งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 703
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านวังผา สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงภาวิณี    ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา    คำวัน
3. เด็กชายเอกวัฒน์    สุทาผา
1. นางสาวจารุวรรณ    ฮาดนิล
2. นางนิตยา    แก้วยาศรี
2 2 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายธนภัทร    ทัพช่างไม้
2. เด็กหญิงกวินทรา    เสริฐสูงเนิน
3. เด็กชายโรมรัน    อักษรครบุรี
1. นางสมหมาย    แก้วโพธิ์กลาง
2. นางสุภี    พาพักตะคุ
3 3 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงปรางทิพย์    ทำจันทา
2. เด็กหญิงสุชัญญา    ภูแล่นคู่
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    ประสานศรี
1. นางสาวสุวารี    สิงหชัย
2. นางเพ็ญศรี    เต็มเกษม
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงภคพร    จันทะวงษ์
2. เด็กหญิงเขมจิภา    บุตรใส
3. เด็กหญิงจันทร์ฉาย    วงษ์ศรีจันทร์
1. นางรัตนา    แผลงสูงเนิน
2. นางละไม    ทองคำ
5 5 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์    แดนกาไสย
2. เด็กหญิงตะวัน    จงแพทย์
3. เด็กหญิงอวิกา    พรมมาก
1. นางปณารินทร์    มูลจันทร์
2. นางสมจิตร    ภามนตรี
6 6 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงนิศมา    วิศรียา
2. เด็กชายกรินทร์    ฤทธิวงศ์
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    แสนพวง
1. นางรัชภรณ์    ไชยวงศ์คต
2. นางสุนิตย์    ปันกวด
7 7 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เขียนเขว้า
2. เด็กหญิงสิวิมล    ชาวิชัย
3. เด็กหญิงภคินี    มีศรี
1. นางสุนันทา    ชุ่มนาเสียว
2. นางอรวรรณ    ชัยยุทธ
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวรางคณา    สุรพัฒน์
2. เด็กหญิงชนิสรา    ศรีรัตน์สิริกุล
3. เด็กหญิงปภาดา    คู่สกุลนิรันดร์
1. นางนภาพร    เชื้้อสิงห์
2. นางศรคนึง    ทองชุม
9 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงฉมา    อุดมชารี
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา    ชามาตย์
3. เด็กชายณชปกร    ทองคำ
1. นางปิยะดา    แก้วเวียงเดช
2. นางอภิญญา    รุดดิษฐ์
10 10 โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุธิตา    สิทธิยศ
2. เด็กหญิงณิชานันท์    โยลัย
3. เด็กหญิงสุธิตา    สุมิตร
1. นางณัฐดาพร    อ่อนพันธ์
2. นางพรรณี    สายเชื้อ
11 11 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงนงนภัส    สาบุตร
2. เด็กหญิงพิภาพร    แก้วพิลึก
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์    ประมาโส
1. นางสาวรุ่งทิวา    พิมพ์โคกสูง
2. นางสาวอรุณ    บุญมี
12 12 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายอดิเทพ    แว่นศิลา
2. เด็กหญิงปาลิตา    แอบไธสง
3. เด็กหญิงพุทธิดา    กุณโฮง
1. นางพจนาถ    แปไธสง
13 13 โรงเรียนบ้านนาวา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    ลาดสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธีรา    มานะโส
3. เด็กหญิงกัลยทรรศน์    ประมวล
1. นางทองสินธ์    จันโท
2. นางสายทอง    โคษา
14 14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงกรกมล    วงษา
2. เด็กหญิงศรัณย์สิริ    สวัสดิ์เอื้อ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา    วิจิตขจี
1. นางสาวนางสาวอุไรวรรณ    สิงห์ชา
2. นางนิภา    ชัญถาวร
15 15 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงศศิธร    ชาวดร
2. เด็กหญิงชลิตา    ยุนิลา
3. เด็กหญิงสุวิมล    พุ่มสบาย
1. นางวีณา    สีสาผา
