งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 601
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เลขกลาง
2. เด็กชายธนวันต์    นิจจังหรีด
3. เด็กชายรพีพล    ขอกิ่ง
4. เด็กชายณรงค์    ลิครบุรี
5. เด็กหญิงนภสร    หารกิ่ง
6. เด็กชายปิยวัฒน์    นามกระโทก
7. เด็กหญิงเอมิกา    จันทร์จังหรีด
8. เด็กชายวีรพล    อุ่นทรัพย์
9. เด็กหญิงมนธิรา    อุ่นใจ
10. เด็กหญิงเบญญาดา    นามกระโทก
11. เด็กหญิงอาริสา    เหล็กชัย
12. เด็กหญิงอธิติญา    เพียขันทา
13. เด็กชายเอกราช    คำหลาน
14. เด็กหญิงนัฐทราพร    วังสวัสดิ์
15. นายนรชา    จำปาศักดิ์
16. นายภัทรพล    มนกิ่ง
17. เด็กชายธนดล    หารกิ่ง
18. เด็กชายณัฐวุฒิ    กายสิทธิ์
19. เด็กชายเจษฎา    นาก้อนทอง
20. เด็กชายธรณ์เทพ    ทิพย์โสภณ
21. เด็กชายวัฒนชาติ    อุ่นใจ
22. เด็กหญิงประถมพร    อินกิ่ง
23. เด็กหญิงลลิตา    พันธ์สำโรง
24. เด็กหญิงวัลลภา    รวบรัด
25. เด็กหญิงมนัสนันท์    เชื้อจอหอ
26. เด็กหญิงจิดาภา    กัสนุกา
27. เด็กชายสุทรี    ดีพาชู
28. นายวิสิทธิศักดิ์    พูนผล
29. นางสาวพรทิภา    พวนกิ่ง
30. เด็กหญิงดวงตา    แอบครบุรี
31. เด็กหญิงวิไลย์พร    โพทะเล
32. เด็กชายโตมร    แผ่วครบุรี
33. เด็กชายอาชาเทพ    ขอเจริญธรรม
34. เด็กชายอนุภาพ    วันกิ่ง
35. นางสาวสุฐิตา    มณีโรจน์
36. นางสาวพรรณพัชร    พรมประโคน
37. เด็กหญิงฟองแก้ว    จินกลาง
38. เด็กชายนันทวุฒิ    ร้อยฉิมพลี
39. นางสาวสกุณา    ดีกิ่ง
40. เด็กหญิงนันทพร    หัวด่านจาก
1. นายชาญณรงค์    คำด้วง
2. นางสาวณัฐฐิการ์    สันทาลุนัย
3. นายตันติกร    เขื่อนเพชร
4. นางสาวน้ำทิพย์    ทั่งทอง
5. นางปิยาภรณ์    ปัจยเก
6. นางสาวศิริพรรณ    เฟื่องทอง
7. นายสุพจน์    เขตกระโทก
8. นายเอกอรัญ    ทัพไทย
2 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงน้ำเพชร    พรหมบุตร
2. เด็กหญิงกัญธญารัตน์    มาลี
3. เด็กหญิงอรัญญา    สุขวงษ์
4. เด็กหญิงรุจิรา    สามารถกุล
5. เด็กหญิงปาริชาติ    แวววงศ์
6. เด็กหญิงบุษบรรณ    โคตรชมภู
7. เด็กหญิงปาณิศา    ศรีสะอาด
8. เด็กหญิงกาญจนา    โยทากุล
9. เด็กหญิงวรกมล    ดวงศรี
10. เด็กหญิงพันธิตา    น้อยรอด
11. เด็กหญิงณัฐวิณี    คงไพสาร
12. เด็กหญิงพนิตพร    บุญวิเศษ
13. เด็กหญิงอภิสพร    โนนทะแสง
14. เด็กหญิงพรรนิภา    เอียมใสย
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์    วงษ์ไชย
16. เด็กหญิงวรรณกานต์    ประเสริฐศรี
17. เด็กหญิงภัสสร    พงษ์เภา
18. เด็กหญิงธนัดดา    บัวบน
19. เด็กชายพลากร    หงทวี
20. เด็กชายธนโชติ    แซ่ซ้ม
21. เด็กชายกรรชัย    อุตมา
22. เด็กชายวรชิต    ผลเหลือ
23. เด็กชายโชคชัย    กันหาพันธ์
24. เด็กชายธีรภัทร    ชากุทน
25. เด็กชายบัญญวัต    ขันทะวงษ์
26. เด็กชายวัชรพล    ยางชัย
27. เด็กชายกีต้าร์    หอมพรมมา
28. เด็กชายทักษ์ดนัย    ธรรมรักษา
29. เด็กชายสุรกาญจน์    จิตวิขาม
30. เด็กหญิงอัชณา    เครือแก้ว
31. เด็กหญิงปียะวรรณ    เจริญสิงค์
32. เด็กชายศุภชัย    คันธี
33. นายธีรพงษ์    บุญเรือง
34. นายสุทธิพงษ์    พันธ์แก่น
35. เด็กชายพรหม    พรามระเบียบ
36. เด็กชายศุภกานต์    ยาพุทธา
37. นายสุริยา    คุณแก้ว
38. เด็กหญิงอรปรียา    พรมดี
39. นายวรุฒ    วงศ์จันทะ
40. นายณัฐพัชร์    ลายคำ
1. นางสาวจิตรลดา    คนยืน
2. นายพิทักษ์    หาฤทธิ์
3. นางพูนทรัพย์    วิชากุล
4. นายสุพจน์    ธิคะบุตร
5. นายสุภีร์    แรงน้อย
6. นายเกรียงศักดิ์    โสภาอุทก
3 5 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงนัยดา    ไชยแสง
2. เด็กหญิงฟ้าสว่าง    มาตะยา
3. เด็กหญิงนิตยา    ชัยปัญโย
4. เด็กหญิงวรรณิดา    ศรีระวรรณ
5. เด็กหญิงอรัญญา    พระโยธร
6. เด็กหญิงกฤษดา    นาคำ
7. เด็กหญิงนภัสสร    เข็มทอง
8. เด็กหญิงนวรัตน์    จันทร์ผัน
9. เด็กหญิงณัฐวดี    มาลัย
10. เด็กหญิงวริศรา    ขาวสี
11. เด็กหญิงพัชรา    อินท์โชโต
12. เด็กหญิงอารียา    โพธิ์จิตร
13. เด็กหญิงพรชิตา    ปัสสาไสย์
14. เด็กหญิงณัฐวรรณ    บุญผ่อง
15. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    หนองขุ่นสาร
16. เด็กหญิงพรพรรณ    จันทะคะมุด
17. เด็กชายไชยา    วรชินา
18. เด็กชายธนากร    กันทะชัย
19. เด็กชายนพรัตน์    เบญจโชติ
20. เด็กชายชิติสรรค์    จันทะคะมุด
21. เด็กชายณัฐวัฒน์    วิเชียรดี
22. เด็กชายอดิพงษ์    อุทะสี
23. เด็กชายคำพอน    ปิ่นงาม
24. เด็กชายเปรมอนันต์    คำอั้ว
25. เด็กชายธีระพงษ์    ศรีระวรรณ
26. เด็กหญิงกาญจนา    อ่อนสี
27. เด็กชายวายุกูล    มานัส
28. เด็กชายชนะสิทธิ์    คำทา
29. เด็กชายกรวุฒิ    สารบรรณ
30. เด็กชายวีระวร    รัตนวงค์
31. เด็กหญิงทิพวรรณ    สายเนตร
1. นางจันทร์มณี    วงศ์ใหญ่
2. นายฉลาด    วงศ์ใหญ่
3. นายนิวัฒน์    บุตรภักดี
4. นางปราณี    แวงอุ้ย
5. นายผดุงศักดิ์    วิไลลักษณ์
6. นายมานิตย์    ปากวิเศษ
7. นายวันชัย    ไชยดำ
8. นายเสมียน    รัตนวงศ์
4 6 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงรมิดา    พิกุลทอง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ทิพย์สิงห์
3. เด็กชายวีรพัฒน์    วิลัย
4. เด็กชายภูบดินทร์    ศรีโพธิ์ชัย
5. เด็กชายโอภากุล    นะคะจัด
6. เด็กหญิงลลิตา    เผือดผุด
7. เด็กหญิงอรยา    ศรีลำพัง
8. เด็กชายไชยวัฒน์    อารีล้น
9. เด็กชายศุภณัฐ    สิมสิน
10. เด็กชายภาณุวัฒน์    สิมสิน
11. เด็กชายธนพล    ทิพย์สิงห์
12. นางสาวรวิพร    ทิพย์สิงห์
13. เด็กหญิงพรทิพา    คาทวงษ์
14. เด็กชายอรรถพล    สิมสินธุ์
15. เด็กชายวีระชัย    อุ้ย
16. เด็กหญิงชลลดา    บุญเรือง
17. เด็กหญิงศศิธัญรัมภา    กฤตโภค
18. เด็กหญิงพวงผกา    เหลือผล
19. เด็กหญิงอุบลวรรณ    อนันตะบุตร
20. นายจุรติ    ศรีประไหม
21. นางสาวรัชนีกร    เสนาะเสียง
22. นางสาววันวิสา    ฝ่ายทะแสง
23. นางสาวชุดาพร    บุษมงคล
24. นายเกียรติชาติ    สิมสิน
25. เด็กชายณัฐวุฒิ    เหล่าสาย
26. นางสาวอารียา    ศรีจันดี
27. นายวัฒนา    แก่นดี
28. นายสันติวงศ์    จันทะชา
29. นางสาวประทุมมา    แผ่นมะณี
30. เด็กชายชินวัตร    ทิพย์สิงห์
31. นางสาวรัตนาพร    สัญจรเลิศ
32. นายฉัตรชัย    แซ่เตี่ย
33. นายชัชนันท์    ศรีบุดสะ
34. นางสาวปุณยาพร    พรทมานนท์
35. เด็กหญิงธีรดา    เชื้อกะโซ่
36. นายเอติพงษ์    บรรดาศักดิ์
37. นายมงคลชัย    ไชยขันธุ์
38. นายจรัสรวี    แสงนิกุล
39. นายณรงค์ฤทธิ์    สายจันยูร
40. เด็กหญิงปาริชาติ    จรัสแสง
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ    บุษดี
2. นางผกากรอง    ศรีประไหม
3. นางสาวพัชริน    โพธิสม
4. นางพิศวาส    ม่วงทอง
5. นายวิชรุต    อัคติ
6. นายวีระพล    วรรณทอง
7. นางสุทธิรา    บุ่งอุทุม
8. นางไพเราะ    ศรีประไหม
5 7 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายสรายุทธ    คำชูแก้ว
2. เด็กชายทรัพย์ไพศาล    แสงจันทร์
3. เด็กชายสิทธิชล    หนชัยภูมิ
4. เด็กชายภูวรินทร์    ศรีนวลจันทร์
5. เด็กชายกฤษฏา    ยศรุ่งเรือง
6. เด็กชายธีรพงศ์    คบสหาย
7. เด็กชายกิตติศักดิ์    ชาติดำรงค์
8. เด็กชายธนพล    ถิ่นชัยภูมิ
9. เด็กชายอิทธิพล    วงดินดำ
10. เด็กชายชัยภูมิ    เฟื่องฟู
11. เด็กชายศุภกิจ    ประพันธ์ศรี
12. เด็กชายธีปกรณ์    ดวงกุนา
13. เด็กชายนิกร    เชิญชัยภูมิ
14. เด็กชายสารสิทธิ์    จิตรพรวน
15. เด็กชายอนุชา    ดิษฐเจริญ
16. เด็กชายชัยนิวัฒน์    สังขพงษ์
17. เด็กชายณัฐเงิน    เงินลาด
18. เด็กชายศุษธิชัย    สวนไผ่
19. เด็กชายอาจณรงค์    วรนาม
20. เด็กชายวณัฐพงศ์    อ่อนพุทธา
21. เด็กชายเจษฎาพงศ์    ทองดี
22. เด็กชายกฤษฎา    บุญกล้า
23. เด็กชายธีรภัทร์    การะพา
24. เด็กชายสโรชา    วัชสิริเสรี
25. เด็กหญิงวรสา    ชัยอาวุธ
26. เด็กหญิงกัลยรัตน์    กองเกิด
27. เด็กหญิงปิยะลักษณ์    สมานมิตร
28. เด็กหญิงณัฐพร    ตาวงค์
29. เด็กหญิงเกศแก้ว    พูลเจริญ
30. เด็กหญิงวิจิตรา    ประภาวิชา
31. เด็กหญิงธิติมา    คำโย
32. เด็กหญิงอัญชลีพร    กมลขันธ์
33. เด็กหญิงจิราวรรณ์    เส็งเอี่ยม
34. เด็กหญิงขวัญนภา    นาสมยนต์
35. เด็กหญิงนาลดา    พรหมรินทร์
36. เด็กหญิงภนิดา    ใสหนองเป็ด
37. เด็กหญิงนิวนภา    ใสหนองเป็ด
38. เด็กหญิงจารุวรรณ    จันรอด
39. เด็กหญิงตะวัน    ทาห้วยหว้า
40. เด็กหญิงปริศนา    บุญสีทา
1. นายมานพ    บุญแจ่ม
2. นางรังศิยา    ทองงาม
3. นางวิลาวัลย์    พรหมรินทร์
4. นายสมพงษ์    พลศักดิ์ซ้าย
5. นางสมพักตร์    กระจ่างฤทธิ์
6. นายสวาท    ศรีแก้วน้ำใส
7. นางสาริศา    บุญแจ่ม
8. นางเจนจิรา    คงโนนกอก
6 9 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงพรนิภา    ราตรี
2. เด็กหญิงวรัญญา    ผาระกัน
3. เด็กหญิงวราภรณ์    ประพวงพันธ์
4. เด็กหญิงน้ำฝน    ราชไมตรี
5. เด็กหญิงปรัชญาลักษณ์    ผาบแก้ว
6. เด็กหญิงอรยา    หาวิลี
7. เด็กชายกฤต    ก้อนธิงาม
8. เด็กหญิงอักษร    คำหงษา
9. เด็กหญิงอภิญญา    เนตรวงษ์อินทร์
10. เด็กหญิงชมัยพร    เลานวดวัน
11. เด็กหญิงพรนิภา    ศรีเลิศ
12. เด็กหญิงพิงพนา    รูปสะอาด
13. เด็กหญิงดลญา    พิษสุวรรณ
14. เด็กหญิงพิชชาภา    ม่วงศิลา
15. เด็กหญิงศศิประภา    แสงตะคร้อ
16. เด็กหญิงอรญา    ลมพัด
17. เด็กหญิงธันยมัย    ใจกล้า
18. เด็กหญิงฐานิกา    ทองใส
19. เด็กหญิงอรจิรา    เลานวดวัน
20. เด็กหญิงพนิดา    ตาทิพย์
21. เด็กหญิง ฐานมาศ    เลานวดวัน
22. เด็กชายวิเศษศักดิ์    หงษ์วิเศษ
23. เด็กชายนันทวัฒน์    เลานามสิงห์
