งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 709
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แสนชัย
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ขวัญครอง
3. เด็กหญิงปัญญาภรณ์    วิจิตร
1. นางนงลักษณ์    วัฒนวงษ์คีรี
2. นางเวณิกา    โฮงยากุล
2 2 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงมาริสา    พูลสำโรง
2. เด็กหญิงประภัสรา    คำดวง
3. เด็กหญิงลลิตา    จิตต์โสภา
1. นางสาวพัชรินทร์    ทักษิณสิทธิ์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    ทุมนาหาด
3 3 โรงเรียนบ้านตูบช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงกรกนก    ใจกล้า
2. เด็กหญิงธิญาดา    สะรารัมย์
3. เด็กชายพรหมพิริยะ    เจียมทอง
1. นางสาวศุภาพัช    ลือนาม
2. นางเพ็ญศรี    บุราสิทธิ์
4 4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอริสา    สาลีแสง
2. เด็กหญิงจิรพร    ลาฤทธิ์
3. นางสาวอพิสมัย    อุไร
1. นางดุจดาว    ภูมิเดชาวัฒน์
2. นางสุกัญญา    หงษ์ศรี
5 5 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงปวีณา    ผิวพรรณ
2. เด็กหญิงฉัตรธิดา    วงศ์คำ
3. เด็กหญิงศศิธร    สุโพณะ
1. นางกีรติ    กลางโนนงิ้ว
2. นางสาวอุบลลดา    เบ็ญจรูญ
6 6 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายธีรพัฒน์    กันจุไร
2. เด็กหญิงหยาดฝน    ภูดี
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ    ทุมกิ่ง
1. นางรัตนา    สุวรรณศรี
2. นางเกษร    บุญเจริญ
7 7 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงจิตรานุช    พรมพวง
2. เด็กชายเรืองศักดิ์    ปั่นกลาง
3. เด็กหญิงจิดาภา    พิเศษฤทธิ์
1. นางสาวมะลิวัลย์    กองชัย
2. นางสาวรชานันท์    ศิริชัยโรจนมรกต
8 8 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชุติมา    สารการ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ศรีเมือง
3. เด็กชายธรรมฤทธิ์    บุญไพโรจน์
1. นางวิภารัตน์    ฤทธิแผลง
2. นางสำราญ    จันขาว
9 9 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงกุลสตรี    ม่อมพะเนาว์
2. นางสาวธวัลกร    อาญาสูญ
3. เด็กหญิงวรรณษา    ศรีเพียชัย
1. นางสุปราณี    ป้องวงษ์
2. นางสุรางคนา    ลาแสดง
10 10 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงธิติมา    มีพันธ์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์    มีพันธ์
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    พวงพั๊ว
1. นายบรรจบ    ศิริวัฒน์
2. นางสาวสุภาวดี    สิริไสย
11 11 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์    กองสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    คำสุวรรณ
3. เด็กหญิงปนัดดา    ปราณีตพลกรัง
1. นางดวงใจ    พลพัฒนา
2. นางสาวเบญจมาศ    ทรงเสรี
12 12 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    แก้วระหัน
2. เด็กหญิงสุพัตรา    พันนาเหนือ
3. เด็กหญิงวรรณิษา    ทองมี
1. นางกนกขวัญ    โจมภาค
2. นายจิระศักดิ์    ดวงอนนท์
13 13 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. นางสาวสุวิมล    เริงรมย์
2. นางสาวธมลวรรณ    ระยับศรี
3. นางสาวกรรณิกา    บุญประกอบ
1. นางนิภา    มโนรัตน์
2. นางปพิชญา    ยอดทอง
14 14 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงพรไพลิน    คำทองทิพย์
2. เด็กหญิงรัตติกาล    พืชสิงห์
3. เด็กหญิงพรรณิพา    อุปแก้ว
1. นางดาวเรือง    โงนมณี
2. นางนันทนามาส    กลีบสันเทียะ
15 15 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นางสาวปนัดดา    ฝายวงค์
2. นางสาวสุจิตรา    สีมะโฮงนาม
3. นางสาวธัญรดา    ภูครองแง่
1. นางปราณี    เสนะ
2. นางอำพร    สมคำ
16 16 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงศรุตา    บุญบรรลุ
2. เด็กหญิงนภัสสร    ศรีพิทักษ์
3. เด็กหญิงวิมลมาศ    โชติไสว
1. นางวิลัยวรรณ    ศรีบุตร
2. นางแก่นจันทร์    พลโรม
17 17 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา    จันทรวงศ์
2. เด็กหญิงเกตุสุดา    นาหัวคน
3. เด็กหญิงวริษา    ปัญญา
1. นางรานี    กองวงศ์
2. นางวรณี    แสงมุกดา
18 18 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    กอบแก้ว
2. เด็กหญิงยุภาพร    จันดากุล
3. เด็กหญิงศุภากร    ขันทา
1. นางรินดา    หอมสินธิ์
2. นางอมรทิพย์    นนทะดี
19 19 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงกชวรรณ    ไชยแก้ว
