งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 704
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเรียนร่วมชุมชนบ้านปากชม-คกไผ่ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายมนัสชัย    บุษดี
1. นางเกษม    ยศปัญญา
2 3 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    ก้อนรัมย์
1. นางสาวเกษรา    โขงรัมย์
3 4 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงรัศมี    เพ็งแก่นท้าว
1. นางนัยนา    ตุ่นลำ
4 5 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายอัศวิน    รักษาพันธ์
1. นางนุชรินทร์    เสมอโภค
5 6 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายพิพัฒน์ทีปกร    ยับ
1. นางสาวณัฐวดี    อำนักขันธ์
6 7 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายนันทณัฐ    ดิเรกโภค
1. นางจตุพร    สร้อยเปาะ
7 9 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายอนุกูล    จักรศรี
1. นางสาวอมรลักษณ์    นามโยธา
8 10 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงสันตเนย    สุขแสวง
1. นางสาวยุพดี    ปลุกใจหาญ
9 11 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงพีรดา    โสรถ
1. นางแวววิมน    สวงโท
10 13 โรงเรียนบ้านสกุล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    อินทร์ทอง
1. นางสาวเกษร    พิมสาร
11 15 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายกฤษฎา    ภูคลัง
1. นางสาวภัชราวดี    อินทพรม
12 17 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    บวกโพธิ์
1. นางสุมาลัย    จำเริญพานิช
13 18 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงคุณสยาม    พุ่มจันทร์
1. นางสาวอรวรรณ    ฉัตรวิไล
14 19 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายพิชิต    แพงศรี
1. นางวัชนี    ตาลผาด
15 20 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    คนยืน
1. นางจุฑารัตน์    พันดวง
16 22 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายศุภกิจ    สิงห์โต
1. นางเกตุแก้ว    ช่อรัมย์
17 23 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงเพ็ญรวี    ไพราม
1. นางสาวลัดดา    คงบรรทัด
18 24 โรงเรียนบ้านจองกอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายชานินทร์    สีหินกอง
1. นายณัฐวุฒิ    ลายทอง
19 27 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนิฐา    พรหมเรืองเดช
1. นางรานี    พันธุ์พรหม
20 28 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    อรอินทร์
1. นางอิสรานันท์    แก้วกนก
21 29 โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายสมบูรณ์    พิมพ์สิทธิ์
1. นางสรวีย์    เคียนสันเทียะ
22 32 โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงปานวาด    เสียดกำปัง
1. นางจิราภรณ์    อารีรัมย์
23 34 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ทับแสง
1. นางสาวนงพะงา    มงคล
24 36 โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    คะสา
1. นางสาวอัญธิมา    ทองนู
25 37 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงนิติญา    โอโลรัมย์
1. นางบุษยมาศ    พันธ์ขาว
26 39 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    บุญตา
1. นางพัทยา    สาสนาม
27 40 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปิ่นมุก    ประชาชิต
1. นางสาวดารุณี    ดุงศรีแก้ว
28 41 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงอรณี    ผลดี
1. นางสาวปาณิสรา    ญาติบำเรอ
29 45 โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายวัชรพงษ์    โยธาภักดี
1. นายสมบูรณ์    วงษ์ละคร
30 46 โรงเรียนบ้านนาเหมือง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายสราวุฒิ    จันทะทอง
1. นางกัณหา    อินทร์คำน้อย
31 47 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายธีรเมธ    ชัยบุตร
1. นางสาววาสนา    เพ็งจางค์
32 49 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงชนิตา    พุดลา
1. นางสาวกนกอร    บุญมั่น
33 50 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายนวพล    ไกยรัตน์
1. นางสาวทัศนีวรรณ    อรัญมาลา
34 51 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายกันทรชาติ    คำมูล
1. นางสาวชุติกาญจน์    กิติเมืองฐิติ
35 53 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงการ์ตูน    ฟังไกล
1. นางสุกานดา    จันทวงษ์
36 54 โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงปานตะวัน    ศรีบุรินทร์
1. นางเตียงสิน    ปรัชญาเรืองพงษ์
37 57 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายปิยะ    ทองพั้ว
1. นางรุ่งพิศ    เกตุคำ
38 58 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอรปรียา    ปรือทอง
1. นางกันยา    โพธารินทร์
39 59 โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายธนเดช    วิทยาวรากุล
1. นางสาวจินห์จุฑา    สมออ่อน
40 61 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกวินธิดา    มังษา
1. นางชูชีพ    ตุ้มมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................