งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 708
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    เกิดสว่าง
2. เด็กหญิงวิรัญชณา    แก้ววงษา
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา    บัวผาย
1. นางวรรณภา    ม่วงเพชร
2. นางสุภาพ    มาดี
2 2 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงชยุตรา    พึ่งตะขบ
2. เด็กชายศรัณยู    ชอ้อน
3. เด็กหญิงจิราพัชร    คนตะขบ
1. นางสาวพัชรินทร์    ทักษิณสิทธิ์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    ทุมนาหาด
3 3 โรงเรียนบ้านตูบช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์    จันทมาตร
2. เด็กหญิงปณิตา    โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงนฤมล    ดีต่อ
1. นางสาวศุภาพัช    ลือนาม
2. นางสาวเบญญาภา    บุตรสีทา
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายปรเมศวร์    โนนสุรัตน์
2. เด็กหญิงพรธิรา    จันไทย
3. เด็กหญิงจตุพร    เจริญรัตน์
1. นางกัลยา    แสงแก้ว
2. นางสาวมะลิวรรณ    ศรีสว่าง
5 5 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ระดาบุตร
2. เด็กหญิงภาวินี    เศรษฐภักดี
3. เด็กชายพีรพัฒน์    ไกรยราษฎร์
1. นางบังอร    ภูผาหลวง
2. นางเตือนใจ    พันสีมา
6 6 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์    พินยะพงษ์
2. เด็กหญิงพรรณพนัช    พินยะพงษ์
3. เด็กหญิงอติพร    ดวงแสงจันทร์
1. นางสาววรรณนภา    โพธิ์ขาว
2. นางสาววราพร    ศรีบัว
7 7 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ชัยกุนา
2. เด็กหญิงวิรัญญา    อนุชัย
3. เด็กหญิงจิตจาภรณ์    วงษ์ผ่อง
1. นางประนอม    กุลธรรมโม
2. นางสมจิต    ลุนสำโรง
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกรกมล    ชัยโย
2. เด็กหญิงธนิดามาศ    ไมตรีพันธ์
3. เด็กหญิงพิชญานิน    เต็งเรืองกิจ
1. นางรัชนี    มูลป้อม
2. นางลำเจียก    สายหอม
9 9 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    อิดอ่อน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ชั้นน้อย
3. เด็กหญิงอนุสรา    แสนสุข
1. นางธันยภรณ์    คำภูษา
2. นางสาวศิริลักษณ์    สัพโส
10 10 โรงเรียนบ้านสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรพร    ม่วงอ่อน
2. เด็กหญิงพรพรรษา    ศรีสม
3. เด็กหญิงนงลักษณ์    สุขศานต์
1. นางพรรณิภา    มีนิสสัย
2. นางเครือวัลย์    จันทรส
11 11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงฐิติมา    เชิดชู
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    เงินเจือ
3. เด็กหญิงจิรภิญญา    บุตรงาม
1. นางชวนพิศ    ปิ่นวิเศษ
2. นางพยอม    บูรณะ
12 12 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงโชติกา    นาคาธร
2. เด็กหญิงพัชรี    ก้อนจันทร์เทศ
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา    แสงงาม
1. นางสาวยสวดี    เนียงไธสง
2. นายวัชรินทร์    วรรธนะกำจรกิจ
13 13 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงวีรยาภรณ์    บุญมา
2. เด็กหญิงอัชชาวดี    ขันทอง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    ถะเกิงสุข
1. นางสาวรัฐธิการ    ซุยซวง
2. นางวิวรรยา    หาสุข
14 14 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงณิชนันท์    กอวัฒนไพศาล
2. เด็กหญิงณิชดาพร    จันทะมูลตรี
3. เด็กหญิงรัชดาพร    แสงศรี
1. นางยุพาพร    อะโน
2. นางรจนา    ธานี
15 15 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    วงศ์ธรรม
2. เด็กชายนราธิป    วังทอง
3. เด็กหญิงพรรฤดี    มุ่งอุ่นกลาง
1. นางปราณี    เสนะ
2. นางสาวรัตนาวดี    พงษะพัง