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์    เดชอุดม
3. เด็กหญิงสุนันทา    โนนทะวงษ์
1. นายลิขิต    กาลีพล
2. นางสาวสุมาลิน    ฝางคำ
20 20 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงภควดี    ชะนะธร
2. เด็กหญิงศิราวรรณ    ซาเสน
3. เด็กหญิงสุวพัชร    ซาเสน
1. นางยุพิน    ศรีอาด
2. นางรุ่งฤดี    อาจวิชัย
21 21 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ    ไทยสำโรง
2. เด็กชายจีระวัฒน์    อุสาห์การ
3. เด็กหญิงรลิตา    หงายกระโทก
1. นางสาวจรรยา    แนะกระโทก
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    ผิวไธสง
22 23 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิรุณ    ข้าวกลาง
2. เด็กหญิงวีนัส    ทะมะรมย์
3. เด็กหญิงพุทธวรรณ    ธงชัย
1. นางสาวกัญธธ์ภรณ์    ชุ่มกลาง
2. นางเสมอจิตร    สง่ากลาง
23 24 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์    ทาทอง
2. เด็กหญิง ธนพร    ปัสสาสุ
3. เด็กหญิง ธนพรรณ    ปัสสาสุ
1. นายกฤษฏิพงษ์    สิงห์โคตร
2. นางรัตติยา    วรวิเศษ
24 25 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชนกานต์    พลจารย์
2. เด็กหญิงวรรณิภา    กายงาม
3. นางสาวพรสวรรค์    สุพรรณ
1. นางกรรณิการ์    พัฒนนิติศักดิ์
2. นางสาวพุฒตาล    ไวยสุภี
25 26 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    จันทิมาลย์
2. เด็กหญิงศิริประภา    ศิริวงค์จัน
3. เด็กหญิงอนิษา    ทองศิริ
1. นางสาวจุไรรัตน์    หล่อตระกูล
2. นางสาวปราณี    ฉายเพิ่ม
26 27 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    แนมขุนทด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    บุตรแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิษา    ใจใส
1. นางสาวบุญญาณี    ปราเหลา
2. นางสุดาวรรณ    กงเพชร
27 28 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงอารียา    สิงห์ซอม
3. เด็กหญิงอารียา    ใหญ่ผา
1. นางอิศยาภรณ์    สายธนู
2. นางอุไร    พวงพลอย
28 29 โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงนันทิชา    เถาว์สันเทียะ
2. เด็กหญิงสุปราณี    บุงขุนทด
3. เด็กหญิงประติภา    เปียขุนทด
1. นางสาวรุ่งอรุณ    ศิริสาขา
2. นางสาวอัญชลิตา    แผ่วสูงเนิน
29 30 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงลลิตา    สีกาลี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงสุพินดา    นาภิรมย์
1. นายกิตติชัย    มาลัยไธสงค์
2. นางสาวณัฐกฤตาพร    ชญาดากร
30 31 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงศุรีรัตน์    สมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรุจิรา    กำหยุก
3. เด็กหญิงอัจฉรียา    ร่มซ้าย
1. นางพัชนี    จันนาฝาย
2. นางสุรีพร    อิสสระวงษ์
31 32 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงพรญาณี    ธนารัมย์
2. เด็กชายรวิภาส    มีสัตย์
3. เด็กชายเมชินท์    ทือเกาะ
1. นางสาวพรทิวา    แทบทาม
2. นางพรรณิภา    แก้วไพทูรย์
32 33 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาวอภิญญา    สีทาทุม
2. เด็กหญิงสวรินทร์    ภูเมฆ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    สงบเงียบ
1. นางรุ่งฤทัย    กนกหงส์
2. นางวนิดา    เบ้าทอง
33 34 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงโสธรา    วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์    บุญเสริม
3. เด็กหญิง ศิริรัตน์    สุขเอิบ
1. นางสาวจุไรรัตน์    สุภาวหา
2. นางรุ่งนภา    ขอพรกลาง
34 35 โรงเรียนบ้านนาโส่ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงจณิสตา    ศรีกวี
2. เด็กหญิงชมพูนุช    สามสี
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์    ฐิตะนนท์
1. นางนภาพร    ชนะเคราะห์
2. นางอัจฉราพร    พุทธพรหม
35 36 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    มาพร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    นวมขุนทด
3. เด็กชายชัยวัฒน์    กระแสโสม
1. นางสาววรรณภา    คำหล้า
2. นายศักดิ์ดา    เสนาสี
36 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์    โคษา
2. เด็กชายประดิษฐ์    ปัญญาสูง
3. เด็กหญิงปณิดา    โยธิคาร์
1. นางธีรนุช    พุกซื่อตรง
2. นางอรนิตย์    น้ำจันทร์
37 38 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงวิชชุฏา    พรหมพินิจ
2. เด็กหญิงศุภิสรา    พรหมพินิจ
