งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 705
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงชุลีพร    ผิวพันธมิตร
1. นางพิสดา    อินทจันทร์
2 4 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงทัศนีวรรณ    เจ๊ะจะโรจน์
1. นางสาวณัฐธยาน์    กุดแถลง
3 11 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายอภิรัตน์    คึงจันทึก
1. นางสาวพัชรินทร์    สมพงษ์
4 17 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอินทุอร    หนองคำพูล
1. นายอัครเดช    หลวงน้อย
5 21 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงตีรณา    ล่ำสันต์
1. นางสาวสำอางค์    พิศเพ็ง
6 24 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายธนภัทร    เที่ยงวงศ์
1. นางเด่นดวง    ธรรมทวี
7 28 โรงเรียนบ้านโนนแกด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายศุภพรพงษ์    ขันทองดี
1. นางนพวัลย์    ปัญญาคม
8 29 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวหฤทัย    อิ่มจันทึก
1. นางสาวภัทรวดี    เพลินขุนทด
9 32 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงอนุธิดา    ฉัตร์พิมาย
1. นางสุรีรัตน์    สถิตย์พงษ์
10 34 โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสมจิต    สุขแสวง
1. นางสาวชุลีกร    ทาศรี
11 37 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาวดี    แพทย์มด
1. นางสาวปฏิญญา    ถาพันธ์
12 40 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงชนัญญา    จริงพิมาย
1. นางสาวลัดดา    จรุงพันธ์
13 41 โรงเรียนบ้านข่อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. นายสิทธิชาติ    สุโพธิ์
1. นางกัลยา    อวนศรี
14 43 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายทนงศักดิ์    การินทร์
1. นางนฤมล    สาหล้า
15 45 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายรัฐพงษ์    ไตรวรรณ
1. นายจักรพันธ์    นาทองไชย
16 46 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายวันรัก    เพียสา
1. นายพรชัย    ปาระพิมพ์
17 47 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงบุญญภัทร    โอดจีบ
1. นางสาวสุรางค์    ลำดวน
18 51 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายอภิวัฒน์    เพชรประไพ
1. นางสาวมาติกา    รัตนประทุม
19 58 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงนิตยา    อัปกาญจน์
1. นางพัดสิน    ดำมา
20 59 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงสุจิตตรา    โคตรฉัยยา
1. นางสาวจงกล    อินนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................