งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 603
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายธีระวุฒิ    วงษ์กิ่ง
1. นายสุเมธ    พรหมศิริ
2 2 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายพันธกานต์    พลายจันทร์
1. นายพงษ์สิทธิ์    สาธุรัมย์
3 3 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายชาญวิชญ์    ผมทำ
1. นางสาวรติมา    พระภูจำนงค์
4 4 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายก้องเกียรติ    ไชยพร
1. นายสุรเดช    แฝงทรัพย์
5 5 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นายนันทพงศ์    วงค์จำปา
1. นางวิไล    ปะสาวะระ
6 6 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นายบารมี    รสหอม
1. นางลดาเดือน    ไชยผา
7 7 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. นายถิรสวัสดิ์    ประคำ
1. นางสาวฐานิตา    ช่วยรักษา
8 8 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายนคร    ส้ำผึ้ง
1. นางขวัญลดา    ทองพุ่ม
9 9 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 1. นายอัดธนนท์    กุดวงค์แก้ว
1. นายศรายุทธ    กุดวงค์แก้ว
10 10 โรงเรียนบ้านโอทะลัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    แสนบัวคำ
1. นายนัคพล    จงมั่งคั่ง
11 11 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. นายธีรภัทร์    ประชากลาง
1. นางสาวลลิตา    อยู่สุข
12 12 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. นายกฤษดา    มาเย็น
1. นายวีระศักดิ์    อรุณโน
13 13 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์    บังเอิญ
1. นายสนอง    บุดดา
14 14 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. นายสุทธิพงศ์    อิ่มเสถียร
1. นางสุวรรณา    ปรีชา
15 15 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นายก้องกิดากร    จันทะสิง
1. นางสาวพัชรินทร์    ธรรมจรรยา
16 16 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. นายคณิศร    เทพโคราช
1. นางสาวลำไพร    เพียดจันทร์
17 17 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายภานุพงษ์    ภูครองตา
1. นางสาวศิริรัช    จำปาเพ็ง
18 18 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธนากร    ศรีมาลา
1. นางสาวประกายแก้ว    คำวงค์
19 19 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. นายเรียงชัย    ส่งศรี
1. นางสาวนนท์ธิยา    สงสะอาด
20 20 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 1. นายธีรพล    เชื้อคำฮด
1. นายคำแถน    สุคำภา
21 21 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายภานุพงศ์    โม่ด่านจาก
1. นางสาวสุลาลัย    สินสุพรรณ์
22 22 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. นายอาณัฐ    สีสัน
1. นางเยาวลักษณ์    วัฒนาถาวรวงศ์
23 23 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายธนากร    พูลเสวก
1. นางวรรณาวดี    ภักดีณรงค์
24 24 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายนรินทร์    พันธ์งาม
1. นางสาวช่อตะวัน    กลมพันธ์
25 25 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายจิรายุทธ    ดวงตา
1. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
26 26 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายสุรวิชญ์    ยี่สารพัฒน์
1. นางชณุตพร    ปรีจำรัส
27 27 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายอธิชาติ    อนุฤทธิ์ประเสริฐ
1. นางสาวณัฎฐา    วิจารณ์ณรงค์
28 28 โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายวิชญ์พล    สมานรัตน์
1. นางสาวกาญจนา    กัญญา
29 29 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายธันยบูรณ์    โตชมภู
1. ว่าที่ร้อยตรีกานต์ศักดิ์    ดัดขุนทด
30 30 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายชินราช    อุทะกัง
1. นางสาวรัตณา    สุพรรณ
31 31 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายธนกร    คำสาแก้ว
1. นางศุภรดา    พุทธศรี
32 32 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายอภิวัฒน์    พิมพ์เงิน
1. นางปัณพร    มูลจันทร์
33 33 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นายอรรถชัย    หล้าเสริฐ
1. นางเบญจพร    เหนือร้อยเอ็ด
34 34 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายปัณณธร    เห็นถูก
1. นายจักรกฤษณ์    เครือเนียม
35 35 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายสุวิจักขณ์    สีสิงห์
1. นางสาวดาวเรือง    สว่างแสง
36 36 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายไพรัตน์    ไตรมีแสง
1. นายอัจฉริยพงศ์    ราชปัญญา
37 37 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. นายวัชรินทร์    หงษ์ทอง
1. นางสาวราตรี    แพงมา
38 38 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 1. นายศรายุทธ    สาแดง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา    โคตตะวงค์
39 39 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายบุริศร์    หาญชัย
1. นางกนกรดา    ชัยประเสริฐ
40 40 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายพิรภพ    พรมสมบัติ
1. นายณัฐวุฒิ    คำยงค์
41 41 โรงเรียนบ้านข่อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายธนโชติ    จันทร์คูเมือง
1. นางสาวสุขุมาล    โยธะกา
42 42 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายชาติสมัย    หลักทอง
1. นายมานิต    ล้านศรี
43 43 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายธนวัฒน์    วงษ์เบ้า
1. นางไพรัตน์    ปิ่นเมือง
44 44 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 1. นายอาทิตย์    อุยเอก
1. นายจินดานัย    พิพัฒนคร
45 45 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายกันทรากร    วงศ์สิงห์
1. นางนิลบล    วังคะฮาต
46 46 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายธีรเทพ    วงสาลี
1. นางสาวมิ่งกมล    ธิโสภา
47 47 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายแปลก    พรมอ่อน
1. นางสาวฐิติยากร    คำภูเวียง
48 48 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์    อยู่คง
1. นางไพรินทร์    ภักดี
49 49 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายศรายุทธ    มั่งคั่ง
1. นางสายทอง    ขันธสอน
50 50 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายศุภวุฒิ    เพชรล้ำ
1. นางอำภาภรณ์    วงษ์จันทร์
51 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายอัครพล    บรรฑิตย์
1. นางสาวภัทรภร    ภูวงศ์
52 52 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายรอนบรรจง    ภูเลื่อมใส
1. นางละมัย    ผองสง่า
53 53 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายสาโรช    วิชนะโภชน์
1. นางสาววิมลมาลย์    ชำนาญกุล
54 55 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายนภัสกร    มีทม
1. นางสาวอาริสา    ชำนาญ
55 56 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายรัตนชาติ    ลุนมาตร
1. นายรุ่งโรจน์    สาระกุมาร
56 57 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายสุธี    ประจิตร
1. นางจุฬาภรณ์    จันชารี
57 58 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 1. นายณฐกร    ทองเฟื่อง
1. นางสาวจิฬ    นามศรีโคตร
58 59 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายธีรพัฒน์    พัดไธสง
1. นางแพงศรี    หวานแท้
59 60 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. นาย สมหมาย    ดีราชรัมย์
1. นางมะลิวัลย์    กลีบกลาง
60 61 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายชาญยุทธ    กลางยศ
1. นางสาวฉัตรธิดา    โยประทุม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................