งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 050
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป. เลย เขต 1 1. นางสาวสุภาพร    มาตรเมือง
2. นางสาวจิราพัชร    นาระดี
3. นางสาวนรินทิพย์    คันไฮ้
1. นายปรีติ    พรมลารักษ์
2. นางสาวสุภัคษร    สุวรรณธาดา
2 2 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายสุริยา    หวินครบุรี
2. เด็กชายอรรถพล    แนมครบุรี
3. เด็กหญิงมาลินี    รัตนครบุรี
1. นางปิยะวรรณ    แย้มจอหอ
2. นายสุธี    วิสันเทียะ
3 3 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงจรัสศรี    บุญมี
2. เด็กหญิงศรีตราพัฒน์    นวลสิ่ว
3. เด็กหญิงเสาวิณีย์    มะโนรา
1. นางธนิตา    แก่นสา
2. นางสาวสุชาดา    สิงห์โพนทัน
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นางสาวศิริวรรณ    สิงหราช
2. นางสาววชิราภรณ์    ป้อมเชียงพัง
3. นางสาวสุดารัตน์    ชนะบุญ
1. นางกานต์พิชชา    คุณพระเมือง
2. นายเตชินทร์    แสงสอดแก้ว
5 5 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงปวีณา    นาทมพล
2. เด็กหญิงปิยะดา    เทษะนอก
3. เด็กหญิงทินประภา    บุญชื่น
1. นางสาวนราวดี    บุญเข้ม
2. นางปริชาติ    เหล่าจันทร์อัน
6 6 โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ลาชาไกร
2. เด็กหญิงทัศวรรณ    นามมันทะ
3. เด็กหญิงสุชญา    คำพุฒ
1. นางศรุตา    พรมศรี
2. นางสาวอำไพภักดิ์    ไชยแสน
7 7 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงปรารถนา    โต๊ะสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐนิกา    แสงจันทร์
3. เด็กหญิงอารียา    ยืนยงชาติ
1. นางสาวกาญจนลักษณ์    ฐานวิสัย
2. นางสาวธัญรัตน์    ประยูรพันธุ์
8 8 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์พร    คมขำ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    ผิวละมุล
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    ทวาภพ
1. นางวิไล    ภาเข็ม
2. นางสาวสุภาวรรณ    เชาวรัตน์
9 9 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 1. นางสาวอรนภา    คุ้มหินลาด
2. นางสาวอิสราภรณ์    เกตวงษา
3. นางสาวทิติยา    ฮุงหวน
1. นางจิตดาพร    พันธุ์ไชย
2. นางจุฬาภรณ์    แก้วเรือง
10 10 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    ระยับศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เสียงบุญ
3. เด็กหญิงสุพรรณกัลยา    เลื่อมใส
1. นางภาลิดา    จันทร์สว่าง
2. นางเยาวลักษณ์    กรวยทอง
11 11 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายสุรศักดิ์    ดวงจินดา
2. เด็กหญิงนภัสกร    เตียนจันทึก
3. เด็กชายธณกร    เตียนจันทึก
1. นางสาวนภาวรรณ    โพธิ์กะมน
2. นายสุภเดช    อินอิ่ม
12 12 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายธนรัตน์    ยามดี
2. เด็กหญิงสมฤทัย    กิ่งคำ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สีแก้ว
1. นางสาวจตุพร    วงศ์ชนะ
2. นางสาวเสาวนิทย์    ชุมศรี
13 13 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงวณิดา    พงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพรทิพย์    ศรีแสนยศ
3. เด็กหญิงปิยวรรณ    คำจันทร์
1. นายธีรพงษ์    บุคณะ
2. นางสาวยุวดี    น้อยสงวน
14 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงกฤษณา    พงษ์วัน
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ใสสะอาด
3. นางสาวอรุณรุ่ง    วินทะไชย
1. นายประสพชัย    วัฒนสินธุ์
2. นางราวีย์    วัฒนสินธุ์
15 15 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงรัตนมณี    ทองศิริ
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์    ศรีชาทุม