16 16 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    เฟื่องรัสมี
2. เด็กหญิงณรัญญา    สุทธิประภา
3. เด็กหญิงฐิติมล    สาคล่อง
1. นางสาวพิมลรัตน์    ถิ่นไทย
2. นางสาวมะลิสา    สาธุชาติ
17 17 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    พาภักดี
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    อุประถา
3. เด็กหญิงอรัญญา    กงเพชร
1. นางสาวศิลาภักฏ์    แก้วก่า
2. นายสมโภชน์    อรศักดิ์
18 18 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์    จอมหงษ์
2. เด็กหญิงอภัสรา    พรมกอง
3. เด็กหญิงศิริปัญญา    เดชะคำภู
1. นางสาธิตา    บุญต่อ
2. นางสาวสิริกร    ภูผา
19 19 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงกาญจน์ธิดา    กองสิน
2. เด็กหญิงปานธิดา    หาสุข
3. เด็กชายกวิน    วงศ์เพชรชารัต
1. นางอรพิน    กกไธสง
2. นางเยาวลักษณ์    ฉายผาด
20 20 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงพิมพาภรณ์    แสงบุญ
2. เด็กหญิงนรภัทร    พละหงษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา    รูปดี
1. นางทิพย์เกสร    สุนทรส
2. นางเหรียญทอง    นาโสก
21 21 โรงเรียนวัดหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    ชอบทองหลาง
2. เด็กหญิงวิชญาพร    เนตรทองหลาง
3. เด็กหญิงวิมลสิริ    สานคล่อง
1. นางณิรัชฎา    แก่งทองหลาง
2. นางสาวรัชฎาพร    แก่งทองหลาง
22 23 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงณชมน    สุมิรัตนะ
2. เด็กหญิงภัคธีมา    ทรงชัยสงวน
3. เด็กหญิงพิชญาภัค    ผุดผ่อง
1. นางนภัสวรรณ    อุปศรี
2. นางวรรณี    รอดสกุล
23 24 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงศิรประภา    ศรีกะชา
2. เด็กหญิงบุญยวีย์    จิตประพันธ์
3. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์    เบ็ญมาส
1. นางสาวฉันทวี    ผิวหอม
2. นางรัตติยากรณ์    ใจเรือง
24 25 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    ปินะกาโน
2. เด็กหญิงอนันตญา    เผือกสีสุก
3. เด็กหญิงมาริษา    คำหล้าแก้ว
1. นางกิตติยา    อินทรศิลา
2. นางวรรดารัตน์    พลจันทึก
25 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงธีรดา    ภูจอมแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา    ภูดอนนาง
3. เด็กหญิงปาลิตา    บัววัด
1. นางประภาวดี    อัคติ
2. นางสาวสุวนันท์    โพธิสนาม
26 27 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุนันทา    บริหาร
2. เด็กชายไกรสร    แสนโคตร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    ยาตาล
1. นางสาวรวิพร    จันทะดวง
2. นางวรวัลย์    กาหวาย
27 28 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ระศร
2. เด็กหญิงเกวลิน    จรรณา
3. เด็กหญิงนริศรา    วงษ์แสวง
1. นางบัณฑิตา    นาราษฎร์
2. นางสุวณี    ธานี
28 29 โรงเรียนบ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช    สะภูทิพย์
2. เด็กหญิงวรัญญา    เวสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรุณี    ตีบจันทร์
1. นางสาวรัตนา    แฝดกลาง
2. นางเตือนใจ    แสงสีแก้ว
29 30 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายจิรภัทร    แสนโสม
2. เด็กหญิงขนิษฐา    พิมหานาม
3. เด็กหญิงอาทิตยา    พืชผักหวาน
1. นายกิตติชัย    มาลัยไธสงค์
2. นางธันยพร    ไชโย
30 31 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายเทพพิทักษ์    แสนมุงคุณ
2. เด็กชายพงษ์ธเนศร์    ศรีกลชาญ
3. เด็กหญิงชลธิชา    ดอนเชียงใหม่
1. นางพัชนี    จันนาฝาย
2. นางสุรีพร    อิสสระวงษ์
