งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 052
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสชนก    แก้วมหาวงศ์
1. นางสาวพรภิรมย์    แคนติ
2 2 โรงเรียนมารีย์ธงชัย สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์    กุลธนานิธินันท์
1. MissLiu    Min
3 3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงนปุณดา    พงศ์สุธนะ
1. นางสาวมนัสนันท์    แซ่ลี้
4 4 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายธนพร    ศรีสะอาด
1. นางสาวกัญญาภัค    กาละปัด
5 5 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงจรรยาวรรธน์    สืบสิงห์
1. นางสาวกชกร    บุตรชาลี
6 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงนิพัทธา    พลวงค์
1. MissGao    Chun
7 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสาริศา    ไตรรงค์จิตเหมาะ
1. นางสุพรรณี    สาริบุตร
8 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงภูริชญา    บุญจันทร์
1. นางวรรยา    รัตนสีหา
9 10 โรงเรียนเทศบาลสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงปวิตรา    พันธ์บุตร
1. นางสาวสุวิมล    คำมี
10 11 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงธัญพร    พิโรจน์รัตน์
1. MissWen    Ruiqi
11 12 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงภาสินี    กมลพันธ์
1. นางนริศรา    คลาร์ค
12 13 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงดวงกมล    พลรักษ์
1. นางสาวกลอยใจ    จิมานัง
13 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงปรีดาพร    พันธ์คูณ
1. นางนงลักษณ์    ณ พัทลุง
14 15 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงพรรณิดา    ศิริวงจักร
1. นางสาวขวัญทิชา    ถากันหา
15 16 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงวริศรา    อินศิริ
1. นางสาวมุทิตา    ดอกสี
16 17 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน    ชาทอง
1. นางพรรณิภา    ทองอาสน์
17 18 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายนรวิชญ์    ประพันธา
1. นายสมบูรณ์    สุขเจริญ
18 19 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงกันสุดา    ฝางคำ
1. นางสาวสุกัญญา    มิ่งมูล
19 21 โรงเรียนเก้งเต็ก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงพิชชากานต์    ทับทะมาศ
1. นายวุฒิชัยพงษ์อดัม    จันทร์ดก
20 22 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายศิวกร    ยีรัมย์
1. นางสาวอนุสรา    เกลียวทอง
21 23 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงอชิรญา    งดสันเทียะ
1. นางอรทัย    โหมดเจริญ
22 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงนิธินันธ์    แก้วสง่า
1. นางสาวพิมลลักษณ์    อำภาพันธ์
23 25 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอานนท์    อันทรินทร์
1. นางสาวนิศากร    พิกุล
24 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงแก้วตา    อ่อนศรี
1. นางสาวอาบพร    เวียงสมุทร
25 27 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนาพร    ลิ้มชัยพฤกษ์
1. นางสาวปภัสรินทร์    บุรณพิพัฒน์
26 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงบุษยมาศ    มีบุญ
1. นางสาวณัฐิยา    โสรเนตร
27 29 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงชญานันท์    กูดขุนทด
1. Mr.Ao    Guilin
28 30 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณพร    ชิดทอง
1. นางณฐมน    สีแสนยง
29 31 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงชลิดา    โคผดุง
1. MissZhao    Kaikai
30 32 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    พูนโตนด
1. Mr.Liu    Zhiming
31 34 โรงเรียนแงงกวง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายธนพัฒน์    บุญล้อม
1. นางสาวสุจิตตรา    ประภาสัย
32 35 โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงชนันภรณ์    เข็มเพชร
1. ส.ต.ต.อรัญ    โสมาบุตร
33 36 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา    มีสุวรรณ
1. Mrs.yanfang    He
34 37 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    เมาะราษี
1. Mrs.Zhang    Yin
35 38 โรงเรียนตงเจี่ย สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงสุชารัตน์    นิวงษา
1. นางสาวชลทิชา    อเนกคุณวุฒิ
36 39 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ลาภูตะมะ
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์    ขันทอง
37 40 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายจักรพงศ์    นาวัน
1. นายพงษ์ศักดิ์    บัวระภา
38 41 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงจีรัญญา    หวังผล
1. นางเพชรรัตน์    จินาศรีพูล
39 42 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงประกายดาว    แสงงาม
1. นางสาวสมใจ    ดำพะธิก
40 43 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    พวงปัญญา
1. MissWei    Ying
41 44 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    แก้วอัคฮาด
1. นางสาววารุณี    จำปาเรือง
42 45 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    สุริยะพันธ์ุ
1. นางกัญณ์ณิกา    คชโส
43 46 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    วงษ์หาญ
1. นายอัณณพ    จรรยาเพศ
44 47 โรงเรียนวรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงเขมจิรา    ลิภา
1. MissHuang    Shaoyu
45 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายชินกฤต    ลิ้มธนาสวัสดิ์
1. นางสุนันท์    เรืองสนาม
46 49 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    กองทอง
1. นางสาววีรญา    ทรงประโคน
47 50 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงยุภาพร    มุ่งมหาด
1. นางสาวปิยะนุช    ทาลี
48 51 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงเตชินี    หลายทวีวัฒน์
1. MissMeng Xue    Shu
49 52 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศิรประภา    ชูศรีโสม
1. นางสาวธิดารัตน์    จิตภาค
50 53 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงมณีมาดา    วาปีทะ
1. MissMia Liu    Haixia
51 55 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงธีตาญาดา    บาลี
1. นางสิริกัญญา    ศรีโฉม
52 56 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    แสนปรางค์นอก
1. นางสาวเพ็ญพรรณ    เชื้อประกอบกิจ
53 57 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงพิชาภรณ์    กระทู่นันต์
1. นายมงคล    แสวงนาม
54 58 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายธรรมานุรัตน์    คณะพันธ์
1. นางสาววิลาวัลย์    ศรีสมบัติ
55 59 โรงเรียนซู่เอ็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงอชิรญา    แสนวงษ์
1. นางสาวธัญพร    เจียรกุล
56 60 โรงเรียนกมลลักษณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงจีรพร    อุไรรัมย์
1. นางสาวปรางทิพย์    สุนทรภักดี
57 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    กูลาสัย
1. นายวัชรเกียรติ    ชัยทองศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................