งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 068
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงวนิดา    สิทธิธรรม
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ธีระนันท์
3. เด็กหญิงจันจิรา    สีดาน้อย
1. นางมนธิรา    สุวรรณสิงห์
2. นางมะลิวัลย์    สั้นจันดา
2 2 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงปัทมา    พิศนอก
2. เด็กหญิงธิติญา    ตุ่งพิลา
3. เด็กหญิงสุนิสา    พระสว่าง
1. นายประมวล    วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา    วุฒิวงศ์งาม
3 3 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เขิบสูงเนิน
2. เด็กชายวุฒิพงษ์    กำแพงใหญ่
3. เด็กชายสหรัฐ    เสมอภาพ
1. นางกนกพร    ประจำ
2. นางดอกอ้อ    แซกรัมย์
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นายไตรภพ    พั่วแพง
2. นายธนโชติ    แพงน้อย
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    จันลา
1. นางกานต์พิชชา    คุณพระเมือง
2. นายเตชินทร์    แสงสอดแก้ว
5 5 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายธีรพงศ์    โพธิแหบ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ชื่นชม
3. เด็กหญิงณิชารีย์    ชลคีรี
1. นางศุภลักษณ์    จ้อยนุแสง
2. นางอุทัยวรรณ    บาคาล
6 6 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์    หงษ์สระคู
2. นางสาวอภิญญา    ทองคำ
3. เด็กชายไตรภพ    พิณรัตน์
1. นายดุลยพัชร์    มังครัตน์
2. นางสุดารัตน์    บุตรวัง
7 7 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงทัศนีย์    สิมาชัย
2. เด็กหญิงชนัญญา    เชิดวงศ์สูง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    มูลมาตย์
1. นายนนทพันธ์    สิมาธรรม
2. นางเปรมกมล    นาควิโรจน์
8 8 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์    คุณศิริ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์    เทศนา
3. เด็กหญิงทานตะวัน    มณีวรรณ
1. นางจันทกานต์    ศรีปาน
2. นางสุมาลี    คุณา
9 9 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    สุขสบาย
2. เด็กหญิงพรนภา    วงศ์สิงห์
3. นายธนากร    แสงวงค์
1. นางสาวพัชรินทร์    คณานันท์
2. นางสาวลมัยลักษณ์    เภารังค์
10 10 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สมบัติวงศ์
2. เด็กหญิงพิจิตรา    มณีจันทร์
3. เด็กหญิงธัญชนก    ปุญญา
1. นายสุภัทร    วงษาสนธิ์
2. นางสาวเจรจา    คำภิรมย์
11 11 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. นางสาวทิพย์สุคนธ์    แซ่แต้
2. นางสาวสุพัตรา    สุภาโสตร์
3. เด็กชายสุรทิน    จันละคร
1. นายปรีชา    ราชพลแสน
2. นางพัชรินทร์    ราชพลแสน
12 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายจีรศักดิ์    แก่นใส
2. เด็กชายชนินทร์    เลิงไธสง
3. เด็กหญิงสุพรรษา    ทาลา
1. นางธัญญลักษณ์    เวชกามา
2. นางศรีวภา    หลวงสนาม
13 13 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงหทัยวรรณ    วงษ์ขันธ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ปรือปรัก
3. เด็กหญิงกันยารัตน์    รสหอม
1. นายวิสอย    โยธะกา
2. นางสุณีรัตน์    โยธะกา
14 14 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    ท่านมุข
2. เด็กหญิงธนภรณ์    ศรีทอง
3. เด็กหญิงสุพัตรา    แก้วศรีนวม
1. นางสาวพรหมณี    สมยาภักดี
2. นางสาวสุดา    อุ่นยะนาม
15 15 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    ทองหล้า
2. เด็กหญิงศศิกานต์    วิชาผา
3. เด็กหญิงอภิญญา    วิชาผา
1. นางสาวผกากานต์    กระเบา
2. นางสาวอุมาพร    ชิณแสน
