งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 067
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงชนาพร    แก้วอิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    รัตนะ
3. เด็กหญิงอารยา    สานโนนสมบูรณ์
1. นายอวยชัย    ธนุการ
2. นางุอุไร    ธนุการ
2 2 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ตระกูลจันทร์
2. เด็กหญิงศุภัสรา    จอมซื่อตรง
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์    จีนห้วยแก้ว
1. นายพัชกฤษฎิ์    ฤทธิ์พรมราช
2. นางสาวสมมาตร    เฉิดตะขบ
3 3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงจิรารัตน์    สุทธิ
2. เด็กหญิงธัญพิชชา    อุปจันทร์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์    บุญเกตุ
1. นางนันทนา    ชะวูรัมย์
2. นายสมเดช    ชะวูรัมย์
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายดนัย    พั่วแพง
2. เด็กชายปรัชญา    กุลราช
3. เด็กชายจักรกฤษณ์    สุริยะวงศ์
1. นางลักขณา    ภูวิลัย
2. นายเตชินทร์    แสงสอดแก้ว
5 5 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงธัญสุดา    ทองจุลย์
2. เด็กหญิงกานจ์ฐยากร    นิยมพงษ์
3. เด็กหญิงจุฬาภรณ์    ทองดี
1. นางคำร้อย    ผ่องใส
2. นางสาวณัฏฐกานต์    สงวนแพง
6 6 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงเจนจิรา    โคตะวงษ์
2. เด็กหญิงศรัณยรัชต์    บุปผา
3. เด็กหญิงจริยา    นันทะเขต
1. นางฐิตินาฎ    พรหมราช
2. นายสมบัติ    ศรีมงคล
7 7 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชา    แววตะคุ
2. เด็กหญิงวรรณนิสา    โชคบันดิฐ
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ไวประเสริฐ
1. นางสุวิมล    ยวงทอง
2. นางสาวเสาวนีย์    สถิตชัย
8 8 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา    พันธ์พิบูลย์
2. เด็กหญิงศศิกานต์    คำภาปัตย์
3. เด็กหญิงสมิหรา    ผลากุล
1. นางบุษกร    จันทลิกา
2. นายวันชรัส    จันทลิกา
9 9 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ใยวังหน้า
2. เด็กหญิงชรีณา    ผาใต้
3. เด็กหญิงศิรัญญา    กงแก่นทา
1. นางรัตนี    ทองพันธุ์
2. นางไวภร    ชาไชย
10 10 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงพรวนา    พุทธเคน
2. เด็กหญิงสุภาวดี    จอกทอง
3. เด็กหญิงจันทิมา    ใจสว่าง
1. นางธัญญารัตน์    รักษาวงษ์
2. นางสุดารัตน์    สิงห์สุข
11 11 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายนัทธพงศ์    ชุดมะเริง
2. เด็กหญิงรุจิรา    ราชสะอาด
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    เขียวแก้ว
1. นายปรีชา    ราชพลแสน
2. นางพัชรินทร์    ราชพลแสน
12 12 โรงเรียนบ้านหนองรัก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายอนุวรรตน์    เจียมรัมย์
2. เด็กหญิงพรนภา    เดยังรัมย์
3. เด็กหญิงปภาวี    คุณขุนทด
1. นางจารุวรรณ    ยศราวาส
2. นางจุฑาพร    บวรชาติ
13 13 โรงเรียนบ้านตรางสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงปิยะดา    กูลแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์    ใจสว่าง
3. เด็กหญิงวิชญาดา    ใบแสง
1. นางญาณิศา    เถาปรัก
2. นางสุจีย์    พลภักดี
14 14 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงพนิดา    ทาแพงน้อย
2. เด็กหญิงบัญจรัตน์    โยธีเสวต
3. เด็กหญิงสุพัชชา    อำคา
1. นางณปภัช    ลิ้มพงศ์ธร
2. นางพัชรา    โพธิ์พันธุ์
15 15 โรงเรียนบ้านโคกข่า สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงอารยา    ศรีโสภา
2. เด็กหญิงมุธิตา    คำภูเวียง
3. เด็กหญิงบุญสิตา    ทองหมื่น
1. นางฉวีวรรณ    จอมทอง
2. นายโกสิทธิ์    ภูครองจิต
16 16 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงนีรชา    ประทุมมา