24. เด็กชายธนากรณ์    ลำพาย
25. เด็กชายพีรพัฒน์    แจ้งประจำ
26. เด็กชายธีรภัทร    สีสิทธิ์
27. เด็กชายพัสกรณ์    สอนสูญ
28. เด็กชายเอกชัย    หัวดอน
29. เด็กชายศราวุุธ    เที่ยวไทย
30. เด็กชายอนุพงษ์    จันทร์เท
31. เด็กชายบุญยะฤทธิ์    พรหมสาขา ณ สกลนคร
32. เด็กชายนที    ไชยวงศ์คต
33. เด็กชายประกร    ชีแพง
34. เด็กหญิงอภิสรา    เห็นหลอด
35. เด็กหญิงเพชรลัดดา    แสนภูวา
36. เด็กหญิงพิมวิไล    ศรีรัตน์
37. เด็กชายก้องภพ    กอนพันธ์
38. เด็กชายเดชณรงค์    หงษ์วิเศษ
39. เด็กหญิงดุสิตา    คำศรีพล
40. เด็กหญิงอนุสราวัลย์    ศรีทิน
1. นางสาวทราภรณ์    เทพเสนา
2. นางสาวประมวลเพชร    นิลคำ
3. นางลัดดาพร    เหลื่อมศรี
4. นางสมจิตร    เลานวดวัน
5. นางสาริณี    ศิริขันธ์
6. นางสาวสุดารัตน์    อุปปะ
7. นางสาวสุธาพร    คิสาลัง
8. นางสาวอินทร์เดีย    นาโสก
7 10 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. นายวรรณยุทธิ์    ทองบุ
2. นางสาวสิรินทิพย์    ภาคเดียว
3. นายชนะชัย    พรหมราช
4. นายอภิชัย    มงคล
5. เด็กหญิงพิชชากร    คันสินธ์
6. นายวัชรินทร์    บุราคร
7. นายเกษมศักดิ์    หิ้งงาม
8. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แซ่ลี้
9. นายอดิเทพ    พงษ์สุระ
10. นายวัชรกร    สมฤทธิ์
11. นายพัฒนสันต์    ศรีสุวรรณ
12. นายอรุณศักดิ์    แพงมา
13. นายภัทรพล    งามสวัสดิ์
14. นายพรชัย    บุตรทอง
15. เด็กชายดวงตะวัน    ศรีโสภา
16. นายธีรภัทร    หงษ์ยนต์
17. นายตะวัน    ศรีจันทร์
18. เด็กหญิงอานุสรา    สดใสย์
19. นางสาวชุติมา    วัดทุมา
20. นางสาวศิริลักษณ์    ปักนอก
21. นางสาวสุมนทา    บุญหนัก
22. นายอภิรัตน์    ไทยเหียม
23. นางสาวอารยา    เสาร์ทอง
24. นายจักรวุฒิ    แต้มทอง
25. นางสาวอรุณี    บุญอุ้ม
26. นางสาวกัญญารัตน์    ภูมิรักษ์
27. นางสาวมณีรัตน์    ดาทอง
28. เด็กหญิงอำไพ    ทวีชาติ
29. เด็กหญิงชนิดา    มณีรัตน์
30. เด็กชายศุภฤกษ์    นพโรจน์
31. เด็กหญิงกระเช้าทิพย์    ดียิ่ง
32. เด็กหญิงณัฐรุจา    บุตรทอง
33. เด็กชายกฤษดา    สิงห์ทอง
34. เด็กหญิงทองพิรุณ    แก่นแก้ว
35. เด็กชายอนุวัฒน์    นาคาทร
36. เด็กชายทักษ์ดนัย    ศรีมหานนท์
37. นายพฤทธิ์    ขุนพรหม
38. นายอภิรักษ์    บุตรนามรัก
39. นายธนาวัฒน์    สุขเสน่ห์
40. เด็กชายณัฐพงศ์    พรหมพิลา
1. นางกันยา    รู้รักษา
2. นางทรงศรี    สมบูรณ์
3. นายธวัชชัย    หอมหวล
4. นายพิทยา    สงวนชื่อ
5. นางสาวภัทรพร    บรรลือทรัพย์
6. นางสาววรัญญา    ราชรักษ์
7. นายสุทธิพร    กู่แก้ว
8. นางสาวสุภาพ    ยืนยง
8 11 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงวิภาพร    สำเนียงใหม่
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    มั่นทรัพย์
3. เด็กชายพงศ์ธร    โกยรัมย์
4. เด็กชายวิรุฬ    พีเทอร์เซ่น
5. เด็กชายสุธีย์    บุญเกิด
6. เด็กชายศักดิ์ชัย    นบนอบ
7. เด็กชายศักดิ์ชัย    เรียงสันเทียะ
8. เด็กชายพอรุณ    พีเทอร์เซ่น
9. เด็กชายอรรถพล    กมลศิลป์
10. เด็กชายแมนยู    เพ็ชรตะกั่ว
11. เด็กชายปติพัทธ์    หมื่นหาวงศ์
12. เด็กชายวิไกร    นาประจักษ์
13. เด็กชายสมชาย    เสนนอก
14. เด็กชายกฤษณะ    แดขุนทด
15. เด็กหญิงณัฐชยา    นาคพิมาย
16. เด็กชายสมพงษ์    ธงฉิมพลี
17. เด็กชายสุรพงษ์    แกมขุนทด
18. เด็กชายอเนชา    กอกขุนทด
19. เด็กชายธนกร    ศรีหมื่นไวย
20. เด็กหญิงวริศรา    จั้นชัยภูมิ
21. เด็กหญิงกนกวรรณ    โพธิหล้า
22. เด็กหญิงเปรมกมล    ทิพย์กระโทก
23. เด็กหญิงเสาวนีย์    ภิริรักษ์
24. เด็กหญิงพรมณีย์    ศรีชุม
25. เด็กหญิงลลิดา    สรสิทธิ์
26. เด็กหญิงศศิพิมพ์    เต้่าโคกสูง
27. เด็กหญิงนงนุช    อุลิศนันท์
28. เด็กหญิงชลธิชา    ลาสูงเนิน
29. เด็กหญิงเจนจิรา    ชะรัมย์
30. เด็กหญิงสรณ์สิริ    อินทรา
31. เด็กหญิงณัฐภัสสร    โคสินทร์
32. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    หริ่งคณานนท์
33. เด็กหญิงนันทิชา    ประทุม
34. เด็กหญิงวิภาดา    ศรีไชยพันธ์
35. เด็กหญิงวนิดา    สุขปลั่ง
36. เด็กหญิงวริศรา    เย็นใจ
37. เด็กหญิงสุฎารัตน์    ไชยบำรุง
38. เด็กหญิงกนกวรรณ    นิลโชติ
39. เด็กหญิงกานติมา    ตาลชัยสงค์
40. เด็กหญิงพรพิมล    โทนสูงเนิน
1. นายชัย    บัติสูงเนิน
2. นายณัฐพงษ์    ชัยรัตน์
3. นางสาวประภาพร    ครึมสูงเนิน
4. นางสาวภัณฑิลา    สาสวน
5. นางรัศมีเพ็ญ    นันทกุล
6. นายอนุพงศ์    ภิญโญ
7. นางอรุณณี    จงปั้น
8. นางสาวโสภา    สิทธิสูงเนิน
9 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายเสกสรรค์    กลิ่นบัว
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ลินทอง
3. เด็กหญิงศศินา    บุญมั่น
4. เด็กชายวัฒนพงษ์    วงดีวี
5. เด็กหญิงกมลพร    เพียงตา
6. เด็กชายธนบดี    ตรีวิเศษ
7. เด็กชายสหรัฐ    จันทะโชติ
8. เด็กหญิงอาทิตยา    วงศ์หอม
9. เด็กหญิงหัทยา    พุฒบัวทอง
10. เด็กหญิงวรนุช    ทองด้วง
11. เด็กชายนครินทร์    สืบเพ็ง
12. เด็กชายธนวัฒน์    บัวสุข
13. เด็กชายนรินทร    สุขสวย
14. เด็กชายอภิลาบ    กาบแก้ว
15. เด็กชายอดิศร    อุดมทรัพย์
16. เด็กชายวัชรพงษ์    ถนอมสิน
17. เด็กหญิงนิภาธร    ทองด้วง
18. เด็กหญิงพิจิตรา    โศกหอม
19. เด็กชายธนศักดิ์    เชียรรัมย์
20. เด็กหญิงกฤติยา    โยธานันท์
21. เด็กหญิงปิ่นปัก    เชียรรัมย์
22. เด็กชายณัฐกานต์    ปุลาโก
23. เด็กชายธนวัฒน์    ประดับศรี
24. เด็กชายอัษฎา    ซอมประโคน
25. เด็กหญิงเอ็มมิกา    ภาป่าผึ้ง
26. เด็กหญิงพรรณภา    อินทะรา
27. เด็กชายมงคล    หัวข้อ
28. นางสาวปนัดดา    กรมธรรมมา
29. เด็กหญิงพรนิภา    หนองเหล็ก
30. เด็กชายพีรพงษ์    เชียรรัมย์
31. เด็กชายสัตยา    สายสวาท
32. เด็กชายพรรษา    สงโท
33. เด็กชายสัญญา    พุทธศรี
34. เด็กหญิงอาริษา    คำสุด
35. เด็กหญิงสุวนันท์    หมายงาม
36. เด็กหญิงสุพัตรา    ดำริห์
1. นางกาญจน์สิตา    ปัญญาบุญ
2. นางสาวธัญญลักษณ์    นารี
3. นายธานินทร์    แสดรัมย์
4. นายศตวรรษ    ทุมดี
5. นางสาวสิริษร    ประสาร
6. นายอนวัชร    เอ่นแคน
7. นางอนัญญา    รีด
8. นายเมธากฤษ    สมบังใด
10 13 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงขนิถา    ยิ่งดัง
2. เด็กหญิงสุวิมล    เป็นผล
3. เด็กชายสิรภพ    ดวงใจ
4. เด็กหญิงสุนิษา    เป็นผล
5. เด็กหญิงรัชนีกร    สุขพร้อม
6. เด็กหญิงสุทารัตน์    โภคา
7. เด็กชายเหิน    เป็นผล
8. เด็กชายแดง    ไพรบึง
9. เด็กชายนรินทร์    วงษ์ขันธ์
10. เด็กชายสุเมธ    เสนคราม
11. เด็กชายปฏิภรณ์    มีผล
12. เด็กชายสุเมธ    ชลไพร
13. เด็กชายชยณัฐ    ศุภศร
14. เด็กหญิงจินดารัตน์    โภคา
15. เด็กชายนันทพงษ์    ใจศรี
16. เด็กชายวิทยา    ชาบุญเรือง
17. เด็กชายภุชงค์    เตชะ
18. เด็กชายธีรภัทร    ใจดี
19. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    ตุ้มทอง
20. เด็กชายณัฐพล    กุสี
21. เด็กหญิงธัญยธรณ์    อินทรีย์
22. เด็กหญิงภัทราวดี    อ่อนสาลุน
23. เด็กหญิงภาวิณี    หงษ์มณี
24. เด็กหญิงนิรชา    ทิพย์เป็นรัตน์
25. เด็กหญิงอัมพร    มลทอง
26. เด็กหญิงมณีรัตน์    เดือนขาว
27. เด็กหญิงอาทิตยา    สุวรรณนุช
28. เด็กหญิงจิราพร    ต่อคุณ
29. เด็กหญิงธิติมา    แก้วมนตรี
30. เด็กหญิงอารียา    การะเมฆ
31. เด็กหญิงอริษา    สีไม่นาม
32. เด็กหญิงพรจิราพรรณ    เย็นสุข
33. เด็กหญิงนภาพร    ดวงอินทร์
34. เด็กชายกรรณิกา    สุขเจริญ
35. เด็กหญิงภิยดา    ถึงปัดชา
36. เด็กหญิงเกตสุดา    แพงสา
37. นางสาวสุดารัตน์    สวนเกตุ
38. เด็กหญิงวิภาพร    โคตชัย
39. นางสาวสุภัสสร    สำราญสุข
40. เด็กหญิงวัลวิภา    จันทร์แสง
1. นางสาวธาริณี    มั่นคง
2. นางสาวนิภาพร    เรืองคำ
3. นายปราการ    แก้วสีไว
4. นายมนตรี    นันทวงศ์
5. นางสาววีณา    อุปสุข
6. นายวุฒิพงษ์    บุญขาว
7. นายสนอง    บุดดา
8. นายเสริมพงษ์    วงษ์ชาติ
11 14 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    เขียนโพธิ์
2. เด็กชายทินกร    มงคลแก่นทราย
3. เด็กชายไพรัช    ขันไกล้
4. เด็กชายวีรภัทร    งามระหงษ์
5. เด็กชายธนพล    พูลประพันธ์
6. เด็กชายธนโชติ    คลังกลาง
7. เด็กชายรชานนท์    วินทะไชย
8. เด็กชายปิยะพงษ์    แสนศรี
9. เด็กชายจีรศักดิ์    จักรทุม
10. เด็กชายชลฤทธิ์    ศรีอุดร
11. เด็กชายกฤษณพงษ์    โสมรักษ์
12. เด็กชายธงชัย    วินทะไชย
13. เด็กชายอัศฎากร    หาญสุรินทร์
14. เด็กชายธีรเมธ    พรมดวงศรี
15. เด็กชายมิณธฏา    วรรณสิงห์
16. เด็กชายดรัญภพ    คำไฮ
17. เด็กชายวุฒิภัทร    พันไชยหอม
18. เด็กชายธีรวัฒน์    ทิพย์มาตย์
19. เด็กชายอัครพล    สีลาดเลา
20. เด็กชายอำนวย    วินทะไชย
21. เด็กหญิงนภาพร    โชติ
22. เด็กหญิงชลธิชา    สุรินทร์
23. เด็กหญิงหรรษา    บาริศรี
24. เด็กหญิงสมปอง    เหระวรรณ์
25. เด็กชายรัตน์ชานนท์    บุญมาใสย์
26. เด็กชายจักรพันธ์    วินทะไชย
27. เด็กหญิงรัตนภรณ์    สอนวงศ์แก้ว
28. เด็กชายชัยยะวัฒน์    วินทะไชย์
29. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศิริเวช
30. เด็กชายทวีศักดิ์    ภูมิพะนา
31. เด็กชายภูชิสล์    ซุยกระเดื่อง
32. เด็กชายวัชรพล    ใจชน
33. เด็กหญิงพรนภา    พันบุดดี
34. เด็กหญิงอรสา    ยัดสูงเนิน
35. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    จันทรสนธิมา
36. เด็กหญิงกรองแก้ว    บางยิ้ม
37. เด็กหญิงแพรพรรณ    วินทะไชย
1. นางจำเนียร    ศรีปัตถา
2. นางสาวชมภู    ทองเดือน
