งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 006
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายศิริวัฒน์    พิมพ์ดีด
2. เด็กชายภูวิทัศน์    เทพกรม
3. เด็กชายธนา    ลาสุข
1. นายประจักร์    มูลถวิล
2. นายเอกฉันท์    วันนา
2 2 โรงเรียนบ้านระเริง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายคณิศร    เพ็ชรหมื่นไวย
2. เด็กชายเอกชัย    นิ้มกลาง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีสุข
1. นางสาวรัตนาภรณ์    บุญเลี้ยง
2. นายสมมิตร    เครื่องกลาง
3 3 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายพงศธร    ศรีโสภณ
2. เด็กชายพัสกร    ดาทอง
3. เด็กชายนทีกานต์    ป้อมสุวรรณ์
1. นายพินิจ    ศรีเนาวรัตน์
2. นายสงกรานต์    พลเยี่ยม
4 4 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายกฤษนัย    พรมชัย
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    สีทน
3. เด็กชายเสกสรร    ก้อนทอง
1. นายจำเนียร    ศิริสวัสดิ์
2. นายทวี    วิชุมา
5 5 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ปราบมนตรี
2. เด็กชายพายุ    ชัยวงค์
3. เด็กชายประกาศ    กะมะลี
1. นายกรวินท์    เยาวขันธ์
2. นางวันเพ็ญ    คงสุขดี
6 6 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ    ไชยรัง
2. เด็กหญิงณิฌากรณ์    อินทร์กอง
3. เด็กหญิงสวรา    เรืองประโคน
1. นางสาวพิรุณ    พันภู
7 7 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายภูมินัน    ผลานิสงค์
2. เด็กชายต้น    เพียรกาล
3. เด็กชายกมล    ก้นชัยภูมิ
1. นายรัษฎานุกร    มณีจันทร์
2. นายเสกสรร    ศรีจูมพล
8 8 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    โสภาพูล
2. เด็กชายสัญญา    ผิวทอง
3. เด็กชายธีระพันธ์    ผิวทอง
1. นายทองธาตุ    นิลภา
2. นางวะรีพร    บุญคูณ
9 9 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายธานินทร์    พุทธวงค์ษา
2. เด็กชายชลิต    เสนาทิพย์
3. เด็กชายธนพล    มูลชาติ
1. นายพะนากร    มีภูคำ
2. นายศราวุธ    แป้นโคตร
10 10 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายชนิกร    วงษ์ภักดี
2. เด็กชายวรัญญู    พรหมพิลา
3. เด็กชายชินดนัย    พิไล
1. นางสาวจิราวรรณ    สิทธิพันธ์
2. นายสุทธิพงษ์    ขุมเงิน
11 11 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายประพจน์    สุดจันทึก
2. เด็กชายอานนท์    สิมจันทึก
3. เด็กชายศุภกุลชัย    ธรรมโชติ
1. นายพิสิษฐ์    ทิพย์นางรอง
2. นายมนตรี    มิกขุนทด
12 12 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงเขมนิจ    โพธิ์กลาง
2. เด็กชายศิวกร    แปะกระโทก
3. เด็กหญิงสฐิตา    ยอดโพธิ์
1. นายธีระวุฒิ    เค้าคำ
2. นายพยับ    ไชยสง
13 13 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายเทพรัตน์    ไหมทอง
2. เด็กชายวีระชัย    ทวี
3. เด็กชายสรชัช    วงษ์พินิจ
1. นายพรรณา    ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร    ธรรมวัตร
14 14 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายสิทธิพร    พานุรัตน์
2. เด็กชายณัฐพนธ์    แน่นอุดร
3. เด็กชายอัฐพล    วินทะไชย
1. นายจรินทร์    สีบุดดี
2. นายสง่าเกียรติ    แสงคำไพ
15 15 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์    เหล่าสะพาน
2. เด็กชายระพีพัฒน์    อายุศรี
3. เด็กชายชิษณุพงษ์    ขันธะสงค์
1. นางประเพียร    ภความนตรี
2. นายสมัย    เหล่าวงโคตร