2. เด็กชายธีระพงษ์    ทามแก้ว
3. เด็กหญิงมุฑิตา    บุญพระเวส
1. นางสาวภัทรานิษฐ์    คำหวาน
2. นางลำไพร    เลขกระโทก
17 17 โรงเรียนเทศบาล1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอนันต์ชนก    ผดาศรี
2. เด็กหญิงน้ำฝน    กลางพิมาย
3. เด็กหญิงชนม์พิชชา    แสนดี
1. นางปนิตา    สว่างพิทักษ์
2. นายสมโภช    อิ่มอ่อน
18 18 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงวราภรณ์    แท่นทอง
2. เด็กหญิงวนัสนันท์    ชุมจันทร์
3. เด็กหญิงนลินทิพย์    บรรทิต
1. นายพรชัย    เกตุทองดี
2. นางสาวอรวรรณ    พรหมดี
19 19 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    ไทยศิลป
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์    บุญธรรม
3. เด็กหญิงอัยรดา    บุญเหลา
1. นางศรีไพร    สมวัลย์
2. นางศิริพร    เนียมไทยสงค์
20 20 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์    ผันผ่อน
2. เด็กหญิงสุนิสา    ชัยสงค์
3. เด็กหญิงอรัญญา    สิงห์สุ
1. นางวลัยพร    เหลือศิริ
2. นางศิริบังอร    หาญประสพ
21 21 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงนภาภรณ์    ยุระปักษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา    ชาติวงศ์
3. เด็กหญิงแพรวนภา    ม่วงมี
1. นายทศพร    กิจนิตย์ชีว์
2. นางวีนัส    รักษาราช
22 22 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญฤดี    พร้อมพูน
2. เด็กหญิงโสฐิดา    ดาวสิงห์
3. เด็กหญิงกัณฐิกา    การรัมย์
1. นางนิศานาถ    ค้ำภูเขียว
2. นางวันทนา    จันทรส่องศรี
23 23 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    รัตนวัน
2. เด็กหญิงพนิดา    โคนาโล
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ชวนะโกมล
1. นางวีฎา    ทวรรณกุล
2. นางสวิชญา    เจียมธนานุรักษ์
24 24 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงสุธาสินี    เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงปาลิตา    บุตรสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงศิริขวัญ    จันยุพา
1. นางสาวกรวิมล    บุญศรัทธา
2. นางทัศนาพร    แก้วกัณหา
25 25 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาวดี    เที่ยงผดุง
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    พะวิขุณี
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ตรีวิเศษ
1. นางสาวนงนุช    มหา
2. นางรัชนี    เอกชาตรี
26 26 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    อ่อนทุม
2. เด็กหญิงสุดาภรณ์    สุขภิบาล
3. เด็กหญิงอาภิยะดา    แก้วอำภา
1. นายทองดี    ดลแม้น
2. นางโสภิต    จุฑาศรี
27 27 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    ไสวดี
2. เด็กหญิงมิยาโกะ    อเนกา
3. เด็กหญิงนัฏฐฏาพร    วิเศษทอง
1. นางจุฬาลักษณ์    ศรีเสน
2. นางสาวประนิษฐา    วรพุทธ
28 28 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงนิดานุช    วิรุฬห์
2. เด็กหญิงทศพร    ศรีด้วง
3. เด็กหญิงชนาพร    ภูห้องเพชร
1. นางสาวรวิสรา    ดวงแก้ว
2. นางอนงค์นาถ    ยางนอก
29 29 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายสุรศักดิ์    ภูมิพิทยานนท์
2. เด็กหญิงรัตนรักษ์    ศรีทอง
3. เด็กหญิงนรินทิรา    เวกสูงเนิน
1. นายชัยวิรัตน์    พิลึก
2. นางบุปผา    ทาไธสง
30 30 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายธัญชนก    บ่อทอง
2. เด็กชายธีรภาพ    ชัยเมืองคน
3. เด็กชายณัฐพล    คำเอก
1. นายปิยะชาติ    ชอบค้า
2. นายสันติ    อ่อนละออ
31 31 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายจักริน    โคกแปะ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ศรีหานาม
