งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 071
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงสุภัตรา    ทองพรม
2. เด็กหญิงธารารัตน์    รักบ้านดอน
3. เด็กหญิงแพรวา    มาตย์สีหา
4. เด็กหญิงจีรณา    ดีลุนชัย
5. เด็กชายธนากร    ทองบุ
6. เด็กชายวัชริศ    พรมเมือง
7. เด็กชายศรราม    ศรีชมษร
8. เด็กหญิงธัญชนก    ใจบุญ
9. เด็กหญิงชลดา    คำลา
10. เด็กหญิงณัฐนิชา    ต้นโพธิ์
1. นางนรินทร์    โสระสิงห์
2. นางประยูรศรี    บำรุงภักดี
3. นางวรุณี    วอแพง
2 2 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสิริกร    ประจิแพ
2. เด็กชายกัลย์ยุทธพงษ์    สมบูรณ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงพรทิพย์    เต้นปักษี
4. เด็กชายรัชชานนท์    สารภาพ
5. เด็กหญิงขวัญนิภา    เหลืองวิเชียร
6. เด็กหญิงกนกกรณ์    เพ็งไธสง
7. เด็กหญิงณิชชาณันท์    ศรีคำ
8. เด็กหญิงสิรภัทร    จินตนา
1. นางจันทนา    ฝาไธสง
2. นางชวนพิศ    ตรีศรี
3. นางวัฒนา    จิตธงไชย
3 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงรินดา    พิมพ์สระเท้า
2. เด็กหญิงกนกนาฎ    ทบคลัง
3. เด็กหญิงเพราพิลาส    ชะนูรัมย์
4. เด็กหญิงสุพัตรา    สอนซื่อ
5. เด็กชายชลิต    อึ่งเส็ง
6. เด็กหญิงอินทิรา    เยินรัมย์
7. เด็กหญิงผกาวดี    บำรุงแคว้น
8. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน    ตรีวิเศษ
9. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    ประยงค์สุข
10. เด็กหญิงนิศมา    สุขรมย์
1. นางบุญหมาย    ไชยศรีรัมย์
2. นางราศรี    รินทา
3. นางสมจิตร    แร่เพ็ชร์
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงองค์อุมา    ธงไชย
2. เด็กหญิงสุนิสา    ทองไหม
3. เด็กหญิงสุภาวดี    ชาวดอน
4. เด็กชายศุภมงคล    เครือเพียกุล
5. เด็กหญิงจินดามณี    ผิวสว่าง
6. เด็กหญิงเมธาวี    มหาวิชัด
7. เด็กหญิงสุวภัทร    เจริญวงศ์
8. เด็กชายวรวิทย์    เดชกุลรัมย์
9. เด็กชายพงศ์ตุลา    ชานุบาล
10. เด็กชายอภิวัชร์    วิชัยสา
1. นายวิรัช    บัวทา
2. นายวิเศษ    โสภากุล
3. นายศิรศิษฏ์    โพธิ์เย็น
5 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงพรพรหม    พรมสุ้ย
2. เด็กหญิงสกุณา    สนมศรี
3. เด็กหญิงปัญญาพร    พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงอนุธิดา    สุทธิประภา
5. เด็กชายกิตติภูมิ    ผกาหวล
6. เด็กหญิงศิตานันท์    ยุบลชิต
7. เด็กหญิงสุทธิมนต์    พลเยี่ยม
8. เด็กชายธีรภัทร    แสนโบราณ
1. นางทัศนีย์กรณ์    บุตรวงษ์
2. นายศรัณย์    ยุบลชิต
3. นางสาวอาทิตยา    สมภักดี
6 6 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    สุขแจ่มใส
2. เด็กหญิงสริมน    ไชยพร
3. เด็กหญิงฐิติวรดา    เรืองจรัส
4. เด็กหญิงอนัญญา    โคกสวาท
5. เด็กหญิงอรวรรณ    เอกสันต์
6. เด็กชายเจษฎากร    นาคำจันทร์
7. เด็กชายดนุสรณ์    สุวรรณศรี
8. เด็กชายณัฐวุฒิ    ดวงสลัก
9. เด็กชายณัฐวัตร    ศรีสิงห์
10. เด็กชายสิรภัทร    นาโควงศ์
1. นายณัฐพล    นามณฑา
2. นางสาวสมใจ    คิสาลัง
3. นายสำร็จ    มานะวงษ์
7 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายเทพทัต    คบขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    นารีรักษ์
3. เด็กหญิงภัทรศยา    คงโต
4. เด็กหญิงสุชานาถ    นามโท
5. เด็กหญิงพิชญาภา    จำเริญธรรม
6. เด็กหญิงธนมน    ไตรณรงค์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิรุณ    คำกอง
8. เด็กชายพลศักดิ์    นานอก
9. เด็กชายอาทิตย์    แนวโนนทัน
10. เด็กหญิงพัตรพิมล    เกษนอก
1. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์    อ้นสันเทียะ
2. นางวัชรินทร์    นวกาลัญญู
3. นางสุชาดา    อ้นสันเทียะ
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงศรัณยา    เบญจถาวรอนันท์
2. เด็กหญิงธัญญ์นรี    ฤทธิชัย
3. เด็กหญิงดวงหทัย    อินทรธิราช
4. เด็กหญิงนันท์นภัส    บุญสิงห์
5. เด็กหญิงปัณณิกา    คณะพัฒน์
6. เด็กหญิงณภัทรา    ดีเลิศ
7. เด็กหญิงศิรภัสสร    ฐานมั่น
8. เด็กชายธนภัทร    ทองคำ
9. เด็กหญิงชนัญชิดา    สมุทรรัตนากร
10. เด็กหญิงอัณณา    นันทสำเริง
1. นางฉวีวรรณ    สุขสาร
2. นางฐิติภา    ปิ่นโต
3. นางดวงพร    บุญถม
9 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิรยา    ศิริประจักษ์ชัย
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    การุญ
3. เด็กหญิงปิยรัตน์    โกษาแสง
4. เด็กหญิงวริศรา    ศรีเมือง
5. เด็กหญิงธัญญาสิริ    สารจิต
6. เด็กหญิงโชติกา    คำชนะ
7. เด็กหญิงขนิษฐา    ศรีวิรัญ
8. เด็กหญิงรมิตา    นาอุดม
9. เด็กหญิงปรมาพร    พรหมสาขาฯ
10. เด็กหญิงนันฐิญา    ชาภักดี
1. นางดวงจันทร์    ภู่ขำ
2. นางทรายแพรว    ไชยมัชชิม
10 10 โรงเรียนบ้านบักจรัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงอารียา    สะสีรี
2. เด็กชายธีรยุทธ    ศรีน้อย
3. เด็กหญิงวิยุดา    ยารัมย์
4. เด็กหญิงศริญญา    เสกแสร้ง
5. เด็กหญิงวรณัฏฐวีร์    ศักดิ์สีรี
6. เด็กหญิงปาลดา    พิมมลา
7. เด็กหญิงปนัสยา    บุญเพ็ง
8. เด็กหญิงผกาวัลย์    ดงป่าขา
9. เด็กหญิงปิยธิดา    บุญฤทธิ์
10. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    พานทอง
1. นางสาวนาจอนงค์    ธานีพูน
2. นายประจวบ    ทองประดับ
3. นายโฆษิตติภูมิ    แสงทอง
11 11 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายพนิชพล    ชานะกิจ
2. เด็กชายถิระวัฒน์    ชานะกิจ
3. เด็กหญิงกมลชนก    รัตนวิชัย
4. เด็กหญิงชลธิชา    กิมาวหา
5. เด็กหญิงรัตติกาล    เปลี่ยนทอง
6. เด็กหญิงศศิการณ์    แพจันทึก
7. เด็กหญิงชลธิชา    สภากรณ์
8. เด็กชายอัศม์เดช    ตะรุสะ
9. เด็กหญิงธันยพร    บำเพ็ญศิล
10. เด็กหญิงปิยธิดา    เปลี่ยนทอง
1. นายสมยศ    จันทรา
2. นางอัจฉราพร    นวลชื่น
3. นางสาวเพชรดา    นวลชื่น
12 12 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายธนบูลย์    ศรีทองทุม
2. เด็กชายวิโรจน์    พุทธะรา
3. เด็กหญิงสุพรรษา    โจไธสง
4. เด็กหญิงธนัญญา    ศรีภา
5. เด็กหญิงอริสา    ป้อมไธสง
6. เด็กหญิงณัฐวิภา    นวลไธสง
7. เด็กหญิงชลธิชา    แดนจอหอ
8. เด็กหญิงรสิกา    น้อยมาลัย
9. เด็กหญิงนฤมล    โนไธสง
10. เด็กหญิงญาณิสา    ลิ่งไธสง
1. นางสุภาภรณ์    ศิลปการ
2. นายอิสสระ    เตียนศรี
13 13 โรงเรียนบ้านอังกุล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายภูรินทร์    ทรงกรด
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ใจดี
3. เด็กชายธนภัทร    กลางมณี
4. เด็กหญิงนรีกานต์    ปลงใจ
5. เด็กหญิงกฤษณา    สมนึกตน
6. เด็กหญิงวาสนา    คำสุข
7. เด็กหญิงนฤมล    มันทะราช
8. เด็กหญิงกมลลักษณ์    เกตุเปีย
9. เด็กหญิงพรพิชญาภา    สมาธิ
10. เด็กหญิงอชิรญา    กลางมณี
1. นางนัดดา    ดาวเรือง
2. นางนันทวัน    กลางมณี
3. นางสาวเดือน    แก้วพวง
14 14 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงธัญภัทร    วรรณโชติ
2. เด็กหญิงกุลนันท์    นามณี
3. เด็กหญิงอิสราพร    พิมพ์วัน
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ธรรมวิเศษ
5. เด็กหญิงปิยะธิดา    จันทะเรศ
6. เด็กชายธัญนพ    อินทร์ประภา
7. เด็กหญิงธีรนุช    คิดรอบนอก