3. เด็กหญิงปิยะพร    แสนสีมนต์
1. นางนันท์นภัส    โทวิชา
2. นางศรัณยา    ทองแสน
16 16 โรงเรียนบ้านนาต้อง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์    แสนโบราณ
2. เด็กชายธนชล    นะโพธิ์
3. เด็กหญิงสิริวิมล    กาดนอก
1. นางศิวดาติ์    เสียงล้ำ
2. นางเจษฎาภรณ์    พรหมดา
17 17 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงมาณิษา    สมัน
2. เด็กหญิงสุพรรษา    บัวสมบัติ
3. เด็กหญิงอรนุช    ยอดยิ่ง
1. นางปัทมา    พรหมธี
2. นายสุพจน์    นนท์มุต
18 18 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงพิมพิกา    กุลแจ้ง
2. เด็กหญิงเบญจพร    ปะติ
3. เด็กหญิงชนาภา    อุนา
1. นางรติกร    เฉลิมศรี
2. นางสาวศิริภรณ์    จันทาโฮม
19 19 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงรัตนา    ชัยสัตย์
2. เด็กหญิงบุญหลง    พันธ์ุศิลป์
3. เด็กหญิงณัฐนิชาพร    ชะภูธร
1. นางรำไพ    ดุจดา
2. นางสุทธิลักณ์    อนันตกาล
20 20 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงศุภากร    บันตะบอน
2. เด็กหญิงอาภัททรา    จันปลิว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ผิวเหลือง
1. นางประจวบ    กุลวงศ์
2. นายพิทยา    ศรีลาศักดิ์
21 21 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    จิตตฤกษ์
2. เด็กหญิงจันทกานต์    ด้วงกระโทก
3. เด็กหญิงสาธิดา    แฉล้มชาติ
1. นางพวงเพ็ญ    แสนท้าว
2. นางสรีวรรณ    แปะกระโทก
22 22 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. นางสาวพรนัชชา    เมียดเตียบ
2. นางสาวปัญญาพร    ชาญประโคน
3. นางสาวชุติมณฑน์    เปียนประโคน
1. นางวงศ์จันทร์    เนตรประโคน
2. นางวราภรณ์    จันทร์เสน
23 23 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงวนัสนันท์    ยอดคำ
2. เด็กหญิงวณิดา    ไชยชนะ
3. เด็กหญิงแกมกาญจน์    อานนจารย์
1. นางณิชาดา    ศรีบุญวงษ์
2. นางบัวผัน    คะเนนอก
24 24 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงยุภาวดี    เบ็ญมาศ
2. เด็กหญิงธนพร    คำเหลือ
3. เด็กหญิงเพียงใจ    คมใสย์
1. นางณิชรัตน์    แสงทอง
2. นางปัทมาพร    ชัยรัมย์
25 25 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรัชนีกร    มะโนวรรณ์
2. เด็กหญิงสุมาลี    สำราญดี
3. เด็กหญิงบังอร    ศรีสุวรรณ
1. นางช่อรัตนา    ปัททุมมา
2. นางสาวณัฐกฤตา    เมืองแสน
26 26 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงตวงพร    ศิริรส
2. เด็กชายศิวลักษณ์    คงสมบัติ
3. เด็กชายพงศธร    เขียวดี
1. นางฉวีวรรณ    สารผล
2. นางดวงจันทร์    อนันทวรรณ
27 27 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ผมไผ
2. เด็กหญิงรันตรี    หว่านเครือ
3. เด็กหญิงสิราวรรณ    ผมไผ
1. นางสาวสิริขวัญ    ขมวดทรัพย์
2. นางเพ็ญพิศ    อุไร
28 28 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริทิพย์    พิจารณ์
2. เด็กหญิงภนิตา    กุรัง
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    สืบสิมมา
1. นางรัชดาวัลย์    จิรพรพินิต
2. นางสีจันทร์    นนทา
29 29 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงพัดชา    ทรวงโพธิ์
2. เด็กหญิงพิจิตรา    จันทร์สว่าง
3. เด็กชายนพพล    เพียนอก
1. นางศรินยา    รักษาโพธิ์
2. นางสมาพร    เสียนขุนทด
30 30 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นางสาวกฤษณา    รุดชาติ
2. นางสาวดาริกา    ไสวดี
3. เด็กหญิงนิออน    โพธิวงษ์
1. นางจันทณา    แป้นทอง
2. นางสาวณัฐนิชากร    ซ่อมวงศ์
31 31 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นางสาวภูศนิศา    กองศรีนนท์
2. นางสาวอารยา    ประกอบมี
