งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 605
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป. เลย เขต 1 1. นางสาวณัฐฐาพรรณ    แสงขาว
1. นางศิริเพ็ญ    กลั่นสมจิตต์
2 2 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    บล็อมสมา
1. นายพงษ์สิทธิ์    สาธุรัมย์
3 3 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์    มาทำเที่ยง
1. นางสุกัญญา    บุตรสารส
4 4 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกัลญา    ภูพวก
1. นายสุรเดช    แฝงทรัพย์
5 5 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สนธิรักษ์
1. นางสายชนม์    กุชโร
6 6 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงอรอนงค์    อุตมะ
1. นายจรุงศักดิ์    ดุจมะยูร
7 7 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงวิชญาดา    วงศ์เทเวศ
1. นายจตุพร    มณีโนนโหธิ์
8 8 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชัชชญา    ดวงแก้ว
1. นายอดิศักดิ์    ดวงแก้ว
9 9 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 1. นางสาวปองทิพย์    คำชมภู
1. นายสุวิทย์    สุตะโคตร
10 10 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    วิมลใสย์
1. นายทรงวุฒิ    รุ่งวิริยะชัย
11 11 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงนิฎฐกา    ปรางค์ทอง
1. นายดิษกร    สารพิบูลย์
12 12 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐรดา    ร้อยมาลี
1. นางสาววิลาวัลย์    ปาสานัง
13 13 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงเดือนสกาวร์    ไชยราช
1. นางสาวศุภวรรณ    จิตต์ภักดี
14 14 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชมภูวิเศษ
1. นางสาวศศิประภา    สาชำนาญ
15 15 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงชนาภรณ์    แสนงาม
1. นางรัตนา    ทินวรรณ
16 16 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงทิพย์ธีรา    บุญหลี
1. นางสาววิริยะรัตน์    ร่มวาปี
17 17 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอมรศิริ    โคตรโสภา
1. นายทศพร    พรหมจารย์
18 18 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงปนัดดา    บรรจง
1. นางสาวเยาวภา    พงษ์วัน
19 19 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวิชญาพร    จ่าเรือง
1. นายวัชรพงษ์    ศิริวงศ์
20 20 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงประกายเพชร    ปัตนุ
1. นายภูวดล    ชาธิราช
21 21 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา    ดวดกระโทก
1. นางสาวปิยะนุช    ประจวง
22 22 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงเรณุกา    สกุลเดียว
1. นางปราณี    นราศรี
23 23 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณพร    แดงใหม่
1. นางจิตลัดดา    รัตนบัวชุม
24 24 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    เชื้อหอม
1. นาย สมบัติ    ศรีลาชัย
25 25 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    จันทร์ต๊ะ
1. นายยรรยงค์    ประวารณะ
26 26 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอาจริยา    สกุลรัตน์
1. นางสุนิสา    แทนสม
27 27 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอารญาพร    อ่อนฤกษ์
1. นางพิสมัย    ไชยเชียงพิณ
28 28 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    บวชกระโทก
1. นายศรุต    บุญโนนแต้
29 29 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงประภาภร    พวงมาลัย
1. นางสาวสุนทรี    แพบขุนทด
30 30 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงกันทิมา    กันทะ
1. นายมิ่งศิษฏ์    พิมพ์วงษ์
31 31 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นางสาวสิณีนาถ    พลายงาม
1. นางสาววิมล    สมบัติจ่อย
32 32 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    มาตมูล
1. นางกมลพรรณ    วาดพิมาย
33 33 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาวชลวิกา    พานนพ
1. นางสาวศศิธร    อินทปัญญา
34 34 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงเขมิกา    เนินแก้ว
1. นางอัมพร    สมสุระ
35 35 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ดอกไม้
1. นางสาวปัจฉิมาพร    ศรีตาแสง
36 36 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงกรวิภา    สีดา
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
37 37 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    มุนสุรินทร์
1. นายพิเชฐ    ไชยก้ง
38 38 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สิมมาสุด
1. นางสาวพรพิชญา    คำศรี
39 39 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวนิตยา    บัวผาดี
1. นายวุฒิชัย    ธิมาชัย
40 40 โรงเรียนบ้านพังงู สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงภวิกา    เรียบร้อย
1. นายคมสันต์    จันทะเหลา
41 41 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงพันภสา    อิณลา
1. นายปริญญา    พุทสีเสน
42 42 โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอรชา    สุวรรณกูฏ
1. นางสาวนุชราภรณ์    ถิระโคตร
43 43 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นางสาวโพยม    น้อยโนนทอง
1. นางนุชจนาถ    สมร
44 44 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงสุมาลี    วจนะไพบูลย์
1. นางสาวปนัดดา    ฤทธิ์ทานันท์
45 45 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อัตพฤกษ์
1. นางสาวจิตรลดา    เสนาวัง
46 46 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงอมรลดา    ขันธวิชัย
1. ว่าที่ร้อยตรีคณาวุฒิ    ขอดอนุ
47 47 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงญาณภา    บุตรอินทร์
1. นางสาววิกัญญา    วิระกุล
48 48 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    ปู่ญวน
1. นายวิศัลย์    หินเมืองเก่า
49 49 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงกนกอร    โพธิอุดม
1. นางสาวเบญจวรรณ    เหลาคำ
50 50 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. นางสาวนิมมิดา    อิงเอนุ
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    มหาอำมาตย์
51 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์    ครัวนอก
1. นายอิทธิพล    ท่วมไธสง
52 52 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    พุทโธ
1. นางอัญชลี    แสนสุด
53 53 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงรสริน    ชุบขุนทด
1. นางสาวดาริน    ช่วยจิ๋ว
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงอรพิมล    แซ่โล่
1. นางพิชญา    มาลา
55 55 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    เพชรเสนา
1. นางสิริกัญญา    ศรีโฉม
56 56 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ปัดกอง
1. นางนงนุช    ศรีกุลคร
57 57 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงบุญทิรา    ลีระบุตร
1. นางจุฬาภรณ์    จันชารี
58 58 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสินีนารถ    ยันสา
1. นางสาววันวิสา    แก้วสีดา
59 59 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นางสาวชลดา    ชมภูพื้น
1. นางสาวสดใส    เพิ่มพูล
60 60 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงพลอยตะวัน    ผ้างาม
1. นายสัญญา    ตาชูชาติ
61 61 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. นางสาวอรทัย    บุตรทะสี
1. นายฉัตรชัย    พลธร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................