งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 070
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงอานันท์นภา    ก้านพลู
2. เด็กชายจุฑารัตน์    กุลไพรบุตร
3. นางสาวกาญจนา    แน่กลาง
4. เด็กหญิงกรรณิการ์    พรมทา
5. เด็กหญิงประภัสสร    สีทาสังข์
6. เด็กชายเทพพร    ภานิล
7. นางสาวรัตนาพร    บุญครอง
8. เด็กชายนัยฤทธิ์    บุตรพรม
9. เด็กหญิงจิราพร    ทับเพ็ชร
10. นางสาวพิลาพร    วรรณชัย
1. นางนิศากร    ไชยคุณ
2. นางสาวบุญญาพร    พรานไพร
3. นางสาวสุวรรณ์    ทองมา
2 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสุพัทตรา    คำสิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    อินทร์จอหอ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิลัย    ไพเราะ
4. เด็กหญิงฉัตรสุดา    เวิ้นกระโทก
5. เด็กหญิงทิพรัตน์    ศิริเลิศ
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สุขไกรษร
7. เด็กหญิงจุฬารัตน์    นิลพรมมา
8. เด็กหญิงภัทธิรา    สอบกระโทก
9. เด็กหญิงจารุวรรณ    วงเวียน
10. เด็กหญิงขวัญชนก    หวังกล่อมกลาง
1. นางจันทร์จิรา    ฉอสันเทียะ
2. นายสำราญ    แทนคำ
3. นายอุดม    นาคหนองหาญ
3 3 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงวิลาสินี    คะเชนเชื้อ
2. เด็กหญิงพรชิตา    บ่อไทย
3. เด็กหญิงกนกอร    เล็งศรี
4. เด็กหญิงภัทรวดี    สารัมย์
5. เด็กหญิงอรทัย    ทองพันธ์
6. เด็กชายยศวิน    พรมดอนกลอย
7. เด็กชายวิศวะ    วรสินธุ์
8. เด็กหญิงพัชรลักษณ์    อึ่งสูงเนิน
9. เด็กหญิงสายธาร    วิราหา
1. นางสาวจาสุมินทร์    กระบัตรทอง
2. นายวีรวัฒน์    สารรัมย์
3. นางสถาพร    อุ่นพิกุล
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นางสาวสุวนันท์    จันทะคาม
2. นายอานุภาพ    ติ่งรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวิภาวดี    ผิวสว่าง
4. นางสาวเรือนแก้ว    แพงน้อย
5. นางสาวชไมพร    ผลเหลือ
6. นางสาวชลดา    แถววงศ์
7. นางสาวศิริวรรณ    ศรีลิ้นพงษ์
8. นางสาวปนัดดา    ผุริจันทร์
9. นางสาวฉวีวรรณ    วุฒิพินิจธรรม
10. นายสมมาตร    บุญเที่ยง
1. สิบเอกพัฒนะ    ต้นแก้ว
2. นางสังข์ทอง    พลดี
3. นายสุวัฒน์    ผิวสว่าง
5 5 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายเสกศักดิ์สิทธิ์    เจริญสุข
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    รักสกุล
3. เด็กหญิงสุปรียา    สมสะอาด
4. เด็กหญิงเพชรรัตน์    โกมิล
5. เด็กชายทองสมุทร    ศรีสร
6. เด็กชายกฤษฎิ์    คำพันธุ์
7. เด็กหญิงภาวริน    ธงทอง
8. เด็กหญิงสุภาวินี    ขนันแข็ง
9. เด็กหญิงวรินธร    ไสยรส
10. เด็กหญิงพชรพร    นาเวศ
1. นางบุญมา    พันธะไชย
2. นางวิภาดา    บัวกฏ
3. นางสุจิตรา    ฉายวิไชย
6 6 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวอาริยา    ชอบดี
2. นางสาวศรุตา    เรืองนุช
3. เด็กหญิงชนิกานต์    อาทวิมล
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    เขจรวงศ์
5. เด็กหญิงเพลงอักษร    วงศ์คำนวล
6. เด็กหญิงวนิศรา    พละ
7. เด็กหญิงอทิตยา    เขจรรักษ์
8. เด็กหญิงนครินทร์    บุญยืน
9. เด็กชายสันติ    คุณเลิศ
10. เด็กชายฐาณัฏ    สวัสดิ์นะที
1. นายจรัญ    นาคสุวรรณ
2. นางนัทธมน    ญาณกาย