3. นางสาวธัญญารัตน์    นครไพร
4. นายธีรนัฏ    ศรีปัตถา
5. นายนภา    มาตย์วิเศษ
6. นางสาวนิภาพร    ใจตรง
7. นายสุพจน์    แสงจันทร์คุ้ม
8. นายสุรเดช    ศรีปัตถา
12 15 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา    แย้มศรี
2. เด็กชายเอกลักษณ์    ผิวขม
3. เด็กชายกฤษดา    สิทธิพรมมา
4. เด็กชายณัฐพล    ธานี
5. เด็กชายปณิธิ    บุรินอก
6. เด็กชายวิวัฒน์    ภูปา
7. เด็กชายวรากร    ชาวเหนือ
8. เด็กชายพิษณุ    พิบูลแถว
9. เด็กชายจิรชาติ    สิงขรอาจ
10. เด็กชายทศพร    ศรีอาจ
11. เด็กชายณัฐดนัย    แสงทอง
12. เด็กชายวีรยุทธ    สีเทา
13. เด็กชายดนัย    ขวาลา
14. เด็กหญิงปิยะธิดา    บุญอุ้ม
15. เด็กชายกฤตพัฒน์    ทิพย์หลวง
16. เด็กชายภานุพล    ไวสาหลง
17. เด็กหญิงลินลณี    ชินสุทธิ
18. เด็กหญิงกนกอร    แสนสุรินทร์
19. เด็กหญิงนิตยา    ขันบุญ
20. เด็กหญิงวารุณี    แสนโคก
21. เด็กหญิงณัฐณิชา    เจนการ
22. เด็กหญิงผกาวรรณ    สุดใจ
23. เด็กหญิงจุทานันท์    นิรงบุตร
24. เด็กหญิงสายธาร    บุษบง
25. เด็กชายจิรากรนุวัฒน์    ปะวันเน
26. เด็กหญิงรัญธิดา    อาสาทำ
27. เด็กหญิงเกวลิน    บุญอุ้ม
28. เด็กหญิงรุจาภา    โขมะพัฒน์
29. เด็กหญิงสุจิตตา    อาสาทำ
30. เด็กหญิงนารีรัตน์    ศรีช่วย
31. เด็กหญิงสุพัตรา    บุญรักษา
32. เด็กชายธนากร    ชินรหงษ์
33. เด็กหญิงพรทิวา    ขันมะณ๊
34. นางสาววันวิสา    พงษ์อุดทา
35. เด็กหญิงสุนิษา    ทุมลา
36. เด็กหญิงมลนภา    ศรีจิ๋ว
37. เด็กชายนพพงศธร    สุษดี
38. เด็กหญิงปรียาภรณ์    อินทร์สุวรรณ
39. เด็กหญิงฉัตรธิดา    ปีขาล
40. เด็กชายเสกสันต์    บุษบง
1. นางกาญจนา    ศรีพระนาม
2. นางสาวขวัญชนก    บัวเผื่อน
3. นางนวลอนงค์    แสงดาว
4. นางบุญเย็น    ศักดาคำ
5. นางสาวละอองดาว    พาระแพน
6. นายวสันต์    นันทะเสน
7. นางสาววัฒนาพร    สุษดี
8. นายสุรเชษฐ    หมื่นแก้ว
13 16 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายวสันต์    เรื่องสุวรรณ
2. นางสาวภิรดา    สารธิราช
3. เด็กหญิงนาตาลี    หลวงปราบ
4. เด็กหญิงนนทิชา    จันทะชิต
5. เด็กหญิงปริชาติ    บุตรนิน
6. เด็กหญิงปนัดดา    เต็มวงค์
7. นางสาวอภิญญา    สินแสวง
8. นางสาวอภิญญา    พลศรีษะ
9. นางสาวชนาพร    รอดอุปโป
10. นางสาวนิสราภรณ์    สายศรี
11. นางสาวกรพินธ์ุ    พันธ์โฮม
12. นางสาวอภิญญา    ลั่นอารัญ
13. เด็กชายวิจักษณา    โพธิ์สว่าง
14. นายสุรนัน    ประบุญเรือ
15. เด็กชายอานนท์    ไชยรักษ์
16. เด็กหญิงอมรรัตน์    อินทะวัน
17. เด็กหญิงสิริวิมล    พรมบุตร
18. เด็กหญิงอักษร    ยืนนาน
19. เด็กหญิงอารีญา    มาฟอง
20. เด็กหญิงธิดารัตน์    คำอินทร์
21. เด็กหญิงธมนวรรณ    ชื่นตา
22. เด็กหญิงอาภาวรรณ    เนื่องชมภู
23. เด็กชายณธภัค    รูปคม
24. เด็กหญิงสุภัสรา    ดลถิกาลา
25. เด็กหญิงพิศมัย    ชัยวรรณ์
26. เด็กชายอดิศร    คำชมภู
27. เด็กชายพงษ์เพชร    วิลัยราญ
28. เด็กชายวิเชียร    โคตรปัญญา
29. เด็กชายสังคกร    ธงชัย
30. เด็กชายกฤษราช    จักรสมรชัย
31. เด็กชายรัชนนท์    เพชรท้วม
32. เด็กชายธนากร    ไททอง
33. เด็กหญิงพลอยประทาน    พวงสายหยุด
34. นายธีรพงษ์    วงษ์อนุ
35. นางสาวพิยดา    ณะสาโร
36. เด็กชายสุจิระ    พลเยี่ยม
37. นายธนากร    เอิบผักแว่น
38. นายศิรวิทย์    ประชาโรจน์
39. นางสาวอรุณพิพัฒน์    ทองภู
40. เด็กชายอานันท์    คำเลิศ
1. นางนงพร    พรนิคม
2. นายบารมี    อินทรีย์
3. นางสาวพัชรีพร    นามบุญลือ
4. นางรุจิรา    พาติกบุตร
5. นางรุ่งตะวัน    พานน้อย
6. นางวารุณี    ทรัพย์พงษ์
7. นายเอกลักษณ์    มีนาภา
14 17 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายณัฐพันธ์    กระแสโท
2. เด็กชายฤกฤษณะ    ช่างชัย
3. นายพงศ์พันธ์    เพิ่มศรี
4. เด็กชายภราดร    กาจหาญ
5. เด็กชายสุทธิพงษ์    วิไชยวงษ์
6. เด็กชายธนานพ    เผ่าน้อย
7. เด็กชายทรงวุฒิ    ม่วงนาวงศ์
8. เด็กชายจตุพงษ์    ผาสุจิตร
9. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    บุญคงที่
10. เด็กชายนิรชา    การนอก
11. เด็กชายอำพล    แฝงเมือง
12. เด็กชายอภินันท์    หีบแก้ว
13. นายปณิธาน    คงสงฆ์
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์    อ้วนพรมมา
15. เด็กหญิงพลอยไพลิน    แก้ววงษา
16. เด็กหญิงภคพร    สิงห์ดา
17. เด็กหญิงศานต์ฤทัย    ชิณศรี
18. เด็กหญิงชลธิชา    กองทุ่งมน
19. เด็กหญิงปิมาพร    พรมจันทร์
20. เด็กหญิงดารินทร์    แน่นอุดร
21. เด็กหญิงปิยนันท์    แสนบัวคำ
22. เด็กหญิงอินทิรา    ทุมผารักษ์
23. เด็กหญิงรัตติการ    ภูพันนา
24. เด็กหญิงเอมิกา    โคตรมูล
25. เด็กหญิงธนธรณ์    เหล่าแสลง
26. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ท้าวพา
27. เด็กหญิงสุดารัตน์    สำเนียงนวน
28. เด็กหญิงภาวิณี    เถื่อนแสง
29. นางสาวชลกานต์    วิรุณพันธ์
30. นางสาวหฤทัย    อุดมรักษ์
1. นางสาวกุลธิดา    พลเยี่ยม
2. นายทศพร    พรมจารย์
3. นางประพันธ์    นามอาษา
4. นางสาวพชรธรษ์    จำปีพรหม
5. นางพรทิพา    ชันติโก
6. นางยุภาภรณ์    เครือคำ
7. นางละเอียด    ชละธาร
8. นางสาวสิริญา    อินทร์นอก
15 18 โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายจีรศักดิ์    จีนบรรจบ
2. เด็กชายธวัชชัย    ทาสี
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย    สีเลือด
4. เด็กหญิงชลธิชา    ทองคำ
5. เด็กหญิงอริสรา    สุขเจริญ
6. เด็กหญิงธารทิพย์    ไชยฤทธิ์
7. เด็กหญิงวิภานัส    ใจภักดี
8. เด็กชายปวิตร    สุพรม
9. เด็กชายสิทธิเดช    คำน้อย
10. เด็กหญิงนาตาลี    ลังกา
11. เด็กหญิงจินดาพร    คำใส
12. เด็กหญิงชิดชนก    รัตนา
13. เด็กชายภิรมณ์ศักดิ์    ชิณะวงศ์
14. เด็กหญิงพัณณิตา    ไชโยธา
15. เด็กหญิงสไบทิพย์    เจริญทัศน์
16. เด็กหญิงเกษอุบล    บุญคล้าย
17. เด็กหญิงวิชุดา    สุกัน
18. เด็กหญิงสุภาภรรณ์    ตังนู
19. เด็กหญิงศิริกานต์    ทาดาวงษา
20. เด็กชายอาทิตย์    พิทธภาพ
21. เด็กหญิงสุนิสา    ครองยุติ
22. เด็กหญิงอภิสรา    ผิวดำ
23. เด็กชายพรพจน์    คำโพธิ์ติด
24. เด็กชายณัฐพงษ์    สองวงศ์
25. เด็กหญิงนฤทร    สุพรม
26. เด็กหญิงปิยะณัฐ    คำใส
27. เด็กหญิงชญาทิพย์    ยศบุญเรือง
28. เด็กชายเจษฎาพร    สายแก้ว
29. เด็กชายวรากร    ศรีประเสริฐ
30. เด็กชายปราโมทย์    จันไทย
31. เด็กหญิงเบญจพร    สีผา
32. เด็กหญิงเพ็ญนภา    คำใส
33. เด็กหญิงธิญาดา    ตังนู
34. เด็กหญิงธวัลรัตน์    สีผา
1. นายครองศิลป์    แสนทวีสุข
2. นางสาวนุชิราภรณ์    จีนรัมย์
3. นางสาวบุษราคัม    คำใส
4. นางราตรี    คำพันธ์
5. นางวันวิษา    วงค์ละกุล
6. นายวีรสิทธิ์    วงศ์วรรณ
7. นางสาวสาวิตรี    กันยามา
8. นางสาวอุมาพร    สาลี
16 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายเทวฤทธิ์    คำมุงคุณ
2. เด็กชายอนุชา    เชื้อเมืองแสน
3. เด็กชายพงศกร    ไชยนา
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    คำมุงคุณ
5. เด็กชายพีระพงศ์    คำมุงคุณ
6. เด็กชายพิสิษฐ์    โคตรพรม
7. เด็กชายณรงค์    คำโยธา
8. เด็กชายชาญวิทย์    คำมุงคุณ
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เชื้อเมืองแสน
10. เด็กชายอัมรินทร์    แก่นแก้ว
11. นายสิทธิโชค    ประทุมลี
12. นายอุไลฤทธิ์    เชื้อวังคำ
13. นายทะนง    คำโยธา
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์    พันโย
15. เด็กหญิงศรุตา    วงค์คะสุ่ม
16. เด็กหญิงนุชธิตา    คำมุงคุณ
17. เด็กหญิงอรสา    ไชยเพชร์
18. เด็กหญิงน้ำฝน    บาดตาสาว
19. เด็กหญิงพิมนภา    ประทุมลี
20. เด็กหญิงภัสสร    คำคนซื่อ
21. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    โคตรพรม
22. เด็กหญิงนัญฑริกา    ไชยเพชร
23. เด็กหญิงสุนันทา    คำมุงคุณ
24. เด็กหญิงกาญจนา    โคตรพรม
25. เด็กหญิงชลธิตา    หวายเหลา
26. เด็กหญิงวัลยา    โคตรพรม
27. เด็กหญิงกนกวรรรณ    คำคนซื่อ
28. เด็กหญิงประภาพร    แถวไธสง
29. เด็กหญิงณัฐริกา    พ่อหลอน
30. เด็กหญิงสุธิดา    แสงพรมชารี
31. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    โคตรพรม
32. เด็กหญิงแพรวา    จำปา
33. เด็กหญิงนารีรัตน์    วงค์กระโซ่
34. เด็กหญิงจุฑารัตน์    รุ่งขจร
35. นางสาวอารียา    วงค์กระโซ่
36. นางสาวจันทกานต์    เสนาน้อย
37. นางสาวกัญญาวีร์    โคตรพรม
38. นางสาวอรปรียา    โคตรพรม
39. นางสาวปรารถณา    เจนสรรพการ
40. นางสาวอภัสสรณ์    ประทุมลี
1. นายชันชิต    คำมุงคุณ
2. นางดาราพร    ทองมหา
3. นางธีระดา    ศรีประสาร
4. นางประภัสสร    เชื้อคำจันทร์
5. นายสมรัตน์    เชื้อกุณะ
6. นางสาวสุภาพร    คำศิริ
7. นางอรวันท์    ประทุมลี
8. นางสาวอุทัยทิพย์    วงค์แสนชัย
17 24 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายประสิทธิ์    วิงวัน
2. เด็กชายประเสริฐ    คำหล่อ
3. เด็กชายพีระพงษ์    พลเยี่ยม
4. เด็กชายวีระพงษ์    รอดภักดี
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    ลำเฟือย
6. เด็กหญิงวรรณิศา    ศรีอ่อน
7. เด็กหญิงนุชนาฎ    มะตูม
8. เด็กหญิงสุพรรษา    หนูแก้ว
9. เด็กหญิงศรีไพร    ยาดี
10. เด็กหญิงรัชนี    มะตูม
11. เด็กหญิงเตชินี    งามลำ
12. เด็กหญิงเกศราภรณ์    สิมศรี
13. เด็กชายอุดมศักดิ์    รอดภักดี
14. เด็กหญิงจินตนา    เรืองศรี
15. เด็กหญิงวาสนา    ต้นเกษ
16. เด็กหญิงวิไลรัตน์    ยาดี
17. เด็กหญิงปิยะพร    เสนาพรม
18. เด็กหญิงนิตยา    พรมภักดี
19. เด็กหญิงนุจรินทร์    เรื่อเรือง