16 16 โรงเรียนบ้านนาแสง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงพิยดา    ชะโรยศรี
2. นางสาวทัศนีย์    นครศรี
3. นางสาวอรอนงค์    หอมสมบัติ
1. นางผกามาศ    เทพรัตน์
2. นางเตือนใจ    เศษรักษา
17 17 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นางสาววนัสนันท์    สิมขุนทด
2. นางสาวรัตนาวลี    แสงสิมมา
3. นางสาวนิสารัตน์    แอ้นชัยภูมิ
1. นางสาวกนิษฐา    ศิริวงษ์ขันธ์
2. นางดวงพร    สีดากุด
18 18 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายอาคม    ขุมคำ
2. เด็กหญิงรัชนี    โพรัง
3. เด็กชายสุทธิพงษ์    บรรณศรี
1. นางจำรัส    พลพวก
2. นายพรชัย    เกตุทองดี
19 19 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปิยดา    เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    พิมพ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงเกดศิริลักษณ์    แดงวงษ์
1. นายศิวะพงศ์    ใจดี
2. นายเสริมสิทธิ์    พรมสีใหม่
20 20 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกพร    สีมันตะ
2. เด็กหญิงกมลชนก    สีมันตะ
3. เด็กหญิงวันดี    โพทวี
1. นางปราณี    นามเหลา
2. นางลัดดาวัลย์    สุวรรณพันธ์
21 21 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงเพียงพร    แจ้งไธสง
2. เด็กหญิงณัฐริณีย์    อินทรวิเชียร
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    ทองซ้อน
1. นางสาวจุฑารัตน์    วันทะวงษ์
2. นางสาวพวงทอง    กลางสวัสดิ์
22 22 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงบัญฑิตา    ยงทวี
2. เด็กชายราเมศ    หลอดทอง
3. เด็กหญิงชนิกานต์    เปรียบสม
1. นายสุกรี    รุ่งโรจน์
2. นางโชติกา    พีระธรรมเดช
23 23 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    อับสร
2. เด็กหญิงจรรยารัตน์    มุ่งอ้อมกลาง
3. เด็กหญิงอะริชิ    มุ่งพูนกลาง
1. นางวีฎา    ทวรรณกุล
2. นางสวิชญา    เจียมธนานุรักษ์
24 24 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ครองพันธ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา    อ่อนหอม
3. เด็กหญิงอารยา    ศิลาคำ
1. นางวราภรณ์    ดวงมาลา
2. นางสาวสุพรรณิการ์    ศิริคำ
25 25 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปรางค์ทอง    ชาวพงษ์
2. เด็กหญิงกรพินธุ์    ประทีป
3. เด็กหญิงยศวดี    ปุระเสทะ
1. นางธัญภรณ์    วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา    จันทะกระยอม
26 26 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงนิดา    ชาดี
2. เด็กหญิงศรัญญา    เพียงเท
3. เด็กหญิงณัฐวิภา    สุขยิ่ง
1. นางดวงใจ    ฟูกุล
2. นางสาวรัตนา    มะเสนา
27 27 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์    ชูกระโทก
2. เด็กหญิงนัยนา    สาขามุละ
3. นางสาวกัญญารัตน์    ลักษณะสระน้อย
1. นายธีรวุฒิ    บุญฤทธิ์
2. นางลัดดา    ศรีนา
28 28 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    อินอร่าม
2. เด็กหญิงทิพวัลย์    สะอาด
3. เด็กหญิงเบ็ญจมภรณ์    สิงห์เสน
1. นางพรพิมล    แก้ววิเศษ
2. นางวรินทร    พิมพ์พันธุ์
29 29 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวสุจิรา    กรอบพุดซา
2. นางสาวอรอนงค์    หมื่นจิตร
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์    ใสพลกรัง
1. นายชัยวิรัตน์    พิลึก
2. นางบุปผา    ทาไธสง
30 30 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    อันภักดี
2. เด็กหญิงเมฆขลา    ปานทิพย์
3. เด็กหญิงปวีณา    พระบุ
1. นายชาญวิทย์    ชาญประไพร
2. นางนิตยา    เสมเหลา
31 31 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นางสาวธิดารัตน์    หินคล้าย