3. นางมนันยา    นาเสริฐ
7 7 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    ผามะนาว
2. เด็กหญิงชุติมา    เดชัย
3. เด็กหญิงดุศิตา    บุญเกิด
4. นางสาวนริศรา    อุตทา
5. เด็กชายธาราดร    บดสูงเนิน
6. เด็กชายรังสฤษดิ์    ลือมงคล
7. เด็กหญิงวรรณภา    คำพันธ์
8. เด็กหญิงสุภัทรตรา    คลังชำนาญ
9. เด็กหญิงสุภาวดี    อินทร
10. เด็กหญิงธัญสินี    พลมณี
1. นางพิสมัย    งอกศิลป์
2. นางสงวนสิน    ญาติสมบูรณ์
3. นางสมสวย    โท่นจ้อน
8 8 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปริยภรณ์    คันธจันทร์
2. เด็กหญิงสุณานัส    ผลอาหาร
3. เด็กชายชัยธวัช    สดชื่น
4. เด็กหญิงธัญสมร    บุญประคม
5. เด็กชายผดุงเดช    คำแดง
6. เด็กชายยชัยณรงค์    ดวงตา
7. เด็กหญิงชนิตา    แก้วม่วง
8. เด็กหญิงธิติมา    วิชิต
1. นางดวงกมล    ชิณบุตร
2. นางสาวพรรณิภา    สุดามาตร์
3. นายมนูญ    กะนีจิตร
9 10 โรงเรียนบ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. นายสุขภฤกษ์    เกิดผิวดี
2. เด็กหญิงกาญจนา    สะอาดเอี่ยม
3. นายสายนที    พจน์ฉิมพาลี
4. นายศรุต    วังเสนา
5. นางสาวนิตยา    แข็งกล้า
6. เด็กหญิงธัญชนก    พวงสด
7. นางสาววสิกา    แสงราม
8. นางสาวจุฑามาศ    สงวนโสตร์
9. นางสาวหัทยา    ผสมมี
10. เด็กหญิงนิรชา    ผลพูน
1. นายกมล    นิ้วน้อย
2. นางชวนชม    นิ้วน้อย
3. นางวนิดา    รำจวน
10 11 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ทะมาท
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เศรษฐวงศ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา    ทองปัญดี
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    สุขดี
5. เด็กหญิงชลดา    อินทกนก
6. เด็กหญิงศิริอาภา    แพร่งสัวสดิ์
7. เด็กหญิงจุฑามาศ    เฉลิมทวี
8. เด็กหญิงณัฐธิดา    เผือกฟัก
9. นายเอกนรินทร์    มามุ่งนอก
10. เด็กชายเกษมศักดิ์    ปลื้มศรี
1. นางสาวณัฐนันท์    ธนศิริชัยวริศ
2. นางสาวปริศนา    มีเที่ยง
3. นายสันติ    มีฤกิจ
11 13 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายเฉลิมพล    วงพินิจ
2. เด็กหญิงสุภาพร    วงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    วงษ์พินิจ
4. เด็กหญิงนฤมล    สกุลเอี่ยม
5. เด็กหญิงจินตนา    ดอกดวน
6. เด็กหญิงผกาวรรณ    หอมจันทร์
7. เด็กหญิงศศิกานต์    สิงห์โคตร
8. เด็กหญิงแพรพลอย    ชอบทอง
9. เด็กหญิงสุรวีร์    รังศรี
1. นางพิกุล    ดวนใหญ่
2. นางสาวรัฐธิการ    ซุยซวง
3. นางสุกัญญา    สุขกาย
12 14 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรี    เทพนา
2. นางสาวชลธิชา    พิมพ์คำ
3. นางสาวเสาวลักษณ์    เศษวงษ์
4. นางสาวชลธิชา    พงษ์เสนา
5. นางสาวอโณทัย    เศษวงษ์
6. นายกฤษ์ตกานต์    จ้อยนุแสง
7. เด็กชายโชคติชัย    คำสวัสดิ์
8. เด็กหญิงวริญญาพร    ฤทธิขันธ์
9. เด็กหญิงระพีพร    สังฆมณี
1. นางจินลัดดา    จิตรมานะ
2. นางมิรันตี    เวียงอินทร์
3. นายระดับ    พรมเกตุ
13 15 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นางสาวสุธาสิณี    นิละนนท์
2. เด็กหญิงจีระนันท์    วรโพด
3. เด็กหญิงวารุณี    อนุนาค
4. เด็กหญิงอรุโณทัย    ทองยศ
5. เด็กหญิงปาริชาต    เรียนพิษ
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์    นามมูลตรี