20. เด็กหญิงจิตรลดา    แนบเนียม
21. เด็กหญิงยุพิน    คุณสิม
22. เด็กหญิงอารีรัตน์    พรมภักดิ์
23. เด็กชายธรรมธร    พันธ์คำ
24. เด็กหญิงนิตยา    เบ้าทอง
25. เด็กหญิงพิมผกา    แนบเนียม
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เรื่อเรือง
27. เด็กหญิงวรรณวิษา    ลาวเมือง
28. เด็กหญิงดารินทร์    แนบเนียน
29. เด็กหญิงนิตยา    แนบเนียม
30. เด็กหญิงสุดารัตน์    แนบเนียม
31. เด็กหญิงสาวิณี    ศรีอ่อน
32. เด็กชายจักรพงษ์    ทองด้วง
33. เด็กหญิงรุ่งตะวัน    นาคี
34. เด็กหญิงฐิติรัตน์    เรื่อเรือง
35. เด็กหญิงบุญตา    ศรีกะชา
36. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ลาวเมือง
37. เด็กหญิงธัญวรรณ    แกัวบุญคำ
38. เด็กหญิงแอนนา    ลีลาศ
39. เด็กหญิงช่อผกา    เรื่อเรือง
40. เด็กหญิงชลธิชา    กันศัตรู
1. นายกิติศักดิ์    ภักดิ์ใส
2. นางฉัตรวิรุณ    บุญช่วย
3. นางทัศน์ทยา    จันทร์แจ้ง
4. นางนวรัตน์    ฉิวรัมย์
5. นางนิภาพร    ศรีค้อ
6. นางสาววิภาพรรณ    เนตรอนงค์
7. นายสมนึก    พันมะลี
8. นางสุกัญญา    สมนึก
18 25 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวกัณฐิมา    นาคสูงเนิน
2. นางสาวชลธิชา    ใจวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐพร    กระออมกลาง
4. เด็กหญิงนริศรา    นาคนวล
5. เด็กหญิงลัดดา    โฮนทุมมา
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    วัลละภา
7. เด็กหญิงศิรินธร    ปิตตังนาโพธิ์
8. เด็กหญิงรุ่งธิวรรณ    เชื้อนิตย์
9. เด็กหญิงกัลยา    วัลละภา
10. เด็กชายรัชชานนท์    มะลิเลิศ
11. เด็กชายอภิสิทธิ์    พินิจกิจ
12. เด็กหญิงจันทร์จิรา    บุรีมาตร
13. เด็กหญิงจุฑามาศ    เกรียมไธสง
14. เด็กหญิงแอนนา    เชาระกำ
15. เด็กหญิงศุภวรรณ    พันลา
16. เด็กหญิงศิริรัตน์    วัลละภา
17. เด็กหญิงอัญทิกา    ราชาหมื่น
18. นายจิรายุทธ    ดวงตา
19. นายอาทิตย์    ชุนรัมย์
20. เด็กชายพันพิชาติ    โพธิขำ
21. เด็กชายชาคริต    เชื้อนิตย์
22. เด็กชายวิทวัส    โพธิ์เทพา
23. เด็กชายนพนันท์    โพธิ์เทพา
24. เด็กชายอาทิตย์    สุทธิโพธิ์
25. เด็กชายจักรพล    เกไธสง
26. นายสิทธิพัศ    คำภาไพร
27. นายกิตติศักดิ์    มาลาวรรณ
28. เด็กชายอนุรักษ์    กล้าหาญ
29. เด็กชายจิรายุทธ    ภูชำราบ
30. เด็กชายคณาวุฒิ    มาศแสวง
1. นางจันทร์เพ็ญ    สุวรรณศักดิ์
2. นายจำนงค์    คำแหงพล
3. นางสาวชนิกานต์    ทานะขันธ์
4. นางประมุข    สุริยภาพ
5. นางรำไพพรรณ    โคตรไกรสร
6. นายศรายุทธ    เสนาสุธรรม
7. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
8. นางสาวสุจิตตรา    อาสาภา
19 27 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายสิทธิโชค    กอไหล
2. เด็กชายศักรินทร์    ธาตุมี
3. เด็กชายอัษชิษฐา    คำสิงบับภา
4. เด็กชายจิรวัฒน์    สร้างช้าง
5. เด็กหญิงพรรณนิภา    โสดาวิชิต
6. เด็กหญิงสาวิตรี    คำสี
7. เด็กหญิงจันทร์จิรา    มณีชื่น
8. เด็กชายศิราวุท    หังษาบุตร
9. เด็กชายอานนท์    ประสมสมัย
10. เด็กชายพีระภัทร    อ้อมนอก
11. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ทำมา
12. เด็กหญิงจิรภาพร    หารินไสล
13. เด็กหญิงปาริชาติ    อินทรประเสริฐ
14. เด็กหญิงสุภนันท์    ภูมิตั้ง
15. เด็กชายอภิสิทธิ์    กองสุวรรณ
16. เด็กชายธีระพัฒน์    ช่องสม
17. เด็กชายนิติพล    ทีหลวง
18. เด็กชายอภิวัฒน์    วรวงศ์ษา
19. เด็กชายฐิติกร    พาดำเนิน
20. เด็กชายภัทรพล    ผาจวง
21. เด็กชายธนพล    โมรา
22. เด็กชายอาทิตย์    คำไพ
23. เด็กหญิงนิพาดา    ภูมิตั้ง
24. เด็กหญิงกุลกานดา    เสนามิ่ง
25. เด็กชายพรเทพ    สีม่วง
26. เด็กชายอรรถพร    จันทร์ประทัด
27. เด็กชายวรวิช    ภูมิตั้ง
28. เด็กชายวรกันต์    โคตรวิทย์
29. เด็กหญิงสุวนันท์    สิงคลีบับภา
30. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กองอ่ำ
31. เด็กหญิงปริญญา    สร้างช้าง
32. เด็กชายภัทรพล    เดชไชย
33. เด็กหญิงสุภาพร    สร้างช้าง
34. เด็กชายดาราพงษ์    เวียงอินทร์
35. เด็กชายณัฐพล    รัตนคุณ
36. เด็กชายศรายุทธ    เย็นใจ
37. เด็กชายชานนท์    ปางทอง
38. เด็กหญิงกรรณิการ์    วิเศษเพ็ง
39. เด็กหญิงกานต์ธิดา    นิตยพัฒน์
40. เด็กหญิงปาริชาติ    ประจงสาร
1. นางสาวกุลนที    ทัศพงษ์
2. นางจิตติมา    แก้วมหาชัย
3. นางศิริวรรณ    ชาลีเชียงพิณ
4. นางสาวอัมพรพรรณ    ทิพยเลิศ
5. นายเจตพมร    อุทัยพรม
6. นางเพ็ญศรี    เชียงไฝ
7. นางเสาวนีย์    พันลำภักด์
8. นางสาวแว่นแก้ว    หังษาบุตร
20 31 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงมธุรส    เดชขันธ์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา    สนธิการณ์
3. นายชัยชนะ    ริพลทา
4. เด็กหญิงประภัสรา    ประแดงปุย
5. เด็กหญิงวรันธร    เชยบุญช่วย
6. นายภูมินทร์    ยันตะคุ
7. เด็กชายศักดิพล    ศักดา
8. เด็กหญิงปฏิญญา    จันทศรี
9. นายปรีชา    ไตรเนตร
10. เด็กชายชลันธร    ศรีแก้ว
11. นางสาวชลดา    จักรเปี้ย
12. เด็กหญิงพันธนันท์    ด้วงมูล
13. เด็กหญิงกันยารัตน์    ฉิมนอก
14. เด็กชายพรชัย    จันทร์บัว
15. เด็กหญิงอักษรรัตน์    เหล่าสงคราม
16. เด็กหญิงพรธิรา    สุดใจ
17. เด็กหญิงสุพัตรา    แซ่นพิมาย
18. เด็กหญิงจันจิรา    ช่ำชอง
19. เด็กหญิงชลธิชา    ตรันเจริญ
20. นางสาวเกศรา    พรรณศรี
21. เด็กหญิงรุ่งนภา    ศรีศิลป์
22. เด็กหญิงทิพวรรณ    ดอนบรรเทา
23. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    สาเสน
24. เด็กชายสรจักร    ราชสีเมือง
25. เด็กชายชินพัท    ยันตะคุ
26. เด็กหญิงชลธิดา    อยู่ดีพะเนาว์
27. นางสาวพัชรี    จันทะบาล
28. เด็กชายอนุชา    นามเทพา
29. เด็กชายธนากร    จันดาลี
30. เด็กหญิงกรรฐริกา    ศรีสงคราม
1. นางกาญจนา    สุวรรณแสง
2. นางจันทิวา    ศรีมะโฮงนาม
3. นางนัยนา    พรหมทอง
4. นางประนอม    โชคเจริญ
5. นางมะลิวัลย์    หมื่นไธสง
6. นางสาววราภรณ์    หงษ์คำ
7. นางเบญจวรรณ    สายโยค
8. นางสาวโฉมวิไล    แก้วโสม
21 32 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงพรชิตา    ด้วงกลาง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    แย้มกระโทก
3. เด็กหญิงจริยา    เจริญใส
4. เด็กหญิงจิตวรินทร์    ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงศศิกานต์    ทำไถ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    สืบเพ็ง
7. เด็กหญิงกรรภิรมย์    ผลพิมาย
8. เด็กหญิงสุดารัตน์    สวัสดี
9. เด็กหญิงวัชรี    รวมกลาง
10. เด็กหญิงสิริลักษณ์    หาญชิต
11. เด็กหญิงทอฝัน    พยัคฤทธิ์
12. เด็กหญิงอริษา    ชอบใจ
13. เด็กหญิงสุวภัทร    พุดชะวา
14. เด็กหญิงณภาพร    ถิ่นบุราณ
15. เด็กหญิงปิยะวดี    ไชยสูงเนิน
16. เด็กหญิงพนิดา    เชื้อพหล
17. เด็กหญิงดารุณี    ช่วยพิมาย
18. เด็กชายอาทิตย์    สีทา
19. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทะเลดอน
20. เด็กชายพีรพัฒน์    พิมพา
21. เด็กชายโยธิน    แย้มกระโทก
22. เด็กชายอนุรักษ์    กลางกระโทก
23. เด็กชายนพรัตน์    ด่านนอก
24. เด็กชายเทวา    นิลบ่อ
25. เด็กชายวรากร    เพชรแก้ว
26. เด็กชายธีรเดช    เพ็งชัยศิลป์
27. เด็กหญิงวนิดา    ชูชีพ
28. เด็กหญิงทิพยรัตน์    สมพงษ์
29. เด็กหญิงกนกวรรณ    ภู่พวง
30. เด็กหญิงสุธีษา    แก้วประเสริฐ
31. เด็กหญิงศรัญญา    ชอบใจ
32. เด็กหญิงไอลดา    เกาะจอหอ
33. เด็กหญิงเจนจิรา    ช่วยพิมาย
34. เด็กชายนพดล    ช่วยพิมาย
35. เด็กชายรัชภูมิ    พิมพา
36. เด็กชายอดุลย์    เภาท่าแดง
37. เด็กชายธีรพัฒน์    จันทร์สุข
38. เด็กชายสุรพงษ์    หุ่นกระโทก
39. เด็กชายวัชรินทร์    วิลัย
40. เด็กชายนพชัย    ซาพิมาย
1. นางจุฑารัตน์    เลี่ยมรัตน์
2. นางบุปผา    สุขสุมนต์ศิลป์
3. นายมานิตย์    พรร่มโพธิ์
4. นายวัชรพล    ร่วมชาติ
5. นายวันชัย    นิตย์ใหม่
6. นายวีระชัย    บุญคำ
7. นางสาวสิยาวรรณ    โสภา
8. นางสาวอธิกา    ป่าขมิ้น
22 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    สิงห์สำราญ
2. เด็กชายอพินยา    นามทรวง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    นวลสุวรรณ
4. เด็กหญิงอริษา    บาริศรี
5. เด็กชายคริสติน เดวิด    แม็คเมคิน
6. เด็กชายปรพัชร    อุดมศรี
7. เด็กหญิงมาริสา    ทิมพรมราช
8. เด็กชายกาการิน    สีเขียว
9. เด็กชายนวพล    นาแอ๊ด
10. เด็กหญิงจุฬารัตน์    สีลาขวา
11. เด็กหญิงชนกานต์    ฤาษี
12. เด็กชายไวย์ทยา    จันทะเดช
13. เด็กชายวรวิทย์    ถิ่นถา
14. เด็กชายนวพล    รัตนพลที
15. เด็กหญิงชุติมา    หล้าฤทธิ์
16. เด็กหญิงมิรันตรี    สุพรมอินทร์
17. เด็กหญิงสุภกัญญา    บุญประคม
18. เด็กหญิงเกวลิน    ประทุม
19. เด็กหญิงวรัญญา    ธาตุแสง
20. เด็กชายนฤพนธ์    นวลปาน
21. เด็กชายฐิติกร    วรวงค์
22. เด็กชายอภิวัฒน์    จักรวรรคิ์
23. เด็กหญิงนิรัตฌา    วงษ์สุวรรณ
24. เด็กหญิงบุรัสกร    นันทะกุล
25. เด็กหญิงอาริยา    เจริญวัย
26. เด็กหญิงจิราภรณ์    สีพิมพ์ลี
27. เด็กหญิงประภาพร    มะณีโชติ
28. เด็กหญิงพิมพ์พร    พินิจมนตรี
29. เด็กหญิงพลอยชมพู    สาริยา
30. เด็กหญิงปานไพรินทร์    อ่อนอ้วน
31. เด็กหญิงสุธิตา    บาริศรี
32. เด็กชายกฤษณะ    โพธิ์ศรี
33. เด็กหญิงภูมิรัตน์    อัตภูมิ
34. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ฟ้าฝน
35. เด็กหญิงอธิติญา    สาวิสัย
36. เด็กหญิงปรินาถ    พวกดอนเค็ง
37. เด็กชายธีรภัทร    สุวรรณดี
