งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 007
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราพร    นินทรีย์
1. นางสาวเจนจิรา    แสนดี
2 2 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงปรียารัตน์    โอดกระโทก
1. นางสาวอรุโณทัย    ทองดำ
3 3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงไพวริศา    พันธ์งาม
1. นางนพคุณ    ทองบ่อ
4 4 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์    ปิตะฝ้าย
1. นางดายิน    ประวันโต
5 5 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงถิรดา    โพธิจักร
1. นางสาวปวีณา    บุราณ
6 6 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงจุทามณี    กุลม่วง
1. นางอุราวัน    เหลาสุภาพ
7 7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงสิรภัทร    นูโพนทอง
1. นางสาวจำปี    บุญพรหม
8 8 โรงเรียนบ้านชีทวน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แสงงาม
1. นางนิตยา    ธานี
9 9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายกฤตพล    สุบิน
1. นางกลิ่นสุรีย์    ไชยทองศรี
10 10 โรงเรียนบ้านณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    คานงอน
1. นางอุไรวรรณ    ชาญวิทยากร
11 11 โรงเรียนประสารวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    ลาภานิกรณ์
1. นางศิริยา    มูลสัน
12 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงธนาวดี    น้อยพรม
1. นางกิตติกร    หนองพร้าว
13 13 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงศิริวรางคณา    ไพศาลสุวรรณ
1. นางสาวมัณฑนา    ขันวงษ์
14 14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงณัจฉรียา    ยอดดี
1. นางสาวกฤษณา    ชูศรีทอง
15 15 โรงเรียนบ้านจอมทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงอัญญาณี    ศรีชัยบุญมา
1. นางสาวศิริลักษณ์    สังสีลา
16 16 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงอนัญญา    แก้วพินิจ
1. นางรุจิรา    หล้าซุย
17 17 โรงเรียนอนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายปัญญากร    แซ่โง้ว
1. นางสาวอมรรัตน์    โสดา
18 18 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงนันทิการณ์    สมาคม
1. นางสาวดวงมณี    เสนคำสอน
19 19 โรงเรียนบ้านตุงลุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายอภิชัย    พรสุวรรณ
1. นางโสภาภรณ์    วรรณวงศ์
20 20 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงน้ำฝน    คำมุงคุณ
1. นางปัทมา    ขันตี
21 21 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    สุราช
1. นางถาวร    พานิช
22 22 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายรพีพัฒน์    วงศ์ไทย
1. นางจรรยาพร    สิงห์วงศ์
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายอาชวิน    ชิณวงศ์
1. นางสมพิศ    วิรุฬห์สิทธิกร
24 24 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงศิริกัลยา    ม่วงคง
1. นางสาวศลิษา    สีสันต์
25 25 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ปิดตาทะสา
1. นางสาวอรวรรณ    อันไชยบุญ
26 26 โรงเรียนหนองตุวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชนิกานต์    คำโสภา
1. นางสมัยพร    กมลเลิศ
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายธนพัฒน์    บัวคลี่
1. นางอภิวันท์    ศรีพระจันทร์
28 28 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เสกกำปัง
1. นางศิริรัตน์    บุญเฉลียว
29 29 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงสมฤทัย    ปกคลุม
1. นางชลอ    ภูมิโคกรักษ์
30 30 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    พนัสสิลา
1. นางสาวภวรรค์อัมพร    แถวโนนงิ้ว
31 31 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงณัชกานต์    สีดา
1. นางวัฒนา    แก้วกัลยา
32 32 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกานดา    อยู่เย็น
1. นางรุ่งระวี    กะการดี
33 33 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    จันทะบุตร
1. นางเสาวลักษณ์    จันทะชา
34 34 โรงเรียนดรุณวิทยากร สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงกรกนก    วงศ์ศร๊
1. นายนิพนธ์    อัมหธร
35 35 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    ตรีภพ
1. นางอรุณรัตน์    ในจิตร
36 36 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงพิรญาณ์    ชาวนา
1. นางสาวประพากร    กันยา
37 37 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายศุษจรงค์กร    วันมานะ
1. นางนวลจันทร์    ธรรมแสง
38 38 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ปลายเนตร
1. นางปุณยนุช    สุมนารถ
39 39 โรงเรียนบ้านแสนอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชนกานต์    ศิลชาติ
1. นางปิยฉัตร    อุทธา
40 40 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    บริสุทธิ์
1. นายนิรันดร์    สนทนาวงษ์
41 41 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายสหราช    ไกรแก้ว
1. นางนัดนาฎ    เย็นศิริ
42 43 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    พรมน้อย
1. นางอรอุมา    ธารากุลทิพย์
43 44 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงวิชญาพร    ชัยศร
1. นางสาวจินตหรา    ศรีลาวงศ์
44 45 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงภัณฑิราพร    น้อยศรี
1. นางบัวพิศ    ไชยต้นเทือก
45 46 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายณัฐพนธ์    ศรีสร้อย
1. นางสาวสุดารัตน์    พรหมกสิกร
46 47 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงศสิมาภรณ์    ศรีภิรมย์
1. นางสาวกาญจนา    ศรีประวงศ์
47 48 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงประกายวัลย์    คำเอี่ยม
1. นายเชิด    แสงกล้า
48 49 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ลวเรืองโชค
1. นางเยาวเรศ    หอมเนียม
49 50 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายณัฐภัทร    เชยตระกูล
1. นางพลับพลึง    เชยตระกูล
50 51 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บวกโพธิ์
1. นางพนัชกร    ระวังชาติ
51 52 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจิรชยา    มะโรงศรี
1. นางวาทินี    ระดมงาม
52 53 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    พานาม
1. นางพิสมัย    ชัยเพชร
53 54 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ทิพย์อุดม
1. นางกัลยา    ชัยพิลา
54 55 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายณัฐภูมิ    ปรานิต
1. นางยุพิน    เซามาไลเนน
55 56 โรงเรียนบ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายพิชภพ    บุตรภักดี
1. นางแก้ว    ชุ่มอภัย
56 57 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงปิยพัชร    เหง้าวิชัย
1. นางปราถนา    ฤกษ์พิมพ์พงษ์
57 58 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์    โชติรสนิรมิต
1. นางมนัส    อุปนิสากร
58 59 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายณัฐพนธ์    สีหามาตย์
1. นางทองหลาง    ปัญญา
59 60 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงรติมา    อยู่สาโก
1. นางภีม์สุดา    ปุยะติ
60 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกุลณัฏฐา    กาญจนศิริโรจน์
1. นางจริญญา    เชาว์ชอบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................