7. เด็กหญิงชลิตา    สว่างเวียง
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์    กองแสน
9. เด็กหญิงสุกัญญา    ลีบาง
1. นางประคอง    ภวภูตานนท์
2. นางสายหยุด    ศรีจันทร์ชัย
3. นางอุลัยวรรณ    กงเพชร
14 16 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 1. นางสาวปภาดา    สาธิราช
2. นางสาวนภัสรา    พงกระเสริม
3. นางสาววณิษา    อุ่นสงคราม
4. นางสาวกนกวรรณ    แก้วคันโท
5. นายสิทธิชัย    เพชรสมัย
6. นายวัชรพงษ์    ซื่อสัตย์
7. เด็กหญิงภาวิณี    เตียบประโค
1. นางกานต์สุดา    มาสขาว
2. นางสาวนิตยา    ไชยแก้ว
15 17 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นายภาณุเดช    วงศ์สุธา
2. นางสาววราภรณ์    จำปาเป๊าะ
3. นางสาวขวัญนภา    ชนะชัย
4. นางสาวพรรพัสสา    สุขใจ
5. เด็กหญิงภัทรภร    แฝงฤทธิ์
6. นางสาวชุติมา    อินทรเพชร
7. นางสาวปลิดา    วรรณชาติ
8. นางสาวอรุณี    ปัจฉิม
1. นายคำมวล    บุญประคม
2. นางปิยะภรณ์    พลแพงขวา
3. นายสุนันทวุธ    หงษ์สระแก้ว
16 18 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงพัชริน    สายเสน
2. เด็กหญิงพรนิภา    กันยาสาย
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา    เผื่อแผ่
4. เด็กหญิงอรยา    โยธิโน
5. เด็กหญิงกาญจนา    หาญพล
6. เด็กหญิงวนิดา    ถาวรพงษ์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ลี้พล
8. เด็กหญิงเพชรลดา    ปิ่นเกตุ
9. เด็กชายอุบล    เติมต้น
10. เด็กชายคงศักดิ์    โคตรทารินทร์
1. นายชาคริต    พรมเสน
2. นายพีรณัฐ    หอมสมบัติ
3. นางวิลาวัลย์    ศรมณี
17 19 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. นางสาวสุฑามาศ    สีชนะ
2. นางสาวศิรินภา    หอมหวล
3. นางสาววรรษมล    พรไชย
4. นางสาวชลธิฌา    ทนงใจ
5. นางสาวศิริลักษ์    พรมสุข
6. นางสาวสุพรรณพสา    พันธ์ใย
7. นางสาวทิพย์กัญญา    ชาวโพธิ์
8. นางสาวจิติมา    ฝักทอง
9. นางสาวศุภษร    พิมพ์ศรี
10. นางสาวไพลิน    แจ้งจำรัส
1. นางปารดา    มโนรัตน์
2. นางสาวศิรินันท์    แสงทอง
3. นายสถิตย์    สมศรี
18 20 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงธัญจิรา    บุทธิจักร์
2. เด็กหญิงจิรกัญญา    ซาเสน
3. เด็กชายฐานันดร    ผานัด
4. เด็กหญิงสุภาวดี    บุทธิจักร์
5. เด็กชายจิราธิวัฒน์    ซาเสน
6. เด็กหญิงสุชญา    ซาเสน
7. เด็กหญิงรัตนากร    บุทธิจักร์
8. เด็กหญิงรินรดา    เทพรัง
9. เด็กหญิงศูภธิดา    เทพรัง
10. เด็กชายอนุพงศ์    บุทธิจักร์
1. นางยุพิน    ศรีอาด
2. นางวิภา    คนหาญ
3. นางสุพัตรา    ใจทัด
19 21 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงศศิตา    เจริญนอก
2. เด็กหญิงอาฐิติยา    โมด่านจาก
3. เด็กหญิงชนุดา    ศรีพรมสุข
4. เด็กชายปฏิภาณ    ศรีณรงค์
5. เด็กหญิงนัฐฐินัน    พัฒนกุล
6. เด็กหญิงปิยะดา    ฝอดสูงเนิน
7. เด็กหญิงวนิดา    หมายด่านกลาง
8. เด็กหญิงสุภัสชา    กลางนอก
9. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ไทยอัฐวิถี
10. เด็กหญิงสุภาพิชญ์    มิ่งขวัญ
1. นายคณาวุฒิ    เทียนศรี
2. นางลักนภา    กลอนโพธิ์
3. นายสำเริง    กลอนโพธิ์
20 22 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายสุธิราช    ตาลดง