38. เด็กชายสหรัฐ    บุญพันธ์
39. เด็กหญิงอารียา    อุทา
40. เด็กหญิงอรุณกมล    อัตภูมิ
1. นายฐาปนัฐ    หงษ์เหลี่ยม
2. นายทรงกลด    รัตนเพ็ชร
3. นางสาวธัญชนก    ป้องนารา
4. นางสาวพัชรินทร์    วัฒนราช
5. นายภาสกร    มหาเพชร
6. นางศิริอร    เขียวศิริ
7. นางสุนิทรา    ผิวเหลือง
8. นายโกวิทย์    เขียวศิริ
23 34 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. นายศิริวัฒน์    ประดับศรี
2. นางสาวสุพัตรา    พวงศรี
3. นางสาวพฤกษา    ดาศรี
4. นางสาวนุชธิชา    ดียิ่ง
5. นายมงคล    มณีศรี
6. นายณรงค์ฤทธิ์    ปานทอง
7. นายชินวัตร    ยิ่งยอดรัมย์
8. เด็กชายจีรายุทธ    บุญเลิศ
9. เด็กหญิงนันทพร    ทองแม้น
10. เด็กชายณรงค์ชัย    ไกรสุข
11. เด็กหญิงชนัญญา    พรหมบุตร
12. เด็กหญิงลักขณา    ดียิ่ง
13. เด็กหญิงจิรันทร    ทองนรินทร์
14. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สนทอง
15. เด็กหญิงญดา    ทองแม้น
16. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    ทองแม้น
17. เด็กหญิงอินทิรา    โนนสงคราม
18. เด็กหญิงชญานัท    เงางาม
19. เด็กหญิงเกศสุดา    อัญญโพธิ์
20. เด็กหญิงพัชรวิมล    บูรณะ
21. เด็กหญิงศศิธร    เจริญยิ่ง
22. เด็กหญิงสุภาดา    แสวงสุข
23. เด็กหญิงจุฑารัตน์    บุญหว่าน
24. เด็กหญิงสิทธิณี    ปานทอง
25. เด็กหญิงอรษา    แสวงสุข
26. เด็กชายปฏิมา    เหมาะชาติ
27. นางสาวจีรวรรณ    อุดันทร
28. นายปฐมพร    รัตนาพูนเพิ่ม
29. นางสาวสุปราณี    สายบุตร
30. นางสาวน้ำทิพย์    ดำเนินงาม
31. เด็กหญิงสุภาพร    พุทธหล้า
32. เด็กหญิงรุ่งตะวัน    ภาสดา
33. นางสาวสุพัตรา    บุตรงาม
34. นายเกียรติศักดิ์    แสวงสุข
35. นายวิทวัส    นิสัยรัมย์
36. นายวิศรุต    บุตรงาม
37. นายเจษฎา    เจริญยิ่ง
38. นางสาวปิยรัตน์    งามเลิศ
39. นางสาวอรัญญา    เบียแซ
40. นายธีรพล    บัวระภา
1. นายธนงศักดิ์    หงษ์อินทร์
2. นางสาวปรางค์ทิพย์    ประดับศรี
3. นางสาวพิชญาณี    ดีพูน
4. นางมนัชญา    สวยรูป
5. นางฤดีวรรณ    หมายกล้า
6. นางศรัญญา    ศิริกุลพาณิชย์
7. นางสาวศศิธร    ฉิมงาม
8. นางอรนุช    อวนศรี
24 35 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงพัณณิตา    ผดาเวช
2. เด็กชายพชรพล    สรรพทรัพย์
3. เด็กชายชลธาร    เสาเสมา
4. เด็กชายพนมพร    สามารถ
5. เด็กหญิงรัชนีกร    กุดราษี
6. เด็กหญิงนฤมล    เนาวนิตย์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์    พรมสิงห์
8. เด็กหญิงกาญจนา    มูลวงศ์
9. เด็กชายอนุชิต    หินอ่อน
10. เด็กหญิงปวัณรัตน์    แก้วคำจันทร์
11. เด็กชายอภิรักษ์    สุริวงศ์
12. เด็กชายพีรพัฒน์    เทพโภชน์
13. เด็กชายกฤษฎา    ชารีมาตร์
14. เด็กชายสิทธิชัย    ศิลธรรม
15. เด็กชายกรวิชญ์    สมควร
16. เด็กหญิงสุทิตา    ซ้อนพุดซา
17. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    นิ้วทอง
18. เด็กหญิงสาวิกา    สิงห์วี
19. เด็กหญิงศิลารักษ์    รุ่งเรือง
20. เด็กหญิงจริญญา    จันทร์บาง
21. เด็กชายเดชดำรงค์    ศิลธรรม
22. เด็กชายภาสกร    มีศรี
23. เด็กชายธนภัทร์    รัตนศรี
24. เด็กชายทศพล    มณีสาย
25. เด็กหญิงธยานี    เปรมะทา
26. เด็กหญิงอุไรพร    ช่วยตา
27. เด็กหญิงนันธิดา    โสมอินทร์
28. เด็กหญิงกุลธิดา    สายยืน
29. เด็กหญิงกนกอร    เปรมทา
30. เด็กหญิงพรพิมา    โจมคำ
31. เด็กหญิงเมธินี    รักชนะศรี
32. เด็กหญิงรุ่งนภาพร    สุวรรณโซ
33. เด็กหญิงวนิดา    แสนสุข
34. เด็กหญิงอาภาศิริ    รูปไข่
35. เด็กหญิงสุภัทรา    เปรมทา
36. เด็กหญิงจรัสศรี    คำไข
37. เด็กหญิงญาดา    บุญมา
38. เด็กหญิงทิพย์กมล    พิมพนัส
39. เด็กชายชัยมงคล    พรมทา
40. เด็กหญิงอัญชลี    โสมอินทร์
1. MissKoharu    Hiyori
2. นายกิตติศักดิ์    ทองใบ
3. นายคำผัด    วงศ์สุข
4. นายทองดี    คณะศรี
5. นางธัญญลักษณ์    แก้วสุข
6. นางนปภา    ไชยเสนา
7. นายอโณทัย    ดวงจันทร์
8. นายไชยทวี    อารีรักษ์
25 37 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงเมธาวดี    ตาวะสี
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ    กุแก้ว
3. เด็กหญิงอริศรา    งามตรง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    เทียมใส
5. เด็กหญิงสุมินตรา    ฉาบพิมาย
6. เด็กหญิงอรอนงค์    หงษ์สิริ
7. เด็กชายวุฒิภูมิ    แพงศรี
8. เด็กชายกำธร    สุ่มมาตย์
9. เด็กชายอดิศักดิ์    แก่นท้าว
10. เด็กชายวัชรากร    บัวส่อง
11. เด็กหญิงบัณฑิตา    สาสังข์
12. เด็กหญิงภูมรินทร์    บุญขวาง
13. เด็กหญิงมนต์นภา    นาคกลาง
14. เด็กหญิงสุกัญญา    แสงจีน
15. เด็กหญิงกุลณัฐ    หงษ์สิริ
16. เด็กชายเกียรติศักดิ์    บุญขวาง
17. เด็กหญิงปนัดดา    ประเสริฐ
18. เด็กชายชนกันต์    พรมมินทร์
19. เด็กชายนตพล    กิ่งเกษ
20. เด็กชายพุฒิพงษ์    ลาลุน
21. เด็กชายเอกลักษณ์    ติละบาล
22. เด็กชายธนกร    พรมดี
23. เด็กชายสิทธิพล    นิลวัน
24. เด็กชายวิศรุต    สมสุข
25. เด็กหญิงอรัญญา    นาคกลาง
26. เด็กหญิงชุดาภา    บัวส่อง
27. เด็กหญิงฐิตินันท์    กัณหา
28. เด็กหญิงสุกัญญา    ฉายอรุณ
29. เด็กหญิงเมธาวดี    แผงอ่อน
30. เด็กหญิงปวันรัตน์    มุนสุรินทร์
31. เด็กหญิงญาณิศา    พรมดี
32. เด็กหญิงสุดารัตน์    สาสังข์
33. เด็กหญิงอุทัยทิพย์    เสอุดม
34. เด็กหญิงอรวรรณ    สุขประเสริฐ
35. เด็กหญิงกัญญารักษ์    ชมภู
36. เด็กหญิงวิชิตา    โสมนัส
37. เด็กหญิงพิมพรรณ    พิมศร
38. เด็กหญิงอภิสรา    อยู่คง
39. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    คุณวงศ์
40. เด็กหญิงฐิติมา    ขอนวนกลาง
1. นายดนัย    พันธ์ขาว
2. นายทองสุข    บุตรแสน
3. นางทัศนีย์    แก้วภักดี
4. นางสาวบังอร    ศรีคำภา
5. นางสาวพัชรินทร์    คงสุข
6. นางสนธยา    แข็งขันธ์
7. นายสมจิตร    ดวงชัย
8. นางสรัญญา    อบอุ่น
26 38 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 1. นางสาวรวิศรา    พังยะ
2. นางสาวกนกวรรณ    วงค์ผาบุตร
3. นางสาวทิพย์วรรณ    คำคนซื่อ
4. นางสาวนิภา    ศรีบุญเรือง
5. นางสาวพิมประภา    แสนสุภา
6. นางสาวอาริยา    สุวรรณสุขา
7. นายอภิลาภ    พ่ออามาตย์
8. นายศุภรัตน์    วงค์กระโซ่
9. นายสุภกิจ    วงค์กระโซ่
10. นายปิยะวัฒน์    วงค์ชาชม
11. นายณัฐวุฒิ    วงค์นนท์พรม
12. เด็กหญิงวรนุช    คำคนซื่อ
13. เด็กชายกิตติพงษ์    แสนสุภา
14. นายพรชัย    วงค์ผาบุตร
15. นายนิรุฒิ    บุญมี
16. นายชัยวัฒน์    วงค์อุคะ
17. นายศุภนิต    ลมอ่อน
18. เด็กหญิงเพชรรัตน์    มีบุญ
19. เด็กหญิงหทัยชนน์    ลาดบาศรี
20. เด็กหญิงพัสตาภรณ์    นนคนหมั่น
21. เด็กหญิงวิลาวัณย์    พ่อมูล
22. เด็กหญิงเอกอนงค์    พรมโคตร
23. เด็กหญิงสิริณัฎฐ์    วงค์คำหมู
24. เด็กชายหาญณรงค์    วงค์ชาชม
25. เด็กชายศรณรินทร์    ชาเรืองเดช
26. เด็กชายพีระวัฒน์    สีมารักษ์
27. เด็กหญิงกุสุมา    คำคนซื่อ
28. เด็กหญิงภาวิณี    วงศ์แสนไชย
29. เด็กชายสรยุทธ    วงค์คำตัน
30. เด็กชายวัชรวิชญ์    เชื้อตาอ่อน
31. เด็กหญิงอารีญา    ธนูทอง
32. เด็กหญิงวิราภรณ์    ไตรยราช
33. นางสาวบังอร    วงค์ตาขี่
34. เด็กชายนันทวัฒน์    วงค์ชาชม
35. เด็กชายทักษิณ    วงค์แสงน้อย
36. นายอภิวัฒน์    มีดี
37. เด็กหญิงรุจิกาญจน์    ภักดี
1. นายคงศักดิ์    พิทักษ์สัจธรรม
2. นางทองปั่น    หลวงทำเม
3. นางนัยนา    บุญพินิจ
4. นางพัชรี    เพียรชนะ
5. นางมยุรี    วงค์หนายโกฏ
6. นางสาวสมหญิง    วงค์คำจันทร์
7. นางเมธาวรรณ    พรหมจันทร์
8. นางโสรถ    วงค์แสงน้อย
27 39 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนวลี    บัวโรย
2. เด็กหญิงพัชรา    ยงยืน
3. เด็กหญิงชลธิชา    บรรดาตั้ง
4. เด็กชายนนทวัช    มูลแก้ว
5. เด็กหญิงยุภาพร    ชุดทอง
6. เด็กหญิงอัยลดา    ห้อยไชยสงค์
7. เด็กหญิงยุพเรศ    เหลากลม
8. นางสาวลลิตา    หอมทอง
9. เด็กหญิงพรพนา    ทิพย์คำมี
10. เด็กหญิงธิติมา    ทองปาน
11. เด็กหญิงศศิธร    กำเนิดสิงห์
12. เด็กหญิงพิมลรัตน์    แข่งขัน
13. เด็กหญิงพัชรินทร์    กลิ่นลั่นทม
14. เด็กชายทรงศักดิ์    สัตยากุล
15. เด็กหญิงณัฐธิดา    พรมลาย
16. เด็กหญิงศิริกัญญา    อุ่นเมือง
17. เด็กหญิงญาณิศา    ธนงค์
18. เด็กหญิงชลิตา    วามะเกษ
19. เด็กชายสุริยา    บุญอ่อน
20. เด็กชายธีรเมธ    บุญภา
21. เด็กชายพัฒนา    พรมเพ็ญ
22. เด็กชายอภิวัฒน์    บุญภา
23. เด็กชายอริญชัย    มั่นวงศ์
24. เด็กหญิงอริยาภรณ์    บุญเลียง
25. เด็กชายอัษฎาวุธ    ฝึ่งผาย
26. เด็กหญิงรุ่งนภา    ไชยสืบ
27. เด็กชายฐิติวัสส์    ภู่อ่อน
28. เด็กชายคมกริช    อุดมพันธ์
29. เด็กหญิงสุภาพร    เคียงวงศ์
30. เด็กชายสุรารักษ์    อเนกา
31. เด็กชายสุรดิษ    เจริญวงศ์
32. เด็กชายวุฒิชัย    ดวงงาม
33. เด็กหญิงอารียา    กันธบุปผา
34. เด็กหญิงนิตยา    บุญภา
35. เด็กหญิงพิรยา    แช่มชื่น
36. เด็กชายสายสืบ    บึงอ้อ
37. เด็กหญิงนันทิพา    จรลี
38. เด็กหญิงวริษา    อุดมพันธ์
39. เด็กหญิงอรสา    กาละพันธ์
40. เด็กชายเจษฎา    รอดทุกข์
1. นายคำสอน    แก้วคำศรี
2. นางสาวชลธารา    ศิริวงศ์
3. นางสาวธิราพร    กุมแก้ว
4. นางปฐมาพร    หมุนสิงห์
5. นางมลิวรรณ    ใชญัน
6. นายวิรัตน์    จันละดา
7. นายวิศิษย์    ใชญัน
8. นายอนุชิต    ชูช้าง
28 40 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอภิญญา    ผกากลีบ
2. เด็กหญิงสุภัชชา    ประเสิรฐสุข
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    ศรีละคร
4. เด็กหญิงหทัยชนก    เทศจำปา
