งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 731
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป. เลย เขต 1 1. นายณัชพล    ภิญโย
1. นางศิริเพ็ญ    กลั่นสมจิตต์
2 2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายปิยะณัฐ    สินปรุ
1. นายณัฐพล    นนท์ภักดี
3 3 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายภานุวิชญ์    โอทารัมย์
1. นางสาวชนัฎฎา    สมอ
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นายธนากร    แสงเสน
1. นายสุภีร์    แรงน้อย
5 5 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นายสุทธิพร    โสภา
1. นางสุรีย์ฉาย    น้อยอามาตย์
6 6 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายบารมี    รสหอม
1. นางลดาเดือน    ไชยผา
7 7 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายอัคนัย    งานไว
1. นายบวร    ตอพรหม
8 8 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายนคร    ส้ำผึ้ง
1. นางขวัญลดา    ทองพุ่ม
9 9 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายอัดธนนท์    กุดวงค์แก้ว
1. นายศรายุทธ    วงศ์บาสก์
10 10 โรงเรียนบ้านโอทะลัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    แสนบัวคำ
1. นายนัคพล    จงมั่งคั่ง
11 11 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. นายบูรพา    ของรัมย์
1. นายชูชีพ    นฤสุข
12 12 โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายศตนันท์    คำใสขาว
1. นายประจง    กงจักร
13 13 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายศรราม    พรหมคนซื่อ
1. นายประจวบ    ประเสริฐโถ
14 14 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. นายกฤษฎา    มะหิเดช
1. นายวิสุทธิ์    จอมคำสิงห์
15 15 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นายธีระวัฒน์    ขานดา
1. นางเพียร    วงค์เจริญ
16 16 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. นายอานนท์    เหล่าโดน
1. นางสาวอุลัยวรรณ์    อภัยโส
17 17 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายศิริพงศ์    จันทร์โสภา
1. นายทิเวช    ไชยคำภา
18 18 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธาวัน    ฟองศิริ
1. นายเดช    สายแดง
19 19 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายธวัชชัย    เขียวสระคู
1. นางสาวชรินทร    วงศาเคน
20 20 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายอนุพล    ผสมสา
1. นางพรรณเพ็ญ    เชิดโกทา
21 21 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายนพดลย์    พลเสน
1. นางสาวพัชรวลี    ทวรรณกุล
22 22 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ศรีรัตน์
1. นางสาววลีรัตน์    เลิศศรี
23 23 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายกรรชัย    อาจหาญ
1. นางวรรณาวดี    ภักดีณรงค์
24 24 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    โพธิพันธ์
1. นาย ทองสุข    นิ้วทอง
25 25 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายจิรายุทธ    ดวงตา
1. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
26 26 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายอภิรักษ์    ชลเทพ
1. นายสุระศักดิ์    หวานแท้
27 27 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นายสันติสุข    ลาสนาม
1. นางพิสมัย    ไชยเชียงพิณ
28 28 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายวีรวัฒน์    บัวจันทร์
1. นางสาวสกาวเดือน    สู่สุข
29 29 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายจิรภัทร์    จงแจ้งกลาง
1. นางภานุเกต    มนต์ทอง
30 30 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นายณัฐวุฒิ    โสภา
1. นายสุบรรณ์    แหล่ป้อง
31 31 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายธนากร    ดอนสุวรรณ
1. นางมะลิ    แสนบุตร
32 32 โรงเรียนบ้านยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. นายศักดิธัช    อนุจร
1. นางสาววาสิฏฐี    ศรีผ่อง
33 33 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายธีรศักดิ์    พันธ์จริต
1. นายเอกศักดิ์    ทองพุ่ม
34 34 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายลือศักดิ์    สดมสุข
1. นางสุณี    ลิ้มศิริ
35 35 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายอภิเชษฐ์    ไพโรจน์ธนาพงศ์
1. นางจิรภา    แสนสิ่ง
36 36 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายวีรภัทร    รุ่งฤทธิ์
1. นางสาวนิภาพร    วงษาเนาว์
37 37 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. นายศักดิ์สิทธิ์    สังวรณ์
1. นางมณี    ประดับศรี
38 38 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายสมมาส    อินทจักร์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา    โคตตะวงค์
39 39 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพร้อมพงษ์    เพียรดี
1. นายวุฒิชัย    ธิมาชัย
40 40 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายภีรภัทร    โยธี
1. นางพรนิสิต    แก้วเจริญ
41 41 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายอนุวัฒชัย    พลอาษา
1. นางสาวทองสุข    พลทะกลาง
42 42 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. นายสกฤษฎ์    ตะนุมาตย์
1. นางนวลกนก    บุญเฉลียว
43 43 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายเสถียรพงษ์    อ้วนบท
1. นางสาวเอกคตานันท์    บริบาล
44 44 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 1. นายธีระศักดิ์    กาศจักร
1. นางสาวธนิตา    อุปสิทธิ์
45 45 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายอนุวัฒน์    ดำเกลี้ยง
1. นางกัลยาณี    จันทะรัตน์
46 46 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    ยันตะพันธ์
1. นางเกษชรินทร์    ปัญญาคำ
47 47 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    พรหมเพชร
1. นางสงวน    พรหมอินทร์
48 48 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. นายคณิศ    มาลัย
1. นางลักษ    ไชยช่วย
49 49 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายศรายุทธ    มั่งคั่ง
1. นางสายทอง    ขันธสอน
50 50 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายพงศกร    พรหมสารเมฆ
1. นางประชิต    แก้วชัย
51 51 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายทรงกลด    ขอห้อมกลาง
1. นางสุปราณี    ศรีสุวรรณโณ
52 52 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายประเสริฐ    หงษ์สิงห์ทอง
1. นางร่มรัก    สว่างภพ
53 53 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายศักดิ์ดา    จุลอักษร
1. นายสมบูรณ์    สิงห์ลา
54 54 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายปรีชาพล    ริบรวมทรัพย์
1. นางสมลักษณ์    วิบูลย์คำ
55 55 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายเพชรชนะ    นวลเกษา
1. นายพัฒนะ    เส่งมูล
56 56 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายวรรณปชา    สิเนหะสาร
1. นางสาวนวพร    จักรนารายณ์
57 57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายสุนันท์    ชันดา
1. นายวิทยา    วงษ์ไชยา
58 58 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายภานุวัฒน์    หินทอง
1. นายสิทธิชัย    ฉัตรวิไล
59 59 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายจักรพงษ์    จ่าทัพ
1. นางสาวสุดาวัน    ถามูลเรศ
60 60 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายสุรฉัตร    ศิริโชติ
1. นางสาวรัตติมา    โค่นถอน
61 61 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    ศรีไพรงาม
1. นางนภัชทา    สุดประเสริฐเลิศล้ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................