งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 048
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงกิตติยา    จันทะมี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    สายสังข์
3. เด็กหญิงภัทราภา    รสโอชา
1. นางศิวนาถ    คุณาธิป
2. นางสาวศิวพร    คุณาธิป
2 2 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แก่งกระโทก
2. เด็กหญิงธัญมาส    จินดา
3. เด็กหญิงนพรัตน์    สูญราช
1. นางสาวมณฑา    ดวงแข
2. นายเกรียงศักดิ์    แอมกระโทก
3 3 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงชื่นกมล    ทุมไพร
2. เด็กหญิงจินดาภา    บัวทอง
3. เด็กหญิงจันทิมา    สาเหลา
1. นางสาวนิตยา    อันทรินทร์
2. นางรัญจวน    ทองนอก
4 4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงทิพรัตน์    ภารพิบูลย์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ธรรมมา
3. เด็กหญิงวิภา    ภูแหวน
1. นางจันทร์เพ็ญ    ชมภูวิเศษ
2. นางนิตย์    หนูราช
5 5 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายไชยราช    สายสวาท
2. เด็กหญิงสุภิสรา    ปิยมาตร
3. เด็กหญิงวลัยพร    สีดำ
1. นางดวงใจ    ตะวงษา
2. นางปริชาติ    เหล่าจันทร์อัน
6 6 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงวรารัตน์    ตุลาเพียน
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์    ภูบัวดวง
3. เด็กหญิงสุธิดา    สิลาสิทธิ์
1. นางศุภาลักษณ์    ขันชะพัฒน์
2. นางเอราวรรณ    สีหลิ่ง
7 7 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    บุญศรี
2. เด็กหญิงบุลภรณ์    บงภูเขียว
3. เด็กหญิงปนัดดา    อินไกร
1. นายกษม    ทองศรีมะดัน
2. นางสาวจุฑามาส    สมานภูมิ
8 8 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเบญญาภา    คชพันธ์
2. เด็กหญิงยศวัลวลี    โกลี
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ปทุมวัน
1. นางจิตรลัดดา    ลาน้ำคำ
2. นางศิริพัฒน์    แก่นจันทร์
9 9 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ศรีโพนทอง
2. เด็กหญิงอริศรา    ภูมิรี
3. เด็กหญิงจันจิรา    เพ็งศรี
1. นางสาวสุกานดา    ทานาลาด
2. นางอัจฉราพร    พันธรักษ์
10 10 โรงเรียนบ้านขอนแตก สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงอณัศยา    จันทำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ปัดทาศรี
3. เด็กหญิงวิไลพรรณ    ทับหัวหนอง
1. นายธีระศักดิ์    สินชัย
2. นางพัชนี    นามบุตร
11 11 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เมิดจันทึก
2. เด็กหญิงปนัดดา    เติมจันทึก
3. เด็กหญิงธิญาดา    ขอเกี่ยวกลาง
1. นายธนวัฒน์    หุนสูงเนิน
2. นางราณีย์    ปั่นพิมาย
12 12 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงยุภาวดี    แม่นปืน
2. เด็กหญิงเมธาพร    ตอรบรัมย์
3. เด็กหญิงบวรรัตน์    สุดตาซ้าย
1. นางพิมลพรรณ    ดีมาก
2. นายสุรพงษ์    ลิอ่อนรัมย์
13 13 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงอารียา    แก้วฤทธิ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    สถานพงษ์
3. เด็กหญิงจิตติมา    วิเชียร
1. นางจุไรรัฐ    จันทร์เพ็ง
2. นางสาวสุภาพร    พันธเสน
14 14 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์    พลนวน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ชนะชัย
3. เด็กหญิงชนิสรา    อภัยศรี
1. นางจิราพรรณ    มูลศรี
2. นางสัมพันธ์    บุญเหลี่ยม
15 15 โรงเรียนบ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงธนพร    รามสีดา
2. เด็กหญิงกนกอร    กิ้งโนนสูง
3. เด็กหญิงศรัณยา    อาสาเสนา
1. นางนิตยา    ถาสอสุด
2. นางศิริพร    บุษบง