3. เด็กหญิงปาริชาติ    คมปราด
1. นางดวงเดือน    กลางจันทา
2. นางเสาวนีย์    นันสมบัติ
32 32 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงมนัสวี    แดนไธสง
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์    ผายพลพฤกษ์
3. เด็กชายอนุชิต    สีทานอก
1. นางสาวพัชรนันท์    ดีกระโทก
2. นางสาวลินดาพร    แสงภารา
33 33 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงจินตนา    ศรีกระแจะ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ดรหมื่นศรี
3. เด็กหญิงไข่นุ่น    คุณทัศน์
1. นางอุบลรัตน์    พิทักษ์เขื่อนขันธ์
2. นายไพฑูรย์    ขุนเรศ
34 34 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    กรวยทอง
2. เด็กหญิงผกามาศ    เหลาเลิศ
3. เด็กหญิงชุติมา    โกบุตร
1. นายณัฐปคัลภ์    เอ้กัณหา
2. นางสมบูรณ์    มุมทอง
35 35 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงกิ่งดาว    แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงปรายแก้ว    ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงวิลาสินี    เศษลือ
1. นางสาวจรัสศรี    กุณรัตน์
2. นายปิยะรัฐ    ศรีวะสุทธิ์
36 36 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐริชา    บาลอินทร์
2. เด็กหญิงนิรชา    อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช    อนุญาหงษ์
1. นางวันวิสาข์    รัตนวงศ์ชัย
2. นางสุมาลี    มะโนสินธุ์
37 37 โรงเรียนบ้านสระภู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    รัตนนาม
2. เด็กหญิงพรชนก    สำราญสุข
3. เด็กหญิงพัชริดา    โยธิคาร์
1. นางลันดร    เชื้อแน่น
2. นายสุระชัย    วรเลิศ
38 38 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงปิยภรณ์    พันธสีมา
2. เด็กหญิงปวิตรา    บุญศรี
3. เด็กหญิงอคัมษ์สิริ    แสงศาสตรา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์    วะน้ำค้าง
2. นางอรนุช    พลหาญ
39 39 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงภนิศา    ไฝดี
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา    คำภิลา
3. เด็กหญิงจิราพร    สายทอง
1. นางสาวนรินทร์รัตน์    มั่นชัย
2. นางรัตน์ติญา    ครึ่งมี
40 40 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงภัทราพร    สมบัติกำไร
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    นาอุดม
3. เด็กหญิงประนัสดา    ยศธิพานา
1. นางนวนนัย    คำหล้า
2. นางวรรณกร    สีสาร
41 41 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงจิรภัทร์    อุทก
2. เด็กหญิงศิรินภา    ชาภักดี
3. เด็กหญิงอโนทัย    เลนไธสง
1. นางสาวสุกัญญา    เอราวรรณ
2. นางสุวรรณา    เอราวรรณ
42 42 โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แก้วนิล
2. เด็กหญิงปวีณา    คำบุญมา
3. เด็กชายภูริเดช    จันแก้ว
1. นางพัฒราวดี    สุพรรณ์
2. นางสมรักษ์    อินทรเทศ
43 43 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงอรพิม    โคสอน
2. เด็กหญิงสุภัทรา    เสี้ยมแหลม
3. เด็กหญิงอาทิตติยา    หล้าคำ
1. นางพัชรา    กงจีน
2. นางยุพดี    เกิ่งไพบูลย์
44 44 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์    ไชยต้นเชื้อ
2. เด็กหญิงรัตติกานต์    วิชาสาร
3. เด็กหญิงปัทมาพร    สกุลซ่ง
1. นางสาวพิสมัย    ศรีอักเศษ
2. นางสมหวัง    ชาคำผง
45 45 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงวนัชพร    ภูสมศรี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    บุญสมบัติ
3. เด็กหญิงสมิตา    บัวคำ
1. นางณัฐกาญจน์    ภูลายเหลือง
2. นางสมาพร    ประสมศรี
46 46 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐทิชา    พันธุ์เทียม
