งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 005
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายวรากร    ก้อมมณี
2. เด็กหญิงปวีณา    คำมานิตย์
1. นางสาวเบญจมาส    ต่อมจันทร์
2 2 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายวันชนะ    กรุดครบุรี
2. เด็กชายมงคล    สุบงกช
1. นายรฐนนท์    ขันธหงษ์
2. นางวันเพ็ญ    เหกระโทก
3 3 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงนนลดา    สวัสดี
2. เด็กหญิงรจนา    ล่วงกระโทก
1. นางสาวชลีพร    ตาทอง
2. นายนิรุจณ์    บุญเย็น
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา    แพงน้อย
2. เด็กหญิงนันทิดา    แสงมณี
1. นายธวัชชัย    จันทะแจ้ง
2. นางอพินทร    วิชากุล
5 5 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายนนทิเทพ    ฮงประยูร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ชะรินทร์
1. นายวัฒนา    ธิมาชัย
2. นายสมหมาย    ทองภู
6 6 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายพชรพล    ราชสำเภา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    สาระวัน
1. นางติรยา    นามวงษ์
2. นายเทอดศักดิ์    สาระโป
7 7 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมดาว    สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงศุจินทรา    วงศ์พรหม
1. นางสาวจุฑามาศ    มุ่งแรมกลาง
2. นางสาวศิวพร    คิดนอก
8 8 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. นายเกียรติบุตร    บุ้งทอง
2. นางสาวศศิกานต์    คำเสมอ
1. นายธวัชชัย    บุญมาศ
2. นางรวีรัตน์    คำพิริยะพงศ์
9 9 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. นางสาวนันทวรรณ    นันทตา
2. นางสาวเจนจิรา    บุตราช
1. นางปทิตตา    วงศ์ราษี
2. นางเบญจพร    กาลบุตร
10 10 โรงเรียนบ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงนริศรา    นึกมั่น
2. เด็กหญิงชลธิชา    ประนม
1. นางวนิดา    รำจวน
2. นายสุรชาติ    ใจกล้า
11 11 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายเจษฎา    ขออยู่กลาง
2. เด็กชายพีรพัท    พิมเสน
1. นายพิทยา    บุญมาใส
2. นางยศพร    จิรพรเจริญ
12 12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายวัฒนา    จันทพันธ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์    เส้นตรง
1. นายธีรภทร    กองไธสง
2. นายศิริชัย    จันทะขาล
13 13 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงนฤมล    บุตรตาภักดี
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์    โลนุช
1. นายพงษ์เทพ    ประดับศรี
2. นายสุริยะ    สมพร
14 14 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายนวพล    สุขสงคราม
2. เด็กชายดำรงกิจ    พวงมัชณิมา
1. นายอัครพงศ์    ไวยเวช
15 16 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายฉันทัช    โชติสนธิ์
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ    หมั่นดอนเรือ
1. นายจีรศักดิ์    ศรีโยธา
2. นางสาวสุวินันท์    ศรีจุมพล
16 17 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายชัชวาลย์    วงศ์จินา
2. เด็กชายยุทธพงษ์    สัตย์ธรรม
1. นายปาณัฐ    อินอภัย
2. นายสุทัศน์    ภูมิภาค
17 18 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงกนกพร    โสภา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    มนตรี
1. นายยอดรักษ์    ศิริบุตร
2. นายอนิวัฒน์    ทับทิมไทย
18 19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายทรายุทธ    ทรัพย์ศิริ
2. นางสาวรัชติญาพร    โพธิ์สำนัก
1. นายชุมพล    มูลชาติ
2. นางสาวพิศมัย    ดาเกษ
19 20 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 1. นายฟ้าอนันท์    ตึดสันโดด
2. เด็กหญิงปนัดดา    คำมุงคุณ
1. นางณัฐริกรณ์    เชื้อเมืองแสน
2. นายศาสตรา    เพียงงาม
20 21 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงศรัณย์พร    ถินสุวรรณ์
2. เด็กหญิงภาณุมาส    แป้นนางรอง
1. นางสาวปวิตรา    สายจริงวงค์