2. เด็กชายฤทธิชัย    บัวน้อย
3. เด็กชายนันทวัฒน์    รัสเสมอ
4. เด็กชายภัทรดนัย    คำมะณี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    อุ้มเพชร
6. เด็กหญิงอรวี    นามมูล
7. เด็กหญิงวารุณี    อินทพาด
8. เด็กหญิงเพชรลดา    จันลาสัย
9. เด็กหญิงปิยะนุช    เงางาม
10. เด็กหญิงเพียงขวัญ    นามมูล
1. นายจรัญ    สิทธิศักดิ์
2. นายประเทือง    ตุ้มวารีย์
3. นายปรีชา    สอดศรีจันทร์
21 23 โรงเรียนบ้านพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    แซ่เจ็ง
2. เด็กชายลิขิต    นาคพิมาย
3. เด็กหญิงชิดชนก    สงพะไล
4. เด็กชายคมสัน    พูนสวัสดิ์
5. เด็กชายอนุวัฒน์    ยันมะเริง
6. เด็กหญิงพิมผกา    จำปาโพธิ์
7. เด็กหญิงเมริกา    พูนเกิดมะเริง
8. เด็กหญิงหทัยกาจญ์    ฝั้นกาศ
9. เด็กชายกิตติภณ    ชาตยธรรม
1. นางจุฑามาศ    ฤทธิ์ทองกุล
2. นางสิริพร    ธรรมพิทักษ์
3. นายสเริง    ธรรมพิทักษ์
22 24 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิง สุลิตา    จันเปรียง
2. เด็กหญิงชนิฏา    ละออพงษ์
3. เด็กหญิง จิราวรรณ    แก้วเนตร
4. เด็กหญิงพรรณษา    แสงชัย
5. เด็กหญิง ธิดา    สินศิริ
6. เด็กหญิงบัณฑิตา    เชื้อหอม
7. เด็กชาย วรฉัตร    อ่อนสวรรค์
8. เด็กชาย ภูริ    รักสัตย์
9. เด็กชายขวัญชัย    ล่องหน
10. เด็กหญิงชมพูนุท    บุญตา
1. นางสาวปุณยนุช    ลึกลาภ
2. นางภัทรกิจ    พรมวิหาร
3. นางสุชานันท์    แซ่เตียว
23 25 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวพิมผกา    โทแสง
2. เด็กหญิงอารียา    พะนะลาภ
3. เด็กหญิงชวัลรัตน์    โตกำเนิด
4. นายชยณัฐ    สอนวงษ์
5. นายธิติวัฒน์    ภูมาศ
6. เด็กหญิงปภัสรา    น้อยกัญญา
7. นางสาวมณีรัตนา    ทอนเสาร์
8. เด็กชายจักรพงษ์    ชินบุตร
9. เด็กหญิงปิยะธิดา    สืบสุนทร
10. นางสาววนิดา    เสนน้ำเที่ยง
1. นายประจันทร์    พูลเพิ่ม
2. นางยุพยงค์    เสตเตมิย์
3. นายเกียรติศักดิ์    บัวรัตน์
24 27 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นายเกียรติศักดิ์    เนื้อขาว
2. นางสาวรัตติกาล    คงหาร
3. นางสาวบุษบา    เบ็ญจขันธ์
4. นางสาวพรสุดา    ขุนทุม
5. นางสาวศิรดา    ต้นสียา
6. นางสาวมัณฑนา    พิมพ์พันธ์
7. นางสาวสิริยากร    เชื้อโท
8. เด็กหญิงสิริกร    เจียมคลัง
9. เด็กชายสินทรัพย์    หล่อนจำปา
10. เด็กหญิงสใบพร    เกียระวาปี
1. นางวชิราภรณ์    พิมพ์ศรี
2. นางสุมุทิตา    โตสุข
3. นายไพฑูรย์    พูลสุทธิ์
25 28 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงจันทิมา    เนื้อทอง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    จันทะศิลา
3. เด็กหญิงคณิตตา    ชาติมนตรี
4. เด็กหญิงศุภาพร    บุญสง่า
5. นายชาญณรงค์    จำปี
6. เด็กหญิงอัญชรินทร์    แข็งขัน
7. เด็กชายอาชาไนย    บุตรแผงชัย
8. เด็กหญิงวิชาดา    เนื้อทอง
9. เด็กหญิงนงนุช    โพธิวัฒน์
10. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เนื้อทอง
1. นางคำพูน    จันทร์เติบ
2. นางตฏิยา    แก้วภักดี
3. นางเพียงเพ็ญ    นามวงศ์
26 29 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงภัทรพร    ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงอาริยา    เจิมขุนทด
3. เด็กหญิงพรรณวษา    ศรอินทร์
4. เด็กหญิงชลิตา    เวินขุนทด