5. เด็กหญิงเอมิการ์    ประเสิรฐสังข์
6. เด็กหญิงเกศินี    สังกะสี
7. เด็กชายไกรวิชญ์    คาระโส
8. เด็กหญิงชลธิชา    นาชัย
9. เด็กหญิงมุธิตา    กรานเคารพ
10. เด็กหญิงพรธิตา    ภูมิยิ่ง
11. เด็กหญิงปวันรัตน์    พิมนาคุณ
12. เด็กหญิงสุรารักษ์    มุภาษา
13. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    ศรีปัญญา
14. เด็กชายธนกฤต    บุตรจำรวญ
15. เด็กชายธนาวุฒิ    โพธิ์ขาว
16. เด็กหญิงกัลญา    มุงธิราช
17. เด็กหญิงพนิดา    ทองเหลา
18. เด็กหญิงสุทธินันท์    บุตรจำรวญ
19. เด็กหญิงสุรีพร    จันทร์งาม
20. เด็กหญิงโสภิตนภา    อินธิเสน
21. นายภูวดล    เกรงชัย
22. นายอดิศักดิ์    สมบูรณ์
23. เด็กชายภานุพัชร์    โอกระโทก
24. เด็กชายพรภิรมย์    โคตรตาแสง
25. เด็กชายพงพัฒน์    โสภิพันธ์
26. เด็กชายปรวิทย์    ราชบุรี
27. เด็กชายวัชรากร    ผลานารถ
28. เด็กชายชนาธิป    ไตรภู้
29. เด็กชายณัฐวุฒิ    วอหล้า
30. เด็กชายสรวุฒิ    ทิพย์โชติ
31. เด็กชายณัฐพล    สัมพโว
32. เด็กชายวัชรพล    ประเสริฐสังข์
33. เด็กชายภูริพัชร    ขันเดช
34. เด็กชายนันทพงศ์    สังรัง
35. เด็กหญิงกุลณัฐ    ประเสริฐสังข์
36. เด็กชายธนกร    ทองค้อ
37. เด็กหญิงทิพวรรณ    เวียนซง
38. เด็กหญิงเจตนิพิช    ภูมิดอนชัย
1. นางฐิติรัตน์    ภูกิ่งพลอย
2. นายธนากร    เสียงเลิศ
3. นางสาวนฤมล    เหล่าเขตกิจ
4. นายนิรันดร์    สนธนาวงษ์
5. นายประจวบ    โนนคู่เขตโขง
6. นายประพล    ภูกิ่งพลอย
7. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ    สาระวงค์
8. นางสาวอุไรลักษณ์    คุณสิงห์
29 41 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายชนัสติพัฒน์    จันทร์หอม
2. เด็กชายศักดิ์กรินทร์    ทัพยูง
3. เด็กหญิงณัฐริกา    บุญภิโย
4. เด็กหญิงชลธิชา    กองเกิด
5. เด็กชายธนวัฒน์    คำสอง
6. เด็กชายเกษมศักดิ์    ดวงมะลา
7. เด็กหญิงพฤษสุดา    ขนันไพร
8. เด็กหญิงสุจิตรา    บุญภิโย
9. เด็กหญิงเสาวรส    เขตบำรุง
10. เด็กชายวิศิษฐ์    วงษ์สนิท
11. เด็กชายพงศกร    โคตรแสงอ่อน
12. เด็กชายธวัชชัย    จารย์คูณ
13. เด็กชายอนันดา    มาตรศรี
14. เด็กหญิงสุธิดา    วดาพงษ์
15. เด็กชายชานนท์    มูลตรี
16. เด็กชายปฏิภาณ    ทองคำพานิช
17. เด็กหญิงนิดาวรรณ    แท่นทอง
18. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    ทับชาลี
19. เด็กชายสุจิตรา    วดาพงษ์
20. เด็กชายจิรายุทธ    สารางคำ
21. เด็กชายธีรศักดิ์    วิเศษจันทร์
22. เด็กชายสัจจพล    หาพันธุ์
23. เด็กชายวิทยา    นามวงษา
24. เด็กหญิงชุดาพร    พิลาป
25. เด็กหญิงอรอุมา    วิลา
26. เด็กชายณรงค์    วันกิ่ง
27. เด็กชายวรวุฒิ    พิมพ์ปรุ
28. เด็กหญิงปฐมาวดี    ทวีนันท์
29. เด็กหญิงศิโรรัตน์    ไชยศักดิ์
30. เด็กหญิงอภัสรา    ปาเส
31. เด็กชายสินสมุทร    เสียงสาย
32. เด็กชายศรายุทธ    อุดทา
33. เด็กหญิงปริญญาภรณ์    รัตนแสง
34. เด็กหญิงณัฐวดี    ไชยวัน
35. เด็กหญิงพักตรพิไล    อุดมคำ
36. เด็กหญิงสุพรรษา    จารย์คุณ
37. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    สีระวงศ์
38. เด็กชายรดิศ    พรมสุทธิ
39. เด็กชายอาทร    งามทอง
40. เด็กชายวัชรชัย    บูรณ์เจริญ
1. นายขวัญชัย    สมสุข
2. นางสาวจันทร์จิรา    คำภักดี
3. นางสาวฉัตรฤดี    ศรีสนไชย
4. นายประสิทธิ์    สีลาเหลี่ยม
5. นายมงคล    วันภักดี
6. นายสุชาติ    แก้วไชย
7. นางสุเนตตา    แก้วไชย
8. นางเตือนใจ    วรรณศิลป์
30 44 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงพิจิตรา    เขื่อนพงค์
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ราชไรกิจ
3. นายชัยวัฒน์    สุไชยสิทธิ์
4. เด็กหญิงนิชาดา    สอนสูญ
5. เด็กหญิงชัชฎากรณ์    ฝ่ายสอน
6. เด็กชายถนัดกิจ    ทุมพันธ์
7. นายกฤษดา    เขื่อนพงษ์
8. นายธีระศักดิ์    กาศจักร
9. นายอาคม    สีนาด
10. นางสาวธิมาพร    เทืองสุข
11. นางสาวประภัสสร    เสนา
12. นางสาววราพร    สายพรม
13. นางสาวน้ำฝน    เขื่อนแก้ว
14. เด็กหญิงกานต์พิชชา    โพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงปรายฟ้า    กาลือ
16. เด็กหญิงชนิดาภา    ชุมภูสาร
17. นายเริงชัย    แสงนนท์
18. นายกฤษณพงษ์    กว้างขวาง
19. เด็กหญิงศิรินทรา    สุวรรณจันทร์
20. นางสาวจุฑาทิพย์    บัวศรี
21. นายพลธวัฒน์    ทึงสุข
22. นายวทัญญู    โพธิ์ศรี
23. เด็กชายพิสิทธฺิ์    เขื่อนพงค์
24. เด็กชายภานุเดช    บาลจบ
25. เด็กชายรัชต    โพธิ์ศรี
26. นายศุภกร    เขื่อนพงษ์
27. นายธาดา    อินสุชัย
28. เด็กหญิงวชิรญาณ์    กาศจักร
29. นายชาตรี    เขื่อนพงษ์
30. เด็กชายยงยุทธ์    ไชยเชษฐา
31. นายศุภัศกร    เขื่อนพงษ์
32. นายธนากร    ไวฝาง
33. เด็กชายสุดเขต    โพธิ์ศรี
34. นายเกียรติศักดิ์    แสงนนท์
35. นายศิริทรัพย์    เขื่อนพงษ์
36. เด็กหญิงธาริณี    ดอบุตร
1. นายชูศักดิ์    คำปัญโญ
2. นางปิลานี    อุปพงษ์
3. นางริญญารัศมิ์    ปุณพิชณ์นาฏ
4. นางสุพรรณี    สุวะศรี
5. นางสาวสุพรรษา    ไตรทอง
6. นางสาวอภิญญา    ปิ่นทะวงค์
7. นายอรรคพล    พรหมสาขา ณ สกลนคร
8. นายเจษฎา    คำปัญโญ
31 45 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    แก้วหาญ
2. เด็กหญิงวรกมล    ฉลวยศรี
3. เด็กชายปิติพัฒน์    สิงห์นอก
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แถลงศรี
5. เด็กชายธนาศักดิ์    ปินะถา
6. เด็กหญิงญานีนาถ    แสงขาว
7. เด็กหญิงวริดา    พิบูลย์
8. เด็กชายพิทยาธร    มะณีภักดี
9. เด็กหญิงศศิยามล    นาสมภักดิ์
10. เด็กชายเกษมสันต์    ธรรมสีลา
11. เด็กหญิงศรันพร    เหล็กเพชร
12. เด็กหญิงอัมพร    ชาญตลาด
13. เด็กชายสุธินันท์    เหล็กเพชร
14. เด็กหญิงนภัสสร    ศักดิ์สิทธิ์
15. เด็กหญิงธิดาดาว    สาระจันทร์
16. เด็กหญิงญานิศา    ภูกงรี
17. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ทาปัดสา
18. เด็กหญิงมะลิกา    แนมกลาง
19. เด็กหญิงจินตนา    วิจารขันธ์
20. เด็กชายวีระพล    โชคบัณฑิต
21. เด็กหญิงศิริวิภา    อัปมาตา
22. เด็กชายศุภชัย    ถอนโพธิ์
23. เด็กหญิงสลิลทิพย์    เหมือนเพชร
24. เด็กหญิงวีรินทร์    ปาทา
25. เด็กชายอนุชา    บุญยาสิทธิ์
26. เด็กหญิงศุภร    หวังช่วยกลาง
27. เด็กหญิงน้ำฝน    แนมกลาง
28. เด็กหญิงศศิกาญจน์    อรัญสอน
29. เด็กหญิงสันนิภา    อรัญสอน
30. เด็กหญิงปกิตตา    คุณอาษา
31. เด็กชายพีรพล    ภูโตนนา
32. เด็กชายธีรภัทร    ไมยกิจ
33. เด็กชายร่มเกล้า    จรแก้ว
34. เด็กชายวีรภาพ    นาสุริ
35. เด็กชายณัฐดนัย    ราชบัณฑิต
36. เด็กชายชนากร    ช้อนบุญ
37. เด็กชายธนภัทร    เอี่ยมสอาด
38. เด็กหญิงประกายวรรณ    อาจตา
39. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ภูเดช
40. เด็กหญิงกัลยกร    เถาชารี
1. นางสาวกมลวรรณ    อุตตรนคร
2. นายชัยกำพล    อัคติ
3. นายดาวเรือง    สิงหราช
4. นายทองเนตร    เรืองเจริญ
5. นางสาวทัศณีญา    นาเมือง
6. นายทินกร    พลศรี
7. นางธัญญาวรรณ    ภูกระเณร
8. นางสงกรานต์    อินเอี่ยม
32 46 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงนรากรณ์    หางนาค
2. นางสาวดวงกมล    วันแก่น
3. นางสาวพาทินธิดา    พิมชาลี
4. นางสาวสุภาพร    นิรันดร
5. นางสาวสุชาดา    พร้อมพรม
6. นางสาวจิราวรรณ    อินรัตน์
7. นางสาวศรัญญา    ไชยเวศ
8. นางสาวศิริพร    พิมพาเลีย
9. นางสาวสุชานุช    มงคลสกุลกิจ
10. นางสาวอริศรา    พินิจพันธ์
11. นางสาววาสนา    สร้อยเสนา
12. นางสาวเอมิตรา    หาระโคตร
13. นางสาววรรณกานต์    รวดเร็ว
14. นางสาวรุจิรา    ชามะลิ
15. นายอิสระ    เสาะสมบูรณ์
16. เด็กหญิงนัจกร    ภูอาบทอง
17. นายณัฐพงษ์    เสนาราษฎร์
18. เด็กหญิงศิริวรรณ    สมันสี
19. เด็กหญิงรจนา    คำหงษา
20. เด็กหญิงศศิวิภา    แก่นพุทธ
21. เด็กหญิงพรธิดา    พันธ์หนองบัว
22. เด็กหญิงปณิดา    ธาตุทอง
23. เด็กหญิงสุนิตตา    วงษา
24. เด็กหญิงญาณิศา    ทิวาพัฒน์
25. เด็กหญิงพรชิตา    สร้อยเสนา
26. เด็กหญิงอัญธิชา    ผาก่ำ
27. นายอนุพงษ์    เสนาราษฏร์
28. นายศรัญญู    แสนบุญ
29. นายณัฐพล    งามสง่า
30. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองชุม
31. เด็กชายธีระศักดิ์    สร้อยเสนา
32. เด็กชายจักราช    เพี้ยพรมมา
33. นายญาณชาติ    หาระโคตร
34. นายอลงกรณ์    สร้อยเสนา
35. นายเพชรรุ้ง    สารมานิตย์
36. นายอนุกูล    หาระโคตร
37. เด็กชายประกาศิต    สิงห์เสนา
38. เด็กชายวัชระ    สร้อยเสนา
39. เด็กชายอภิวัฒน์    ผลจันทร์
40. เด็กชายภาณุวงศ์    ชินเกษร
1. นายนภา    หอมไสย
2. นายประสิทธิ์    สิมลีราช
3. นายสงวน    แสนวันดี
4. นางสำราญ    ทิพย์บุญชู
5. นางสุกัลยา    ปาสานะเต
6. นางสุพิณ    เพริดพราว
7. นางอำนวย    พันนาดี
8. นางสาวเสฏฐินุชฆ์    จักรสิทธิ์
33 47 โรงเรียนบ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายธันวา    นามประมา
2. เด็กชายยอดขวัญ    พาทา
3. เด็กชายฐิติกร    นามุ่น
4. เด็กชายพิชชากร    แก้วศิริ
5. เด็กชายสุรัตน์    ผุยมาศ
6. เด็กชายสิมภนา    มั่นเหมาะ
7. เด็กชายพรพิทักษ์    ภูเต็ง
8. เด็กชายอดิเทพ    นามกันยา
9. เด็กชายวิศวะ    ปิทบแสน
10. เด็กชายชินวัฒน์    โจ๊ะโหวะสิงห์
11. เด็กชายยอดชาย    อุปรีที
12. เด็กชายจินดาพงษ์    คำพวง
13. เด็กชายชวิศ    นอศรี
14. เด็กชายชัยณรงค์    พันเงิน
15. เด็กชายภานุวัฒน์    รัตนภัคดี
16. เด็กชายแสนคม    เทวสัตย์
17. เด็กชายพยัพ    ทองศรี
18. เด็กชายศราวุธ    ไชยรส