2. นางสาวรุ่งทิพย์    จำเนียรกูล
21 22 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายเทพฤทธิ์    วงศ์กนก
2. เด็กชายพีรพล    คงทันดี
1. นายนันทยศ    ยุงประโคน
2. นายพิพัฒน์    เสาะหายิ่ง
22 23 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงพรชิตา    ลมสูงเนิน
2. เด็กหญิงอภิสมา    ฉิมปรุ
1. นางสาวจีราภร    เหลียวกลาง
2. นางอรุณวรรณ    ชัยวงษ์
23 24 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายกาญจนวัฒน์    สมภาวะ
2. เด็กชายประเสริฐ    คูหา
1. นางสาวจันทนา    คำเพราะ
2. นายประวิตร    ตระกูลวิทยานันท์
24 25 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอังควิภา    สืบเทพ
2. นางสาวมาริษา    ไล้ทอง
1. นางสาวฉวีลักษณ์    ทุมสุด
2. นายพีระศักดิ์    ศิริกิจ
25 26 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอรนุช    รัตราช
2. เด็กหญิงพรปวีณ์    ลับภู
1. นางละมัย    สายสินธุ์
2. นายไตรรัตน์    สายสินธุ์
26 27 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายวันชนะ    ทองเพ็ญ
2. เด็กหญิงหยาดทิพย์    ศิริฐาน
1. นางสาวชญาภา    โพธิ์ศรี
2. นายสงวน    คำเทพ
27 28 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงพันทิวา    สุดโสด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    เต่าทอง
1. นางสาวลลิตภัตร    ตาราศาสตร์
2. นายสุทัศน์    บุญยี่
28 29 โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายภูชาติ    มิตรสันเทียะ
2. เด็กหญิงอริสรา    พูนพิพัฒน์
1. นายธีรวัฒน์    จันทศร
2. นายสุขเกษม    จันทรแสน
29 30 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายวรเดช    นิลทราช
2. นางสาวสุภิญญา    สมบัติหา
1. นายสำรวย    พรประไพ
2. นางสุภาพร    พรประไพ
30 31 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงวาริณี    ธัญญาการ
2. นายอภิสิทธิ์    ศรีทองเหลา
1. นางสาวรัตน์มณี    มณีรัตน์
2. นางสาวสุมาภรณ์    แสนเหลา
31 32 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายจักรพรรดิ์    เกิดมงคล
2. เด็กชายจตุมงคล    แพงสวัสดิ์
1. นายทรงวุฒิ    มัททะปาโท
2. นายพิชาติ    นามจันอัด
32 33 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายสิทธิชัย    จันทร์เฆ่
2. เด็กหญิงธาลิณี    บุญราช
1. นางสาวกมลรัตน์    จำปาจันทร์
2. นายปรีดี    ศรีสุวรรณ์
33 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายอดิศักดิ์    ทวีเหลือ
2. เด็กชายธาดา    แสงอรุณ
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    บุตรสยาตรัส
2. นายศตวรรษ    พันฤทธิ์
34 35 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงชญาดา    ผาเวช
2. เด็กหญิงพรนรินทร์    เร่งมาตร
1. นางสาวอาริยา    ชื่นชม
35 36 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 1. นางสาวณัฐนิชา    สีวิคำ
2. เด็กหญิงนัฐริกา    อนุญาหงษ์
1. นายกนกฉัตร    ละครไชย
2. นายกรวิทย์    จันทมัตตุกาล
36 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายประโภชน์    คะหาญ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    สงวนชัยวรกุล
1. นายศักดา    สีหาบุตร
2. นายศิริสันต์    มณีนิล
37 38 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์    ศรีสุธรรม
2. เด็กหญิงปนัดดา    ภูบัวรมย์
1. นายพงศธร    ขวัญสมบูรณ์
2. นายอลงกรณ์    วจนศิริ
38 39 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงยุภาภรณ์    สอนสุข
2. นายขจรศักดิ์    แก้วโสภา
1. นางราตรี    ศรีนวล
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์    เพ็ญพร
39 40 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายวงศกร    พรมโสภา
2. เด็กชายจิรพัฒน์    ตุละพิพาก
1. นายพิชญานนท์    วัจนสุนทร
2. นายอัมพร    โคตรสมบูรณ์
40 41 โรงเรียนบ้านงูเหลือม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พิมพ์ภูงา
2. เด็กชายเกรียงไกร    เสชู
1. นายพล    กองการ
2. นางอุบล    วิชัย
41 42 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายวรโชติ    บุสภาค