2. เด็กหญิงภัทรธวรรณ    สะตะ
3. เด็กหญิงวรรธิดา    สาเกตุ
1. นางดวงเดือน    กลางจันทา
2. นางมนนิภา    แก้วล้วนล้วน
32 32 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสุชาวดี    มีทรัพย์
2. เด็กชายเขตชัย    ฝาผักแว่น
3. เด็กหญิงปิยมน    มากสวัสดิ์
1. นางสาวนัญธิชา    ไชยแสง
2. นางเกศรินทร์    เลไธสง
33 33 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นายวิศวัฒน์    สุธรรมราช
2. เด็กหญิงอิษฎาภรณ์    ศรีสุธรรม
3. เด็กหญิงนิรัติสัย    ปัทมะรีย์
1. นางอุบลรัตน์    พิทักษ์เขื่อนขันธ์
2. นางเตียง    ช่วยวัน
34 34 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงศศิวิมล    พลศิริ
2. เด็กหญิงนิภาพร    บุญล้อม
3. เด็กหญิงวรรณา    มุมทอง
1. นางวันทนา    มาลาทอง
2. นางศิริวิภา    ถึกสกุล
35 35 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    เทพช่วย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ห้องแซง
3. เด็กหญิงพลอยสวย    ก้อนบุญใส
1. นางนริศรา    คชอาจ
2. นางพิมพ์พิมล    นวลศิริ
36 36 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายดนัย    เทพกรรณ
2. เด็กชายธเรศ    โพติยะ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ราชมณี
1. นางสาววรรณธิดา    วงษ์สาจันทร์
2. นายสุรศักดิ์    ฉิมแสง
37 37 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงชฎาชล    โยธารินทร์
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    แสนแก้ว
3. เด็กชายธวัชชัย    ชาวสวน
1. นางยุพา    พรหมทา
2. นางสรญา    มนตรีโพธิ์
38 38 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงณิชากร    ถิ่นเซโปน
2. เด็กหญิงอัญชลี    อินโสม
3. เด็กหญิงอารียา    อินพิมพ์
1. นางจุรีย์    วารี
2. นายอภินันท์    วารี
39 39 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายจักรกฤษณ์    กุติการ
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์    ดวงบุปผา
3. นายภูมริน    หมุนสิงห์
1. นางจิรวรรณ    กิจเกียรติ
2. นางสลิลลา    เวชพูล
40 40 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    เหล่าผง
2. เด็กหญิงนภาพร    แถวอุทุม
3. นางสาววรรณพร    อาร้อน
1. นางสาวอชิรญาณ์    แสงใสแก้ว
2. นางเสาวคนธ์    ทิพยศรี
41 41 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    จรรยาศรี
2. เด็กหญิงจริญญา    สุภาสาร
3. เด็กหญิงเพียงฤทัย    สีสินธุ์
1. นางบุญเมือง    ปรักมาศ
2. นางวันเพ็ญ    โคตรเนตร
42 42 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพราวรุ่ง    กุลแก้ว
2. นางสาวน้ำฝน    ตริวงษ์
3. เด็กหญิงวรรณา    นาคำมูล
1. นางกนกอร    หนูสิน
2. นางสาวพัทยา    จารุตันติ์
43 43 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงมิลินตา    เภาสาลี
2. เด็กหญิงปิยะมารถ    บัวสิงห์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์    โยธี
1. นางพัฒนาภรณ์    ทองภูธรณ์
2. นายไชยนันท์    คำเวียง
44 44 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิสา    โคตะพัฒน์
2. เด็กหญิงอรพิน    พละชัย
3. เด็กหญิงลักขณา    สุกาวงค์
1. นางสาวจุฑารัตน์    วงศ์อินทร์อยู่
2. นางเพลินนภา    แสงสุวรรณ
45 45 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    แถวเพีย
2. เด็กหญิงพิชญธิดา    แก้วมาต
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ภูอวด
1. นางประดับ    ญาติโสม
2. นางยุภาพร    เรียนเจริญ
46 46 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงอรวี    ศรีสมรักษ์
2. เด็กหญิงจินตพร    สีทะโล