19. เด็กชายสันติพงศ์    นามกันยา
20. เด็กหญิงธิดารัตน์    สายใจ
21. เด็กหญิงนุสรา    รัตนภัคดี
22. เด็กหญิงปลายฟ้า    รัตนภักดี
23. เด็กหญิงผกามาศ    ลานนท์
24. เด็กหญิงมลธิดา    วิพายา
25. เด็กหญิงรุ่งฟ้า    สุรินทร์
26. เด็กหญิงวิจิตรา    สารศรี
27. เด็กหญิงศิริพร    หมายใหญ่
28. เด็กหญิงสุธิดา    เคระคุณ
29. เด็กหญิงดวงจันทร์    งอกงาม
30. เด็กหญิงวิชุดา    หาญธงชัย
31. เด็กชายสิทธิศักดิ์    จำศักดิ์
32. เด็กหญิงคัทลียา    การะเกษ
33. เด็กชายชินวัฒน์    เกียรติทรัพย์ทวี
34. เด็กชายธนาศักดิ์    รัตนภักดี
35. เด็กหญิงชลิตา    รัตนภักดี
36. เด็กหญิงดวงฤดี    บุญทัน
37. เด็กหญิงภัทรพรรณ    เทวดา
38. เด็กหญิงวรนุช    บัวศรี
39. เด็กหญิงสุภิญญา    ริตำแหง
40. เด็กหญิงอรณิชา    กองตา
1. นายชัยยุทธ    เทพดุลยพัฒน์
2. นายนายยุทธภัณฑ์    ตันติปทุม
3. นายนิเวศน์    ระนาด
4. นายนิเวศน์    ระนาด
5. นางพัชรี    โปรณะ
6. นายมานิตจร    ศรนารา
7. นางอมรวรรณ    โคตรวงษา
8. นายอรุณ    โคตรวงษา
34 48 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    หินทอง
2. เด็กชายธนาวุฒิ    ผิวผ่อง
3. เด็กชายภานุวัฒน์    นิระบุตร
4. เด็กชายอณวัฒน์    ยอดคำมี
5. เด็กชายธันวา    ศิลารักษ์
6. เด็กชายกันต์ธร    มาลัย
7. เด็กชายณัฐพล    จันทะคุณ
8. เด็กชายธนพล    กาศักดิ์
9. เด็กชายเกษมสันต์    นักร้อง
10. เด็กชายจิระเดช    แก้วทา
11. เด็กชายภูมิพัฒน์    นิระบุตร
12. เด็กชายพิพัฒน์    ทองปาน
13. เด็กชายธีรเทพ    ชาวเมือง
14. เด็กชายจีระศักดิ์    โพธิ์จักร
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    แฉ่งสวัสดิ์
16. เด็กหญิงวนิดา    โทพิลา
17. เด็กหญิงกาญจนา    สีคุณหลิ่ว
18. เด็กหญิงรัตน์ลดา    พิมพ์ทอง
19. เด็กชายภราดร    นามแสง
20. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร    พูลรักษา
21. เด็กชายธนพล    สมอ่อน
22. เด็กหญิงอภิญญา    ตรีประโคน
23. เด็กหญิงพรชนก    สุตะคาน
24. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ราชวงศ์
25. เด็กชายกิตติพล    ขลิดรัม
26. เด็กชายกนกพล    หินทอง
27. เด็กชายกรวิชญ์    วงศาสนธิ์
28. เด็กหญิงเบญญาภา    เสริฐศิริ
29. เด็กหญิงชลธิดา    ตรีประโคน
30. เด็กชายจิรวัฒน์    กกฝ้าย
31. เด็กชายวัชรพงษ์    ขันธุรา
32. เด็กหญิงปพิชญา    เทนอิสระ
33. เด็กชายกิตติชัย    ไชยช่วย
34. เด็กชายนิติภูมิ    โครตวิชัย
35. เด็กชายชนสิษฎ์    ใจปิง
36. เด็กหญิงสุภาลักษณ์    หลุบเลา
37. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ดาษดื่น
38. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สุขแสน
39. เด็กหญิงอรยา    ห้วยนันท์
40. เด็กหญิงรุจิภา    คัชกร
1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีวิสุทธิ์
2. นางช่อผกา    หงษ์ศรี
3. นางสาวดวงสมร    ไชยช่วย
4. นางบัวเรียน    อรรคบุตร
5. นายมนูญ    ศรีมณฑา
6. นายวรวุธ    ไขยฤกษ์
7. นางสาวอมรา    กิจเกียรติ์
8. นางเปรมฤดี    จวนสาง
35 49 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายธนพร    บุตรดี
2. เด็กชายทวีรัชต์    ธรรมนาม
3. เด็กชายนพดล    เหมาะทอง
4. เด็กชายอัจฉริยะ    โทนาพันธ์
5. เด็กชายศิรวิทย์    แสนโคตร
6. เด็กชายจิระศักดิ์    ชัยศรี
7. เด็กชายจิระวัฒน์    แอกทอง
8. เด็กชายพัฒนพงษ์    ผึ่งผาย
9. เด็กชายณัฐวุฒิ    สีเอก
10. เด็กชายอเนชา    ภาเจริญ
11. เด็กชายวีรวัฒน์    มั่นวงศ์
12. เด็กชายวันชัย    กะการดี
13. เด็กชายอรรถพล    จันทร์แดง
14. เด็กชายธีรยุทธ    นิสสัยดี
15. เด็กชายสุริยา    วงษ์ภา
16. เด็กชายดนุพล    โกฎหอม
17. เด็กชายภานุวัฒน์    เข็มงาม
18. เด็กชายสัณหณัฐ    ชัยธานี
19. เด็กชายวุฒิพงศ์    พิศเพ็ง
20. เด็กชายธวัชชัย    สืบเพ็ง
21. เด็กหญิงธันยชนก    ภาเจริญ
22. เด็กหญิงน้ำฝน    ก้านแก้ว
23. เด็กหญิงบุษยมาศ    พิลาศรี
24. เด็กหญิงอัญชสา    ยืนยาว
25. เด็กหญิงทิพย์เกษร    แก้ววิเชียร
26. เด็กหญิงสายเพชร    กะการดี
27. เด็กหญิงเพ็ญเพชร    กระจ่างจิตร
28. เด็กหญิงยุพิน    พิศเพ็ง
29. เด็กหญิงเจนจิรา    ชัยสงค์
30. เด็กหญิงชยุดา    นามสว่าง
31. เด็กหญิงกรกนก    แซ่ตั๊น
32. เด็กหญิงพรรพษา    ไชยคำภา
33. เด็กหญิงนภาภรณ์    คำงาม
34. เด็กหญิงวิวรรณ    พิศงาม
35. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กะการดี
36. เด็กหญิงวิจิตรา    เสาทอง
37. เด็กหญิงสิรินญา    โนนเมืองแด
38. เด็กหญิงพรนภา    จารุวงศ์
39. เด็กหญิงสุดารัตน์    พิศเพ็ง
40. เด็กหญิงกาญจนา    พิศเพ็ง
1. นายกิจพงษ์    ประทุมดี
2. นางนฤมล    มูลตรีภักดิ์
3. นายประสิทธิ์    มูลตรีภักดิ์
4. นายวัฒนะ    กันนุฬา
5. นางวีราภรณ์    จันทร์แดง
6. นางอุษา    กะการดี
7. นางสาวเสาร์วิภา    ทวีฤทธิ์
8. นายไกรวิเชียร    คงอ่อน
36 51 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงโบนัท    พุดหล่า
2. เด็กหญิงหฤทัยรัตน์    พิมพ์ศรี
3. เด็กหญิงกรวรรณ    ยศคำลือ
4. เด็กหญิงชนากานต์    ชัยชนะ
5. เด็กหญิงณัฐนรี    โลหากาศ
6. เด็กชายสัญชัย    เชื้อชา
7. เด็กหญิงจิรสุตา    แสนเวียน
8. เด็กชายนิพนธ์    เศษสูงเนิน
9. เด็กชายพัชรพล    โลหากาศ
10. เด็กชายพัชรพล    ชาวงค์
11. เด็กชายสัณหณัฐ    คำประเทือง
12. เด็กชายกิตติพงษ์    ปะธิปะ
13. เด็กชายบริวัตร    สิงห์สุพรรณ
14. เด็กหญิงอรนิภา    ชาวงค์
15. เด็กหญิงวริศรา    ปะริเตนัง
16. เด็กหญิงอภิญญา    อัควะรัง
17. เด็กหญิงปวีณา    ศรีบุญเรือง
18. เด็กชายจตุรวิทย์    พุดหล่า
19. เด็กหญิงปาริฉัตร    คำสันเทียะ
20. เด็กหญิงจิรพร    ชินนอก
21. เด็กหญิงปนัดดา    สิงห์คำป้อง
22. เด็กหญิงจีรนันท์    พรมจันทร์
23. เด็กชายรณชัย    วังหอม
24. เด็กชายวุฒินันท์    กองชนะ
25. เด็กชายศุภชัย    มะนาวนอก
26. เด็กชายณัฐกร    กุลเบญจพล
27. เด็กชายทินกฤต    รักษาสัตย์
28. เด็กหญิงญาณิกา    เชื้อชา
29. เด็กหญิงไพลิน    นาดี
30. เด็กหญิงสุดารัตน์    ปะธิปะ
31. เด็กหญิงอ้อนลัคณา    แกมจินดา
32. เด็กหญิงชมพูนุช    ชาวงค์
33. เด็กหญิงพณิตา    ศรีจรัส
34. เด็กหญิงกรรณิการ์    พรมกัณฑ์
35. เด็กหญิงณาวรินทร์    วิบูลย์กลาง
36. เด็กหญิงศศิประภา    สุวรรณ
37. เด็กหญิงเบญจวรรณ    อาสาสิงห์
38. เด็กหญิงวรรณวลี    แสงอรุณ
39. เด็กหญิงจิราวรรณ    โสมนาวัฒน์
40. เด็กหญิงกาญจนา    ฉิมกลาง
1. นางจันทร์เพ็ญ    มาลาศรี
2. นายชันทวี    หอมสมบัติ
3. นางประมวน    มาลำโกน
4. นางพันนี    ศรีตระกูล
5. นายพุทธิรัตน์    ศรีทรัพย์
6. นางสาวรตีรัตน์    อักษรกลาง
7. นายวัฒธนา    สำโรงแสง
8. นายอุ้มบุญ    สิทธิ์ภาพ
37 52 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายวรวุฒิ    เนตรโสภา
2. นายภูวนาถ    หลานวงค์
3. นายพัฒนพงษ์    เฉิดฉาย
4. นายอภินันท์ชัย    ศรีทอง
5. เด็กหญิงพิมพ์วิไล    คำมงคล
6. นายณัฐวุฒิ    บุญทรัพย์
7. เด็กชายณัฐพงษ์    พรมโคตร
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์    บุพสังข์
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์    พรรณไฟ
10. เด็กชายหิรัญ    ศรีทัย
11. เด็กชายพงษ์ศกร    แก้วลุน
12. เด็กชายวีระศักดิ์    อุดมฤทธิ์
13. เด็กหญิงพัชรีพร    มะโรงศรี
14. เด็กชายกตัญญู    ผันผ่อน
15. เด็กชายเบญจพล    ไชยราช
16. เด็กชายพิษณุ    มะโรงศรี
17. เด็กชายวิทยา    นาฤาฤทธิ์
18. เด็กชายสายชล    บุตรวิเศษ
19. เด็กชายเสกสรร    จันทรุสอน
20. เด็กชายณัฐพล    ศรีขวา
21. เด็กชายมนุเชษฐ์    แพงวาปี
22. เด็กชายณัฐวุฒิ    แสงโพธิ์
23. นางสาวชนากานต์    พรมโคตร
24. นางสาวศุทธินี    ยอดจันทร์
25. นางสาวนันทินี    ฤทธิ์มหา
26. นางสาวพิสมัย    สังขาว
27. นางสาวสิริกันยา    จันทร์โท
28. นางสาวรัชนี    สิงห์บุญ
29. เด็กหญิงนฤมล    พรมโคตร
30. เด็กหญิงนพรัตน์กัญญา    แป้นจันทร์
31. เด็กหญิงเมขลา    เชื้ออุ่น
32. เด็กหญิงฟ้าสาง    โภคาทรัพย์
33. เด็กหญิงมันทนา    แคนหนอง
34. เด็กหญิงเบญจมาศ    จงแก่นบุญ
35. เด็กหญิงณัฐรัตน์    กรสุจิตร
36. เด็กหญิงบุญเกต    โพธิ์ชนิกร
37. เด็กหญิงนลินทิพย์    พัดไธสง
38. เด็กหญิงน้ำทิพย์    จันทาศรี
39. เด็กหญิงรัตนา    อยู่ปาน
40. เด็กหญิงชนิดา    ศรีอภัย
1. นางจิตติกานต์    อินทะสร้อย
2. นางณัฐพร    สมมาตร์
3. นายทวี    อินทะสร้อย
4. นางนันทิวา    สังวันนา
5. นางนิตยา    ศรีวิเศษ
6. นายภัทรพล    วันสืบ
7. นางมงคลรัตน์    ตระกูลสม
8. นางศราภรณ์    ฤทธิมาลย์
38 53 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายศรายุทธ    เถื่อนสันเทียะ
2. เด็กชายคุณากร    จบมะรุม
3. เด็กชายชินวัตร    ฤทธี
4. เด็กหญิงวงเดือน    ใหญ่สูงเนิน
5. เด็กชายสรเดช    ต่างสันเทียะ
6. เด็กหญิงณัชชา    มหามล
7. เด็กหญิงฐิตินันทร์    ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงฐิติพร    ดวงแก้ว
9. เด็กหญิงสุกัลยา    สนธยา
10. เด็กหญิงวัลลภา    สุหร่าย
11. เด็กหญิงเกสรา    ไขขุนทด
12. เด็กหญิงปรีญา    ฤทธิ์นอก
13. เด็กหญิงจุฑาภัทร    เผนโคกสูง
14. เด็กหญิงฐิติรัตน์    สังข์ทอง
15. เด็กหญิงเจนนี่    แพนชัยภูมิ
16. เด็กหญิงวิภาดา    นาควงศ์
17. เด็กหญิงปิยธิดา    วรรณา
18. เด็กหญิงสุธิดา    เถื่อนสันเทียะ
19. เด็กหญิงนันทพร    เพียรสุพรรณ์
20. เด็กหญิงกัลยา    แพนชัยภูมิ
21. เด็กชายคมกริช    แดงสูงเนิน
22. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ต่างสันเทียะ
23. เด็กหญิงพชรพรรณ    ด้วงนิล