8. เด็กชายณัฐวุฒิ    สินสม
9. เด็กชายจิรายุทธ    โยชน์เมืองไพร
10. เด็กหญิงปริญญาพร    โพธิ์ทอง
1. นางวไลพร    ภาควิชัย
2. นางสมจิตร์    สุทธิประภา
3. นางอนุรักษ์    บุญแจ่ม
15 15 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงอาทิติยาภรณ์    ศรีตรีจักร
2. เด็กหญิงอรทัย    ศิริจันทร์บุตร
3. เด็กหญิงปภาวี    ตั้งมณี
4. เด็กหญิงกัญญามาศ    แสงสว่าง
5. เด็กหญิงฐิตาพร    อุดทาทอง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา    จันทะสอน
7. เด็กหญิงเมทิยา    นุพพล
8. เด็กหญิงภัทรจาริน    กิตติจารุภักดี
9. เด็กหญิงอนัญญา    รัฐวงษา
1. นางสิธิกิติ์    จันสามารถ
2. นางอมรรัตน์    คชเขื่อน
3. นางเกษณีพร    สีแข่ไตร
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายอัครพล    เนตรภักดี
2. เด็กชายธีรภัทร    พรมคำน้อย
3. เด็กชายวัชรพล    ดาวเรือง
4. เด็กชายสรวิชญ์    นาคะลัย
5. เด็กหญิงชาลิสา    จำปีพรม
6. เด็กหญิงธนัชญา    แก่นดี
7. เด็กหญิงนันทิดา    มณีโชติ
8. เด็กหญิงรุ่งนภา    เขาภูเขียว
9. เด็กหญิงพัณณิตา    แสงคีรีเขต
10. เด็กหญิงณัฐธิดา    เนตรภักดี
1. นางจุฬาลักษณ์    สุกัน
2. นางชลฎา    นามโคตร
3. นายภาณุพันธุ์    ศรีสุชาติ
17 17 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงกฤษณา    บุญดี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    มาทิพย์
3. เด็กหญิงพิชญาภา    หยาดไธสง
4. เด็กหญิงนริศรา    ไชยา
5. เด็กหญิงปาริชาติ    นรารัตน์วงศ์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์    ป้านภูมิ
7. เด็กหญิงกนกพิชญ์    ทองใบ
8. เด็กชายนิธิพงษ์    มาทิพย์
9. เด็กหญิงปาริชาติ    อุทธชัย
10. เด็กหญิงกีรัตติยา    วงศ์มีแก้ว
1. นายมนตรี    พลแพงขวา
2. นางสุพัตรา    อดทน
3. นางสุมาลัย    แสงเกตุ
18 18 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายรัฐวิทย์    บุญล้อม
2. เด็กชายสมศักดิ์    คงสุขมาก
3. เด็กชายสุธินันท์    อุระสาย
4. เด็กหญิงนวพร    ทิพนนท์
5. เด็กหญิงปานปรีดา    บุญทอง
6. เด็กหญิงภัทรธิดา    ศรีพรหม
7. เด็กหญิงวรัญญา    ศรีโชค
8. เด็กชายพัชรพล    ลาพ้น
1. นายนพพร    ทองสิงห์
2. นายศรีนวล    สายเมฆ
19 19 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอภิยดา    วงศ์ศรี
2. เด็กหญิงทิพตะวัน    บุญเนตร
3. เด็กหญิงกิตติยาภา    ยี่วาศรี
4. เด็กหญิงศวรรยา    ดอกคำ
5. เด็กหญิงกชพรรณ    เจริญลอย
6. เด็กหญิงณัฐณิฌา    ประทำมา
7. เด็กหญิงภูมรินทร์    โพธิ์จิตร
8. เด็กหญิงเบญจพร    ดอกพิกุล
9. เด็กหญิงชลธิชา    พุ่มจันทร์
10. เด็กหญิงนิชธาวัลย์    โพธิ์ศรีทอง
1. นางชัชฎาภรณ์    อินทร์จันทร์ดา
2. นางรัฐดา    โคตรสีหา
3. นางสาววิภาวดี    คูณสุข
20 20 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายวสันต์    บับภาร
2. เด็กหญิงภัครวดี    บับพาน
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์    บับพาน
4. เด็กหญิงบุษกร    บับพาน
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    บับพาน
6. เด็กหญิงเมธิตรา    จำปา
7. เด็กหญิงชลลดา    บับพาน
8. เด็กหญิงพูริดา    บับพาน
9. เด็กหญิงอวัสดา    ฤทธิวงค์
1. นายชัยยะ    พรมพิศ
2. นายยุทธการ    กอสุวรรณ
3. นางสาวสุจิตรา    พรมพินิจ
21 22 โรงเรียนบ้านหนองร้าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายธนทรัพย์    โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงกุลนิภา    โพธิ์แก้ว
3. เด็กชายพศวัต    ทรงประโคน
4. เด็กหญิงธัญวรรณ    วีระไทย
5. เด็กหญิงิฐิติชญา    โพธิ์แก้ว
