งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 721
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 1. นางสาวจุฑามาศ    ปานขาว
1. นางวรัช    รามศิริ
2 2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงกรกมล    ปาจันทึก
1. นางวีระวรรณ    กอบัว
3 3 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิษา    ใหญ่รัมย์
1. นายวัฒนชัย    ก้อนทอง
4 4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายพิเชษฐ์    ลุนแก้ว
1. นางปัณฑารีย์    ศรีสุนทร
5 5 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงหฤทัย    บุ้งทอง
1. นายมาตรฐาน    ศรีเงินดี
6 6 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงประภาพร    เถาว์ชาลี
1. นางสุพรรณี    ไพบูลย์
7 7 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงพราวฤดี    หงษ์สาวงศ์
1. นางสาววลัยลักษณ์    มณีวรรณ์
8 8 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรกันย์    ผาสิน
1. นางสุวิวรรณ    แสงยะรักษ์
9 9 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายกิตติพงษ์    จันทร์ทอง
1. นางสมจิตร    เลานวดวัน
10 10 โรงเรียนบ้านแสนกาง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงกรรณิกา    สิงห์ซอม
1. นางสาวสันต์ฤทัย    หล้าล้ำ
11 11 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงประภาศรี    แก้วเนตร
1. นางอุษา    ยอดเมือง
12 12 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายสุรชัย    วงศ์ราชสีห์
1. นายวิศิษฏ์    ไคลศรี
13 13 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายทศพล    คณิต
1. นางสาวพรพหัส    ถิ่นรัตน์
14 14 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. นายวัชระพงษ์    แสนเสนยา
1. นายสุริเยศ    อะโน
15 15 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงธนพร    สีพัวฮาม
1. นายธนาทิตย์    พรมโสภา
16 16 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์    ประเสริฐสวัสดิ์
1. นางสาวนุชรินทร์    อินทร์แสง
17 17 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอาริชา    ชามนตรี
1. นายดิเรก    วงษ์มหาจักร์
18 18 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงพรวิไล    ทวีศักดิ์
1. นายเลิศชาย    ศรีสุระ
19 19 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. นางสาวกัลยาณี    เข็มรักษ์
1. นางสาวธนพร    นันตะวงษ์
20 20 โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกิรติ    ยืนยง
1. นายวิเชียร    สังชาตรี
21 21 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงศินัฐตา    จันดาหาญ
1. นายประยูร    รำไธสง
22 22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายศุภณัฐ    บุญทีฆ์
1. นายวีรพล    ปักเสติ
23 23 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายจตุรวิทย์    วิปสูงเนิน
1. นางสาวกิติพร    จิตสุวรรณรักษ์
24 24 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงสุวิมล    คำเหลือ
1. นายบุญญฤทธิ์    บูรณ์เจริญ
25 25 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอริสรา    ปัตติลาพัง
1. นายพงศกร    บุราณรมย์
26 26 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. นางสาวอมรรัตน์    พันสายออ
1. นางชิดชนก    ศรีสุพรรณ
27 27 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทรัตน์    ลีบาง
1. นายสุริยา    ก้านคำ
28 28 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายฉัตรชัย    สิงห์ซอม
1. นายพงษ์สิน    แก้วแดง
29 29 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    เหลี่ยมแก้ว
1. นายวัชระ    ศิลป์ประเสริฐ
30 30 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงปาริษา    พันลพ
1. นางนภาวรรณ    ปุริสา
31 31 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงธิติมา    ดวงฤดี
1. นายนิรันต์    อิ่มสมบัติ
32 32 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    สุทธิสน
1. นางอรอุมา    เลี้ยงวงษ์
33 33 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงวิจิตรา    อนันตภักดิ์
1. นางรุจีราภรณ์    ทองทิพย์
34 34 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ศรีพันธ์
1. นายสุวัฒน์    ผิวหอม
35 35 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายวัชรินทร์    เมืองโคตร
1. นางสาวสุภาพ    สิงห์แก้ว
36 36 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงแพรพลอย    วิมลพัก
1. นางสาวสาวิตรี    วรวงศ์
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายอัฎสราวุธ    บังอร
1. นายวีระศักดิ์    นาครินทร์
38 38 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงเบญญาภา    มูลเมือง
1. นายอุเทน    เชื้อวังคำ
39 39 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวเสาวลักษณ์    ทองเทพ
1. นายเชิดศักดิ์    ใจแก้ว
40 40 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงนันทินา    เที่ยงอวน
1. นายกษมา    สาเกตุ
41 41 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงวราลักษณ์    พรมมี
1. นางนงรักษ์    แผนคำ
42 42 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงมะลิ    บุญมานนท์
1. นายอาทร    หวังชื่น
43 43 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นางสาวทิพวรรณ    บุญโสภิญ
1. นายประสงค์    แสนหล้า
44 44 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงชนิตา    พันธมา
1. นางบัวสอน    ธิสาไชย
45 45 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอรัญญา    สิทธิสาร
1. นางปรียามินท์    อุ่นทุลัย
46 46 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    แก้วกอ
1. นายณัทพงศ์    ธนูพราน
47 47 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงตวงทิพย์    มาลา
1. นางนิตยา    รอดคำดี
48 48 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงศิริพร    ภายศรี
1. นายดุษฎีธร    บุญเริ่ม
49 49 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. นายนัฐพล    มหาวงศ์
1. นางอรวรรณ    เสงี่ยม
50 50 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. นางสาวธิดารักษ์    ตุงคะมาลี
1. นายคารม    ธรรมพัฒนกุล
51 51 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงชนิดา    ทองดีนอก
1. นางสายพิณ    บรรจงรอด
52 52 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายวิวัฒน์    ดีสังข์
1. นายชุติไชย    ศรีพลไกล
53 53 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    กิ่งสุวรรณ์
1. นายวุฒิชัย    เยี่ยมไธสง
54 55 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    สุภากุล
1. นางหรรษา    มาขุมเหล็ก
55 56 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    สราคำ
1. นายนิวัฒน์    ภูพานา
56 57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงระพีพรรณ    หว้านเครือ
1. นายอนุชิต    รางศรี
57 58 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงทองไข    เข็มแก้ว
1. นางสาวเบญจวรรณ    สิมหลวง
58 59 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงพรญาณี    เป้าจันทร์
1. นางสมใจมาด    ปะละกา
59 60 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุธินี    แพงเจริญ
1. นายมนตรี    ศรีขาวรส
60 61 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงมินตรา    ปุ้งคง
1. นายเฉลิมชัย    อินทรักษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................