5. เด็กหญิงธัชรินันท์    โนมขุนทด
6. เด็กหญิงดวงกมล    เจิมขุนทด
7. เด็กหญิงอภัสรา    จำปามูล
8. เด็กหญิงปิยะนุช    เจิมขุนทด
9. เด็กหญิงกรัญญา    มานุ
10. เด็กหญิงนันทกานต์    โนมขุนทด
1. นายคเชนทร์    จันทรแสน
2. นางฉลวย    จันทรแสน
3. นางสาวดวงเนตร    เพ็ชรกิจ
27 30 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นายยุทธภูมิ    ยอดสุวรรณ์
2. นายกิตติพงษ์    ยมสีดำ
3. นางสาวพรกนก    โคตรชา
4. นางสาวศศิวรรณ    ยอดนิยม
5. เด็กหญิงสวรรยา    ชาสุด
6. เด็กหญิงกนกพร    ดวงท้าวเศษ
7. เด็กหญิงชิโรรส    พระศรี
8. เด็กหญิงพรรณภัสษา    ลาสา
9. เด็กหญิงพรชิตา    กายนาคา
10. เด็กหญิงอารยา    ดีมี
1. นายประพัฒ    วรรณศรี
2. นางสุภาพร    พรประไพ
3. นายสุเนตร    ดวงท้าวเศษ
28 31 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงทิมรยา    สุดสา
2. เด็กหญิงปิยพรรณ    แหยมแก้ว
3. เด็กหญิงศิลารัตน์    แสนนา
4. เด็กหญิงอริศรา    พรมกลาง
5. เด็กชายศรายุทธ    ผ่านวงษ์
6. เด็กชายบุญนิธิ    โนนธิงค์
7. เด็กชายอภิรักษ์    เลพล
1. นางณัฐการณ์    จันทราเทพ
2. นายศรพิชัย    นครศรี
3. นายเริงฤทธิ์    มั่งคั่ง
29 32 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงอธิชนัน    ตันนารัตน์
2. เด็กหญิงพรทิพา    มามาก
3. เด็กหญิงพิยดา    รักคม
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์    เหล่าบุญ
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ขจีรัมย์
6. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ผุยคำภา
7. เด็กหญิงจิตรสินี    ยังผล
8. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ทัพธานี
9. เด็กหญิงกานต์สิริ    วิจิตรศักดิ์
10. เด็กหญิงสิริกร    จันทร์สูงเนิน
1. นางธนัชชา    แสงทอง
2. นางมะยาลา    สุดรัมย์
3. นายสุริยา    สว่างบุญ
30 33 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาวพิชญา    อุดชุมพิสัย
2. นางสาวทิพย์วิมล    บัวปุย
3. นางสาวภัทรวดี    โอนทอง
4. นางสาวไพรินทร์    ประเสริฐสังข์
5. เด็กหญิงพัชราภา    ปิยะนันท์
6. เด็กหญิงอัญชิษฐา    คำหล้าแก้ว
7. เด็กหญิงแวววรรณ    ปาดา
8. เด็กหญิงพรทิพย์    แสงไสย์
9. เด็กหญิงมิ้งขวัญ    วิชัยวงศ์
10. เด็กหญิงสุจิตรา    ณ น่าน
1. นายชาติชาย    กันยาประสิทธิ์
2. นางพรชนก    ผิวบาง
3. นางสาวสุชาดา    ภักดี
31 34 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงเพชรลดา    บุญยงค์
2. เด็กหญิงเมทินี    ขันตี
3. เด็กหญิงนิชากร    โต๊ะงาม
4. เด็กหญิงนันทิดา    มีรัส
5. นางสาวสุภัสสร    แป้นแก้ว
6. นางสาววิจิตรพรรณ    วงศ์ศรียา
7. นางสาวธนัชพร    มีเจริญ
8. นางสาวธัญญาพร    มีเจริญ
9. นางสาวปวีณา    แว่นทอง
10. นางสาวผกาพร    บุญวงศ์
1. นางจุรีย์    ตระกูลดี
2. นายพงศกร    จันทร์แจ่ม
3. นายเอกสิทธิ์    นามวัฒน์
32 35 โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงอภัสรา    นางาม
2. เด็กหญิงปณิชา    ประสมศรี
3. เด็กหญิงเสิริยากร    กลัดแป้น
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ประสมสู่
5. เด็กหญิงอนุธิดา    ละครไชย
6. เด็กหญิงจิรประภา    ขันเงิน
7. เด็กหญิงอรอนงค์    ศรีคราม
8. เด็กหญิงบุษริน    อรรคบุตร
9. เด็กหญิงกฤติยา    มิ่งขวัญ