3. เด็กหญิงสุจิตรา    ทิพวัจนา
1. นางสาวชลธิชา    ดวงชาคำ
2. นางสำรี    หอมชื่นใจ
32 32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงจิตติมา    แว่นทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ชินนอก
3. เด็กหญิงไปรยา    บุตรวิเศษ
1. นางนัชชา    ชาญชัยภูวดล
2. นางพิลาพร    ธิติเสรี
33 33 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายราชพัฒน์    ภาคโพธิ์
2. เด็กหญิงจิตรดา    สุริสาย
3. เด็กหญิงปฤษณา    แสนพลมาตย์
1. นางมณฑิรา    เทพทวี
2. นางสาวระพีพรรณ    บุญราศรี
34 34 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงนันทกานต์    ยินดี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ทองละมุน
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์    สายแก้ว
1. นายวัตน์ชัย    เติมกล้า
2. นางสาวศกุนิชญ์    มณีพร้าว
35 35 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    อกอุ่น
2. เด็กหญิงชลิดา    นารีจันทร์
3. เด็กหญิงอัญชิสา    ชมมอญ
1. นางบุญสุข    ศิริสนธิ
2. นางวิมลรัตน์    วรรณอ่อน
36 36 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงประภาพร    บุญภักดี
2. เด็กหญิงอริษา    ระสกุล
3. เด็กหญิงพัชรี    พูลสวัสดิ์
1. นางพรพิศ    บรรลือ
2. นางเพทาย    เตียงสกุล
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงธิดากุล    เกษกุล
2. เด็กชายจีระกิตดิ์    แก้วแสน
3. เด็กชายวิภพ    พนาสนธิ์
1. นางทิพากร    ้เชิงหอม
2. นางศิริพร    เศรษฐบุตร
38 38 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงปรางชาติ    เปลี่ยนสุข
2. เด็กหญิงพิมพิไล    ปะลาชาสุ
3. เด็กหญิงสาวิตรี    เภาแพง
1. นางสาวพัชรี    โคตราช
2. นายสมเดช    จันทร์ชนะ
39 39 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยมณี    ลือชา
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ    จันทมาส
3. นายธนพล    ลือชา
1. นายประเสริฐ    พรมภักดี
40 40 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพรหมพร    เม็งไธสงค์
2. เด็กหญิงศิริพร    วันแต่ง
3. เด็กหญิงนันทิชา    แนบชิด
1. นางมยุรี    เกียรติสาร
2. นางรพีพิชญ์    เตรียมตัว
41 41 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    คงแสนคำ
2. เด็กหญิงวิราพร    สุกใส
3. เด็กหญิงปาริชาติ    ดวงสี
1. นางวรรณริษา    วงศ์นาค
2. นางวันทนา    ฉัตรสุวรรณ
42 42 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงศิริกรานต์    ชินวงศ์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    พรมจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาวดี    ทวีพันธ์
1. นางสาวกิตติยาภรณ์    สมงาม
2. นางสาวรัตนา    ประสานวงศ์
43 43 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงจิราพร    นามบิดา
2. เด็กหญิงพรพิมล    ราชเมือง
3. เด็กหญิงอุมาพร    แทนสมบัติ
1. นางฐิติรัตน์    ชาญกว้าง
2. นางสาวปวีณา    ครูปัชญ์
44 44 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    ภูครองตา
2. เด็กหญิงภารดา    จันทร์เหลือง
3. เด็กหญิงอภิญญา    ภูจักรเพชร
1. นายพรรณา    มาตเลียง
2. นายสถาพร    สิงห์โต
45 45 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    ปลามุทา
2. เด็กหญิงปาริชาติ    นนท์นุศาสตร์
3. เด็กหญิงธนัญญา    ศรีชัยทอง
1. นายประณต    บุญศรไชย
2. นางมานิพร    โพธิ์พรม
46 46 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงเขมิกา    มีศรี
2. เด็กหญิงนภาพรรณ    ศิริวงษ์
3. เด็กหญิงปิยะนุช    โคตรแสง
1. นางศิริกุล    แสนสาคร
2. นางอัจฉราวรรณ    สิงห์แก้ว
47 47 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายพีรวัฒน์    เสนานุช