3. เด็กหญิงปภาดา    ประเสริฐสังข์
1. นางจารุวรรณ    พิมพ์มีลาย
2. นายพิบูลศักดิ์    พรหมวิชัย
47 47 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    บริบูรณ์
2. เด็กหญิงดวงกมล    จันมาลา
3. เด็กหญิงปวันรัตน์    แก้วฉวี
1. นางวิไลรัตน์    บุญปัน
2. นายอิษติพงษ์    พลซา
48 48 โรงเรียนบ้านคำฮี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. นางสาวอรวรรณ    องอาจ
2. เด็กหญิงจีราภา    ศรีเนตร
3. เด็กหญิงชัญญานุช    ชำนาญรบ
1. นายอนน    สารโท
2. นางเพชรา    สารโท
49 49 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงกุลเนตร    อรรคบุตร
2. เด็กชายเพทาย    สุขเป็ง
3. เด็กชายพีรพัฒน์    สมอาษา
1. นางนิรมล    สัตย์ซื่อ
2. นายสุนทร    เพ็ญจันทร์
50 50 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    คำดี
2. เด็กหญิงวิสุนา    อดทน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    ดงใหญ่
1. นายนทีทร    กล่อมปัญญา
2. นางพิมพ์ลภัทร    แสนสีมนต์
51 51 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. นายเจตนิพัทธ์    ศรีนอก
2. นายณัฐวุฒิ    สุวรรณศรี
3. นายณัชพล    จงกลาง
1. นายณัฐภูมิ    รานอก
2. นางสาวบุญญ์รัมภา    ชำนาญพล
52 52 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายดนัย    ชลชี
2. เด็กหญิงโชติกา    เสาสิริ
3. เด็กชายชนาธิป    ภูมี
1. นางศิวณัฐ    ทัศนิยม
2. นางเยาวลักษณ์    โนนทิง
53 53 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงกิ่งมะนาว    คงสม
2. เด็กหญิงวันทนา    ปัญญาแสง
3. เด็กชายพงษ์เพชร    สิทธิเวช
1. นางกีรติ    โพธิ์ขุนทด
2. นางสาวนุชจรินทร์    แสงอรุณ
54 54 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงปวีณา    ภูสถาน
2. นางสาวธิติยา    เครือหงษ์
3. นางสาวศศิธร    เพชรมั่ง
1. นางจุฬาลักษณ์    บุญพรม
2. นายศุภนิมิต    นนทะโคตร
55 55 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    แสนหล้า
2. เด็กหญิงฐิติมา    เสนหนองชาติ
3. เด็กชายนฤพล    ศรีตัง
1. นางจงกล    ไกรวัน
2. นางบุบผา    แสวงกิจ
56 56 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. นางสาวจิตตราภรณ์    บาลมีทะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ปักกาสัง
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ปาเตี้ย
1. นางนันทิภัคค์    โสภณเขต
2. นางมยุรี    โยธาภักดี
57 57 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 1. นางสาวสุจิตราภา    เพียศรี
2. เด็กหญิงพรพรรณ    ตามพันธ์
3. เด็กหญิงทัศวรรณ    จำรัสรักษ์
1. นายพิทยา    จำวงศ์
2. นายวิโรจน์    ตะมะนัน
58 58 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายศุภกร    วรรณโสภา
2. เด็กชายสุธี    ทัดหล่อ
3. เด็กหญิงพนาวรรณ    สังฆะวัต
1. นางแสงเดือน    กงทอง
2. นางสาวไพรคิด    แสงทอง
59 59 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ขำผา
2. เด็กหญิงพรนิตา    อรุณพรม
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ประทุมตะ
1. นางสาวดอกแก้ว    มาตย์วังแสง
2. นางศรีศุภลักษณ์    โพธิ์ศรี
60 60 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    แขนโคกกรวด
2. เด็กหญิงวรรณภา    ยินดีชาติ
3. เด็กหญิงสุมานัส    อาจทวีกุล
1. นายทศพร    สีหะวงษ์
2. นางธัญญาลักษณ์    ประสาระเอ
61 61 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    พันธพนม
2. เด็กหญิงสุกัญญา    วันคำ
3. เด็กหญิงปิ่นมณี    คำศรีสุก
1. นางสุพัตรา    ไชยจงมี
2. นางไพเราะ    จันธิราช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................