16 16 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงยลดา    สอนใจ
2. เด็กหญิงสิตางค์    กิณเรศ
3. เด็กหญิงอลิตา    ปัญญารถ
1. นางสาวจุรีภรณ์    คล่องดี
2. นางบัณฑิต    สอนโพธิ์
17 17 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงภควดี    ศรีเมือง
2. เด็กหญิงนิสา    แซ่ฟุ้ง
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ไชโชคดี
1. นายคำสาย    การะแสง
2. นางสาวนันทพร    ภานุเวศ
18 18 โรงเรียนบ้านโนนเลียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงปวีณา    แก้วดก
2. เด็กหญิงณิชา    พัฒนา
3. เด็กหญิงนันทิชา    แสงใส
1. นางสาวมณฑริกา    ไตรยสุทธิ์
2. นางสาวอัชพรรณ    เสียงเสนาะ
19 19 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพิยดา    พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    แก้วเก้า
3. เด็กหญิงอารยา    เสาแก้ว
1. นางสาวกุลธิดา    ลีลาศสง่างาม
2. นางอรพิน    กกไธสง
20 20 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกิตติมา    อุคำ
2. เด็กหญิงกมลพรรณ    คำนนท์
3. เด็กหญิงมุจิรา    นนท์ชี
1. นางชญานิษฐ์ตาภา    อินทวงศ์
2. นางนิลาวัลย์    จันทร์คำ
21 21 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงสโรชา    กาวกระโทก
2. เด็กหญิงสิรฐากรณ์    เนาว์ขุนทด
3. เด็กหญิงศศินันท์    ลาตะคุ
1. นางสาวพิชญากาญจน์    นวชีวพัฒน์
2. นางสรีวรรณ    แปะกระโทก
22 22 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงชลิตา    ยอดรัก
2. เด็กหญิงณัฐนรี    ทีรัมย์
3. เด็กหญิงวันวิสาข์    น้ำคำ
1. นางชนัญชิดา    สุยารัมย์
2. นางสิริวัฒน์    ลือนาม
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงธัญชนก    เจนจิตขจร
2. เด็กหญิงอริสราลักษณ์    นามะณีวรรณ์
3. เด็กหญิงษมาวจี    ศรีสุระ
1. นางชญานิษฐ์    ทองเกิด
2. นางปวีณา    โทแหล่ง
24 24 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงพิยดา    นพเก้า
2. เด็กหญิงสาริศา    เสน่หา
3. เด็กหญิงพริมา    ปันทอง
1. นางยุพินทอง    จันทร์ถา
2. นางเพ็ญศรี    ไชยชนะสงคราม
25 25 โรงเรียนบ้านดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงประภาพร    ยิ้มเสมอ
2. เด็กหญิงคันธารัตน์    ติตารัมย์
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    ตั๋นใจ
1. นางกัลยาณี    บุตรทา
2. นางสุกัญญา    เชาระกำ
26 26 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    สิงหวิชัย
2. เด็กหญิงอุ่นเอื้อ    อุ่นทะยา
3. เด็กหญิงณัฐสุดา    มานิชย์สาร
1. นายชัชวาล    เปานาเรียง
2. นางวรรณภร    ฝ่ายไทย
27 27 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกฤติยาพรรณ    ทองเพ็ญ
2. เด็กหญิงเดือนเต็ม    ธาตุวิสัย
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์    หาระคุณ
1. นางสาวสิริขวัญ    ขมวดทรัพย์
2. นางสาวเพลินพิศ    เบ้าทองหล่อ
28 28 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    เหล็กเพชร
2. เด็กหญิงขอขวัญ    อัมภรัตน์
3. เด็กหญิงสิริยากรณ์    แก้วเนตร
1. นางระคน    สูงโฮง
2. นางสีจันทร์    นนทา
29 29 โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา    แสวงดิลก
2. เด็กหญิงวิภารัตน์    วิบูลย์ชาติ
3. เด็กหญิงนวิยา    ใจทน
1. นางสาวฐิติมา    สมบูรณ์
2. นางนันทิยา    ผันกลาง
30 30 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสุชัญญา    วงษ์ศรีหา
2. เด็กหญิงแพรวรรณ    เจริญใจ
3. เด็กหญิงพิยดา    ค้ากระบือ
1. นางสาวนำ้ทิพย์    ราชสมบัติ
2. นางเยาว์วาชินตน์    สีหามาตย์
31 31 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    ประเสริฐกุล