16 16 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายจักรกฤษ    ดีแป้น
2. เด็กชายภัทรพงษ์    พลภักดี
3. เด็กชายอภิชัย    ชาติวงษ์
1. นางสาวศิริพร    เพ็งสว่าง
2. นางอัญชนา    สิงบริคัน
17 17 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายศราวุธ    มาตรา
2. เด็กชายจิรวุฒิ    ศรีเมือง
3. เด็กชายวิศณุ    บัวนาค
1. นางนงนุช    สุริวงษ์
2. นายประพัฒชัย    โพธิ์ตะนิมิตร
18 18 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายภูวดล    พลสว่าง
2. เด็กชายวุฒินันท์    อาพรศรี
3. เด็กชายจักรพงษ์    ศรีแก้ว
1. นายธาตรี    ชินาภาษ
2. นายพัทธยา    งามวงศ์
19 19 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายทรงพล    ถนอมสัตย์
2. เด็กชายอรรถพร    เม้ามูล
3. เด็กชายนิศารัตน์    ภูงาม
1. นายบุญมี    อินจำปา
2. นางสาวอาภารัตน์    กลัวผิด
20 20 โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายจิรวงค์    แสนศรี
2. เด็กชายสุรเดช    พันเพ็ชร
3. เด็กชายเจษฏา    ยาสาภา
1. นายกฤตย์    พันธุโพธิ์
2. นายธนกฤติ    อนุเคน
21 21 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. นายพลพล    คำทองทิพย์
2. นายอเนก    อ่อนมะลัง
3. นายคมสัน    งัดสันเทียะ
1. นายชาญณรงค์    คุณิสสรางกูร
2. นางสรีวรรณ    แปะกระโทก
22 22 โรงเรียนบ้านบัวถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์    พูนมั่น
2. เด็กชายพสธร    สัตตารัมย์
3. เด็กชายขจรศักดิ์    จอมประโคน
1. นายสราวุฒิ    รอดทุกข์
2. นายอรรถพล    บุตรพราว
23 23 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายญาณพัฒน์    แสนทวีสุข
2. เด็กชายสุขสันต์    เปานิล
3. เด็กชายชานนท์    อ่อนคำ
1. นางพูนสุข    ศรีไชย
24 24 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชาย มงคล    ไชยแสนทา
2. เด็กชายธนภัทร์    ไชยวงษ์
3. เด็กชายวีระพันธ์    อินทะพันธ์
1. นายสุรวิทย์    ศรีวรบุญ
2. นายใหม่    สาสังข์
25 25 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจรัญ    เพ็งพั่ว
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ลาวงสา
3. เด็กชายกรวิชย์    ธรรมสุข
1. นางฐิติพร    เขมะปัญญา
2. นางสาวภูริชญา    ยิ่งเสมอ
26 26 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายธนากร    ชนิดกุล
2. เด็กชายฉัตรมงคล    บุญค้ำ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    สินธุประวัติ
1. นางกรประภา    ภูจริต
2. นางอรอนงค์    อุดมรัตน์
27 27 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายธัชรินทร์    แสนหวี
2. เด็กชายเชิดพงษ์    นาพัง
3. เด็กชายชรินทร    ต้นยวด
1. นายอาคม    แก้วเจริญ
2. นางเพ็ญศรี    แก้วเจริญ
28 28 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายชยุตพงค์    ทาระ
2. เด็กชายจักรณรงค์    คำศรี
3. เด็กชายณัฐปคัลภ์    บุญมั่น
1. นายจักรพงษ์    พิมพ์พัฒน์
2. นายสมชาย    กระแสโสม
29 29 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายศรายุทธ์    แท่งทองหลาง
2. เด็กชายสรศักดิ์    บรรณานุวงศ์
3. เด็กชายกฤษณพจณ์    ริดจันอัด
1. นายสมพร    นาสูงเนิน
2. นางสันทนา    ศรีวัฒนศักดิ์
30 30 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นายยุทธภูมิ    ศรีวัฒนพงษ์
2. นายไกรสร    แผนสมบูรณ์
3. เด็กชายจุลจักร    คำมะนาง
1. นายสราวุธ    โพธิจันทร์
2. นายสุรศักดิ์    ลารังสิทธิ์
31 31 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นางสาวอภิรดี    น้อยอินทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ดำหนูไทย