2. นางอุไร    ยอดศิริ
16 16 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงวริศรา    ราษี
2. เด็กหญิงสู่ขวัญดิน    บุญพูน
3. เด็กหญิงจิรัชญา    สุดา
1. นางนฤมล    สุทธิบรรจง
2. นางประคอง    กลิ่นจันทร์
17 17 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายทัศกร    จีระสมบัติ
2. เด็กหญิงกรกช    ภิรมย์พล
3. เด็กหญิงวันวิสา    สุจริต
1. นางธนารักษ์    อ่วมพรม
2. นางปิยอร    อามาตย์มนตรี
18 18 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    คำลือ
2. เด็กหญิงอรจิรา    ลาภมูล
3. เด็กหญิงรัชนี    ศรีพุฒิ
1. นางสาวนิระนันท์    บุษบรรณ์
2. นางวรรณิภา    อาจพันธ์
19 19 โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวิกานดา    แปลงศรี
2. เด็กหญิงพรศรัณย์    มีศรี
3. เด็กหญิงวริศรา    คูณทอง
1. นางพรทิพย์    วระพิมพ์รัตน์
2. นางสาวสุทธิดา    พิตะพันธ์
20 20 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปุญญิศา    บางศิริ
2. เด็กหญิงญาณิศา    บุตรอำคา
3. เด็กหญิงธัญชนก    สายทิพย์
1. นางสุกัญญา    กุลวงค์
2. นางอรทัย    เสียงล้ำ
21 21 โรงเรียนชุมชนวัดรวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ขอพิมาย
2. เด็กหญิงกุลนาถ    หนูไพล
3. เด็กหญิงชณัฐฎา    สำเร็จงาน
1. นางสาวมยุรี    เผื่อนงูเหลือม
2. นางสาวแสงดาว    สนงูเหลือม
22 22 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายชินกฤต    พะนุมรัมย์
2. เด็กหญิงฐิฌาดา    พวงมาลา
3. เด็กหญิงสุณัฐธิดา    พักรัมย์
1. นางสาวลัดดา    โกยรัมย์
2. นางสาวอนุสรา    บุตรเพรา
23 23 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงพัทรพิมล    นายโท
2. เด็กหญิงพชรวดี    สว่างพื้น
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    กลิ่นบัวทอง
1. นางนาตยา    อินดี
2. นางนิธินันท์    อนันตศักดิ์ชัย
24 24 โรงเรียนบ้านชำม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    เกษี
2. เด็กหญิงวรัญญา    ขรรค์แก้ว
3. เด็กชายนัฑณาวี    วงสุริ
1. นางอักษรพิมพ์    จันทะวงศ์
2. นางอิสรีย์    ชาวนา
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า    สารกาล
2. เด็กหญิงธนิดา    รัตนพลแสน
3. เด็กหญิงกมลชนก    ฤทธาโย
1. นางอรุณลักษณ์    คำมณี
2. นางอัฐฏภิญญา    จูมแพงจารุพงศ์
26 26 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชลีพร    จันทชุม
2. เด็กหญิงนภัสชล    ภาคมฤค
3. เด็กหญิงศศิประภา    แสงประกาย
1. นางสาวทรัพย์ศิริ    ภูอ่อนศรี
2. นางสาวเยาวภา    บุญเลิศ
27 27 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    ม่วงสนิท
2. เด็กหญิงสุทัตตา    จงชนะดี
3. เด็กหญิงอรอินทุ์วิภา    สวรรณคำ
1. นางสาวพรรณี    พละกลาง
2. นางมุทิตา    ใจเก่ง
28 28 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    สุรนารถ
2. เด็กหญิงอุสามณี    อินธิเดช
3. เด็กหญิงณิชนันท์    บุญลพ
1. นางชฎาพร    พระทน
2. นางสาวสิรินภาพันธ์    สิงห์สาย
29 29 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงณัฐกมล    หงษ์ลอย
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    มอขุนทด
3. เด็กหญิงนภัสสร    ดีสันเทียะ
1. นางนิตยา    เกิดคล้าย
2. นางสิริลักษณ์    นิติธรธรรมกุล
30 30 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐรุจา    ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงรัชกร    ตัดโท
3. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์    หลักโครตร
1. นางสาวชรินรัตน์    บัวระบัดทอง
2. นางอนงค์นาฎ    ประสมบูรณ์
31 31 โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงชนรัตน์ดา    คณะแพง