2. เด็กหญิงอริศรา    จารุจินดา
3. เด็กหญิงพิชญาภา    ทองแพง
1. นางสาวอนันธิกา    ชาติขยัน
2. นางสาวอำพิกา    เกื้อเกิน
32 32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงนุชจรีย์    ปรืองาม
2. เด็กหญิงศศิ    จันทะเเสน
3. เด็กหญิงวริศรา    กร่ำมะเริง
1. นางพิลาพร    ธิติเสรี
2. นายอาณัชร์    ศรีทอง
33 33 โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงยุพิน    คำผาย
2. เด็กหญิงประภารัตน์    ศิริวงศ์
3. เด็กหญิงอลิสรา    สุทธิบรรจง
1. นางทัศวรินทร์    ศรีพิมพ์เมือง
2. นางวาสนา    สันตินันตรักษ์
34 34 โรงเรียนบ้านจรวย สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิษา    เทียนทอง
2. เด็กหญิงวรรณนิศา    บรรลือทรัพย์
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    ไม้หอม
1. นางศิริพร    กล้าพร้อม
2. นางสาธิดา    ดวงศรี
35 35 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงวนิชชา    ห้องแซง
2. เด็กหญิงลลิตา    คอกสิงห์
3. เด็กหญิงจุฑาพร    พวงเพชร
1. นางประภาพร    ตันติวาส
2. นางเลิศวิไล    นามสมบูรณ์
36 36 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงลัลนา    ทองโนนสูง
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    นนทะวงษา
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    มานะเสน
1. นายณัฐพล    อัมรัตน์
2. นางวิลาวรรณ    ไตรยะถา
37 37 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงนลัทพร    กรรณลา
2. เด็กหญิงชนาพร    ขาวสะอาด
3. เด็กหญิงสุปราณี    วังคีรี
1. นางยาใจ    สุนทรวารี
2. นางลำดวน    ขาวสะอาด
38 38 โรงเรียนสันตยานันท์ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงนาราดา    เสนาคำ
2. เด็กหญิงปุณยาพร    แก้วบุดตา
3. เด็กหญิงอาทิตยา    อมูลราช
1. นางสาวธิชาธร    บุญรัตน์
39 39 โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอริษา    ศรีพรมมา
2. เด็กหญิงอภิสรา    อินธิจักร
3. เด็กหญิงฐิตวันท์    สุวรรณวิสุทธิ์
1. นางสาวจินตนา    แก้วพวง
2. นางสาวบงกช    กิตระคาม
40 40 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงฐิชานันท์    ภักดี
2. เด็กหญิงรุธิรา    แก้วอาษา
3. เด็กหญิงพรนภา    ญาติกระจาย
1. นางพูนทรัพย์    บัวเกษ
2. นางอรพินธุ์    หิริโกกุล
41 41 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายธีระ    เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงผกามาศ    มลาวาสน์
3. เด็กหญิงสุธิดา    จงชุมผา
1. นางสายันต์    สายเชื้อ
2. นางอวยชัย    สว่างวงศ์
42 42 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสุดาพร    ทองอ่อน
2. เด็กหญิงอริตา    จันทร์แย้ม
3. เด็กหญิงวรดา    ผุยบัวค้อ
1. นางเสาวลักษณ์    สุริยะบุญ
2. นายไชยเจริญ    สุริยะบุญ
43 43 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงปิยนุช    สุจจริต
2. เด็กหญิงภูริชญา    สารคำ
3. เด็กหญิงลลิตา    สมบัติ
1. นางกลองพร    เสนไชย
2. นางพรพิมล    ทองดีบุตร
44 44 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงอัยละดา    พัฒนสาร
2. เด็กหญิงสายพิณเพชร    กำลังเหลือ
3. เด็กหญิงวิภาดา    กองวงค์
1. นางนิตยา    หงษ์บินมา
2. นายวุฒิชัย    หงษ์บินมา
45 45 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงแก้วตา    ยงพรหม
2. เด็กหญิงวานี    ภูผาเงิน
3. เด็กหญิงภูษณิศา    ภูถูกเงิน
1. นางรัศมี    ภูดินทราย
2. นางสุภาพร    ภูการุณย์
46 46 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงกมลพร    ธงศรีนารถ
2. เด็กหญิงพัชราภา    ทองพิมพ์
3. เด็กหญิงฐิติมา    พึ่งแสงจันทร์
1. นางนิตยา    สมจิตร