3. เด็กหญิงชลธิชา    บุญลือ
1. นายทวีชัย    บุญรุ่ง
2. นายสุรพงษ์    เทียมจันทร์
32 32 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายกำชัย    เหล็กพิมาย
2. เด็กชายสิงหราช    แก้วบ้าง
3. เด็กชายบริภัทร    เพ็ญการ
1. นายพงษ์ศักดิ์    พลละคร
33 33 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายไชยเชษฐ์    มูลพานิชย์
2. นายธานินทร์    เหลาแสง
3. นายอาทร    พิมล
1. นายวีระพงษ์    ระนาท
2. นายอุดร    สิงห์แสง
34 34 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายอนุสรณ์    เดชเจริญ
2. เด็กชายเอกรินทร์    ชุ่มสูงเนิน
3. เด็กชายณัฐชัย    ศรีประจันทร์
1. นางชญาดา    สกุลนามรัตน์
2. นางวิยะดา    นามปัญญา
35 35 โรงเรียนบ้านสองคร สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายดิเรก    พรมจันทร์
2. เด็กชายปฏิภาณ    สุทธิประภา
3. นายวัชรพล    อินชิด
1. นางจินดา    ลำพุทธา
2. นายยอดชาย    ลำพุทธา
36 36 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แสงมา
2. เด็กชายธรภัทร    ขุนพิทักษ์
3. เด็กชายภารดา    ปะวะโพทะกัง
1. นางประคองขวัญ    วันดี
2. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์    วันดี
37 37 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายรัตนกร    เจตนา
2. เด็กชายกฤษณะ    ศรีรัง
3. เด็กชายชุติพนธ์    หอมวัน
1. นางสาวสุดใจ    ถาวร
2. นางเบญจมาพร    วงศ์ภักดี
38 38 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายภิเชษชัย    วงค์ศรีชา
2. เด็กชายกิตติพงษ์    เสนาคำ
3. เด็กชายณัฐพงษ์    วงศ์แก้ว
1. นายสหชัย    บัวชุม
2. นางอัญญาภรณ์    บัวชุม
39 39 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายมนุเชษฐ์    แสงแดง
2. เด็กชายนพพร    พันวิลัย
3. เด็กชายสุริยน    พรมเสนา
1. นายคำพัน    ศรีจันทร์
2. นางวัชราภรณ์    ศรีจันทร์
40 40 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายพิชิตชัย    ศรีชัยมูล
2. เด็กชายวิญญู    คำเขียว
3. เด็กชายชาญชัย    พลทะสี
1. นายพงษ์ศักดิ์    มานะโส
2. นายสุจินดา    โสภาพร
41 41 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. นายพัชรพงศ์    พันธุชา
2. นายกฤตชญา    บุญสงค์
3. นายณัฐวัฒน์    บุญสงค์
1. นางนงรักษ์    แผนคำ
2. นายสุวิ    พรมแพน
42 42 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายอมร    ขันทะวัตร์
2. เด็กชายคมสันต์    แก้วหนองคู
3. เด็กชายจารุกิตติื    แก่นตะน่อย
1. นางสาวบังอร    จันทร์ถอด
2. นางสตรีรัตน์    ใจแก้ว
43 43 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายชาญชัย    ดอนลิวงศ์
2. เด็กชายสุริยันต์    ขันทองชัย
3. เด็กชายนิธินันท์    สาครขันธ์
1. นายณรงค์    พ่อค้าช้าง
2. นายผจงภักดิ์    พ่อค้าช้าง
44 44 โรงเรียนบ้านกุดจาน สพป. สกลนคร เขต 3 1. นายพงษ์สิทธิ์    ศรีเสนา
2. นายปรีชา    ทุมโยมา
3. นายจักรพล    ดาวัลต์
1. นางรทิพวรรณ    ผาลี
2. นางรัชณี    อินธิปีก
45 45 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายชาญณรงค์    ไชยชาติ
2. นายอิศรา    สุขโนนทอง
3. นายอนิรุต    จอมทะรักษ์
1. นายมงคล    บุญรอด
2. นางไสว    ชาติแพงตา
46 46 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    หวานจิต
2. เด็กหญิงพรพิมล    โสภา
3. เด็กหญิงไพริน    ลัดสุ
1. นายณรงศักดิ์    ปากดีสี
2. นายนุกูล    กระโจม