3. เด็กชายอภิชาติ    นามเกตุ
1. นางสาวอรนุช    ไตยราช
2. นางโชคดี    คำเพชรดี
38 39 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพรสุดา    ขันจันทา
2. เด็กหญิงอรอุมา    ทองลือ
3. เด็กหญิงพรทิพย์    รูปพรรณ์
1. นางอรณีย์    ผลจันทร์
2. นางเมธิญา    ดาเหลา
39 40 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงมลิศา    มีฤทธิ์
2. เด็กหญิงดลยา    บุดดีคำ
3. เด็กหญิงศุภักษร    ทองอาจ
1. นางจรรยา    หน่องพงษ์
2. นางบรรจง    อิสไมส์
40 41 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงเยาวธิดา    บุตรกันหา
2. เด็กหญิงวรรณา    นาแซง
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    กริดรัมย์
1. นางจิตสุรางค์    นาโพนงาม
2. นางรัชดาภรณ์    ดีพลงาม
41 42 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพรพิมล    พวงเขียว
2. เด็กหญิงศิริวิมล    แสงกล้า
3. เด็กหญิงนิราวรรณ    ประเสริฐศรี
1. นางพิศมัย    ปฏิรัตนัง
2. นางสาวเพชราภรณ์    พิมพ์สุตะ
42 43 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงนิลุบล    พวงพะกา
2. เด็กหญิงสุวนันท์    เถาถาวงษ์
3. เด็กหญิงจันทิมา    เอบุญมา
1. นางจงใจ    ภูมิโสม
2. นางประนอม    ธรรมพล
43 44 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงกิริฎา    จันทบ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    เดชบรรทม
3. เด็กหญิงอวิกา    จิตรชัยศรี
1. นางสาวกาญจนา    ทองล้วน
2. นางสาวศิศิรา    รักษาสระ
44 45 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    โคตรศักดา
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    พรมศร
3. เด็กหญิงอารยา    นาแถมทอง
1. นางนงค์นุช    ทิพย์วงศา
2. นางวงศ์เดือน    โสภาพล
45 46 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    วงศรีลา
2. เด็กหญิงพรชิตา    วงศรีลา
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง    ศรีเทียวไทย
1. นางรุ่งนภา    โถบำรุง
2. นางสาววิยะดา    ก้อนธิงาม
46 47 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา    คำเก่า
2. เด็กหญิงจิตรเลขา    คำเก่า
3. เด็กหญิงภัทรนันท์    ชาวนาแปน
1. นางสาววิกัญญา    วิระกุล
2. นางสาวสุภาวดี    ฆ้องคำ
47 48 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. นางสาวมะลิสา    เหล็กกล้า
2. นางสาวศศิประภา    เหล็กกล้า
3. นางสาววรรณภา    ภักดุยุทธ
1. นางลัดดา    จำปาแดง
2. นางวงเพ็ญ    ต้นพุฒ
48 49 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงชลิตา    การะเกษ
2. เด็กหญิงประกายฟ้า    พรมศรี
3. เด็กหญิงปิยธิดา    ไวยะบุตร
1. นางดลฤดี    อาวอร่ามรัศมิ์
2. นางพรรณประภา    สิมมา
49 50 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงอารีรักษ์    กลางอินเดช
2. เด็กหญิงพรรณิภา    โคตรฮุย
3. เด็กหญิงวรารมณ์    เดือนโชติ
1. นางณัชชารีย์    สมศรีเสาร์
2. นางนุชจนี    นาหนองตูม
50 52 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    นามโง้งสุขา
2. เด็กหญิงสุธาสินี    ก้องเวหา
3. เด็กหญิงจักษณา    โพนศิลา
1. นางสาวปัญจนา    เกษโสภา
2. นางสุทิพร    ภาวงศ์
51 53 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงอทิตยา    ก้อนมณี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    สงกอก
3. เด็กหญิงสายรุ่ง    บุญเงิน
1. นางสาววารุณี    ทองสงฆ์
2. นางเอมอร    แก้วเพชร
52 58 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 1. นางสาววรารัตน์    สิงขันธ์
2. เด็กหญิงนิจจารีย์    ไชยเลิศ
3. เด็กหญิงสิริพัดชา    พัฒนา
1. นางผ่องเพ็ญ    กีกอง
2. นางยุพิน    ใสบาล
53 59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ดีแป้น
2. นายอลงกรณ์    จุมพลน้อย
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    เสมาใหญ่
1. นางจีรวรรณ    พลจารย์
2. นางสาวพัชรี    บุตรวาปี
54 60 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงนริศรา    นุพันธ์
2. นางสาวเกวลิน    เนตรดำกูล
3. เด็กชายณัฐพงษ์    เทียนเจษฎา
1. นางสาววิไลวรรณ    สงสาร
2. นางสุดารัตน์    อะช่วยรัมย์
55 61 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    จันทร์ปัญญา
2. เด็กหญิงอรษา    จันทร์ปัญญา
3. เด็กหญิงศิรินทรา    ยะสุนทร
1. นางประภานันท์    ชัยเดช
2. นางพัชรี    วันนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................