2. เด็กหญิงธนพร    โคตรลือชา
3. เด็กหญิงเขมจิรา    ศิริสุทธากร
1. นางบัวทอง    นาค-อก
2. นางพิสมัย    พิมพ์โพธิ์
32 32 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร    ทองนอก
2. เด็กหญิงสุพรรษา    นาภูมิ
3. เด็กหญิงปิยวรรณ    ระไวกลาง
1. นางสาวกาญจนี    สงนอก
2. นางวนิดา    เทพกลาง
33 33 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงอรจิรา    คำพรม
2. เด็กหญิงวรัญญา    ผาดำ
3. เด็กชายสตีป    ทีปกรมาเมล
1. นางพยอม    แนวบุตร
2. นางมลวิภา    หงษ์ศิริ
34 34 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงชนัฐปภา    สมเจตนา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    มีแก้ว
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์    แก้วผกา
1. นางสาวณัฐนันท์    ขบวนดี
2. นางวิมลพันธ์    ประดิษฐปรีชา
35 35 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงจินตนา    กุลการแก้ว
2. เด็กหญิงปทิตตา    กานา
3. เด็กหญิงกานต์ปภา    ปานแก้ว
1. นางงามนิตย์    ไพรศรี
2. นางสุวรัตน์    วันธานี
36 36 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงวรดา    โคตะมา
2. เด็กหญิงศศิปรียา    ศรีมันตะ
3. เด็กหญิงภควดี    ดีอุต
1. นางสาวมัญทยุชา    ประกิ่ง
2. นางอมรรัตน์    ถึงใจ
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงนัทธมน    พวงพิลา
2. เด็กชายธนกฤต    ทัพไทย
3. เด็กหญิงจิตรลดา    ดีบุตร
1. นางพิริยา    หล้าธรรม
2. นางเอมอร    สำราญ
38 38 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    อุดหนุน
2. เด็กหญิงจิราพร    โสมี
3. เด็กหญิงอัญชิสา    โคตพรม
1. นางมาลี    แก้วมะ
2. นางสุภาวดี    ศรีสว่าง
39 39 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐมล    แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา    ประชุมแดง
3. เด็กชายทินกรณ์    อัมพร
1. นางสาวศิริธร    แก้วกนก
2. นายอนันต์    ทรงทรัพย์
40 40 โรงเรียนบ้านคำเลาะ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปรัชญากร    บุอ่อน
2. เด็กหญิงรัญชิดา    ราชาธรรมมา
3. เด็กหญิงอินทุภา    ผ่านนุรักษ์
1. นางสาวกาญจนา    ไชยหาญ
2. นางลำใย    ศรีบุญฮง
41 41 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงวนิดาภรณ์    สุขขารมย์
2. เด็กหญิงกัลยกร    ศรีนุเคราะห์
3. เด็กหญิงอังศุมาลิน    เปี่ยมฤทธิ์
1. นางจุฑารัตน์    นามเพ็ง
2. นางศิริพร    ปานบุดดา
42 42 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายณัฐวัตร    หอมดวงศรี
2. เด็กชายสิงหราช    พื้นผา
3. เด็กหญิงกัญญานี    วุฒิสิทธิ์
1. นางมยุรา    จันทร์ตรี
2. นางสว่างจิตร    ชีวภัทร
43 43 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงสุรีย์นิภา    อุปภัมถ์
2. เด็กหญิงภัครา    ศรีรัตน์
3. เด็กหญิงผดาพร    บังโส
1. นางรัฏฏิกร    ศรีพา
2. นางสุบัน    มะมา
44 44 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงปัญญาพร    วงศบาตร
2. เด็กหญิงนรินทิพย์    ณ นครพนม
3. เด็กหญิงภัทรนันท์    วัฒโน
1. นางดวงจันทร์    ยืนยงค์
2. นายอำนาจ    สีเขียว
45 45 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายสิทธิชัย    นาชัยเวียง
2. เด็กหญิงลักษมีกานต์    แฝงศรีจันทร์
3. เด็กหญิงศิวพร    ไพรึก
1. นางสาวคำตัน    เหล่าพิเดช
2. นางนงลักษณ์    กันปัญญา
46 46 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงศิลารัตน์    สุนะ
2. เด็กหญิงสิราวรรณ    อินเอม
3. เด็กหญิงปาลิตา    ทิลารักษ์
1. นางพรรณิภา    พระพล
2. นางสมจิต    เกื้อทาน
47 47 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงลลิดา    จำปาลาด