31 32 โรงเรียนท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงนลาต์พร    คำพุธ
2. เด็กหญิงอรัญญา    ลุนไธสง
3. เด็กหญิงภัฏชณิชา    ปรึกษาตน
1. นางฝ้าย    ปัจจัยเก
2. นางศิริกัลยา    ดาเวียง
32 33 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    ภูผาเดช
2. เด็กหญิงปาลิตา    เทสะพันธ์
3. เด็กหญิงรุจนา    ด้วงชาลี
1. นางวนิดา    เบ้าทอง
2. นางสุภาพร    มอญขาม
33 34 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงนิภาพร    สุขร่วม
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ธรรมศรีทิพย์
3. เด็กหญิงสุวภัทร    วงศ์งาม
1. นางสาวนุชลดา    เผ่าพันธุ์
2. นางสาววิสา    มีด้วยดี
34 35 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายนพชัย    บุญสร้าง
2. เด็กหญิงเนตรนภา    สุขเกิด
3. เด็กหญิงกรรณิกา    โมระดา
1. นายยุทธนา    วรโยธา
2. นางสาวอรทัย    ผิวทอง
35 36 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    วิภา
2. เด็กหญิงสุภัสภรณ์    อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงวรันญา    อนุญาหงษ์
1. นางสาวศิริรัตน์    ผาพองยุน
2. นางสาวอ้อนจิตร์    แก่นจันทร์
36 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    ตุลาดิลก
2. เด็กหญิงสลิญากรณ์    เกตษา
3. เด็กหญิงสายสวรรค์    อสิพงษ์
1. นางนงลักษณ์    ศรีสุธรรม
2. นางสาวเกสร    บุญส่ง
37 38 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงกวินธิดา    เชื้อตาต้อง
2. เด็กหญิงนงนภัส    กุลศรี
3. เด็กหญิงสุนิษา    พรมไทย
1. นางสาวธานินท์    ตากวัก
2. นางสาวอรนุช    ไตยราช
38 39 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    คนขยัน
2. เด็กหญิงพิชานันต์    ธารประเสริฐ
3. เด็กหญิงภัทจิรา    สิงห์ดำ
1. นางรัตนาพร    โพธิ์สาร
2. นางวิภาภรณ์    จันจำปา
39 40 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอรไพลิน    หมื่นศรีพรม
2. เด็กหญิงชลธิชา    คำโคตรสูนย์
3. เด็กหญิงอาริยา    โพธิ์พา
1. นางกนกอร    ประสิทธิ์
2. นางปรานี    ประกิระสา
40 41 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ชานาม
2. เด็กหญิงอรนิภา    ธงภักดิ์
3. เด็กหญิงวันวิสาข์    แสนสุข
1. นายจำนงค์    เชิงหอม
2. นางพาโชค    สาภูเมือง
41 42 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกุลนิดา    ทางาม
2. เด็กหญิงสุพัตรา    นิลบารันค์
3. เด็กหญิงเกดนิภา    คูณทัน
1. นางปิยวรรณ    พาหาทรัพย์อนันต์
2. นางสุดาวรรณ    ไขแสง
42 43 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงพูนทรัพย์    บุญเชิด
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    เจริญเขต
3. เด็กชายภูริทัต    ศิริมงคล
1. นางสาวขนิษฐา    คงพิรุณ
2. นางสาวธวัลรัตน์    หาญเชิงชัย
43 44 โรงเรียนห้วยน้ำเที่ยง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรีพร    หงษ์โง่น
2. เด็กชายอนุวัฒน์    สุวรรณไตร
3. เด็กชายชเยน    จันทร์ละคร
1. นางสาวขนิษฐา    อุ่นวิเศษ
2. นางสาววริศรา    อ่อนตาจันทร์
44 45 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงบุษราคัม    ศิริพยัคฆ์
2. เด็กหญิงอารยา    กมลคร
3. เด็กหญิงดรุณี    พิมพิวาล
1. นางสาวรุจิราภรณ์    คำศิลา
2. นางลัดดาวัลย์    พรพนม
45 46 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงพาลินี    ถ้อยคำดี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ทัพธานี
3. เด็กหญิงพรวดี    ทองเมือง
1. นางพิฐชญาณ์    เรืองกิจวัฒนาพร
2. นางสาวรุจีวรรณ    สมจันทร์
46 47 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สาดแฟง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    วงษา