6. เด็กหญิงรัตนา    โพธิ์แก้ว
7. เด็กหญิงณัฐริดา    บรรเทิงใจ
8. เด็กหญิงณัฐฐาพร    บรรเทิงใจ
9. เด็กหญิงอชิรญาณ์    เดียรประโคน
10. เด็กหญิงปนัดดา    เดียรประโคน
1. นายประสิทธิ์    โอภาษี
2. นายยิ่งยง    ดุจจานุทัศน์
3. นางสาววนัชพร    ทองระยับ
22 24 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิง พิณทองธาร    พลรักษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    ป้องสิงห์
3. เด็กหญิงรัญชิดา    จันทรโคตร
4. เด็กหญิงพัชรี    นิยมวงษ์
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    รูปอ้วน
6. เด็กหญิงกฤติมา    ล่ามสมบัติ
7. เด็กหญิงศุภรดา    เผ่าพันธ์
8. เด็กหญิงจารุพร    มั่นทน
9. เด็กหญิงจิดาภา    บุตรจันทร์
10. เด็กหญิงชญาภา    นาสารีย์
1. นาย กิตติพงษ์    ระวิวรรณ์
2. นาย สมัชญ์พล    ท่อนทองมีสุข
3. นางสุภาภรณ์    เรืองสิทธิ์
23 25 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิ่นลดา    ดุจนาคี
2. เด็กหญิงพรรณราย    อภิรักษ์
3. เด็กหญิงกิตติมา    พรมศิลา
4. เด็กหญิงศิริลักษ์    บุญชม
5. เด็กหญิงธัญรดา    แสนสุข
6. เด็กหญิงปุณยนุช    แก้วดี
7. เด็กหญิงนันทิตา    ชื่นจิตร
8. เด็กหญิงจีระนันท์    สิงห์เทศ
9. เด็กชายสันติภาพ    พินิจลำ
10. เด็กชายตรีเพชร    สุระภีร์
1. นายประจักษ์    ภูมิศรีจันทร์
2. นางสาวปาณิสรา    เรืองบุญ
3. นางสมบัติ    ภูมิศรีจันทร์
24 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงฐณิชา    ถิตย์รัศมี
2. เด็กหญิงภัทราพร    ไร่สว่าง
3. เด็กหญิงดารุณี    จันทริมา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    จำเริญสาร
5. เด็กหญิงระวิวรรณ    ถนอมภักดิ์
6. เด็กหญิงสุชานันท์    มงคลพันธ์
7. เด็กชายอานนท์    โพธิ์ชัยสิงห์
8. เด็กชายปุรเชษฐ์    ผองแก้ว
9. เด็กหญิงณัฐนิชา    ตุมร
1. นางจำรูญลักษณ์    เลิศจุลัศจรรย์
2. นายพัฒนา    ศรีโสภา
3. นางสุธิดา    ศรีโสภา
25 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายศุภวิชญ์    พรมพุทธ
2. เด็กชายฐิติภัทร์    เวียงนนท์
3. เด็กชายธนภูมิ    จันทรรัตนา
4. เด็กหญิงทัตชนก    ศิริวัฒนกาญจน์
5. เด็กหญิงงันยพร    สังฆศรี
6. เด็กหญิงกานต์นภัส    ไชยสมบัติ
7. เด็กหญิงกุลนิภาภรณ์    ด่านสุม
8. เด็กหญิงจิรัชยา    สมศรี
9. เด็กหญิงคันธรส    สุวรรณชมภู
10. เด็กชายธัชพล    นาถธีระพงษ์
1. นางปรัชพร    ศิริเขตร์
2. นางภาวนา    สินนอก
3. นางเพียงจิต    ศรีสุก
26 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงบุญสิตา    ศิริเลอมาน
2. เด็กหญิงปานชีวา    เพ็งชัย
3. เด็กหญิงปานปรียา    เพ็งชัย
4. เด็กหญิงดาวผ่องเพ็ญ    ออไธสง
5. เด็กหญิงสิริยากร    พลภักดี
6. เด็กหญิงณัชชา    เปรี่ยมรัตนชัย
7. เด็กชายวชิร    บุญวัน
8. เด็กชายโชติพงษ์    ชูรัตน์
9. เด็กชายอภิภูมิ    ขุมเงิน
10. เด็กหญิงณิชารีย์    ไทยสะเทือน
1. นางวีระยา    ศิริรัชฎานันท์
2. นางอรอุมา    ธรรมวันนา
27 29 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ    สิทธิขุนทด
2. เด็กชายธนากร    ใจรักดี
3. เด็กหญิงปนัฐธิดา    ทบลา
4. เด็กหญิงปภัสรา    ไตรศรี
5. เด็กชายนภดล    เจริญ
6. เด็กชายพงษ์พิทักษ์    เหิมขุนทด
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ขอแรงกลาง
8. เด็กหญิงอุไลภรณ์    เสียดขุนทด
9. เด็กชายฐิตินัย    นพขุนทด
10. เด็กชายวิรุฬห์    รื่นบำรุง
1. นางวาสนา    หาดขุนทด
2. นางสุพรรณ    มนขุนทด
3. นางเรวดี    กองคำ
28 30 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายศาตรายุ    ดีเลิศ
2. เด็กชายชินวัตร    นุ่นพล
