งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 604
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงทิตยาภา    สาวะรถ
1. นางฐิตาภา    จันมา
2 2 โรงเรียนมารีย์ธงชัย สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงนัทธ์ฐภัค    เฟื่องทอง
1. นางสาวบุญญาพร    ศิริแต่งงาม
3 3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงกษมา    วงศ์ทองเจริญ
1. นางวาสนา    อึงวัชณปาน
4 4 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    บุญเรือง
1. นางสาวมัณฑนา    วรรณขันธ์
5 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงปุณยาพร    นิชกุล
1. นางสาวศิรประภา    ชุปวา
6 6 โรงเรียนโคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ภูอาพิษ
1. นางจิราภรณ์    พอศรี
7 7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงเขมินทรา    มณีเนตร
1. นางมลีทิพย์    อาจประจักษ์
8 8 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปนัฐขวัญ    แสวงบุญ
1. นางขวัญลดา    ทองพุ่ม
9 9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงจิตรลดา    สิงหศิริ
1. นายกิตติศักดิ์    กันเสนา
10 10 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย    ทองวิจิตร์
1. นางทัศนีย์    บัวสาย
11 11 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงมีนา    ปาทาน
1. นายวิเชียร    แสนโคตร
12 12 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงอนัญญา    ทุดปอ
1. นายพิพัฒน์พงศ์    หมวกไธสง
13 13 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงสิริอาภา    รักไทยแสนทวี
1. นางสาวพันทิวา    ลาคำ
14 14 โรงเรียนหนองตอวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงณิชากานต์    พันธ์เชื้อ
1. นางสาวอารยา    แสงภารา
15 15 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงพริริสา    พิณพงษ์
1. นางวิไลพร    ชินสีห์
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    จำปากุล
1. นางสาวสมัย    สีสัน
17 17 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงรพิพันธ์    คำทอง
1. นางเพ็ญศรี    ฉลาดแย้ม
18 18 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงชลธิชา    ใจภัคดี
1. นายไพรัช    มิ่งขวัญ
19 19 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐกมล    ตลับไธสง
1. นายธนาพงศ์    ปราณีบุตร
20 20 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงภัคพสุตม์    จิน
1. นางสาวรัชอินทร์    พันพั่ว
21 21 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงสุชิรา    ขาวจันทร์แย้ม
1. นายวุฒิไกร    ไกรสน
22 22 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงพรนภิส    นุแรมรัมย์
1. นายจตุพล    กมลรัมย์
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนรี    ชัยศักดิ์
1. นางชญาภา    ใบพลูทอง
24 24 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    เมินดี
1. นางสาวสุพรรณิการ์    ศิริคำ
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวนัทปรียา    จันทวิมล
1. นางมณีวรรณ    แก้วรังษี
26 26 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงยูริ    บูริ เซกิกุชิ
1. MissJael    Velasco
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพิชามณชุ์    พินิจการวัฒน์กุล
1. นางปัญจมาพร    ศรีหานู
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรภร    เติมทานาม
1. นายเอกพงษ์    เนตรวงศ์
29 29 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงปวีณา    คลังชำนาญ
1. นางสาวรุจิรา    คลังชำนาญ
30 30 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    อักษร
1. นายสะอาด    หินตะ
31 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสนันท์    ไพบูลย์กฤษธนา
1. นางพนอนิตย์    หล่อยดา
32 32 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกชกร    ปานมณี
1. นางปัณพร    มูลจันทร์
33 33 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชัยสุข
1. นางสาววิไลลักษณ์    เหมะธูลินทร์
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงนิรินธนา    นนธิจันทร์
1. นางกรรณิกา    มะลิงาม
35 35 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงวริศรา    ศรีมันตะ
1. นายนิพนธ์    จันทร์เพชร
36 36 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงสุชัญญา    จันฑะเฆ่
1. นางสาวมนชยา    มณีปกรณ์
37 37 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงนันทพร    นรสาร
1. นางสาวทิพวรรณ    ภิมุข
38 38 โรงเรียนบ้านดงยอ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เทวะประกาย
1. นายสุรเชษฐ    คำกรฤาชา
39 39 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    เสริฐสม
1. นางมยุรา    จันทร์ดวง
40 40 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงประวินรัตน์    ศรีคำภา
1. นางนภกช    พิมพ์สุวรรณ
41 41 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์กนก    เสือไธสง
1. นางสุวรรณา    เอราวรรณ
42 42 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    วรรณสิม
1. นางวิชชุดา    มาริกัน
43 43 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงบัวชมพู    เยรัมย์
1. นางสาววินิตา    เสิกภูเขียว
44 44 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงฟ้าใหม่    เสมอพิทักษ์
1. นางสาวสุทธิดา    รักษาขันธ์
45 45 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงธันยชนก    สายเสมา
1. นางปภาวรินท์    สายเสมา
46 46 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิดา    ศรีสุนทร
1. นายฉัตรพงษ์    ฝ่ายรีย์
47 47 โรงเรียนบ้านลาด สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรนรินทร์    อ่ำศรี
1. นายชัยวุฒิ    เตศิริ
48 48 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงกวินทิพย์    โยธารส
1. นางเพ็ญแข    แก้วปัตตะ
49 49 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    ขำมะณี
1. นางสายทอง    ขันธสอน
50 50 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ยศโสภณ
1. นายสุชาติ    โพธิ์สาจันทร์
51 51 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงพรอำนวย    แสงอรุณ
1. นางสาวนภัทร    แดนไธสง
52 52 โรงเรียนบ้านทับไฮ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริกัลยา    ปิตาระโพธิ์
1. นางกนิษฐา    ภักดิ์จรุง
53 53 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงฌานิศา    บัวระบัด
1. นางสาววนิดา    ศรียะ
54 54 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา    แก้วใส
1. นางบุญหลาย    จอมคำศรี
55 55 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงวิยะดา    กล้าสู้
1. นางสาวจารุณี    ศรีกันหา
56 56 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงพีรยา    รัตนานิคม
1. นางวีรสุดา    ด้วงคำจันทร์
57 57 โรงเรียนโนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงปณิตตา    ติหะปัญโย
1. นางนภสร    แข็งแรง
58 58 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชัชฎาพร    วัฒนพิพัฒน์กุล
1. นางคมดาว    สุไชยแสง
59 59 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    วันชัย
1. นางสาวมะลิวรรณ์    ดีสุด
60 60 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงแพรวรำไพ    รูปเรี่ยม
1. Mrs.Risen    S.Cabalida
61 61 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงนับทอง    กองสมบัติ
1. นายสิทธิโชค    สรรค์นิกร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................