10. เด็กหญิงสุดารัตน์    ลุนบุตร
1. นายรังสรรค์    งามสาย
2. นางวิยะดา    สุขส่ง
3. นายสัชฌบุญ    สมรักษ์
33 36 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายสรัล    เสนเพ็ง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สวรรยาสุวรรณ
3. นายนาวิน    แน่นอุดร
4. นางสาวธนภรณ์    สิงห์งอย
5. เด็กหญิงธนพร    วดีศิริศักดิ์
6. เด็กหญิงจิราวรรณ    โคตรคำ
7. เด็กหญิงศศิธร    บุพศิริ
8. เด็กหญิงปวีณา    หมิ่งหา
9. เด็กหญิงศิรินันท์    แดงด้วง
10. เด็กหญิงทักษพร    เกษสิมมา
1. นางมลิวรรณ    สรรคชา
2. นางสาววิลาวรรณ์    เดชโฮม
3. นายอริยะศิลป์    สุวรรณอำไพ
34 37 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์    กล้ำกลาง
2. เด็กหญิงรินดา    ใจเพียร
3. เด็กหญิงวรนุช    สังวร
4. เด็กหญิงณัฐริกา    ภู่วิเชียร
5. เด็กชายศุภกร    พึ่งเทียน
6. เด็กหญิงกุลธิดา    เหลาสิงห์
7. เด็กชายพรภวิษย์    โพธิ์เงิน
8. เด็กหญิงสมฤดี    รินลา
9. เด็กหญิงศศิกานต์    สังวร
10. เด็กหญิงสุจิตรา    สาสังข์
1. นางสาวจริญา    นรสาร
2. นายชินวัตร    สาสังข์
3. นางทัศนี    ศรีจันทร์
35 38 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงวิภา มาจอมศรี    มาจอมศรี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    บุตรชา
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    รักความซื่อ
4. เด็กหญิงเบญจพร    วงค์เทวราช
5. เด็กหญิงเกวลิน    เชื้อตากวัก
6. เด็กหญิงรินดา    พหรมพินิจ
7. เด็กหญิงปิยะธิดา    นามเกตุ
8. เด็กหญิงปริมาศ    นามเกตุ
9. เด็กหญิงเกศรินทร์    บุตรชา
1. นางปริยานุช    พ่อเพียโคตร
2. นางสมสมัย    เสนาะเสียง
3. นางโชคดี    คำเพชรดี
36 39 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา    จันหอม
2. เด็กหญิงพรสุดา    โจระสา
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์    ขจัดมลทิน
4. เด็กหญิงสาวิตรี    โสภักดี
5. เด็กหญิงชัชธิดา    โล้คำ
6. เด็กชายวัชรพล    ชัยอาษา
7. เด็กชายณัฐวุฒิ    เหล่าบุตรศรี
8. เด็กหญิงปิยวรรณ    วงไชยา
9. เด็กหญิงพัชรพร    ลาพรมมา
10. เด็กหญิงเกศรินทร์    ประชุมแดง
1. นางสาวกรรณิการ์    ทานะสิงห์
2. นางธิติมา    ชิณพันธ์
37 40 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์    ภาดี
2. เด็กชายศุภกร    บุญมีขาว
3. เด็กชายดนุพร    โม้หนองบัว
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    แก้วประดิษฐ์
5. เด็กหญิงวนิดา    ทองวิธิ
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สงวนศักดิ์
7. เด็กหญิงธนยา    พลชารี
8. เด็กชายวุฒิภัทร    สุวรรณสิงห์
9. นางสาวณัฐธิดา    จันทะแจ่ม
10. นางสาวธันย์ชนก    โคตรชมภู
1. นางสาวจุลิวรรณ์    ยศธิพานา
2. นายณัฐวุฒิ    ชาญนรา
3. นางสาวปนัดดา    พิทักษ์
38 41 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    ศรีหาวงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา    ทองแสง
3. เด็กหญิงชญานิศ    ทิพย์แสง
4. เด็กหญิงปาริฉัตร    เผ่าเพ็ง
5. เด็กหญิงจันทร์พร    ศรีเมือง
6. เด็กหญิงสุภาพร    ทรงพุทธ
7. เด็กชายปฏิภาณ    ชุมมา
8. เด็กชายราเมศร์    ปัตชีตะ
9. เด็กชายวัชระ    เยียวรัมย์
10. เด็กหญิงวรรณพา    ศรีหาโคตร