3. เด็กหญิงปรีดาภรณ์    ทะนิน
4. เด็กหญิงชลิญญา    รู้หลัก
5. เด็กหญิงวรรณนิษา    รู้หลัก
6. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    ดีกลาง
7. เด็กหญิงศศิกาญ    หอมโคกค้อ
8. เด็กหญิงทิพปภา    เย็นใจ
9. เด็กหญิงกองทรัพย์    สันวิลาศ
10. เด็กชายราชันย์    สันวิลาศ
1. นางจุลีย์    ศาลางาม
2. นายรณะนันทน์    ราชโคตร
3. นางสาวหทัยทิพย์    ชุมนา
29 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงสิริยากร    โชคลา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    คำสีแก้ว
3. เด็กหญิงปรายฟ้า    พิมพ์แสง
4. เด็กหญิงณภัทร    ธรรมวิเศษ
5. เด็กหญิงบุณยาพร    สีพาติ่ง
6. เด็กหญิงกัญญภัส    ราชสุวอ
7. เด็กหญิงวริศรา    ธนะเพชร
8. เด็กหญิงปรานปรียา    อินทโชติ
9. เด็กชายอชิตพล    นามวงศ์
10. เด็กชายเจษบดินทร์    เพียทา
1. นางสุดานี    พิทยาวุธวินิจ
2. นางอภิวรรณ    ดวงจันทิพย์
30 32 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสุกัญญา    พบพิมาย
2. เด็กหญิงปาลิดา    แก้วศรีงาม
3. เด็กหญิงศุกัณญา    ชุ่มพิมาย
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    นามหมื่นไวย์
5. เด็กหญิงสุกัลยา    ศรีสุข
6. เด็กหญิงอังค์ศุนิจฐา    ดาวกลาง
7. เด็กชายปวิชญา    ระงับทุกข์
1. นางพจมาน    เพาพาน
2. นางศรีสุดา    เทียมโคกกรวด
3. นางสุมาลี    ระงับทุกข์
31 33 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงชาลิสา    เสนา
2. เด็กหญิงนิชาณันท์    พันธุจรุงค์
3. เด็กชายเจษฎา    สาริยา
4. เด็กหญิงกุลภรณ์    จันทร์หล้า
5. เด็กหญิงพลอยชมพู    ภูบังที
6. เด็กหญิงกุลณัฐ    จันทร์ทร
7. เด็กหญิงอริยา    สุรินทร์
8. เด็กหญิงปณิตา    ชาภักดี
9. เด็กหญิงปนัดดา    ชาภักดี
10. เด็กหญิงนิภาดา    หงษ์คำ
1. นายธงชัย    ป้านภูมิ
2. นางนวลจันทร์    ฝาดชมพู
3. นางสุภารัตน์    สาริยา
32 35 โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงปาลิตา    ชัยอมฤต
2. เด็กชายวีรพัฒน์    สุชาติพงษ์
3. เด็กหญิงจารุพัตร์    ทองน้อย
4. เด็กหญิงภัครจิรา    ทองน้อย
5. เด็กชายจิรครินทร์    มาตขาว
6. เด็กหญิงภวรัญชน์    มุละศรีวะ
7. เด็กหญิงอลิศรา    วงษ์ศรีแก้ว
8. เด็กชายอดิศร    บุญญะศรี
9. เด็กหญิงภัทรวรรณ    มุละศรีวะ
10. เด็กหญิงนภัสสร    ห้องหาร
1. นางนุชรีย์    สระน้ำคำ
2. นายปรีดีวัฒน์    น้อยมาลา
3. นายสราวุทธ    วันเมืองเก่า
33 37 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายรัธพงษ์    ดอกแก้ว
2. เด็กชายอาทร    เจริญ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    ตั้งจิตรมีชัย
4. เด็กหญิงจิตติยาพร    สินขุนทด
5. เด็กหญิงวรรณิภา    สวัสดี
6. เด็กหญิงปาริชาติ    เผือกน้อย
7. เด็กหญิงสิริยากรณ์    พันสคาม
8. เด็กชายสุรเดช    บุญสำเร็จ
1. นายวิสิทธิ์    ศรีจังอินทร์
2. นายสุทิน    เพ็งพันธ์
3. นายแสง    ศรีโสม
34 38 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    ทีนะกูล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    คำโสมศรีกวิน
3. เด็กหญิงอัมพรพิมพ์    ศรีสังบุญ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์    วงศ์ตาจันทร์
5. เด็กหญิงธนพร    แม่นปืน
6. เด็กหญิงนันตญา    ไกยะฝ่าย
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ไกยะฝ่าย
8. เด็กหญิงวรรวิษา    ไกยะฝ่าย
9. เด็กหญิงจามาลี    แก้วหาวงศ์
10. เด็กหญิงกานดา    คำโสมศรีกวิน
1. นายนพกาญจน์    คำเพชรดี
2. นางปิยะวรรณ    คำมุลคร
3. นางเพ็ญศรี    พันธ์แก้ว