2. เด็กชายธนากร    สมเสนาะ
1. นางพิมลดา    ศรีริคำ
2. นางสาวสรกมล    เริงศิริ
42 43 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    หาสาง
2. เด็กชายศราวุฒิ    พันสนิท
1. นางสาวกาญจนา    ไพรัตน์
2. นายกิตติพงษ์    ไทยอ่อน
43 44 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงคชาภรณ์    อภัยศรี
2. เด็กหญิงอภัทรชา    เนาวนิตย์
1. นางสาวยุวะธิดา    ไตรธรรม
2. นางวีระพร    อุปสิทธิ์
44 45 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    พลศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา    ปรีประเสริฐ
1. นางปณิตา    ภูงามทอง
2. นางศรีสมพร    จันทะเลิศ
45 46 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงสิรินาถ    พรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา    แสงชาตรี
1. นางจุฬาภรณ์    เขตปัญญา
2. นางสาววิจิตรา    จันทร์มาลา
46 47 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    ถิ่นคำบง
2. เด็กหญิงณัฎฐ์สุดา    เพียจุ่น
1. นางทิพาภรณ์    ทองบัวบาน
2. นายสายัณต์    พันธ์สิงห์
47 48 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงเกษสุดาภรณ์    แสงมาศ
2. เด็กหญิงศศิธร    อ่อนอภัย
1. นางวรัชญา    แจ่มศรี
2. นางสาวสุนันทา    พุฒพันธ์
48 49 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชนิดา    โสบุญ
2. เด็กชายศตวรรษ    คอนรัมย์
1. นางสาวปวริศา    พลบุญ
2. นางพนิดา    เหมือนมอน
49 50 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. นายธนากร    ช่างจักร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สืบวงษ์
1. นายชูศักดิ์    กางมัน
2. นายนิรันดร์    วงศ์รัตน์
50 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายพิชัย    ชิดนอก
2. เด็กชายณัฐพงศ์    หมอยา
1. นายบูรณพงษ์    บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร    อ่อนพฤกษ์ภูมิ
51 52 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญาภา    สีดาวงศ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    ไขแสง
1. นางสาวจีระวรรณ    บุตรสาระ
2. นางศิริการณ์    ตาปราบ
52 53 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ด้วงโป้
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    ปู่เหลือง
1. นายนที    เลิศคอนสาร
53 54 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงปภัสวี    ยศคำแหง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ทับทิมจันทร์
1. นางนิตยา    มัชปาโต
2. นางอภิญญา    ผ่องจิตร
54 55 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายจตุรงค์    ผมเพชร
2. เด็กชายธีรศักดิ์    โพธิ์ดม
1. นายธนากร    ศรีโฉม
2. นายสวพล    ภิรมย์กิจ
55 56 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายวิทยา    แสนวันดี
2. เด็กชายเจษฎา    กิจวิชา
1. นายพงค์สุวรรณ    อุทัยเรือง
2. นายสนั่น    ตะวงษา
56 57 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงกชกร    บรรเทา
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์    ผาวิชัย
1. นายดำเนิน    บุญเดช
2. นายประเทือง    นางาม
57 58 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุดสูง
2. เด็กหญิงสุวรรณภา    นันตะวัน
1. นาง-    -
2. นางผกายมาศ    ยะวงษ์ศรี
58 59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายวรรณมงคล    ดุสิตงามมงคล
2. เด็กหญิงพัชริดา    ก่อแก้ว
1. นายชาติชาย    พลจารย์
2. นายศิวะ    เทวะหา
59 60 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. นายภายุวัฒน์    พงษ์อำพันธุ์
2. นางสาวสุดารัตน์    เป็นนวล
1. นางสิรินธร    วัชรพืชผล
60 61 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายนิกร    ทองสีสังข์
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ชำนาญกลาง
1. นางกานดา    ถันชนนาง
2. นางเบญจพร    เตียวศิริชัยสกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................