1. นางนิภาภรณ์    ชั้นพรหมงาม
2. นางสาวรัตติกาล    อุปวงษา
3. นายฤทธิรงค์    เศษวงศ์
39 43 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายสุเมธ    ประสพหิน
2. เด็กชายปรีดา    บัวจันลา
3. เด็กชายเทวราช    ศรีเวียง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    แก้วศรีงาม
5. เด็กหญิงวิชญาภรณ์    ชาติมนตรี
6. เด็กหญิงวิจิตตรา    จินดามัง
7. เด็กหญิงวาเรณ    ซื่อตรง
8. เด็กหญิงพรรณปพร    พิมพ์ศักดิ์
9. เด็กหญิงธิดารัตน์    ดอนเสี้ยว
10. เด็กหญิงนวลฉวี    โยศรีคุณ
1. นางคำพูน    คำเวียง
2. นางดวงประทีป    โททวง
3. นายสุระชาติ    วรรณสุพริ้ง
40 44 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงอทิตยา    มังกร
2. เด็กชายทศพล    ฤทธิทา
3. นายทวีศักดิ์    ชำนาญกิจ
4. นางสาวอารียา    บุญเรือง
5. นางสาวชไมพร    จุฬาลม
6. นางสาวพินิลธร    เวียงสิมมา
7. นางสาวสุธาสินี    ดำบุญมา
8. เด็กชายบุญชัย    ดวงสา
9. เด็กหญิงวิลัยพร    วงษา
1. นางจิรติกาล    อภิวัชรกุล
2. นางบุปผา    วงศ์สง่า
3. นางเกษา    พลข้อ
41 45 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นางสาวเจนจิราภรณ์    วันติ
2. เด็กหญิงสรัลพร    ภาโยธี
3. นางสาวสุนิสา    ใจเอม
4. นางสาวจิราพร    อาจดวงดี
5. เด็กหญิงพิยะดา    อรรคฮาดศรี
6. นางสาวพันธิภา    สอนชา
7. นางสาวกุลปริยา    ยศดา
8. นางสาวพนัดฎา    บุญหน
9. เด็กหญิงอรทัย    โคติเวทย์
10. เด็กชายภูวดล    ศรีมูลเขียว
1. นางกนกพรรณ    ภูกองพลอย
2. นางสาวกรกันยา    รัฐวงษา
3. นายวิชัย    พาเรือง
42 46 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงพัชริดา    กางทอง
2. เด็กหญิงพรสุดา    วงศ์คำแก้ว
3. เด็กหญิงนพกานต์    ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงศุภกานต์    จันทร์เพ็งเพ็ญ
5. นางสาวสุดารัตน์    ขันติยู
6. นางสาวสุธราทิพย์    ในพลกรัง
7. นางสาวบุษกร    ก้อนแพง
8. เด็กหญิงปิยะดา    มูลโสม
9. เด็กชายภัทรพล    เอี่ยมพิมพันธุ์
10. เด็กชายตระการ    แสงทอง
1. นางพรเพชร    กงลีมา
2. นายสมศักดิ์    ซองทุมมินทร์
3. นายสมหวัง    ทิพวงศ์ษา
43 47 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายธนากรณ์    ภูเมฆ
2. เด็กชายจักรรินทร์    วงษ์จันทึก
3. เด็กหญิงอลุณี    ซาหมู่
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    อุ่นศิริ
5. เด็กหญิงเปรมสุดา    จันทร์โท
6. เด็กหญิงอัญญมณี    ดีบุรี
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา    ไชยศรี
8. เด็กหญิงชมพูนุช    จันทรบุตร
9. เด็กชายนพคุณ    ชาวนาแปน
10. เด็กหญิงสุทธิดา    อนุพันธ์
1. นางสาวนันทนา    มองบุญ
2. นางพรทิภา    พรมดี
3. นายมิตรชัย    พลชา
44 51 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงภาสุนี    เหมราช
2. เด็กหญิงพิยดา    ชานอก
3. เด็กหญิงวิชุดา    โชคโปรด
4. เด็กหญิงศศิธร    อนุอินทร์
5. เด็กชายเธียรธาดา    บุญทองโท
6. เด็กหญิงพัชชา    คำพันธ์
7. เด็กหญิงนัตชา    มานอก
8. เด็กหญิงธิดารัตน์    แก้วถึง
9. เด็กหญิงพันธุภา    จิรสิทธิพัฒน์
10. เด็กชายอัจฉรา    ภูมิแกดำ
1. นายกู้ชาติ    จัตุรงค์
2. นายภิรมย์    จานนอก
3. นางเบญจมาศ    กิ่งนอก