35 39 โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชาลินี    เข็มสีดา
2. เด็กชายอภิรักษ์    พรมทา
3. เด็กชายเตือนใจ    เหล่าเมืองกลาง
4. เด็กหญิงทิตยา    ศรีพรมมา
5. เด็กชายเอกพล    ปัญญาแก้ว
6. เด็กชายกฤษณ์ธีธัช    แก้วอุด
7. เด็กหญิงนัฐธิดา    เรืองพิมาย
8. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เบ้าน้อย
9. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา    สาลี
10. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สมหมาย
1. นางน้ำผึ้ง    เหล่าบุตรศรี
2. นายประพน    วิลามาศ
3. นายสายทอง    แสงแดง
36 40 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายราเมศวร์    วิจารณรงค์
2. เด็กชายนพรัตน์    นำสม
3. เด็กหญิงณัฐริณีน์    ไกรยวุธ
4. เด็กหญิงสุธินี    สิทธิศรี
5. เด็กหญิงภัทรธิดา    พรหมประดิษฐ์
6. เด็กหญิงอิสริยาพร    พรหมประดิษฐ์
7. เด็กหญิงฐานิสร    ครุฑนอก
8. เด็กหญิงพัชราภา    ลักษณะสิงห์
1. นางสาวนิยะดา    ผุยพงษ์
2. นางสาวรัชนีพร    ศรีพอ
3. นายเกรียงไกร    นรินทร์
37 41 โรงเรียนบ้านโพนหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงธันยพร    อรรคบุตร
2. เด็กชายวรวิทย์    มณีเลิศ
3. เด็กชายราเมศวร์    ศิริษา
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    สีสม
5. เด็กหญิงวรัทยา    เฉลิมผ่อง
6. เด็กหญิงสุกัญญา    จำปาดะ
7. เด็กหญิงจีรนันท์    เพียโคตรแก้ว
8. เด็กหญิงศรัญญา    ลามี
9. เด็กชายอัศดา    แพงวงษ์
10. เด็กหญิงกัญญาดา    มณีเลิศ
1. นางสาวนุชรินทร์    มีมานะ
2. นายบุญชัย    ทุมจีน
3. นายพงศธร    สมภักดี
38 42 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงปาลิตา    ทางทอง
2. เด็กหญิงกุลสตรี    แสนสุข
3. เด็กหญิงปริสรา    ภูทองเงิน
4. เด็กหญิงชลทิชา    ศรีบุตตะ
5. เด็กชายอรรฆรัตน์    บุญสร้อย
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    พิมชัย
7. เด็กชายอาวุธ    สุพล
8. เด็กชายธีระชาติ    น้อยคำดี
9. เด็กชายวีรภาพ    จำปาศรี
10. เด็กหญิงสุกัลย์    ธรรมโชติ
1. นางสาวนิตยา    หงษ์คำ
2. จ.ส.อ.บุญน้อม    ราโชติ
3. นางพิมพ์พิรุฬห์    มณีศรี
39 43 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายนนทนัฐ    เสาวรัตนพงษ์
2. เด็กหญิงพิมญ์ญาดา    ชาติศรี
3. เด็กหญิงลลิลดา    ไตรพรหม
4. เด็กหญิงญาณัจฉรา    ชำนาญ
5. เด็กหญิงลักขณา    อีอดกัน
6. เด็กหญิงมัทนา    ชาญฉลาด
7. เด็กหญิงพิชญ์สินี    เสาวรัตน์พงษ์
8. เด็กชายธนภัทร    เหลาธรรม
9. เด็กหญิงภูริชญา    เปรมผล
10. เด็กหญิงวรัญญา    ศรีอินทรี
1. นางสาวมาลีรัฐ    สมภาร
2. นางสาวยาใจ    คำมุงคุณ
3. นางสุดารัตน์    จิบจันทร์
40 44 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ศรีคำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา    เสารางทอย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    แก้วกัณหา
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ    นามศรี
5. เด็กหญิงชลิตา    กองจันดา
6. เด็กหญิงวริศรา    มาตรวิเศษ
7. เด็กหญิงชุติมา    ขวัญพงษ์
8. เด็กหญิงปาริตา    ทิพย์หาอินทร์
1. นางสาวชาริณี    พลศรีดา
2. นายวีรศักดิ์    อินทรสิทธิ์
3. นายอุดร    เทพพันทา
41 45 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงรินลดา    โต๊ะเครื่อง
2. เด็กหญิงอรัญญา    ประกาโส
3. เด็กชายนำชัย    ภูยิ่ง
4. เด็กหญิงศิริกันยา    พันทิทักษ์
5. เด็กชายศุภชัย    วิบุญมา
6. เด็กชายธนรัชต์    ภูแพง
7. เด็กหญิงนิสาพร    ภูยิ่ง
8. เด็กหญิงธนัญญา    มรกฏจินดา
9. เด็กหญิงศศิกานต์    บุญแท้