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    อ่อนมิ่ง
3. เด็กหญิงชนนันท์    ไชยสี
1. นายพิบูลศักดิ์    พรหมวิชัย
2. นางละม่อม    พรหมวิชัย
47 47 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงสุธาดา    กรรณลา
2. เด็กหญิงยศวรา    คำพรม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    เห็มทอง
1. นายนันทวัฒน์    คำเมือง
2. นางพรสวรรค์    จริมา
48 48 โรงเรียนบ้านคำฮี สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงจตุพร    มีศิริ
2. เด็กหญิงทิชาวรรณ    ศรีคร่ำ
3. เด็กหญิงสุรางค์พิมล    ศรีเกษม
1. นางสาวสุภาวดี    พาลพล
2. นางเพชรา    สารโท
49 49 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายพิทักษ์    จักร์ทอง
2. เด็กหญิงนพัชษวรรณ    อารมณ์ดี
3. เด็กหญิงเปรมกมล    พรมคุณ
1. นายยุทธศาสตร์    แก้วดี
2. นางวารินทร์    สอปัญญา
50 50 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงวิชุดา    เดชแก้ว
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ    โคตรคำ
3. เด็กหญิงกิตติยากร    ตราชู
1. นายนทีทร    กล่อมปัญญา
2. นางพิมพ์ลภัทร    แสนสีมนต์
51 51 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงกัณฐิชา    ทานอก
2. เด็กหญิงศิริญากร    ดาพั่วพันธ์
3. เด็กหญิงเกวลี    แจ้งไพร
1. นางครองสุข    เสริมเปล่งศรี
2. นางวงศ์เดือน    หงค์นอก
52 52 โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    เบือกขุนทด
2. เด็กหญิงนภาภัทร    น้อยศรีมุม
3. เด็กหญิงอรฤดี    พิมพ์ดา
1. นางอัมพร    กองตัน
2. นางสาวอินทิรา    เศษอ่อน
53 53 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายธีรศักดิ์    เดือดขุนทด
2. เด็กหญิงฐิติมา    ฮะสูงเนิน
3. เด็กหญิงศศิธร    อุปลี
1. นางพิมลรัตน์    ทองไพรวรรณ
2. นางลำดวน    ระโยธี
54 54 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายวรกันต์    สุวรรณชาติ
2. เด็กชายฐิติวัฒน์    สีทาสังข์
3. เด็กหญิงกัณฐิกา    นนทะภา
1. นางสาวจิราภรณ์    สามิตร
2. นางสุภาภรณ์    กล้าหาญ
55 55 โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพัชร    คุ้มกุดขมิ้น
2. เด็กหญิงพัชราภา    คงโนนกอก
3. เด็กหญิงชุติมา    วิลาวรรณ
1. นายรัตนพงศ์    จันกำเลิด
2. นายอดิเรก    แสนตระกูล
56 56 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรวดี    มวลมนตรี
2. เด็กหญิงธนัชพร    ขุมทอง
3. เด็กชายพงศธร    จันทร
1. นางประดับศิลป์    ชากำนัน
2. นางสาวภวรัญชน์    แสนโง
57 57 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    อันแสน
2. เด็กหญิงศศิธร    โพธิ์บัญดิษ
3. เด็กหญิงอรนิษา    วาสรัตน์
1. นายวิโรจน์    ตะมะนัน
2. นางเพิ่มพูล    บูขากุล
58 58 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอินทิรา    ทับผา
2. เด็กหญิงรดา    สุขไชย
3. เด็กหญิงพรนิภา    สู่เสน
1. นางทองมี    สาริพันธ์
2. นางเพ็ญสุดา    แสวงผล
59 59 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงกนิษฐา    ทัพเจริญ
2. เด็กหญิงสุภาพร    ชัยพรมมา
3. เด็กหญิงวรรษพร    วัดทุ่งใหญ่
1. นางบังอร    มาตทะวงษ์
2. นางรัตนา    ทีนะกุล
60 60 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงรจนา    สวัสดี
2. เด็กหญิงปิ่นรัตน์    เวียงแก้ว
3. เด็กหญิงนนทิยา    จำปาทอง
1. นายทศพร    สีหะวงษ์
2. นางธัญญาลักษณ์    ประสาระเอ
61 61 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงนิตยา    สีม่วง
2. เด็กหญิงวิจิตรา    เขียวศรี
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี    ต้นกันยา
1. นางสาวกานดา    สิงห์ศิลป์
2. นางสุพัตรา    ไชยจงมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................