24. เด็กหญิงพัชรา    ชัยทิพย์
25. เด็กหญิงกรรทริกา    โคตรมงคล
26. เด็กชายณัฐพงษ์    วงศ์ชาลี
27. เด็กหญิงรัชนีกร    เหงี่ยมสำโรง
28. เด็กหญิงอรนภา    หาขุุนทด
29. เด็กชายพสิษฐ์    พุฒพิมพ์
30. เด็กหญิงกวิตา    รักมณี
31. เด็กชายเกียรติ    ชัยเจริญ
32. เด็กชายอิงครัตน์    แหงมพรม
33. เด็กหญิงภควดี    แพนชัยภูมิ
34. เด็กชายพีรพงษ์    ก้านค้างพลู
35. เด็กชายบุญหลาย    สุขนอก
36. เด็กหญิงจารุวรรณ    ปิดสุวรรณ์
37. เด็กชายกฤษดา    วงค์ชาลี
38. เด็กชายนฤมล    พรประไพ
39. เด็กหญิงพิมพ์พิไล    กระโจมพล
1. นางสาวกัญญารัตน์    สงค์ไมล์
2. นางจุฑามาศ    บำรุงชัย
3. นายธนเศรษฐ    บูรณธนิต
4. นางสาวปรียา    คำจัตุรัส
5. นางสาวภัทรกมล    เทียมรัตน์
6. นางสาวรัตชนก    บุตรศรีสวย
7. นายสุวิชา    พลภูมรา
8. นายเลิศชาย    รัตนกิจธนกุล
39 55 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    คงดิน
2. เด็กชายณัฐพล    ถันสูงเนิน
3. เด็กชายนัฐพงศ์    กระแสหัน
4. เด็กชายสุวิทย์    คันภูเขียว
5. เด็กชายธนโชค    ขวัญวิเศษ
6. เด็กหญิงอลิษา    ภูมี
7. เด็กชายปวิธ    คนฟูม
8. เด็กชายญาณธร    แคนเตรียม
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    คุงดิน
10. เด็กหญิงสุนิษา    กระแสหัน
11. เด็กหญิงพรกนก    สายบุญจันทร์
12. เด็กหญิงนฤมล    เรียนมงคล
13. เด็กหญิงจินดารัตน์    กล้าศึก
14. เด็กหญิงจันทกานต์    เกินแก้ว
15. เด็กหญิงสุมินตรา    ขวัญพูน
16. เด็กหญิงพรชิตา    บัวสิม
17. เด็กหญิงสุกุลตา    สายทอง
18. เด็กชายนิสสรณ์    ขวัญทวี
19. เด็กหญิงปนัดดา    จรัสพันธ์
20. เด็กหญิงนิตยา    คุงดิน
21. เด็กหญิงมิยะดา    ขอดภูเขียว
22. เด็กหญิงภัทราวดี    ประสิทธิกุล
23. เด็กหญิงศศิประไพ    เปรียนขุนทด
24. เด็กหญิงชลธิชา    สายบุญจันทร์
25. เด็กชายพีรณัฐ    กินโนนกอก
26. เด็กหญิงอริสา    หุ้นชัยภูมิ
27. เด็กหญิงจตุพร    แจ่มฟ้า
28. เด็กหญิงสุกัญญา    ดอนเตาเหล็ก
29. เด็กหญิงศิรินภา    ผดาเวช
30. เด็กหญิงขวัญจิรา    คำรัตน์
31. เด็กหญิงจิรารัตน์    เจริญพร
32. เด็กหญิงพรไพลิน    ไชยนาม
33. เด็กหญิงศิวารัตน์    ดอกกุหลาบ
34. เด็กหญิงจรัญญา    สุริยันต์
35. เด็กชายธราดล    หาญวิเศษ
36. เด็กชายทิชานนท์    สุหญ้านาง
1. นางชมกัญจญาญ์    ทรัพย์ทวีธร
2. นางสาวนิภา    แคภูเขียว
3. นายบรรพต    พันไชย
4. นางศิริพร    มุทาพร
5. นางศุภวรรณ    ชาตรี
6. นางสมสิน    ปัดไธสง
7. นายสุชาติ    สมวงษา
8. นางสุพัตรา    อินต๊ะหา
40 56 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายนที    ทำดี
2. เด็กชายภีรภัทร    ประพันธ์
3. เด็กชายชนะศักดิ์    ดงพงษ์
4. เด็กชายจิรภัทร    สีนา
5. เด็กชายพงษ์สุวรรณ    ทามแก้ว
6. เด็กชายธนดล    โพธิ์นอก
7. เด็กชายธนภัทร    ลอยนอก
8. เด็กหญิงกนกพร    สิทธิศาสตร์
9. เด็กหญิงวนัชพร    เวลโสภา
10. เด็กหญิงสุพัฒตรา    สมอ่อน
11. เด็กหญิงพรนภา    กาสังข์
12. เด็กหญิงวราพร    แสนยันต์
13. เด็กหญิงสุภิตรา    ทิ้งโครต
14. เด็กหญิงเพ็ญพิมล    บ้วนนอก
15. เด็กชายอนุชา    คงสุข
16. เด็กหญิงภิราพร    ใหยะปะ
17. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    เภาพาน
18. เด็กหญิงอทิตดา    พิมโยธา
19. เด็กหญิงศิริยาพร    น้อยสิงห์
20. เด็กหญิงสุภานันท์    ทามแก้ว
21. เด็กหญิงนัสติญากรานต์    สีบาล
22. เด็กหญิงสุชานันท์    จันทะมูล
23. เด็กหญิงปัทมาวดี    ประทุมเทา
24. เด็กชายจักรริน    พุดดี
25. เด็กชายสราวุฒิ    น้อยสิงห์
26. เด็กชายรัตนพันธ์    ทองชมพู
27. เด็กชายเกียรติยศ    เวลาโสภา
28. เด็กชายอัฐพงษ์    แสนลาด
29. เด็กหญิงฐิติญา    คุณแก้ว
30. เด็กหญิงดาริกา    พิมพันธ์
31. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    นครแก้ว
32. เด็กชายธนพล    น้อยสิงห์
33. เด็กชายนิลทดา    คำอาษา
34. เด็กหญิงวิภาดา    วงหนองแวง
35. เด็กหญิงศิริรัตน์    ทามแก้ว
36. เด็กหญิงสุพรรกัลยารัตน์    จำปามูล
37. เด็กหญิงศิริวรรณ    กัลยาประสิทธิ์
38. เด็กชายจิรายุทธ    สง่าจันทวงศ์
39. เด็กชายจิรายุทธ    สง่าจันทวงศ์
40. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ทำหินกอง
1. นายกมลศิลป์    กัญญสินธุ์
2. นางจริยา    บัวบาน
3. นางสาวปฐมา    บุตโรบล
4. นายภักดี    ขัติยะมาตย์
5. นางสาวภัทราวดี    นีรขันธ์
6. นายภูมินทร์    มะธิโตปะนำ
7. นายสมยศ    พรเพ็ง
8. นายเทพฤทธิ์    คำมา
41 58 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงดารุณี    ทองห่อ
2. นางสาวน้ำทิพย์    บุญหาญ
3. เด็กหญิงจริญญา    รักธรรม
4. เด็กหญิงนฤสรณ์    มณเทียร
5. นางสาวพัชราพร    แก้วกล้า
6. เด็กหญิงราตรี    ปรือทอง
7. เด็กหญิงช่อผกา    วันทาพงษ์
8. เด็กหญิงมนธิชา    วรรณโสภา
9. เด็กหญิงอัจฉรา    มีเพียร
10. นางสาวจิราวรรณ    สีสุวงษ์
11. นางสาวเมภาวดี    ทองแลง
12. นางสาวพิสุทธิณี    ป้องกก
13. นางสาวสุวิดา    โคกโพธิ์
14. เด็กหญิงอรัญญา    รักษาสัตย์
15. เด็กชายอุทัย    ตันโยง
16. นายธนโชติ    สาโสม
17. เด็กชายสมรักษ์    ภูตะเวช
18. เด็กชายชานนท์    บุตรสีทา
19. นายวิศรุต    พิมพารัตน์
20. นายอนุชิต    ไกยะวินิจ
21. นางสาวชลธิชา    แสงอ่อน
22. เด็กหญิงมนัสวี    พิมพารัตน์
23. เด็กหญิงชิดนภา    ศรีบุญเรือง
24. เด็กหญิงสุรนันท์    สาโสม
25. นางสาววันวิษา    ปาตาสี
26. นางสาวสุดารัตน์    รื่นเริง
27. เด็กชายกฤสนัย    มุทาพร
28. เด็กหญิงนิตยา    กุมภิโร
29. เด็กหญิงกมลวรรณ    มีชัย
30. เด็กหญิงปวีณ์กร    สีวจูม
31. เด็กหญิงนารีรัก    ทองห่อ
32. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    อินชนะ
33. เด็กหญิงแก้วกัลยา    มุทาพร
34. เด็กหญิงอารียา    เรืองสุทธิ
35. นางสาววิไลวรรณ    เมฆเสน
36. นายณัฐวุฒิ    คำจันทร์
37. เด็กชายฮอนเซ็ง    เควินยิป
38. เด็กชาย.    .
39. เด็กชาย .    .
40. นาย.    .
1. นายคมเพชร    โพธารินทร์
2. นายคำไผ่    ธรรมรักษ์
3. นางทองดี    กันไชยชาติ
4. นายนิพล    สามาอาพัฒน์
5. นางสาวรัชนีกร    คำจันทร์
6. นายวิชัย    เรืองสา
7. นางสาวหนึ่งฤทัย    แสนเลิง
8. นางสาวเบญจพร    ทัดเทียม
42 59 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงจันทกานต์    แก้วพรม
2. เด็กชายณันฑวัฒน์    ดินจันทร์
3. นางสาวอุลัยพร    ปะจิคะ
4. เด็กชายสุพรชัย    เพ็งวัด
5. เด็กชายวิสันต์เมธี    ศรีพันชาต
6. เด็กหญิงทัศนีย์    ภาระไพร
7. เด็กหญิงรัตติยา    คำผาย
8. เด็กหญิงมลฤทัย    ศรีพันชาต
9. เด็กหญิงวณิชา    ราชบุตร
10. เด็กหญิงภัคจิรา    คำผาย
11. เด็กชายศรายุทธ    สุดใจ
12. เด็กชายภานุพงษ์    มืดอินทร์
13. เด็กชายอนุวัฒน์    ไชยนา
14. นายนพณัฐ    ปะระกา
15. นายศตวรรษ    หลักชัย
16. เด็กหญิงสุนันทา    แก้วพรม
17. เด็กหญิงวิลาสินี    แก้วพรม
18. นายทิวากรณ์    ทับละคร
19. นายธนากร    นาราษฎร์
20. เด็กหญิงประกาย    แก้วไพวัน
21. นายธนาธร    ทับละคร
22. นายพิษณุ    โหว่สงคราม
23. นางสาวปนัดดา    คัมภิรานนท์
24. เด็กหญิงเพ็ญนภา    มาตะรมย์
25. เด็กชายมนต์มนัส    สาสร้อย
26. เด็กชายเจษฎา    อุส่าห์
27. เด็กหญิงภูษณิศา    พิงไธสง
28. เด็กหญิงวรินทร์    คำผาย
29. เด็กหญิงจารุนันท์    คำผาย
30. เด็กหญิงนิภาวรรณ    มะเต
31. เด็กหญิงปิยะภัสรา    แสนพระ
1. นางทัศมัย    สีลาดเลา
2. นายพิษณุ    กินขุนทด
3. นายศักดิ์ดา    ศิลาชัย
4. นายศิริภัทรดล    ศาสตร์นอก
5. นายสมพงษ์    อัสสาภัย
6. นายสมพร    วงษ์ดวง
7. นางสุวาสนา    มาลาไธสง
8. นายอธิปัตย์    สิมศิริวัฒน์
43 60 โรงเรียนแสนสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    กายะชาติ
2. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล    จันทร์นอก
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    จันหนองหว้า
4. เด็กชายณฐพล    เพ็งโคต
5. เด็กหญิงจตุพร    พัลวัล
6. เด็กชายสุวิชยา    กองสกุล
7. เด็กชายธนวัฒน์    ผาสุขล้ำ
8. เด็กชายธวัชชัย    สินธุภูมิ
9. เด็กชายรัฐนันท์    นาคค่อนอก
10. เด็กหญิงณิชาพัชร์    เคล้าฉลาด
11. เด็กชายชนะชัย    สิงห์ชาดา
12. เด็กชายศุภกร    ภัทรประภาพงษ์
13. เด็กหญิงวณิชชา    สิมวงศ์
14. เด็กชายวุฒินันท์    สุวรรณสังโส
15. เด็กชายสัญญา    ไพเราะ
16. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    สทักรัมย์
17. เด็กชายนันทิพัฒน์    คำทวี
18. เด็กหญิงอริศรา    ฤทธิ์เดช
19. นางสาวสุภาพร    สร้อยทอง
20. เด็กหญิงพีระนัน    ชำนาญกอง
21. เด็กหญิงเบญญาภา    สมในใจ
22. เด็กหญิงปรางทอง    แขมคำ
23. เด็กชายอัทธชา    สุดพูล
24. เด็กหญิงพัชรี    นิเรียงรัมย์
25. เด็กชายธนรัฐ    โสมัสสา
26. เด็กหญิงนิภารัตน์    ทับวิเศษ
27. เด็กชายพิระพงษ์    ศรีสมศักดิ์
28. เด็กหญิงเอื้ออาทร    พวงพี
29. เด็กหญิงพงศ์พัชรา    กองคำ
30. เด็กหญิงสุพิชชา    ชินพลชาย
31. เด็กหญิงพิมพ์ใจ    มะลิลา
32. เด็กหญิงสุภัตรา    บุตรโสภา
33. เด็กชายทักษิณ    ดอนลาดลี
34. เด็กชายโยธิน    เชื่อมรัมย์
35. เด็กหญิงอุมาพร    พรหมลักษณ์
36. เด็กหญิงปนัดดา    นะราวงษ์
37. เด็กหญิงปรตรา    โพธิ์ไทร
38. เด็กหญิงกนกวรรณ    มะลึก
39. เด็กหญิงปัทมาพร    สิงห์คำ
40. เด็กหญิงณัฐกานต์    เสวกอนันต์
1. นายมงคลวัฒน์    อาศัยนา
2. นางสาวมลฤดี    โป้ยสกุล
3. นางสาวสงกรานต์    อาจหาญ
4. นายสุนัย    แก้วอำไพ
5. นายสุรกานต์    ยังวุฒิกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................