10. เด็กหญิงลดา    ศรทอง
1. นางประไพย    โกศล
2. นางละมัย    ภูครองนาค
3. นางวิไลวรรณ    จันทศรี
42 46 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    สงค์ศรี
2. เด็กหญิงพิชญาภา    กันยามา
3. เด็กหญิงอริสา    อุส่าห์
4. เด็กหญิงทรรศนีย์    คุณละ
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    กานุสนธ์
6. เด็กหญิงนิภาพร    สอนสุข
7. เด็กหญิงประกาย    แสงเขียว
8. เด็กชายกลวัฒน์    ธรรมจิตร
9. เด็กหญิงสมฤทัย    สินค้า
10. เด็กหญิงจินตนา    สีภูมี
1. นายธณกช    วัฒนวงศ์
2. นางนาถยา    เชื้อวังคำ
3. นางสาวละมูล    วะโลหะ
43 49 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิกา    วิลัยเลิศ
2. เด็กชายสิทธิพล    เพ็งประสิทธิพงศ์
3. เด็กชายธีรภัทร    พุทธานุ
4. เด็กหญิงวริญญา    ถึงสุข
5. เด็กหญิงรุจีสวัสดิ์    คงทรัพย์
6. เด็กชายอนุวัฒน์    ทองมาก
7. เด็กหญิงสุมิตรา    บุญพบ
8. เด็กหญิงพิจิตรา    หัดกล้า
1. นายสมคิด    พันมหา
2. นายสุพิศ    เพ็งประสิทธิพงศ์
3. นายอนันตชัย    คุณนาม
44 50 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายธรรมธัช    เพ็งพันธ์
2. เด็กชายทัตพงษ์    อรุณดี
3. เด็กหญิงชลธิชา    อ่อนพร้อม
4. เด็กชายกฤษฏา    สีทา
5. เด็กชายอนันต์ยศ    รักไทย
6. เด็กหญิงกัญญานัฐ    นนเทศา
7. เด็กหญิงกนิษฐา    สะละตุ้ย
8. เด็กหญิงลานนา    วงษ์สาหาราช
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์    รองหานาม
10. เด็กหญิงศิริวรรณ    กาญจน์วิบูลย์
1. นางนิรมล    ชาวเหนือ
2. นายเคน    ชาวเหนือ
45 51 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ชาวคำ
2. เด็กหญิงมาติกา    จันทะเสน
3. เด็กชายธนกร    แสงน้ำปาด
4. เด็กชายวชิรญาณ์    กึบขุนทด
5. เด็กหญิงจิริลิน    พุทไธสง
6. เด็กชายภัทราพงษ์    วิเศษแก้ว
7. เด็กหญิงลักขณา    ภู่กลั่ง
8. เด็กหญิงศศิมา    สุขนิยม
9. เด็กหญิงโสภิตา    คำมีภักดี
10. เด็กหญิงณัฐริกา    ปราบจันทร์
1. นางพัชรา    รักษาชนม์
2. นางสุธาธินี    คร่อมกระโทก
3. นางสุบิน    นาดี
46 52 โรงเรียนบ้านผาทอง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายพิชิตชัย    โสภาส
2. เด็กหญิงพรรณวสา    ศรฤทธิ์
3. เด็กหญิงทิพกร    นาจะหมื่น
4. เด็กหญิงพรรณวลี    เหมสีดา
5. เด็กหญิงภัณทิรา    ประไมยะ
6. เด็กหญิงนภัสสร    วาริเรือง
7. เด็กชายณัฐพงษ์    วงเปรียว
8. เด็กหญิงจันทวรรณ    โสดา
9. เด็กชายพัสกร    จุลบุรมย์
1. นายประจักษ์    วงษาสนธ์
2. นางสาวรุ่งธิวา    เจริญภู
3. นางวาสนา    จันโทสาร
47 53 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงสุรภา    จงชิดกลาง
2. เด็กหญิงญาดา    โสละหาน
3. เด็กหญิงวนิชญา    เถาพิมาย
4. เด็กหญิงพิมพ์ประไพร    โคตะคุ
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    อมรพรม
6. เด็กหญิงปวันรัตน์    หาญแจ้
7. เด็กหญิงศิรินยา    กลางเมือง
8. เด็กชายชัยวัฒน์    ภานุมาตย์
9. เด็กชายอภิวัฒน์    สมพงษ์
10. เด็กหญิงจารุวรรณ    ศรีไชโยรักษ์
1. นางสาวภารวี    อันสนธิ์
2. นางสุมาลี    สุภาพ
3. นางสาวอรวรรณ    ทองคำเขียว
48 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายประกาศิต    สุขคล้า
2. เด็กหญิงอันนา    สิงห์สถิตย์
3. เด็กชายวราเทพ    เทพศรีหะ
4. เด็กหญิงภูริชญา    ศรีพรหม
5. เด็กหญิงวรนิษฐา    พรหมศิลป์
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สิงห์สถิตย์
7. เด็กหญิงกานต์สินี    พรหมรักษา
8. เด็กหญิงพรรณธร    แสงสว่าง
9. เด็กหญิงภัทรดา    กันสุข
10. เด็กหญิงวรรณวิภา    วิเศษโวหาร
1. นางจารุณี    เนตรผง