3. เด็กหญิงเขมนิจ    สุพรรณพิมพ์
1. นางจันทร์ทิพย์    สมเคหา
2. นายศรัญ    จันทิหล้า
47 48 โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงกุลธิดา    อ้อยแขม
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    พลอาจ
3. เด็กหญิงศรินยา    ใจหาญ
1. นางวิฬาวรรณ    เสาวะพาน
2. นายสุนทร    เสาวะพาน
48 49 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงจิรารัตน์    โทแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณภา    วิเศษวงษา
3. เด็กหญิงศิริวิภาพร    อุดมพันธ์
1. นางสาวบุญจิรา    บำรุง
2. นางพัทรศยา    ทวีสาร
49 50 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายธนภัทธ์    นามรินทร์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ทิพเนตร
3. เด็กหญิงณัฐรีญา    ศรีดาวงศ์
1. นางกนกพร    สมปัญญา
2. นางสุกัญญา    บึงบาง
50 51 โรงเรียน หนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    บุญเจริญ
2. เด็กหญิงเกวลี    ดวงจันนี
3. เด็กหญิงอริศรา    แก้วมาลัย
1. นางทัศนีย์    บุญมีสง่า
2. นางเชาวลี    จำปามูล
51 52 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณพรรษ    วัฒนากุล
2. เด็กหญิงญาณินพัฒน์    แก้วปัญญา
3. เด็กหญิงพรนภัส    สิริธนสุข
1. นางพรรษชล    วัฒนากุล
2. นางเยาวลักษณ์    ฤทธิ์มหา
52 53 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงศศิประภา    ชัยพงษ์
2. เด็กหญิงวริศรา    ภูจำเนียร
3. เด็กหญิงมนฑกานต์    โงมขุนทด
1. นางกุณฑล    ชัยวิเชียร
2. นายสุรสิทธิ์    มิตรชื่น
53 54 โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงชลิตา    ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    วังคีรี
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ธรฤทธิ์
1. นางนวพร    สุขประเสริฐ
2. นางสุนทร    พรหมดี
54 55 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงธนัญญา    ถาเกตุสี
2. เด็กหญิงเขมจิรา    เวฬุวณารักษ์
3. เด็กหญิงธัญสุดา    มูลบัวภา
1. นางสาวจารุณี    ศรีกันหา
2. นางมยุรา    โคตรมา
55 56 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงณัฎฐา    ลีทหาร
2. เด็กหญิงณัฐชา    เทียนบุตร
3. เด็กหญิงขนิษฐา    สมดี
1. นางสาวศิริกมล    พันแดง
2. นางอัจฉรา    พาลา
56 57 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แก้วกาสี
2. เด็กหญิงพรพรรณี    มงคล
3. เด็กหญิงวรรณสา    ชูรัตน์
1. นางกาญจนา    ทิพเสนา
2. นายอภิศร    ทิพเสนา
57 58 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพัชรพร    อังคุระษี
2. เด็กหญิงอัจฉรา    ประจันทร์สี
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    คันธะมาลา
1. นางจุรีรัตน์    พรหมจรรย์
2. นางสุรีพร    สาริบุตร
58 59 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายนำโชค    ฝั้นฉิม
2. เด็กหญิงธณัญพรรษ    จอดพิมาย
3. เด็กหญิงชนิดา    ศรีชุมทาง
1. นางธัญพิมล    เพราะถะ
59 60 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงธัญชนก    ทิพย์อักษร
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิพงษ์    แวงเกตุ
3. เด็กหญิงสุพิชชา    บุญเลิศ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ    พรมทะเล
2. นางทิวาภัค    มะธิมา
60 61 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายเดชากูล    วงโยธา
2. เด็กชายศุภวงศ์    โชติเจริญสุวรรณ
3. เด็กหญิงรจิตตา    แก้วพิลารมย์
1. นางสาวประภาพร    บุญพาเกิด
2. นายเรืองสรรค์    เปี่ยมดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................