45 52 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวนิภาวรรณ    อนาตรัมย์
2. นายโกวิทย์    ผ่านภูมี
3. เด็กชายสุเมธ    ควินรัมย์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    แสงใส
5. เด็กหญิงวรางคณา    พรมแสนปัง
6. เด็กหญิงวิชญาดา    ผิวบุญเรือง
7. เด็กหญิงวนาลี    วงศักดิ์
8. เด็กหญิงมินตรา    ลีลาน้อย
9. เด็กชายทวีรัฐ    ไตรยขันธ์
10. นายอมรเทพ    ใจทัด
1. นางนาริน    ศรีสาคร
2. นายเทพฤทธิ์    สุจริต
3. นายเอกชัย    แว่นพิมาย
46 53 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงกมลธิดา    ประทุมวงศ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา    บุญสืบวงศ์
3. เด็กหญิงชลดา    ยี่จัตุรัส
4. เด็กหญิงสถิตรา    สมุทรศรี
5. เด็กหญิงปนัดดา    มีมุข
6. เด็กหญิงอริสยา    สมรูปดี
7. เด็กหญิงเกศรินทร์    บุญยิ่ง
8. เด็กหญิงชมพู่    จิรปลั่งสุวรรณ
1. นายการัน    สังข์หน่วง
2. นายวรวุฒิ    โกสุม
3. นางสาววัลย์รรินทร์    พูลเพิ่ม
47 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงรุจิรา    กันทะตา
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา    ซ้ายสุข
3. เด็กหญิงรัชชุดา    ทิพย์ประโสด
4. เด็กหญิงรวงข้าว    จันทะคีรี
5. เด็กหญิงปาริชาติ    บุญปลอด
6. นางสาวจันทิมันต์    แซ่หลอ
7. เด็กชายธีรภัทร    ทิพย์โสต
8. เด็กหญิงอาภรณ์    ขันติมิตร
9. เด็กหญิงจริยา    แซ่โล่
10. เด็กหญิงพัชรี    ศรีสัววาลย์
1. นางสาวจีรภัทร    โสภา
2. นายบุญร่วม    จันลา
3. นายพินิจ    พวงคำ
48 55 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงเฟื่องลัดดา    มณีน้อย
2. เด็กหญิงศศิกานต์    สุทธิ
3. เด็กหญิงภัคจิรา    พอนทุม
4. เด็กหญิงรัตติยา    มิ่งสอน
5. เด็กหญิงพรสิริ    กุลหงษ์
6. เด็กหญิงปริสา    คงมี
7. เด็กหญิงบัณฑิตา    พวยชาลี
8. เด็กหญิงจันทกานต์    บุญหา
9. เด็กหญิงภาวิณี    ดวงแก้ว
10. เด็กหญิงสุกัญญา    บุญศรัทธา
1. นางธนาภา    มุ่งจันทึก
2. นายพัฒนพงศ์    มุ่งจันทึก
3. นางราตรี    ทักโม้
49 59 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    มันสาบุญ
2. เด็กหญิงเนตรนภา    เจริญภูมิ
3. เด็กหญิงไพลิน    น้อยอินทร์
4. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ด้วงตะกั่ว
5. เด็กหญิงลดาวัลย์    นาบริบูรณ์
6. เด็กหญิงสุรีวรรณ    อินทร์ปาน
7. เด็กชายวัชรพงษ์    โงนขำ
8. เด็กชายวิษณุ    คำไมล์
9. เด็กชายธนพล    เผือกนอก
10. เด็กชายอนุวัต    ตั้งอรุณรัตน์
1. นายอนุชิต    คำตันบุญ
2. นางอาภาพรรณ    ตอพล
3. นางเพลินพิศ    คำตันบุญ
50 60 โรงเรียนบ้านหูทำนบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์    ทองเฟื่อง
2. เด็กหญิงพรทิพย์    สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงอารียา    รักพลวงศ์
4. เด็กหญิงหทัยชนก    จำปาศรี
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน    กองสูงเนิน
6. เด็กหญิงสุดปราถนา    ดวงนิล
7. เด็กหญิงยุพิน    นาคินชาติ
8. เด็กหญิงวรนุช    เกิดนารี
9. เด็กหญิงชนิภรณ์    สิงห์ทอง
10. เด็กหญิงวชิราภรณ์    อานไธสง
1. นายกิตติศักดิ์    เที่ยงมน
2. นางสาวธนิตา    นามฤทธิ์
3. นางสาวอ้อมฤดี    เมืองศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................