งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 602
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายภัคพล    นารี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์    สอนสุภาพ
2 2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายภาวิต    เชยสระน้อย
1. นางประยงค์    ศรีตะคุ
3 3 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายอัษฎายุทธ    อาจรัมย์
1. นางกุลนันท์    กงประโคน
4 4 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายยุวรัตน์    บัวเทพ
1. นางสาวเอื้อการย์    ศรีบุรินทร์
5 5 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายภูริ    ตรีมาส
1. นายอนุรักษ์    ชาสำโรง
6 6 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายศุภโชค    คำใจ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนิดา    ผลรุ่ง
7 7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์    กุมภาว์
1. นางสาวศีลวาน    พงศ์ทองกุล
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายณัฐชนนท์    ศรีธเนษฐ์กุล
1. นายราเชนทร์    จุลทุม
9 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายเจริญรัตน์    เลิศศิริ
1. นางสมรัก    พับตา
10 10 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายสุรศักดิ์    สุขแสวง
1. นางอรทัย    ลำภา
11 11 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายอภิชิต    ช่อสูงเนิน
1. นางลำภู    ชาประชุม
12 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายนิติภูมิ    เที่ยงไธสง
1. นางสาวสาวิตรี    ตระกูลสุข
13 13 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายธนเดช    ศรีเลิศดี
1. นางสาวอ่อนจันทร์    สาคร
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายกิติพงษ์    แต่งประกอบ
1. นายณัฐพล    อิโน
15 15 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายอนุชา    ยอดไธสง
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    ศรีหวัง
16 16 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายวรกิจ    สมหวัง
1. นางสาวเกศสุดา    รูปเหลี่ยม
17 17 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายวรวุฒิ    พุดบุรี
1. นางสาวปฐมพร    แสนบัว
18 18 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธนภัทร    ปะติเน
1. นายไชยเชษฐ์    เกษมาลา
19 19 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายวชิรวิทย์    โมกข์ศาสตร์
1. นางชนัญญา    เสริมศรี
20 20 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายคเณศ    ไตรยวงศ์
1. Mr.Dindo    Bartolome
21 21 โรงเรียนบ้านตะแกรง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    สินแก้ว
1. นางสาวจณิสตา    อาศัยร่ม
22 22 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายกฤตภาส    พงศ์ประภัสร
1. นางสุพรรณี    ยวนจิตปิยะ
23 23 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายกษิดิศ    นุชหรั่ง
1. นายสมเกียรติ    บูรณพงษ์
24 24 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชาย สมภพ    อุ่นแก้ว
1. นางสาวเพ็ญพักตร์    แสงกล้า
25 25 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนพงษ์    ลาธิ
1. นางสาวณัฐธิดา    เที่ยงราช
26 26 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายเดโช    จุนใจ
1. นางสาววาสนา    สุภาษี
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายศิริศักดิ์    บรรเรืองทอง
1. นางมณฑาทอง    มีจินดา
28 28 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก    ไวยุกรณ์สุกุล
1. นายสุระชัย    แจ่มศรี
29 29 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายวรชิต    ทวนขุนทด
1. นางสาวศรีประภา    กุดขุนทด
30 30 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายสหรัฐ    พวงเพ็ชร
1. นายสำราญ    ใจกล้า
31 31 โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายธกร    นามวงศ์พิสุทธิ์
1. นายจิรวัฒน์    เกษเงิน
32 32 โรงเรียนวัดวังน้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายวรกานต์    โคกทอง
1. นางณัฐภรณ์    ดิ๊กสัน
33 33 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายภูธนเดช    สารีบุตร
1. นายอุทัย    พูลพรม
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายมหิทธิฤทธิ์    ชูสง่า
1. นายประดิษฐ์    กุชโร
35 35 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายยศพงษ์    พลโยธา
1. นางบุษบง    บุญมาก
36 36 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายภัทรพล    บุพศิริ
1. นายเสมา    ธนะศรี
37 37 โรงเรียนบ้านจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายกฤษณะ    เครือแสง
1. นางอัมราพร    เครือพงษ์ศักดิ์
38 38 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร    มือยัง
1. นางปิยะลักษณ์    ศิริวงษ์
39 39 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายจักรรินทร์    หาญชัย
1. นางสาวภัทราภรณ์    ศิริบูรณ์
40 40 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายจิระพงษ์    สีเพชร
1. นางหนูรัตน์    วงค์ประเสริฐ
41 41 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายเจสัน    สิทธิสาร
1. นางสาวสุมาพร    บังลือ
42 42 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายบัณฑิต    พลบุรี
1. นายอธิกร    คำทอง
43 43 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายคณิศร    บรรยง
1. นางนิรมล    คุ้มตะบุตร
44 44 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายชนะสิทธิ์    โพธิ์ศรี
1. นางสาวธนิตา    อุปสิทธิ์
45 45 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร์    ประภาษี
1. นางกรรณิการ์    ชัยจำรัส
46 46 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายอโณทัย    ธรรมกุลธีระกิจ
1. นายอรุณรุ่ง    โตพัน
47 47 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายวงศกร    นะธิศรี
1. นายนิรุต    สีทำมา
48 48 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายเฉลิมพงษ์    โภชโน
1. นางชิดหทัย    อ่อนสนิท
49 49 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายทัตพงศ์    จิตหนักแน่น
1. นางจีระวรรณ    วงศ์ฉลาด
50 50 โรงเรียนป่าเปือยเทพอำนวย สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายพันธกานต์    ใยแก้ว
1. นางสาวสุภลักษณ์    ขุนพรม
51 51 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายตรินัยน์    เลขนอก
1. นางสาวศุภลักษณ์    เลิกนอก
52 52 โรงเรียนชุมชนจำปี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายพีระวัฒน์    พุฒหล้า
1. นางเจียมจิตร    จิตสบาย
53 53 โรงเรียนบ้านตาล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายวรวุฒิ    โฉ่พลกรัง
1. นางสาวเมวดี    อาบสุวรรณ์
54 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายนิติธร    ยศหนองทุ่ม
1. นางกฤษติยา    อิ่มผักแว่น
55 55 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายธนภูมิ    หนูปี
1. นางสาวฤทัยรัตน์    ผลเจริญ
56 56 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายณชนก    พูลมาสิน
1. นางสาวมัลลิกา    สุวรรณพันธุ์
57 57 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายเหมวัต    พระโพธิ์
1. นางนงลักษณ์    ศรีสมบูรณ์
58 58 โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายสรจักร    สายเนตร
1. นายพรภวิษย์    ผิวบาง
59 59 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายภรต    อาษานอก
1. นางกัญยานี    อาจชมภู
60 60 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐพร    เพ็งประโคน
1. นางสาวชุลีพร    เรืองศรี
61 61 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    อุดมพันธ์
1. นายประดิษฐ์    ผุยปุ้ย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................