยสิทธิ์    พรหมวงศ์
19 19 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสุภัสสร    เรือนเจริญ
1. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดื์    โพธิ์คาร
20 20 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงประกายเพชร    ปัตนุ
1. นายภูวดล    ชาธิราช
21 21 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงแพรวนภา    นามจันทึก
1. นางนภัสชล    ปรีติกุล
22 22 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงสโรชา    วงษ์ณรงค์
1. นางสมยศ    โพธิราช
23 23 โรงเรียนบ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    มุ่งภู่กลาง
1. นางสาววนิดา    แสนศรี
24 24 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงวิศัลศยา    ทองอ้วน
1. นางลัดดา    สุขรัตน์
25 25 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวนวดี    แก้วกาสี
1. นางบัวไข    เทียบโพธิ์
26 26 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปาริชาติ    อรุณไพร
1. นางไพวัลย์    สิมมาเคน
27 27 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนิตยา    วงศ์ตาแพง
1. นายอิสระ    วงษ์ดี
28 28 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงเปรมา    มาคะชาติ
1. นายชมพล    ภูบาล
29 29 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงเมษิณี    คำสอนพันธ์
1. นายเชิดชัย    พรมพันธ์ใจ
30 30 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงจณิตยากร    เชื้อคำ
1. นางสาววรรษมนตร์    เดชบุรัมย์
31 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงสิริตะพัช    สายโกสุม
1. นายอัชรายุทธ    ลุนเสนา
32 32 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    เยี่ยมในเมือง
1. นายสนธยา    พากเพียร
33 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    เนาแสง
1. นายโกวิทย์    เขียวศิริ
34 34 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ยวงทอง
1. นางวิลาวัณย์    ประวาสุข
35 35 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพร    กล้าหาญ
1. นายเดวิทย์    รมย์ราช
36 36 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์    บุญประคม
1. นางนันท์นภัส    รมย์สูงเนิน
37 37 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. นางสาวธันยชนก    กองทอง
1. นางมณี    ประดับศรี
38 38 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงนพัชฌา    สีดาแก้ว
1. นางสาวพัทธยา    คำเห็น
39 39 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    แก้วสิงห์
1. นางประไพ    สมบุตร
40 40 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นางสาวสุวนันท์    ฐานะ
1. นางอาทิตยา    ศรีชัยยศ
41 41 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงัพันภสา    อิณลา
1. นายปริญญา    พุทธสีเสน
42 42 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงศิรประภา    ทารักษ์
1. นางไพรวัลย์    บุญช่วย
43 43 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงมานิตา    ศรีคำภา
1. นายโกมล    เวียงทอง
44 44 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 1. นางสาวอมรรัตน์    เสียงใส
1. นายปรีชา    ฝ่ายรีย์
45 45 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงดาราพร    ทอดทอง
1. นายประสงค์    ภูขันสูง
46 46 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงนิรชา    นิ่มเปีย
1. นายสไกร    ศรีพรหมษา
47 47 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงนภาวัลย์    ศรีเสน
1. นายทองคูณ    บทมาตย์
48 48 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงสโรชา    เวชกามา
1. นางสุวรรณเกษร    สุวรรณมุข
49 49 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. นางสาวสวรส    ยืนหาร
1. นายชวลิต    พาเจริญ
50 50 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงศิรินภา    ธรรมลา
1. นางศราวรรณ    แก้วเกิด
51 51 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงธิดา    ชนะชัย
1. นางขวัญนภา    เวชกร
52 52 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชัยพร    มันอินทร์
1. นางสาวเปรมกมล    ดาตะเห
53 53 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงนิภาพร    แก่งสันเทียะ
1. นางวิไลภรณ์    วิไธสง
54 54 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ    แก้วศรี
1. นางสมลักษณ์    วิบูลย์คำ
55 55 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    เพชรล้ำ
1. นางอรุณี    แสนลี
56 56 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงพรณภา    พลชำนาญ
1. นางกาญจนารถ    พรรณพราว
57 57 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญใจ    สุวรรณสี
1. นางอรอนงค์    สิงห์ภูกัน
58 58 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอรอนงค์    พรมสาร
1. นางสาวจิฬ    นามศรีโคตร
59 59 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    พรมดาว
1. นางสาวเพียงฤทัย    ปะละกา
60 60 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงละอองดาว    ภักดี
1. นางเพชรรัตน์    มาดนอก
61 61 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    โพธิ์สว่าง
1. นายพนมกร    อินทรักษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................