2. นางสาวทิวาพร    นนทะโคตร
3. นางสาวใบชา    สุทธิ
49 55 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายธนากร    โชติสุภาพ
2. เด็กชายชาญวิทย์    เชื้อสามารถ
3. เด็กหญิงนัทธนัน    ประยูรชาญ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    ประเสริฐ
5. เด็กหญิงอารียา    ศิวิลัย
6. เด็กหญิงอมรรัตน์    ฮวกตา
7. เด็กหญิงอริสา    เขตนอก
8. เด็กหญิงเปรมวดี    ต่อวาส
9. เด็กชายวุฒิภัทร    ศรีเงิน
1. นายวรนันท์    เย็นสถิตย์
2. นายสุภาพ    วาลย์มนตรี
3. นายอนันต์    แบ่งคอนสาร
50 56 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงนราทิพย์    บุญหล้า
2. เด็กหญิงนิภาพร    เหล่ามาลา
3. เด็กชายพรเทพ    สินทร
4. เด็กชายนครินทร์    ภูธาตุเพชร
5. เด็กชายอดิศร    เมืองศรี
6. เด็กชายชยุต    สุระสาย
7. เด็กหญิงนัฐริกา    กุลศรี
8. เด็กชายพรพิชิต    ภูธาตุเพชร
9. เด็กหญิงอรอุมา    ภูเงิน
10. เด็กหญิงปนัดดา    ธีรานนท์
1. นางสาวจารุณี    สุ่มมาตย์
2. นางสาวพรวิไล    บุญหล้า
3. นางสาวภาวิณี    อ่อนบัวขาว
51 57 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงชุติมา    ภูทอง
2. เด็กหญิงนิสาชล    เนื่องพะนอม
3. เด็กหญิงเวทินี    สุวรรณพุ่ม
4. เด็กหญิงปนัดดา    อายุพันธ์
5. เด็กหญิงสุภัสรา    ศรีหาวงค์
6. เด็กหญิงอนงค์นาถ    สาธิราช
7. เด็กหญิงฐิติมา    คันทมาตย์
8. เด็กหญิงนันติญา    ศรีกระทุม
9. เด็กหญิงอภิษฎา    มาละมิ่ง
10. เด็กหญิงธนพรรณ    ปาณาราช
1. นายสมาน    ว่องไว
2. นายสุวิทย์    กระดานลาด
3. นายอภิศร    ทิพเสนา
52 58 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายปฐวีกานต์    ไชยขันธ์
2. เด็กชายกิตติธัช    นันทนดำรง
3. เด็กหญิงอรจิรา    กานุสนธิ์
4. เด็กชายระพีพัฒน์    โทบุดดี
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปรือทอง
6. เด็กชายยศพล    แก้วแสน
7. เด็กชายคณิศร    มุทาพร
1. นางช่อผกา    ทองสัน
2. นายศิริชัย    อินบุตร
3. นายไพรัช    เอกศรี
53 59 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์    มาตาเบ้า
2. เด็กหญิงศรัญย์พร    สงทาน
3. เด็กชายนครินทร์    หงษ์คะ
4. เด็กชายศาสตราวุธ    นอกตะแบก
5. เด็กหญิงอรุโณทัย    โพธิ์ปลี
6. เด็กชายธีรศักดิ์    วาปีทัม
7. เด็กหญิงสุธาลักษณ์    ศรีเตชะ
8. เด็กหญิงกฤษดาอัญญา    ลาดโยค
9. เด็กชายชิดนัย    ตะโย
10. เด็กหญิงปานมาศ    วิเศษฐา
1. นางปิยบุตรา    น้อยคำลือ
2. นางพิศมัย    หารเทศ
3. นางสาววิภา    นาตาแสง
54 60 โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายเสกสันต์    สุภผล
2. เด็กชายวโรดม    ดวงจิตดี
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์    โสมะมี
4. เด็กหญิงนิรชา    หมูสีโทน
5. เด็กหญิงนิภาพร    โพธิสาย
6. เด็กหญิงกมลฉัตร    ถนอมมิตร
7. เด็กหญิงจิดาภร    ประเมินชัย
8. เด็กหญิงจิดาภา    ประเมินชัย
9. เด็กชายเจตนิพัทธ์    สุภผล
10. เด็กชายจักรพงศ์    ปัญญายงค์
1. นางสาวขวัญจิต    จงกลาง
2. นางรุ่งนภา    เศษสุวรรณ์
3. นางแพรวพรรณ    นาคนวล
55 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายจิราพงศ์    ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงปารณีย์    สุขประสงค์
3. เด็กหญิงณัฏฐกันย์    เอกสุนันท์
4. เด็กหญิงปพิชญา    อักษร
5. เด็กหญิงพีรญาภรณ์    ไพรพยอม
6. เด็กหญิงอรนิภา    ศรีบุญเรือง
7. เด็กหญิงชลิตา    ปัตถา
8. เด็กหญิงชลธิชา    ปัตถา
1. นางกนกวรรณ    นามบุดดี
2. นายอัมพร    คำวันดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................