47 47 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงอนัญญา    แปลแหวน
2. เด็กหญิงปัทมา    บุดดาซุย
3. เด็กหญิงธีรดา    ผาบวิชัย
1. นายเวชยันต์    ฮามธรรมา
2. นางเสาวนีย์    ดานะ
48 48 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายกอบชัย    ทองด้วง
2. เด็กชายตะวัน    ชมภู
3. เด็กชายกิติโชค    สิงห์ดง
1. นายอุชัย    สายสวาท
2. นางเกษร    สายสวาท
49 49 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงชไมพร    วรรณศรี
2. เด็กชายณัฒิพงษ์    ปัญญา
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์    กองไทยสง
1. นายจิรวุฒิ    โคตรทอง
2. นางวราภรณ์    นางเมืองรักษ์
50 50 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายจักรกฤษ    จันทะสี
2. เด็กชายธีรภัทร    โครวัตร์
3. เด็กชายเกษม    หล้ามณี
1. นายประยุทธ    กำสมุทร
2. นางพุ่มพฤกษ์    กำสมุทร
51 51 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายศรัญชัย    อินทบุตร
2. เด็กชายกิตติทรัพย์    บำรุงนา
3. เด็กชายเจษฏา    ประคำนอก
1. นายคุณาวุธ    นาคา
2. นางธนิษฐา    กาบยุบล
52 52 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายนิวัตร    นิลพันธ์
2. เด็กชายสุภักดิ์    เครื่องตราชู
3. เด็กชายศักดา    ภวภูตานนท์
1. นายชูศักดิ์    บรรเทา
2. นายอุทิศ    เนาวราช
53 53 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายคฑาวุฒิ    แดงไฟ
2. เด็กชายสามารถ    พึบขุนทด
3. เด็กชายภานุวัฒน์    ประเถตัง
1. นายศราวุฒิ    ตราบุรี
2. นางสุรีพร    ตราบุรี
54 54 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายจีรเทพ    ผางจันดา
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์    วังคีรี
3. เด็กชายวุฒิชัย    วังคีรี
1. นายครรชิต    บัวบาน
2. นายจิรัฏฐ์    โพธิ์คา
55 55 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายปุณณวิช    วงษ์มณี
2. เด็กชายหนึ่งมงคล    รอดเนี้ยว
3. นายนิรัติศัย    แสนสุข
1. นายนิวัฒน์    แสนลี
2. นางอรุณี    แสนลี
56 56 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายครรชิต    อนุฤทธิ์
2. เด็กชายปริวัฒน์    ธุพันธ์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์    มณีฉาย
1. นายวิเชียร    ขันแก้ว
57 57 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายกฤษณะ    ประไพรเมือง
2. เด็กชายสิทธิกร    สียางนอก
3. เด็กชายราเมศวร์    ถาวร
1. นายวิทยา    นาศฤงคาร
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี    ทองคำ
58 58 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 1. นายจรินทร์    บุญทรง
2. นายสุริยา    อารมณ์ชื้น
3. นายจักรกฤษ    ดอกป่าน
1. นายธีระ    วิลัยรัตน์
2. นายอุดร    อุทาศรี
59 59 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นายจักรพล    จรูญสน
2. นายอดิศร    จบมะรุม
3. นายธนาวุฒิ    หนุมาน
1. นางสมทรัพย์    ชัยพรมมา
2. นายสมหมาย    ชัยรัตนวิจิตร
60 60 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายจักรกฤษ    เหมกุล
2. เด็กชายอติชาติ    ศรีนาคา
3. เด็กชายธนายง    ช่างนำ
1. นายปฏิวัติ    ปักเสติ
2. นางพิกุล    ปักเสติ
61 61 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายคมกริช    สีหาพล
2. เด็กชายเทพประทาน    สาพารัตน์
3. เด็กชายชนันชัย    อนุราช
1. นายดนัย    นิตทยา
2. นางปราณี    ศักดาคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................