2. เด็กหญิงปิยพร    วานิลทิพย์
3. เด็กหญิงอภิสมัย    จำปาหวาย
1. นางสาวธีระภาภรณ์    ดงอนนท์
2. นางสาวปัทมาราช    พิมพ์พงษ์
48 48 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ( ขยายโอกาส ) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    ทาบุญเมือง
2. เด็กหญิงดรุณี    จันทา
3. เด็กหญิงวิภารัตน์    สายคำพันธ์
1. นางสาววรรณภา    สมสาย
2. นางสุภาพร    ทานนท์
49 49 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงคณิศร    บำรุงมี
2. เด็กหญิงสิริยาภรณ์    ล้วนงาม
3. เด็กหญิงสุชีวา    ฟองมณี
1. นางจันทร์จิรา    สาแก้ว
2. นางพรพินีนท์    โคตรพันธ์
50 50 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. นางสาวกนกวรรณ    หาญชนะชัย
2. เด็กหญิงจินตนา    ปรุรัตน์
3. เด็กหญิงจิดาภา    เนื่องโพธิ์
1. นางจุรีพร    ผจงศิลป์
2. นางมัสลิน    ปุลาสะเก
51 51 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงรุ้งทิพย์    บรรหาญ
2. เด็กหญิงรุ่งวารินทร์    คำสอน
3. เด็กหญิงชลิตา    ศรีพาน
1. นางสาวจิราวรรณ    กุลบุตร
2. นางวนิดา    สมศิลา
52 52 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจิรารัตน์    หลงพลอยพัด
2. เด็กหญิงศศินา    รู้เจน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ศิริเกตุ
1. นางสุกัญญา    ชาวอุทัย
2. นางสาวอภัสรา    ฉลาดเอื้อ
53 53 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงกรรทริกา    โครตมงคล
2. เด็กหญิงรัชนีกร    เหงี่ยมสำโรง
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ต่างสันเทียะ
1. นางสาวพิมพ์กมน    สกุลเอื้อกิติ
2. นางสาวสุพัตรา    โสภา
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงนิภาพร    บุตรตะพรม
2. เด็กหญิงพัชรา    พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงอรวี    สุธงษา
1. นางประพรรณพร    เที่ยงธรรม
2. นางสาววราภรณ์    เนตรแสงศรี
55 55 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายนครินทร์    ชำนาญ
2. เด็กหญิงมนัสวี    โชคบัณฑิต
3. เด็กหญิงคริสรา    ยอดพรม
1. นายนิพนธ์    ชำนาญ
2. นางสาวอาริสา    ชำนาญ
56 56 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายปิยวัฒน์    จันปัญญา
2. เด็กหญิงศุภามาศ    วังหอม
3. เด็กหญิงพฤฒวรรณ    ทองพงษ์
1. นางกาญจนาวรรณ    ลามะให
2. นางศริญญา    เสาร์ห้า
57 57 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุวรรณี    สิงห์ขรอาด
2. เด็กหญิงดุจดาว    ชาวประสา
3. เด็กหญิงอนันชนก    อำไพร
1. นางปิยฉัตร    จิตรดี
2. นางวิไลพร    พลรัตน์
58 58 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอาจารี    ธงชัย
2. เด็กหญิงอรนภา    พิมเสน
3. นางสาวจินตนา    จำปาแก้ว
1. นางสิริรัตนาพร    อุ่นใจ
2. นางหทัยทิพย์    บุตรพรม
59 59 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    บรรยง
2. เด็กหญิงนพนันท์    มาลี
3. เด็กหญิงธนพร    ธนะสิริสุข
1. นายกิตติศักดิ์    เกตุนุติ
2. นางสาวประภาศิริ    พันธุ์มี
60 60 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงประภัสสร    เอี่ยมนางรอง
2. เด็กหญิงกมลทิพย์    หลวงแสง
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    วงเวียน
1. นางสาวมยุรฉัตร    จำปางาม
2. นางสมทรง    เอี่ยมไธสง
61 61 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสุนันทา    ศรีภา
2. เด็กหญิงพรหมพร    พรมเสน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    คงประโคน
1. นางกรรณิกา    น่าบันฑิต
2. นางสาวสุดารัตน์    สุจริตตานันท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................