2. นายเฉลิมชัย    อภิวัชรกุล
47 47 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงขจารินทร์    ศรีเมือง
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์    แสนแก้ว
3. เด็กหญิงรัชนก    นามวงษ์
1. นางคำสุดา    อาจหาญ
2. นางจันทิมา    จิตมั่น
48 48 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายภีรภัทร    ขันธรรม
2. เด็กหญิงชวิษา    ถิ่นสำอาง
3. เด็กหญิงโสภิตนภา    ยุพาพันธ์
1. นางสาวชนชนก    ชาฎา
2. นายสุนทร    เกตุเหม
49 49 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ตระกูลสุข
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    การบรรจง
3. เด็กหญิงนันธรัตน์    หมื่นสุข
1. นางสาวธารทิพย์    ทองพันชั่ง
2. นางประกายรัตน์    ทองมาก
50 50 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ศรวิเศษ
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ตรีรัตน์
3. เด็กหญิงวรินทร์นิภา    ฉลูทอง
1. นางพรรณทิวา    ท่าจีน
2. นางสาวเอมอร    เกิดไทย
51 51 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงพัชราภา    คำชาลี
2. เด็กหญิงพัชราพร    คำชาลี
3. เด็กชายนวมินทร์    ยอดสิงห์
1. นางวนิดา    สมศิลา
2. นางอุมาภรณ์    เชตุใจ
52 52 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุมิตรตา    วรรณสา
2. เด็กหญิงชลธิดา    วิเศษไชย
3. เด็กหญิงอริสรา    น้อยคำมูล
1. นางนิชานันท์    วงศ์เอี๊ยดเจริญ
2. นางสาวอภัสรา    ฉลาดเอื้อ
53 53 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงภูมริน    ประจิตต์
2. เด็กหญิงพรธิวา    บุญเนตร์
3. เด็กหญิงนภัสสร    สมหวัง
1. นางพูนพิศ    พณิชีพ
2. นางแสงเดือน    ธรรมโชติ
54 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงนันทิยา    กันบุญธรรม
3. เด็กหญิงกฤษติยา    กมลรัตน์
1. นางกรุณา    ถึงนาค
2. นางอวยพร    อำมะเหียะ
55 55 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายนาวิน    ชะลอยลำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี    โนนลือชา
3. เด็กหญิงภาวิณี    จันทะดวง
1. นายธนากร    ศรีวิพัฒน์
2. นายอดิศักดิ์    เผยศิริ
56 56 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายกรเพชร    นันตะนะ
2. เด็กชายวิศวะ    จันทร
3. เด็กหญิงวิชุดา    อามาตย์
1. นางสุชาดา    แสงสิทธิ์
2. นางสาวเลิศฤชา    สุดใจ
57 57 โรงเรียนประชาบำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงอรทัย    สมหวัง
2. เด็กหญิงปรางทิพย์    ชนะบุญ
3. เด็กหญิงโสภิตา    พิมโคตร
1. นางปรียานาถ    หวังหมู่กลาง
2. นางสุภาพร    โคตรประทุม
58 58 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา    คุโนรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐพร    ธรรมวิเศษ
3. เด็กหญิงลลิตา    น่ารัก
1. นางสาวจารุพร    วุฒิพรหม
2. นางวรรณประภา    ตั้งตระกูล
59 59 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    สาสิงห์
2. เด็กหญิงวีรดา    สุดเฉลียว
3. เด็กหญิงสุภาพร    จันเรืองศรี
1. นางสาวปิยะนุช    เถาหมอ
2. นางสาวศุภลักษณ์    ยอดสง่า
60 60 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุธิมา    คำน้อย
2. เด็กหญิงวรรณิดา    สุนทรัตน์
3. เด็กหญิงจิรณา    ตุ่มผกา
1. นางสาวรจนา    นุชนาด
2. นางเกวลิน    ทองเอี่ยม
61 61 โรงเรียนอนุบาลสาริกา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงชนกพร    อุตอามาตย์
2. เด็กหญิงวันนิสา    กิตติกุลธร
3. เด็กชายสิทธิชัย    แสงสุวรรณ
1. นางสาวจุฑาภรณ์    วงศ์สุริยา
2. นางสาวรัตนา    มุลวงศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................