2. เด็กหญิงพัชราภร    หอมทอง
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ไชยธรรม
1. นางสาวจีรพา    สอนสุภาพ
2. นางบุษบา    ใจทิพย์
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายคงณัฐ    อารีรักษ์
2. เด็กหญิงนิลวรรณ์    แก้วทองคำ
3. เด็กชายปัณณวิชญ์    ศรีธรรม
1. นางจินตนา    เรืองบุตร
2. นางชูศรี    บุญประสพ
49 49 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    วงศ์ทอง
2. เด็กหญิงปณวรรณ    แสงงาม
3. เด็กหญิงวรัทยา    ลาภมาก
1. นางสาวกนกพร    ทัพแสง
2. นางสาวพนิดา    โคกแก้ว
50 50 โรงเรียนบ้านบะแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    วงษ์รินยอง
2. เด็กหญิงกวินตรา    แสนนาม
3. เด็กหญิงพิชญาฎา    ตุมอญ
1. นางกนกวรรณ    โชติการณ์
2. นางสุนัชรี    สูงยิ่ง
51 51 โรงเรียนหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    จันทะปัญญา
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์    สุขรมย์
3. เด็กหญิงเปรมิกา    พิมพ์โคตร
1. นางหนูพิศ    ศรยิง
2. นางเพ็ญศรี    ชิดสูงเนิน
52 52 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐมน    น้อยสิม
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    ขันสีโพธิ์
3. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์    ศรีสวัสดิ์
1. นางสุชัญญา    คงชัย
2. นางสุุดา    โสภารัตน์
53 53 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายศุภกร    วาระศรี
2. เด็กหญิงพัชริดา    โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอรจิรา    ไชยขุนทด
1. นางยุพดี    ฉันทิยานนท์
2. นางสมพิศ    วิสิทธิ์
54 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงกินริน    เห็มสุทธิ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    กาทอง
3. เด็กหญิงวสุนธรา    ต.ประดิษฐ์
1. นางกัลยา    ชัยชนะ
2. นางฉวีวรรณ    ศรีบุตตา
55 55 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    วงนะรา
2. เด็กหญิงนลินธารา    ดีแซง
3. เด็กหญิงอรอนงค์    ขวัญรักษา
1. นางชลธิชา    สร่างหญ้านาง
2. นางสาววรรณิศา    อู่เหล็ก
56 56 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงกิตติพิชญ์    มูลสมบัติ
2. เด็กหญิงปวิลดา    ธุระกิจ
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา    ชูแสง
1. นางสาวกชพรรณ    ทูลมาลา
2. นางนงคราญ    มะหัด
57 57 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    จันทะแพน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    แกชวดดง
3. เด็กหญิงบุณยานุช    ยะรัตน์
1. นางนภาพร    พรมจันทร์
2. นางสาวเสาวคนธ์    ข้อยุ่น
58 58 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายเธียรวิชญ์    บุญสร้าง
2. เด็กหญิงศลิษา    พูลทวี
3. เด็กหญิงศรุดา    ปาวะรีย์
1. นางดาวนคร    จันทะโสม
2. นางสุดคิด    มานะบุตร
59 59 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงรัตนาวดี    กุลาถาเน
2. เด็กหญิงจิราพรรณ    พิลาทุม
3. เด็กหญิงพรธิพา    พลชัยทา
1. นางสาววิภารัตน์    ลุนสำโรง
2. นางสิริวิภา    หน่ายโสก
60 60 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงธีมาพร    พุทธรักษา
2. เด็กหญิงมินตา    ใจมาภักดี
3. เด็กหญิงปภัสรา    ทองไทย
1. นางวรางคณา    สวยสะอาด
2. นางสุพรรณ์    ล้อมกระโทก
61 61 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา    จุลฑา
2. เด็กชายลัทธพล    นิสีดา
3. เด็กชายดนุเดช    วิไลย์
1. นางสาวสมถวิล    รินทรามี
2. นางสาวอาภรณ์    วงษ์กระนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................